Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/42590

Title: Method of assessment of cavitation-erosion wear resistance of metals in electrolyte media
Other Titles: Спосіб оцінювання кавітаційно-ерозійної зносостійкості металів у середовищах- електролітах
Authors: Стечишина, Надія Мирославівна
Стечишин, Мирослав Степанович
Лукʼянюк, Микола Васильович
Мартинюк, Андрій Віталійович
Цепенюк, Микола Іванович
Stechyshyna, Nadiya
Stechyshyn, Myroslav
Lukyanyuk, Mykola
Martynyuk, Andriy
Tsepenyuk, Mykola
Affiliation: Хмельницький національний університет, Хмельницький, Україна
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Khmelnitsky National University, Khmelnytskyi, Ukraine
Ternopil National Technical University, Ternopil, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Method of assessment of cavitation-erosion wear resistance of metals in electrolyte media / Nadiya Stechyshyna, Myroslav Stechyshyn, Mykola Lukyanyuk, Andriy Martynyuk, Mykola Tsepenyuk // Scientific Journal of TNTU. — Tern. : TNTU, 2023. — Vol 110. — No 2. — P. 68–74.
Bibliographic description (International): Stechyshyna N., Stechyshyn M., Lukyanyuk M., Martynyuk A., Tsepenyuk M. (2023) Method of assessment of cavitation-erosion wear resistance of metals in electrolyte media. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 110, no 2, pp. 68-74.
Is part of: Вісник Тернопільського національного технічного університету, 2 (110), 2023
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University;, 2 (110), 2023
Journal/Collection: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 2
Volume: 110
Issue Date: 20-Jun-2023
Submitted date: 30-Mar-2023
Date of entry: 11-Sep-2023
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2023.02.068
UDC: 620.193.16
Keywords: кавітаційно-ерозійне зношування
лабораторні й експлуатаційні випробування
корозійний і механічний чинники руйнування
cavitation-erosive wear
laboratory and operational tests
corrosion and mechanical factors of destruction
Number of pages: 7
Page range: 68-74
Start page: 68
End page: 74
Abstract: Найбільш достовірні результати про інтенсивність кавітаційно-ерозійного зношування можна отримати при випробуваннях у гідродинамічних трубах (ГТ). Однак ГТ дуже громіздкі, енергоємні, дорого-вартісні і досить складні в конструктивному відношенні установки й для отримання помітного руйнування міцних і корозійностійких матеріалів необхідні дуже тривалі випробування. Такими ж недоліками характеризуються установки з дисками, що обертаються (УВД).Таким чином, відомі на даний час лабораторні способи та установки для їх реалізації з метою отримання даних кавітаційної зносостійкості матеріалів, близьких до натурних випробувань, направлені на збільшення часу корозійної взаємодії середовища з металом з одночасним зменшенням інтенсивності впливу механічного фактора руйнування. Для використання переваг випробувань на МСВ (незначна тривалість досліджень, незначні витрати робочих середовищ, висока відтворюваність результатів) необхідно в ході проведення досліджень забезпечити підвищення інтенсивності корозійного фактора кавітаційного руйнування для отримання результатів, наближених до результатів натурних випробувань. У роботі розглянуто спосіб оцінювання кавітаційно-ерозійної зносостійкості металів, який може бути використаний для отримання даних кавітаційно-ерозійної зносостійкості матеріалів та покриттів у лабораторних умовах, що відповідають даним експлуатаційних випробувань. Суть способу полягає в інтенсифікації корозійних процесів при кавітаційно-ерозійному зношуванні зразків на магніто-стрикційному вібраторі (МСВ) за допомогою їх анодної поляризації. Значення струму поляризації знаходять за величинами коефіцієнта підсилення механічного чинника руйнування поверхні при випробуваннях на магніто-стрикційному вібраторі (МСВ) і даними натурних випробувань. Струм корозії в заданому середовищі знаходиться при натурних випробуваннях. Для зменшення трудоємності й часу проведення досліджень експлуатаційні дані отримують на спеціально сконструйованій і виготовленій установці, яка являє собою спрощений варіант гідродинамічної труби (ГТ). Розроблений спосіб оцінювання стосується лише корозійних середовищ-електролітів.
