Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/42585

Title: Обґрунтування параметрів шнекових механізмів з еластичними змінними поверхнями для транспортування насіннєвих зернових матеріалів
Other Titles: Justification of parameters of screw mechanisms with elastic changeable surfaces for transportation of seed grain materials
Authors: Станько, Андрій Ігорович
Stanko, A.I.
Bibliographic description (Ukraine): Станько А. І. Обґрунтування параметрів шнекових механізмів з еластичними змінними поверхнями для транспортування насіннєвих зернових матеріалів : дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» / Андрій Ігорович Станько. — Тернопіль : ТНТУ, 2023. — 207 с.
Issue Date: 11-Sep-2023
Date of entry: 11-Sep-2023
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
Science degree: доктор філософії
Level thesis: докторська дисертація
Code and name of the specialty: 133 Галузеве машинобудування
Defense council: Спеціалізована вчена рада ДФ 58.052.017
Institution defense: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Supervisor: Гевко, Іван Богданович
UDC: 621.867.42
Keywords: гвинтовий конвеєр
шнек
еластична поверхня
продуктивність
рух зернових гранул
лабораторна установка
втрати насіння
потужність
швидкість витікання
коефіцієнт заповнення
процес
моделювання
змішувач
зерновий матеріал
силові параметри
screw conveyor
auger
elastic surface
productivity
movement of grain granules
laboratory setup
seed loss
power
flow rate
filling factor
process
simulation
mixer
grain material
force parameters
Number of pages: 207
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 133 “Галузеве машинобудування”. – Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, 2023. Дисертація присвячена теоретичному обґрунтуванню і новому технічному забезпеченню вирішення наукового завдання, яке полягає у зниженні ступеня пошкодження насіннєвих зернових матеріалів при транспортуванні гвинтовими конвеєрами шляхом розроблення нових змінних гвинтових робочих органів з еластичними поверхнями і вибору раціональних конструктивних параметрів та режимів їх роботи. Проведено структурний синтез гвинтових робочих органів із еластичними поверхнями з метою пошуку конструктивних рішень для зменшення пошкодження зернових матеріалів при транспортуванні гвинтовими конвеєрами у порівнянні із традиційними жорсткими шнеками, використовуючи морфологічний аналіз з ієрархічним групуванням конструктивних ознак. Одержано декілька конструкцій гвинтових робочих органів, що відповідають меті синтезу, на які одержано патенти України на корисні моделі, зокрема з щіткоподібною гвинтовою частиною, з периферійною еластичною щіткоподібною частиною, із суцільною камероподібною частиною. Проведено теоретичні дослідження деформації волокон еластичних щіткоподібних гвинтових робочих органів при транспортуванні зернового матеріалу. Виведено та розв’язано числовим методом диференціальне рівняння для середньої лінії деформації декількох волокон еластичного щіткоподібного гвинтового робочого органу горизонтального та нахиленого гвинтового конвеєра із тихохідним режимом роботи під час транспортування сипкого матеріалу при коефіцієнті завантаження до 0,45. На основі проведеного розв’язку диференціального рівняння встановлено, що при зменшенні діаметра волокна від 2,3 мм до 1,7 мм для однакових зовнішніх навантажень відбувається деформація волокон на величину 5 мм. При збільшенні робочої частини волокон від 20 мм до 40 мм для однакових зовнішніх навантажень відбувається деформація волокон на величину 8,6 мм. Відтак використання волокон із більшою довжиною робочої частини знижує навантажувальну здатність еластичного щіткоподібного шнека, проте призводить до зменшення величини травмування насіннєвого зернового матеріалу, що транспортується. Проведено теоретичні дослідження параметрів взаємодії волокон еластичного щіткоподібного гвинтового робочого органу із зерновим матеріалом. Виведено рівняння рівноваги зернини в початковий момент контакту із волокнами еластичного щіткоподібного гвинтового робочого органу. Визначено кут контакту між зерниною та волокном гвинтового робочого органу. Виведено рівняння для знаходження допустимого зовнішнього навантаження на зернину, при якому величина прогину волокон не перевищує граничну величину, при якій забезпечується транспортування зернового матеріалу. Встановлено, що збільшення кута α контакту між зерниною та волокном призводить до зменшення значення зовнішнього навантаження Р. При куті α=90 град на зернину діють тільки сили тертя. Збільшення відстані l1 між центрами волокон круглого поперечного перерізу, що взаємодіють із зерниною, призводить до зменшення навантаження Р, при чому збільшення коефіцієнтів тертя µ1 та µ2 призводить до зростання навантаження Р. Суттєве зменшення навантаження Р спостерігається при l1, що дорівнює діаметру зернини. Визначено умову защемлення зернини між волокнами еластичного щіткоподібного гвинтового робочого органу та внутрішньою поверхнею кожуха. Встановлено, що збільшення кута α контакту між зерниною та волокном та відстані l1 між центрами волокон круглого поперечного перерізу призводить до збільшення ймовірності защемлення зернини між