Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/42595

Title: Formation of input information arrays for computer simulation of welded trusses behavior under thermal force effects
Other Titles: Особливості формування вхідних інформаційних масивів для комп’ютерного моделювання поведінки зварних ферм при термосилових впливах
Authors: Ковальчук, Ярослав Олексійович
Шингера, Наталія Ярославівна
Швед, Ярослав Леонідович
Kovalchuk, Yaroslav
Shynhera, Natalya
Shved, Yaroslav
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя,Тернопіль, Україна
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Kovalchuk Y. Formation of input information arrays for computer simulation of welded trusses behavior under thermal force effects / Yaroslav Kovalchuk, Natalya Shynhera, Yaroslav Shved // Scientific Journal of TNTU. — Tern. : TNTU, 2023. — Vol 110. — No 2. — P. 118–124.
Bibliographic description (International): Kovalchuk Y., Shynhera N., Shved Y. (2023) Formation of input information arrays for computer simulation of welded trusses behavior under thermal force effects. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 110, no 2, pp. 118-124.
Is part of: Вісник Тернопільського національного технічного університету, 2 (110), 2023
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University;, 2 (110), 2023
Journal/Collection: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 2
Volume: 110
Issue Date: 20-Jun-2023
Submitted date: 9-Mar-2023
Date of entry: 11-Sep-2023
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2023.02.118
UDC: 621.177
621.314
Keywords: зварна ферма
тепловий вплив
температурні деформації
welded truss
thermal influence
temperature deformations
Number of pages: 7
Page range: 118-124
Start page: 118
End page: 124
Abstract: Використання методики комп’ютерного моделювання для виявлення поведінки зварних ферм при комплексній дії на них навантажень і температури, зазвичай, дає результати з недостатнім ступенем достовірності. Визначальною причиною цього є широкий розкид параметрів міцності конструкційних матеріалів, вказаний у державних стандартах. За результатами досліджень інших авторів виявлено неоднозначний вплив температури на характер зміни показників міцності матеріалів при їх нагріванні. Запропоновано методичний підхід для виявлення поведінки зварних ферм за умов термосилових впливів з високою достовірністю результатів при використанні комп’ютерного моделюючого експерименту. З поставленої партії вальцьованого кутника 25х25х4 виготовлено серію зразків. За стандартизованими методиками на сертифікованому електрогідравлічному випробувальному комплексі СТМ-100 виконано натурні дослідження механічних характеристик сталі ВСт3пс як для умов кімнатних температур, так і в діапазоні технологічних і пожежних температур. Виконано статистичне опрацювання отриманих результатів і сформовано вхідний інформаційний масив границі міцності й границі текучості сталі ВСт3пс у діапазоні температур від +20 до +450ОС. Побудовано графічні залежності зміни границі міцності й границі текучості сталі ВСт3пс у цьому температурному діапазоні як в абсолютних, так і у відносних координатах. Виявлено, що результати досліджень підпорядковуються нормальному закону розподілу. Розсіювання значень для межі міцності становить 2,1%, а для межі текучості 2,6%, що значно менше, ніж за інформацією ДСТУ та сертифікатів якості матеріалу. Запропоновано використання отриманих результатів для визначення параметрів граничного стану зварних ферм як на етапі їх проектування, так і впродовж експлуатації. Сформована інформаційна база може бути використана для дослідження несучої здатності інших конструкцій, які сприймають одночасно навантаження і температурний вплив.
A methodological approach is proposed for detecting the behavior of welded structures under thermomechanical influences with high reliability of results using computer modeling experiments. A series of samples were produced from a batch of rolled angle bars with dimensions of 25x25x4. By applying standardized methods on the certified electro-hydraulic testing complex STM-100, experimental investigations of the mechanical characteristics of VSt3ps steel were conducted both at room temperature and within the range of technological and fire temperatures. The obtained results were subjected to statistical analysis, and an input data array for the ultimate strength and yield strength of VSt3ps steel was formed within the temperature range from +20 to +450°C. It was found that the research results follow a normal distribution law. The scattering of values for the ultimate strength is 2.1%, and for the yield strength is 2.6%, which is significantly lower than the information provided by Ukrainian National Standard and quality certificates of the material.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/42595
ISSN: 2522-4433
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2023
URL for reference material: https://btpm.nmu.org.ua/ua/download/lecture-course/132%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%20%D0%9C%D0%92%D0%9A%D0%9C%D0%9C.pdf
https://doi.org/10.9790/3021-02860105
https://doi.org/10.1016/j.jcsr.2008.01.004
References (Ukraine): 1. Клименко Ф. Є., Барабаш В. М., Стороженко Л. І. Металеві конструкції. Львів: Світ, 2002. 312 с.
2. Долгов В. М., Механічні властивості і конструкційна міцність матеріалів: лекційний курс. Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка», 2022. 199 с. URL: https://btpm.nmu.org.ua/ua/download/lecture-course/132%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%20%D0%9C%D0%92%D0%9A%D0%9C%D0%9C.pdf.
3. Шингера Н. Я. Статистична модель для визначення залишкового ресурсу типової зварної ферми при циклічних навантаженнях: дис. … канд. техн. наук: 01.05.02. Тернопіль, 2012. 166 с. https://doi.org/10.9790/3021-02860105
4. ДСТУ 2651:2005 Сталь вуглецева звичайної якості. Марки. (ГОСТ 380-2005). Держспоживстандарт України. Київ. 2006. 56 с.
5. Yang Y., Lin T., Leu L., Huang C. Inelastic postbuckling response of steel trusses under thermal loadings. Journal of Constructional Steel Research. 2008. 12 p. https://doi.org/10.1016/j.jcsr.2008.01.004
6. Rotter J., Usmani A. Fundamental principles of structural behavior under thermal effects. Fist international workshop on structures in fire. 2000. Copenhagen.
References (International): 1. Klymenko F. E., Barabash V. M., Storozshenko L. I. Metalevy konstruktsiy. Lviv: Svit, 2002. 312 p.
2. Dolgov V. M. Mehanichny vlastyvosti i konstruktsiyna mitsnist materialiv: lektsiyniy kurs. Dnipro: NTU “Dniprovska Politehnika”, 2022. 199 p. URL: https://btpm.nmu.org.ua/ua/download/lecture-course/132%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%20%D0%9C%D0%92%D0%9A%D0%9C%D0%9C.pdf
3. Shynhera N. Ya. Statystychna model dlia vyznachennia zalyshkovoho resursu typovoi zvarnoi fermy pry tsyklichnykh navantazhenniakh: dys. … kand. tekhn. nauk: 01. 05.02.Ternopil, 2012. 166 p. https://doi.org/10.9790/3021-02860105
4. DSTU 2651:2005 Stal vuglytseva zvychaynoiy yakosti. Marky GOST 380-2005. Derzspozivstandart. Ukraina. Kyiv. 2006. 56 p.
5. Yang Y., Lin T., Leu L., Huang C. Inelastic postbuckling response of steel trusses under thermal loadings. Journal of Constructional Steel Research. 2008. 12 p. https://doi.org/10.1016/j.jcsr.2008.01.004
6. Rotter J., Usmani A. Fundamental principles of structural behavior under thermal effects. Fist international workshop on structures in fire. 2000. Copenhagen.
Content type: Article
Appears in Collections:Вісник ТНТУ, 2023, № 2 (110)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.