Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/42594

Title: Modern strategies for repairing transport systems and facilities using modified epoxy plastics
Other Titles: Сучасні стратегії ремонту транспортних систем та засобів із використанням модифікованих епоксипластів
Authors: Букетов, Андрій
Клевцов, Костянтин
Сапронов, Олександр
Шарко, Олександр
Негруца, Роман
Buketov, Andrii
Klevtsov, Kostiantyn
Sapronov, Oleksandr
Sharko, Oleksandr
Nehrutsa, Roman
Affiliation: Херсонська державна морська академія, Херсон, Україна
Kherson State Maritime Academy, Kherson, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Modern strategies for repairing transport systems and facilities using modified epoxy plastics / Andrii Buketov, Kostiantyn Klevtsov, Oleksandr Sapronov, Oleksandr Sharko, Roman Nehrutsa // Scientific Journal of TNTU. — Tern. : TNTU, 2023. — Vol 110. — No 2. — P. 111–117.
Bibliographic description (International): Buketov A., Klevtsov K., Sapronov O., Sharko O., Nehrutsa R. (2023) Modern strategies for repairing transport systems and facilities using modified epoxy plastics. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 110, no 2, pp. 111-117.
Is part of: Вісник Тернопільського національного технічного університету, 2 (110), 2023
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University;, 2 (110), 2023
Journal/Collection: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 2
Volume: 110
Issue Date: 20-Jun-2023
Submitted date: 20-Feb-2023
Date of entry: 11-Sep-2023
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2023.02.111
UDC: 667.64
678.026
Keywords: матеріал
композит
олігомер
модифікатор
властивості
material
composite
oligomer
modifier
properties
Number of pages: 7
Page range: 111-117
Start page: 111
End page: 117
Abstract: Важливою особливістю експлуатації суднових транспортних систем та засобів є можливість використання методів поточного й капітального ремонту машин і механізмів. Довговічність роботи деталей та елементів машин суттєво залежить від стану механізмів у поточний момент, критичних умов їх теплового та силового навантаження. Це особливо стосується вузлів машинного відділення сучасних суден. Виходячи з наведеної вище проблеми, актуальним на сьогодні є вирішення питання поточного ремонту транспортних систем та засобів, позаяк виникнення аварійного стану при роботі систем потребує негайного їх нівелювання під час перебування суден у рейсі. В цьому контексті перспективним є застосування сучасних стратегій ремонту транспортних систем та засобів, які передбачають використання модифікованих полімерних епоксипластів. Розроблення нових матеріалів з поліпшеними властивостями не можливе без наукових досліджень їх когезійних характеристик. Останні можна покращувати за рахунок уведення в епоксидний олігомер хімічно активних модифікаторів. У роботі визначали оптимальний вміст модифікатора в епоксидному олігомері за критеріями когезійної міцності, такими, як руйнівні напруження та модуль пружності при згинанні, ударна в’язкість композитів. У вигляді основи при формуванні зв’язувача обрано епоксидний олігомер ЕД-20. Полімеризували композиції твердником ПЕПА. Як модифікатор застосовували 2,4-диаміноазобензол-4’-карбонову кислоту. Доведено, що для формування матеріалів з поліпшеними когезійними властивостями необхідно використовувати композицію наступного складу: епоксидний олігомер ЕД-20 (100 мас.ч.), твердник ПЕПА (10 мас.ч.), модифікатор 2,4-диаміноазобензол-4’-карбонова кислота (0,5…1,0 мас.ч.). Формування такого матеріалу забезпечує порівняно з вихідною епоксидною матрицею суттєве підвищення показників механічних властивостей композитів. Таким чином, у статті вирішено актуальну науково-технічну задачу стосовно вдосконалення сучасних стратегій ремонту транспортних систем та засобів із використанням нових модифікованих епоксипластів. Цього досягали шляхом вибору структурних складових матеріалів на основі результатів дослідження процесів міжфазової взаємодії при формуванні гетерогенних систем та їх когезійних властивостей.