волокнами еластичного щіткоподібного гвинтового робочого органу. Для коефіцієнта тертя між зерниною та волокном µ1<0,5 кут α знаходиться в межах від 50 град до 90 град, а відстань l1 від 4 мм до 5 мм при радіусі зернини 2 мм. Визначено критичний кут контакту між зерниною і волокном та критичну відстань між центрами волокон круглого поперечного перерізу, при яких відбувається защемлення зернини. Встановлено співвідношення зазору між волокнами та діаметром зернини, при яких можливе защемлення зернини, з якого випливає, що чим більший коефіцієнт тертя µ1, тим менше таке співвідношення. Так для коефіцієнта тертя µ1=0,5 защемлення зернини можливе при співвідношенні зазору до діаметра зернини від 0,75, а для µ1=0,3 – від 0,89. Спроектовано та виготовлено дослідний зразок гвинтового конвеєра із можливістю використання різних діаметрів кожуха та змінних гвинтових робочих органів з еластичними поверхнями (суцільною камероподібною частиною, з периферійною еластичною щіткоподібною частиною, з щіткоподібною гвинтовою частиною), та з можливістю керування режимами роботи конвеєра за допомогою ПК через перетворювач частоти струму Altivar 71 з автоматичною візуалізацією та фіксацією отриманих результатів при дослідженні продуктивності транспортування та ступеня пошкодження насіннєвого зернового матеріалу після його переміщення в діапазонах частоти обертання гвинтового робочого органу від 0 до 511,2 об/хв, внутрішнього діаметра кожуха від 96 мм до 108 мм та кута нахилу конвеєра від 0º до 30º. Представлено результати експериментальних досліджень трьох різних типів гвинтових робочих органів з еластичними поверхнями, на основі статистичної обробки яких, за допомогою прикладного програмного забезпечення, встановлено емпіричні закономірності впливу конструктивних параметрів та режимів роботи гвинтових конвеєрів із змінними гвинтовими робочими органами з еластичними поверхнями на їх продуктивність та ступінь пошкодження насіннєвих зернових матеріалів при транспортуванні. Одержано такі результати. Продуктивність під час транспортування гвинтовим робочим органом з еластичною суцільною камероподібною частиною складала: для ячменю максимальна ­ 6,37 т/год., а мінімальна – 3,98 т/год.; для кукурудзи максимальна ­ 6,67 т/год., а мінімальна – 4,18 т/год. Збільшення частоти обертання гвинтового робочого органа n від 284 об/хв. до 511,2 об/хв. призводить до зростання продуктивності в 1,29 рази. При цьому збільшення діаметра кожуха від 96 мм до 108 мм забезпечує зростання продуктивності в 1,11 рази, а зміна кута нахилу конвеєра від 0 град до 30 град. призводить до спадання продуктивності в 1,12 рази. Продуктивність під час транспортування гвинтовим робочим органом з периферійною еластичною щіткоподібною частиною складала: для ячменю максимальна ­ 6,61 т/год, а мінімальна – 3,49 т/год.; для кукурудзи максимальна ­ 6,92 т/год, а мінімальна – 3,84 т/год. Збільшення частоти обертання гвинтового робочого органа n від 284 об/хв. до оптимальної частоти обертання призводить до зростання продуктивності в 1,25 рази для ячменю (від 430 до 440 об/хв.) та в 1,22 рази для кукурудзи (від 450 до 480 об/хв.). Продуктивність під час транспортування гвинтовим робочим органом з щіткоподібною гвинтовою частиною складала: для ячменю максимальна ­ 4,37 т/год, а мінімальна – 1,77 т/год.; для кукурудзи максимальна ­ 5,25 т/год, а мінімальна – 2,56 т/год. Збільшення частоти обертання гвинтового робочого органа n від 284 об/хв. до 470…480 об/хв. призводить до зростання продуктивності в 1,25 рази. При цьому збільшення діаметра кожуха від 96 мм до 108 мм забезпечує зростання продуктивності в 1,36 рази для ячменю та в 1,29 рази для кукурудзи, а зміна кута нахилу конвеєра від 0 град до 30 град. призводить до спадання продуктивності в 1,54 рази для ячменю та в 1,36 рази для кукурудзи. Встановлено, що максимальна величина ступеня пошкодження зерна кукурудзи при транспортуванні гвинтовими робочими органами з еластичними суцільними камероподібними частинами складала 0,26%, при транспортуванні гвинтовими робочими органами з периферійною еластичною щіткоподібною частиною ­ 0,25%, а при транспортуванні гвинтовими робочими органами з гвинтовими робочими органами з щіткоподібною гвинтовою частиною ­ 0,24%. Травмування кукурудзи при її переміщенні шнеками з суцільним камероподібним елементом та периферійною еластичною щіткоподібною частиною є нижчою в 4,06… 4,32 рази, а при використанні шнека з щіткоподібним елементом є нижчою в 4,5 рази, ніж при використанні звичайних жорстких шнеків. Збільшення частоти обертання гвинтового робочого органа n від 284 об/хв. до 511,2 об/хв. призводить до зростання ступеня пошкодження зерна кукурудзи в 1,55 рази. Розроблені конструкції гвинтових конвеєрів оснащених гвинтовими робочими органами із еластичними поверхнями та інших видів гвинтових конвеєрів захищені дев’ятьма патентами України на корисні моделі, а гвинтовий конвеєр з еластичною щіткоподібною поверхнею, що виготовлений на основі патенту України № 150968, пройшов успішні промислові випробування у Селянському фермерському науково­виробничому господарстві «Коваль». Річний економічний ефект від використання дослідного зразка склав 6870 грн.