The paper considers a method of assessing the cavitation-erosion wear resistance of metals, which can be used to obtain data on the cavitation-erosion wear resistance of materials and coatings in laboratory conditions, which correspond to the data of operational tests. The essence of the method is the intensification of corrosion processes during cavitation-erosive wear of samples on a magneto-strictive vibrator (MSV) with the help of their anodic polarization. The value of the polarization current is found by the values of the coefficient of amplification of the mechanical factor of the destruction of the surface during tests on a magneto-strictive vibrator (MSV) and the data of field tests. Corrosion current in a given environment is found during full-scale tests. To reduce the labor intensity and time of research, operational data is obtained on a specially designed and manufactured installation, which is a simplified version of a hydrodynamic tube (HT). The developed assessment method applies only to corrosive electrolyte environments.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/42590
ISSN: 2522-4433
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2023
References (Ukraine): 1. Прейс Г. А. О природе коррозионно-механического изнашивания металлов. Трение и износ. Минск, 1987. Т. 8. С. 792–797.
2. Кнепп Р., Дейли Дж., Хэммит Ф. Кавитация: пер. с англ. М.: Мир, 1974. 687 с.
3. Стечишин М. С. Методи оцінки та прогнозування довговічності при корозійно-механічному руйнуванні металів і сплавів. Вісник технологічного університету Поділля. Хмельницький, 2001. № 3. С. 61–69.
4. Установка для проведення гідроерозійних і кавітаційно-ерозійних лабораторних випробувань: пат. Україна № 69610 від 10. 05.2012. Бюл. № 9 від 10.05.2012.
5. Способ исследования гидроэрозионной стойкости металлов. А.С. СССР № 1569668, Бюл. № 21 от 07.06.90.
6. Спосіб оцінки кавітаційно-ерозійної зносостійкості металів: пат. 152541 Україна: МПК G01N3/56/; заявл. 28.07.2022; опубл. 08.03.2023, Бюл. № 10. 4 с.
7. М. S. Stechyshyn, N. M. Stechyshyna, V. S. Kurskoi. Corrosion and Electrochemical Characteristics of the Metal Surfaces (Nitrided in Glow Discharge) in Model Acid MediaMarch. 2018. Vol. 53. Issue 5. P 724–731.
References (International): 1. Preis H. A. O pryrode korrozyonno-mekhanycheskoho yznashyvanyia metallov. Trenye y yznos: Mynsk, 1987. Vol. 8. P. 792–797.
2. Knepp R., Deily Dzh., Khэmmyt F. Kavytatsyia: per. s anhl. M.: Myr,1974. 687 p.
3. Stechyshyn M. S. Metody otsinky ta prohnozuvannia dovhovichnosti pry koroziino-mekhanichnomu ruinuvanni metaliv i splaviv. Visnyk tekhnolohichnoho universytetu Podillia : Khmelnytskyi, 2001. No. 3. P. 61–69.
4. Ustanovka dlia provedennia hidroeroziinykh i kavitatsiino-eroziinykh laboratornykh vyprobuvan. Patent Ukrainy № 69610 vid 10. 05.2012. Biul. № 9 vid 10.05.2012
5. Sposob yssledovanyia hydroэrozyonnoi stoikosty metallov. A.S. SSSR № 1569668. Biul. № 21 ot 07.06.90.
6. Pat. 152541 Ukraina, MPK G01N 3/56 (2006.01). Sposib otsinky kavitatsiino-eroziinoi znosostiikosti metaliv; zaiavnyk i patentovlasnyk Khmelnytskyi nats. un-t. u202202709; zaiavl. 28.07.2022; opubl. 08.03.2023, biul. № 10. 4 p.
7. Stechyshyn M. S., Stechyshyna N. M., Kurskoi V. S. Corrosion and Electrochemical Characteristics of the Metal Surfaces (Nitrided in Glow Discharge) in Model Acid MediaMarch. 2018. Vol. 53. Issue 5.P 724–731.
Content type: Article
Appears in Collections:Вісник ТНТУ, 2023, № 2 (110)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.