The important feature of the ship transportation systems and facilities operation is the possibility of using methods of current and capital repair of machines and mechanisms. The durability of machine parts and elementsoperation significantly depends on the state of the mechanisms at the current moment, the critical conditions of their thermal and power load. This applies especially to engine room components of modern vessels. Based on the above-mentioned problem, the solution of the issue of current repair of transport systems and facilities is important today, since the occurrence of emergency condition while the systems are in operation requires their immediate leveling during the vessels voyage. In this context, the application of modern strategies for the repairing of transport systems and facilities, which involve the use of modified polymer epoxy plastics, is promising. The development of new materials with improved properties is impossible without scientific research of their cohesive characteristics. The latter can be improved by introducing chemically active modifiers into epoxy oligomer. The optimal content of the modifier in the epoxy oligomer was determined in this paper according to the cohesive strength criteria, such as destructive stresses and flexural elastic modulus, impact strength of composites. Epoxy oligomer ED-20 was chosen as the basis for binder formation. Compositions were polymerized with PEPA hardener. 2.4-diaminoazobenzene-4’-carboxylic acid was used as a modifier. It is proved that for the formation of materials with improved cohesive properties, it is necessary to use the composition of the following content: epoxy oligomer ED-20 (100 wt. parts), hardener PEPA (10 wt. parts), modifier 2.4-diaminoazobenzene-4’-carbonate acid (0.5... 1.0 wt. parts). The formation of such material ensures significant increase in the mechanical properties of composites compared to the original epoxy matrix. An important scientific and technical problem regarding the improvement of modern strategies for transport systems and facilities repairing by means of new modified epoxy plastics is solved in this paper. This is achieved by selecting the structural component materials based on the results of the investigations of interphase interaction processes during the formation of heterogeneous systems and their cohesive properties.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/42594
ISSN: 2522-4433
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2023
URL for reference material: https://doi.org/10.1016/j.msea.2006.11.006
https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.1004-1005.509
https://doi.org/10.1177/096369350801700104
References (Ukraine): 1. Букетов А. В., Сапронов О. О., Браїло М. В., Букетова Н. М., Дулебова Л., Алексенко В. Л., Яцюк В. М. Відновлення засобів транспорту фулереновмісними епоксикомпозитами. Херсон: ХДМА, 2018. 164 с.
2. Gu J., Wu G., Zhang Q. Preparation and damping properties of fly ash filled epoxy composites. Materials Science and Engineering: A. 2007. Vol. 452. P. 614–618. https://doi.org/10.1016/j.msea.2006.11.006
3. Акимов А. В. Исследование теплофизических свойств эпоксикомпозитов, модифицированных трихлорэтилфосфатом. Вісник ХДМА, 2015. № 2 (13). С. 110–117.
3. Стухляк П. Д., Митник М. М., Орлов В О. Вплив граничних прошарків на властивості композитних полімерних матеріалів. Фізико-хімічна механіка матеріалів. 2001. № 1. С. 69–75.
4. Burya A. I., Yeriomina Ye. A., Qian X. Y., Feng X. M. The influence of carbonyl nickel content on thermophysical properties of metal polymer materials based on aromatic polyamide phenylon. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. Vol. 1004–1005. P. 509–512. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.1004-1005.509
5. Стухляк П., Митник М., Мороз К., Сартинська Л. Теплофізичні властивості наноепоксикомпозитів із урахуванням вмісту наповнювачів. Вісник ТНТУ. 2014. Том 73. № 1. С. 85–93.
6. Spitalsky Z., Kromka A., Matejka L. et al. Effect of nanodiamond particles on properties of epoxy composites. Advanced Composites Letters. 2008. Vol. 17. No. 1. P. 29–34. https://doi.org/10.1177/096369350801700104
7. Spitalsky Z., Kromka A., Matejka L. et al. Effect of nanodiamond particles on properties of epoxy composites. Advanced Composites Letters. 2008. Vol. 17. No. 1. P. 29–34. https://doi.org/10.1177/096369350801700104
References (International): 1. Buketov A. V., Sapronov O. O., Brayilo M. V., Buketova N. M., Dulebová L., Aleksenko V. L., Yatsyuk V. M. Vidnovlennya zasobiv transportu fulerenovmisnymy epoksykompozytamy. Kherson: KhDMA, 2018. 164 p.
2. Gu J., Wu G., Zhang Q. Preparation and damping properties of fly ash filled epoxy composites. Materials Science and Engineering: A. 2007. Vol. 452. P. 614–618. https://doi.org/10.1016/j.msea.2006.11.006
3. Akymov A. V. Yssledovanye teplofyzycheskykh svoystv epoksykompozytov, modyfytsyrovannukh trykhloretylfosfatom. Visnyk KhDMA. 2015. No. 2 (13). P. 110–117.
4. Stukhlyak P. D., Mytnyk M. M., Orlov V. O. Vplyv hranychnykh prosharkiv na vlastyvosti kompozytnykh polimernykh materialiv. Fizyko-khimichna mekhanika materialiv. 2001. No. 1. P. 69–75.
5. Burya A. I., Yeriomina Ye. A., Qian X. Y., Feng X. M. The influence of carbonyl nickel content on thermophysical properties of metal polymer materials based on aromatic polyamide phenylon. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. Vol. 1004–1005. P. 509–512. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.1004-1005.509
6. Stukhlyak P., Mytnyk M., Moroz K., Sartyns'ka L. Teplofizychni vlastyvosti nanoepoksykompozytiv iz urakhuvannyam vmistu napovnyuvachiv. Visnyk TNTU. 2014. Tom 73 Vol. 1. P. 85–93.
7. Spitalsky Z., Kromka A., Matejka L. et al. Effect of nanodiamond particles on properties of epoxy composites. Advanced Composites Letters. 2008. Vol. 17. No. 1. P. 29–34. https://doi.org/10.1177/096369350801700104
Content type: Article
Appears in Collections:Вісник ТНТУ, 2023, № 2 (110)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.