Thesis for the degree of Candidate of Technical Sciences in specialty 133 "Industrial engineering". ­ Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, 2023. The thesis is devoted to the theoretical foundations and new technical support for solving the scientific task, which consists in reducing the degree of damage to seed grain materials during transportation by screw conveyors by developing new variable screw working bodies with elastic surfaces and choosing rational design parameters and modes of their operation. A structural synthesis of screw working bodies with elastic surfaces was carried out in order to reduce damage to grain materials during transportation by screw conveyors in comparison with traditional rigid screws, using morphological analysis with hierarchical grouping of structural features. Several designs of screw working bodies corresponding to the purpose of synthesis were obtained, for which patents of Ukraine for useful models were obtained, in particular with a brush­like helical part, with a peripheral elastic brush­like part, with a continuous chamber­like part. Theoretical studies of the deformation of elastic brush­like screw working bodies fibers during the transportation of grain material have been carried out. The differential equation for the mean line of several fibers deformation of an elastic brush­like screw working body of a horizontal and inclined screw conveyors with a low­speed mode of operation during transportation of bulk material at a loading factor of up to 0.45 was derived and solved numerically. Based on the solution of the differential equation, it was established that when the fiber diameter decreases from 2.3 mm to 1.7 mm for the same external loads, the fibers are deformed by 5 mm. When the working part of the fibers is increased from 20 mm to 40 mm for the same external loads, the fibers are deformed by 8.6 mm. Therefore, the use of fibers with the longer length of the working part reduces the load capacity of the elastic brush­like auger, but leads to a decrease in the amount of damage to the seed grain material being transported. Theoretical studies of the parameters of the interaction of the fibers of the elastic brush­like screw working body with the grain material have been conducted. The equation of the grain equilibrium at the initial contact moment with the fibers of the elastic brush­like screw working body is derived. The contact angle between the grain and the fiber of the screw working body is determined. An equation is derived for finding the permissible external load on the grain, at which the amount of fiber deflection does not exceed the limit value at which the transportation of the grain material is ensured. It was established that an increase in the contact angle α between the grain and the fiber leads to a decrease in the value of the external load P. At an angle α=90 degrees, only frictional forces act on the grain. An increase in the distance l1 between the centers of round cross­section fibers interacting with the grain leads to a decrease in the load P, while an increase in the friction coefficients µ1 and µ2 leads to an increase in the load P. A significant decrease in the load P is observed at l1, which is equal to the diameter of the grain. The condition of grain chocking between the fibers of the elastic brush­like screw working body and the inner surface of the casing is determined. It was established that an increase in the contact angle α between the grain and the fiber and the distance l1 between the centers of the fibers of a circular cross­section leads to an increase in the probability of the grain being chocked between the fibers of the elastic brush­like helical working body. For the friction coefficient between grain and fiber µ1 <0.5, the angle α is in the range from 50 degrees to 90 degrees, and the distance l1 is from 4 mm to 5 mm with a grain radius of 2 mm. The critical angle of contact between the grain and the fiber and the critical distance between the centers of the fibers of round cross­section, at which the chocking of the grain occurs, were determined. The ratio of the gap between the fibers and the diameter of the grain, at which chocking of the grain is possible, is established, from which it follows that the greater the friction coefficient µ1, the smaller this ratio is. Thus, for a friction coefficient of µ1=0.5, chocking of the grain is possible when the ratio of the gap to the diameter of the grain is from 0.75, and for µ1=0.3 – from 0.89. A prototype of a screw conveyor with the possibility of using different casing diameters and variable screw working bodies with elastic surfaces was designed and manufactured (with a continuous chamber­like part, with a peripheral elastic brush like part, with a brush­like screw part), and with the possibility of controlling the modes of the conveyor operation using a PC through the current frequency converter Altivar 71 with automatic visualization and fixation of the obtained results when studying the transportation performance and the degree of damage to the seed grain material after its movement in the ranges of the rotation frequency of the screw working body from 0 to 511.2 rpm, the inner diameter of the casing from 96 mm to 108 mm and the angle of the conveyor inclination from 0º to 30º. The results of experimental studies of three different types of screw working bodies with elastic surfaces are presented. For the screw conveyors with variable screw working bodies with elastic surfaces empirical equations for determining productivity and degree of seed grain materials damage during transportation are derived, which is based on the experimental results statistical processing with the help of application software. The following results were obtained. Productivity during transportation by a screw working body with an elastic continuous chamber­like part was: for barley, the maximum ­ 6.37 t/h, and the minimum ­ 3.98 t/h; for corn, the maximum is 6.67 t/h, and the minimum is 4.18 t/h. Increasing the rotation frequency of the screw working body n from 284 rpm. up to 511.2 rpm. leads to a 1.29 times increase in productivity. At the same time, an increase in the casing diameter from 96 mm to 108 mm provides a 1.11 times increase in productivity, and a change in the angle of inclination of the conveyor from 0 degrees to 30 degrees. leads to a decrease in productivity by 1.12 times. Productivity during transportation by a screw working body with a peripheral elastic brush­like part was: for barley, the maximum ­ 6.61 t/h, and the minimum ­ 3.49 t/h; for corn, the maximum ­ 6.92 t/h, and the minimum ­ 3.84 t/h. Increasing the rotation frequency of the screw working body n from 284 rpm. to the optimal rotation frequency leads to a productivity increase of 1.25 times for barley (from 430 to 440 rpm) and 1.22 times for corn (from 450 to 480 rpm). Productivity during transportation by a screw working body with a brush­like screw part was: for barley, the maximum ­ 4.37 t/h, and the minimum ­ 1.77 t/h; for corn, the maximum is 5.25 t/h, and the minimum is 2.56 t/h. Increasing the rotation frequency of the screw working body n from 284 rpm. up to 470...480 rpm. leads to a 1.25 times increase in productivity. At the same time, an increase in the casing diameter from 96 mm to 108 mm provides an increase in productivity by 1.36 times for barley and 1.29 times for corn, and a change in the inclination angle of the conveyor from 0 degrees to 30 degrees. leads to a 1.54 times decrease in productivity for barley and 1.36 times for corn. It was established that the maximum degree of damage to corn grain during transportation by screw working bodies with elastic continuous chamber­like parts was 0.26%, during transportation by screw working bodies with a peripheral elastic brush­like part ­ 0.25%, and during transportation by screw working bodies with a brush­like screw part ­ 0.24%. Damage to corn during its movement by augers with a solid chamber­like element and a peripheral elastic brush­like part is 4.06... 4.32 times lower, and when using an auger with a brush­like element, it is 4.5 times lower than when using conventional rigid augers. Increasing the rotation frequency of the screw working body n from 284 rpm. up to 511.2 rpm. leads to an increase in the degree of corn grain damage by 1.55 times. The developed designs of screw conveyors equipped with screw working bodies with elastic surfaces and other types of screw conveyors are protected by nine patents of Ukraine for useful models, and the screw conveyor with an elastic brush­like surface, manufactured on the basis of Ukrainian patent No. 150968, passed successful industrial tests in Country agricultural scientific and production farm "Koval". The annual economic effect from the use of the experimental sample amounted to 6,870 UAH.
Content: ВСТУП ....17 РОЗДІЛ 1. СТАН ПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ....23 1.1. Особливості конструкції гвинтових конвеєрів....23 1.2. Конструкції робочих органів гвинтових конвеєрів з еластичними поверхнями.... 30 1.3. Аналіз результатів досліджень гвинтових конвеєрів з еластичними гвинтовими робочими органами.... 46 1.4. Висновки....54 РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ТРАНСПОРТУВАННЯ ЗЕРНОВИХ МАТЕРІАЛІВ ЕЛАСТИЧНИМИ ЩІТКОПОДІБНИМИ ГВИНТОВИМИ РОБОЧИМИ ОРГАНАМИ....56 2.1. Синтез гвинтових робочих органів із еластичними поверхнями....56 2.2. Дослідження деформації волокон еластичних щіткоподібних гвинтових робочих органів при транспортуванні зернового матеріалу....60 2.3. Обґрунтування параметрів взаємодії волокон еластичного щіткоподібного гвинтового робочого органу із зерновим матеріалом....71 2.4. Висновки....85 РОЗДІЛ 3. ПРОГРАМА І МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ШНЕКОВИХ МЕХАНІЗМІВ З ЕЛАСТИЧНИМИ ЗМІННИМИ ПОВЕРХНЯМИ ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ НАСІННЄВИХ ЗЕРНОВИХ МАТЕРІАЛІВ.... 88 3.1. Програма експериментальних досліджень.... 88 3.2. Параметри шнекових механізмів з еластичними змінними поверхнями для проведення експериментальних досліджень.... 89 3.3. Методика проведення експериментів з визначення продуктивності та ступеня пошкодження насіннєвого зернового матеріалу при їх транспортуванні шнековими механізмами з еластичними змінними поверхнями....96 3.4. Методика проведення експериментів з визначення величини максимальної деформації волокон еластичного гвинтового робочого органу з щіткоподібною гвинтовою частиною...107 3.5. Висновки....108 РОЗДІЛ 4. РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ.. 108 4.1. Результати експериментальних досліджень продуктивності шнекових механізмів з еластичними змінними поверхнями....108 4.2. Результати експериментальних досліджень ступеня пошкодження насіннєвого зернового матеріалу після транспортування гвинтовими конвеєрами із гвинтовими робочими органами з еластичними поверхнями...126 4.3. Результати експериментальних досліджень з визначення величини максимальної деформації волокон еластичного гвинтового робочого органу з щіткоподібною гвинтовою частиною....135 4.4. Висновки...141 РОЗДІЛ 5. ПРОЕКТУВАННЯ ПЕРСПЕКТИВНИХ КОНСТРУКЦІЙ ШНЕКОВИХ МЕХАНІЗМІВ З ЕЛАСТИЧНИМИ ЗМІННИМИ ПОВЕРХНЯМИ ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ НАСІННЄВИХ ЗЕРНОВИХ МАТЕРІАЛІВ ... 145 5.1. Технологічність конструкцій та способи виготовлення гвинтових робочих органів з еластичними робочими поверхнями....145 5.2. Перспективні розробки шнекових механізмів з еластичними змінними поверхнями для зменшення ступеня пошкодження зернового матеріалу при його транспортуванні...149 5.3. Обґрунтування техніко­економічної ефективності використання гвинтових робочих органів з еластичними робочими поверхнями ...158 5.4. Висновки.... 165 ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ.... 167 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ....171 ДОДАТКИ…195
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/42585
Copyright owner: © Станько Андрій Ігорович, 2023
References (Ukraine): 1. Альбота Д. С., Бодак М. В., Дідух В.Ф. Обґрунтування конструкції підбирача валків льону олійного для роздільної технології. Сільськогосподарські машини. Луцьк, 2022. Вип. 48. С. 30­37.
2. Барановський В. М., Соломка В. О., Онищенко В. Б. Вибір параметрів при конструюванні гвинтового конвеєра. Вісник Харківського дер. техн. ун-­ту сільського господарства. Харків, 2001. Вип. 8. Т. 2. C. 209-­215.
3. Богацький В. М. Удосконалення конструкції та обгрунтування параметрів шнекового дозатора порошкових реагентів для позапічної обробки сталі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.08. Донецьк, 2004. 18 с.
4. Бойко А. І., Куликівський В. Л. Аналіз конструкцій гвинтових транспортерів та живильників зерноочисних машин. Вісник Харківського нац. техн. ун­ту сільського господарства ім. П. Василенка. Харків, 2011. Вип. 93. Т. 1. С. 199­205.
5. Бойко А. І., Савченко В. М., Куликівський В. Л. Визначення зусиль, що діють на периферійну частину витка шнека. Сільськогосподарські машини. Луцьк, 2011. Вип. 21. Т. 1. С. 15­26.
6. Василенко П. М., Василенко И. И. Механизация и автоматизация процесов приготовления и дозирования кормов. М. : Агропромиздат, 1985. 224 с.
7. Василенко П. М., Погорелый Л. В. Основы научных исследований. К. : Вища школа, 1985. 266 с.
8. Василенко П. М. Теория движения частицы по шероховатым поверхностям сельскохозяйственных машин. К. : УСХА, 1960. 216 с.
9. Васильків В. В. Розвиток науково­прикладних основ розроблення технологій виробництва гвинтових і шнекових заготовок з використанням уніфікації : автореф. дис. ... докт. техн. наук : 05.02.08. Львів, 2015. 47 с.
10. Гевко Ів. Б., Паливода Ю. Є., Скиба О. П., Дубиняк Т. С. та ін. Взаємозв’язок конструктивних характеристик гвинтових і захисних механізмів від характеру навантаження. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Технічні науки. Рівне, 2016. № 3 (75). С. 257–266.
11. Рогатинський Р. М., Гевко І. Б., Дячун А. Є., Любачівський Р. О., Грудовий Р. С.Визначення динамічних навантажень у гвинтових змішувачах. Наукові нотатки. Міжвузівський збірник. Луцьк, 2013. Вип. 40. С. 214­220.
204. Hud V.Z., Rohatynsky R.M., Hevko I.B., Lyashuk O.L., Pіk A.I., Huryk O.Y. The research of the resonant oscillations of the system telescopic screw is a bulk environment caused by external periodic forces. INMATEH – Agricultural Engineering. 2020. No 60(1). P. 29–39.
205. Rohatynskyi R.M., Hevko I.B., Diachun A.Ye. The research of the torsional vibrations of the screw in terms of impulsive force impacts. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2015. No 149(5). P 64–68.
206. Hewko B.M., Popovich P.V., Diachun A.Y., Lyashuk O.L., Liubachivskyi R.O. The study of bulk material kinematics in a screw conveyor mixer. INMATEH: Agricultural engineering. Bucharest/Romania, 2015. Vol. 47. No. 3. P. 156­163.
207. Diachun A., Hevko I., Stanko A., Korol O., Derysh O. The study of interaction parameters of the elastic brush screw working body fibers with the spherical surfaces of the grain material. Scientific Journal of TNTU. Ternopil, 2023. Vol. 109. No 1. P. 32–42.
208. Offenlegungsschrift: pat. DE 10 2005 053 082 A1 Deutschland: B65G 33/14 (2006.01). anmeldetag: 04.11.2005; offenlegungstag: 10.05.2007. 6 p.
209. Brush setting structure of screw conveyor: pat. KR 100941923B1 South Korea: E03F 5/14 (2006.01). filing date: 13.12.2008; disclosure date: 18.08.2009. 12 p.
210. Screw conveyor: pat. CN 109592316 B China: B65G 33/14 (2006.01). filing date: 15.11.2018; disclosure date: 09.04.2019. 11 p.
211. A kind of screw conveyor ensureing grain of rice integrality: pat. CN 209411039 U China: B65G 33/14 (2006.01). filing date: 22.11.2018; disclosure date: 20.09.2019. 7 p.
104. Павлище В. Т. Основи конструювання та розрахунок деталей машин. К. : Вища школа, 1993. 556 с.
45. Гудь В. З. Механіко­технологічні основи розробки багатофункціональних секційних шнеків для зернового матеріалу: дис. ... докт. техн. наук : 05.05.11. Тернопіль, 2021. 410 с.
124. Пік А. І. Підвищення технічного рівня засобів механізованого переміщення сипких сільськогосподарських матеріалів по криволінійних трасах: автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.20.01. Луцьк, 1999. 20 с.
212. Flight Edging : веб­сайт. URL: https://www.kwsmfg.com/resources /features­and­benefits/flight­edging/ (дата звернення: 24.11.2022).
73. Зенков Р. Л. Механика насыпных грузив. М. : Машиностроение, 1973. 220 с.
22. Гевко І. Б., Оксентюк А. О., Галущак М. П. Організація виробництва: теорія і практика: підручник. К. : Кондор, 2008. 178 с.
213. Flight Brush Edging : веб­сайт. URL: https://mininglifeonline.net /equipment/screw­conveyor­components/flight­brush­edging/221 (дата звернення: 27.11.2022).
214. Custom Plastics Manufacturing : веб­сайт. URL: https://maljohn.com/ (дата звернення: 28.11.2022).
215. KWS. Screw Conveyors Engineering Guide. Conveying Knowledge, Workmanship, Solutions. Release Date 4.1.16. 2015. 72 p
216. Screw Flights : веб­сайт. URL: https://bulknet.com.au/screw­flights/# (дата звернення: 29.11.2022).
217. Brush screw conveyer: pat. CN 209956835 U China: B65G 45/18 (2006.01). filing date: 12.03.2019; disclosure date: 17.01.2020. 7 p.
23. Гевко І. Б. Розробка і дослідження низькочастотних пристроїв для виконання технологічних процесів гнучкими гвинтовими конвеєрами : автореф. дис. .... канд. техн. наук: 05.20.01. Луцьк, 1997. 18 с.
24. Гевко І., Дячун А., Грудовий Р. Дослідження моменту інерції гвинтових транспортерів. Вісник Львівського національного аграрного університету : агроінженерні дослідження. Львів : Львів. нац. агроуніверситет, 2012. № 16. С. 201­-211.
125. Планирование эксперимента в исследованиях технологических процессов: [пер. с нем.] / [К. Хартан, Э. Лецкий, В. Шефер и др.]. М. : Мир, 1977. 552 с.
76. Капаціла Ю. Б. Розробка і дослідження технологічних процесів багатофункціональних агрегатів для кормовиробництва : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.20.01. Луцк, 1999. 18 с.
25. Гевко І. Моделювання характеру навантаження на гвинтові робочі органи. Вісник ТНТУ. Тернопіль, 2011. Т. 16. № 1. С. 69-­77.
105. Гвинтовий конвеєр: пат. 69808 Україна: МПК А 01 F 12/46 (2006.01). № u201113598 ; заявл. 18.11.11 ; опубл. 10.05.12, Бюл. № 9. 4 с.
74. Іванченко Ф. К. Підйомно­транспортні машини. К. : Вища школа, 1993. 412 с.
26. Г27. Гевко І.Б., Гевко Б.М. Управління процесом розробки і освоєння виробництва нових виробів: підручник. Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2015. 199 с.евко І., Любачівський Р., Дячун А. Синтез змішувачів з гвинтовими робочими органами. Вісник Львівського національного аграрного університету : агроінженерні дослідження. Львів : Львів. нац. агроуніверситет, 2012. № 16. С. 237­-246.
28. Гевко І.Б., Вітровий А.О., Гурик О.Я. Динамічна модель процесу транспортування сипких матеріалів гвинтовим конвеєром. Сільськогосподарські машини. Луцьк, 2001. Вип. 8. С. 72-­82.
29. Гевко Ів. Б., Дячун А. Є., Тарасюк Ю. М. Результати експериментальних досліджень якості змішування кормових сумішей гвинтовим транспортером­змішувачем. Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. Житомир, 2014. № 2 (45), Т. 4, Ч. 1. С. 308­-315.
30. Гевко Ів. Б., Дячун А. Є., Любачівський Р. О. Структурний синтез гвинтових конвеєрів з розширеними технологічними можливостями методом морфологічного аналізу. Вісник СевНТУ. Машиноприладобудування та транспорт. Севастополь, 2012. Вип. 128. С. 37-­41.
31. Гевко Ів., Дячун А., Любачівський Р. Розширення технологічних можливостей гвинтових конвеєрів. Вісник Тернопільського національного технічного університету. 2012. № 3(67). С. 143–150.
32. Гевко Ів.Б., Ляшук О.Л., Дячун А.Є. Результати експериментальних досліджень гнучких гвинтових конвеєрів. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Технічні науки. Вінниця: ВНАУ, 2013. Вип. 2 (79). С. 17 – 24.
126. Радик Д. Л. Розробка і дослідження енергозберігаючих гвинтових живильників : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.11. Тернопіль, 1996. 19 c.
33. Гевко Р. Б., Вітровий А. О., Пік А. І. Підвищення технічного рівня гнучких гвинтових конвеєрів. Тернопіль, 2012. 204 с.
152. Гевко Ів.Б., Дячун А.Є., Мельничук А.Л., Вар’ян А.Р., Кондратюк О.М. Стендове обладнання для дослідження модернізованих гвинтових конвеєрів. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Рівне, 2016. Вип. 3 (75). С. 274­-282.
34. Гевко Р. Б., Залуцький С. З. , Гевко М. Р. Розробка конструкції та технологія виготовлення шнекового робочого органу з еластичною. Вісник інженерної академії України. Київ, 2014. № 1. С. 152–159
35. Гевко Р. Б., Залуцький С. В. Напрямки зниження пошкодження сипких матеріалів при їх транспортуванні гвинтовими робочими органами конвеєра. Збірник наукових статей «Сільськогосподарські машини». Луцьк, 2014. Вип. 24. С. 75–81.
36. Гевко Р. Б., Залуцький С. З. Розробка конструкції шнека з еластичною гвинтовою поверхнею та результати її експериментальних досліджень. Вісник інженерної академії України. Київ, 2015. № 1. С. 241–246.
75. Казачковський Н. Н., Якупов Д. В. Программа PowerSuite для настройки преобразователей частоты и устройств плавного пуска (версия 2.3.0): методичні вказівки [для слухачів курсів підвищення кваліфікації та студентів спеціальності 7.092203 «Електромеханічні системи автоматизації та електропривід»]. Дніпропетровськ : НГУ, 2006. 45 с.
106. Гвинтовий конвеєр: пат. 70813 Україна: МПК А 01 F 12/46 (2006.01). № u201114633 ; заявл. 09.12.11 ; опубл. 25.06.12, Бюл. № 12. 5 с.
46. Гурик О. Я. Обгрунтування параметрів транспортерів­змішувачів сипких матеріалів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.11. Тернопіль, 2003. 20 с.
107. Гвинтовий конвеєр: пат. 73085 Україна: МПК А 01 F 12/00 (2012.01). № u201202448 ; заявл. 01.03.12 ; опубл. 10.09.12, Бюл. № 17. 4 с.
47. Дерев’янко Д. А. Дослідження показників якості насіннєвого матеріалу озимої пшениці під час збирання, післязбирального обробітку і посіву. Техніка і технології АПК. 2011. № 6. С. 34–36.
127. Луців І.В., Гевко Ів.Б., Дубиняк Т.С., Гудь В.З. Результати експериментальних досліджень обертального моменту пружно­запобіжної муфти гнучкого гвинтового конвеєра. Сільськогосподарські машини. Луцьк, 2017. Вип. 38. С. 105 – 113.
48. Дерев’янко Д. А. Механіко­технологічне обґрунтування процесів зниження травмування насіння зернових культур технічними засобами: дис. ... докт. техн. наук : 05.05.11. Тернопіль, 2018. 475 с.
49. Дерев’янко Д. А. Травмування зерна внаслідок дії внутрішніх і зовнішніх чинників на якість насіння і зернофуражу. Зб. наук. пр. КНТУ. 2011. Вип. 24. С. 184–187.
50. Дідух В. Ф., Сацюк В. В. Вплив процесу змішування на якість гранульованих органо­мінеральних добрив. Сільськогосподарські машини. Луцьк, 1999. Вип. 5. С. 89–92.
51. Дідух В.Ф., Буснюк В.В., Бодак М.В. Обґрунтування обладнання для збирання льону олійного зернозбиральним комбайном. Збірник наукових праць «Центральноукраїнський науковий вісник. Технічні науки». Кропивницький, 2022. №5(36). С. 226­235.
52. Дмитрів Д. В. Розробка конструкції та обгрунтування параметрів малогабаритних кормозмішувачів: дис. ... кандидата техн. наук : 05.05.11. Тернопіль, 2001. 179 с.
53. Станько А. І., Дячун А. Є., Головатий І. В. Дослідження деформації еластичних щіткоподібних гвинтових робочих органів для транспортування сипких матеріалів. Матеріали міжнар. наук.­практ. конф. “Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва: проблеми теорії та практики”: присвяченої 90­річчю від дня народження професора Рибака Тимофія Івановича та 60­річчю кафедри технічної механіки та сільськогосподарських машин (Тернопіль, 29­30 вересня 2022 р.). Тернопіль, 2022. С. 177.
54. Дячун А.Є., Чвартацький Р.І., Мельничук С.Л., Марунич О.П. Дослідження кінематики вантажу у середньошвидкісному гвинтовому конвеєрі­змішувачі із осьовим коливанням шнека. Всеукраїнський науково технічний журнал «Техніка, енергетика, транспорт АПК». Вінниця, 2017. №1(96). С. 181­-186.
153. Гевко І. Б., Дячун А. Є., Любачівський Р. О., Брощак І. І. Стендове оснащення для дослідження приводів та робочих органів гвинтових транспортно технологічних механізмів машин. Наукові нотатки. Міжвузівський збірник. Луцьк, 2013. Вип. 40. С. 50­-55.
110. Стенд для дослідження ступеня пошкодження сільськогосподарських матеріалів: пат. 81469 Україна: МПК G01N 3/00, А01С 1/00. № u 201302116; заявл. 20.02.13; опубл. 25.06.13, Бюл. № 12. 5 с.
55. Гевко Б. М., Дячун А. Є., Грудовий Р. С. , Гевко І. Б. Дослідження кінематики зернового вантажу у конвеєрі із шнеком з поступово зростаючим кроком витків у напрямку руху вантажу. Сільськогосподарські машини : зб. наук. ст. Луцьк, 2013. Вип. 26. С. 3­-12.
128. Гевко Ів. Б., Дячун А. Є., Любачівський Р. О., Грудовий Р. С. Результати експериментальних досліджень продуктивності гвинтового конвеєра. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Вінниця, 2012. Вип. 11. Т.1(65). С. 119­122.
56. Дячун А.Є., Ляшук О.Л., Котик Р.М., Михайлюк В.П., Гандзій В.С. Дослідження кінематики сипкого матеріалу у гвинтовому конвеєрі­змішувачі із обертовим кожухом та гофрованим шнеком. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Механізація сільськогосподарського виробництва. Харків, 2019. Вип. 198. С. 233-­243.
108. Гвинтовий еластичний конвеєр: пат. 75314 Україна: МПК В 65 G 33/16 (2006.01). № u201206231 ; заявл. 23.05.12 ; опубл. 26.11.12, Бюл. № 22. 5 с.
57. Рогатинський Р.М., Гевко Ів.Б., Дячун А.Є., Вар’ян А.Р., Мельничук А.Л. Дослідження продуктивності гвинтового конвеєра з обертовим кожухом. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Технічні системи і технології тваринництва. Харків, 2017. Вип. 181. С. 285-­293.
58. ДСТУ 2672­94. Конвеєри гвинтові. Загальні технічні вимоги. К.: Держстандарт України, 1994. 10 с.
59. ДСТУ 3768:2009. Пшениця. Технічні умови. К.: Держспоживстандарт України, 2009. 12 с.
60. ДСТУ 4138­2002. Насіння сільськогосподарських культур. Методи визначення якості. К.: Ред.­вид. відділ УкрНДІССІ, 2003. 172 с.
61. ДСТУ 4397:2005. Сільськогосподарська техніка. Методи економічного оцінювання техніки на етапі випробування. К.: Держспоживстандарт України, 2005. 15 с.
62. Душинський В. В. Основи наукових досліджень. Теорія та практикум з програмним забезпеченням: навчальний посібник. К.: НТУУ “КПІ”, 1998. 408 с.
154. Гевко Ів., Дячун А., Рогатинська Л., Клендій В., Лотоцький Р. Структурний синтез гвинтових сепараторів методом морфологічного аналізу з ієрархічним групуванням. Вісник Тернопільського національного технічного університету. 2013. № 1(69). С. 131–140.
63. Дячун А., Грудовый Р., Гевко И. Винтовой конвейер с вращающимся цилиндричиским кожухом. Научые труды Русенского университета «Ангел Кънчев»: Сельскохозяйственная техника и технологии. Аграрные науки и ветеринарная медицина. Ремонт и надежность. 2012. Т. 51. Серия 1.1. С. 31–35.
129. Гевко Р. Б. , Залуцький С. З. , Погріщук Б. В. , Клендій О. М. , Добіжа Н. В. Результати лабораторних досліджень еластичного секційного шнека. Вісник інженерної академії України. Київ, 2017. № 3. С.245­250.
184. Flexible screw conveyor: patent Japan: JP 55093715A. B65G33/16; B65G33/26. 25.01.2008.
64. Дячун А. Є., Ляшук О. Л., Любачівський Р. О. Дослідження динаміки гвинтового секційного конвеєра. Вісник НТУУ “КПІ”. Серія машинобудування. К., 2013. № 3(69). С. 45–50.
65. Луців І.В., Гевко Ів.Б., Гудь В.З., Дубиняк Т.С. Експериментальне обладнання для дослідження приводів гвинтових конвеєрів. «Перспективні технології та прилади». Луцьк, 2017. № 10 (1). С. 115 – 121.
66. Ефективні техніко­технологічні рішення вирощування льону: монографія / [О.О.Налобіна, В.В.Думич, Т.Л. Бабінець та ін]. Дослідницьке, 2021. 251 с.
109. Шнек з секційною еластичною гвинтовою поверхнею: пат. 119856 Україна: МПК В65G 33/26, В65G 33/16. № u 201704151; заявл. 26.04.17; опубл. 10.10.17, Бюл. № 19. 4 с.
67. Дідух В., Шимчук О., Дударєв І., Грабовець В. Ефективність пристрою шнекового типу для віджиму сапропелю. Вісник ТДТУ. 2009. Том 14. №1. С. 94­-100.
77. Клендій М. В. Обґрунтування параметрів перевантажувального патрубка гвинтового конвеєра : дис. ... канд. техн. наук: 05.05.05. Тернопіль, ТДТУ. 2007. 137 с.
78. Конвеєри гвинтові. Терміни та визначення : ДСТУ 2763:94. К. : Держспоживстандарт України, 1995. 11 с.
79. Кузнєцов Ю. М., Луців, І. В., Дубиняк С. А. Теорія технічних. Тернопіль : ТНТУ, 1997 310 с.
155. Сучасні технології та енергетичні потоки при формуванні борошняних напівфабрикатів: монографія / [І. Я.Стадник, В. А.Піддубний, В. М.Федорів та ін]. Тернопіль, 2021. 372 с.
130. Рогатинська О. Р. Обґрунтування параметрів навантаження і конструкцій гвинтових конвеєрів : дис. ... канд. техн. наук : 05.05.05. Тернопіль, 2006. 167 с.
80. Куликівський В. Л. Розробка гвинтових транспортерів з підвищеним ресурсом для зерноочисних машин : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.11. Вінниця, 2012. 20 с.
81. Лещук Р. Я. Обґрунтування конструктивно­силових параметрів секційних робочих органів гвинтових перевантажувальних механізмів : дис. ... канд. техн. наук. : 05.02.02. Тернопіль, 2004. 166 с.
82. Лещук Р., Гевко І., Комар Р. Результати експериментальних досліджень гвинтових перевантажувальних механізмів. Вісник ТДТУ. Тернопіль, 2003. Том 8. № 4. С. 56-­61.
83. Ловейкін В. С., Рогатинська О. Р. Вибір раціональних параметрів та режимів роботи вертикальних гвинтових конвеєрів. Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету. Вінниця: ВДАУ, 2005. Вип. 23. С. 181­-195.
84. Ловейкін В. С., Рогатинська О. Р. Вибір раціональних параметрів та режимів роботи вертикальних гвинтових конвеєрів. Вібрації в техніці. К., 2005. № 3 (41). С. 61­-68.
85. Ловейкін В. С., Рогатинська О. Р. До розрахунку швидкохідних гвинтових конвеєрів. Праці Таврійської державної агротехнічної академії. Мелітополь: ТДАТА, 2004. Вип. 21. С. 130-­141.
86. Ловейкін В. С., Рогатинська О. Р. Оптимізація режимів роботи гвинтових конвеєрів. Підйомно­транспортна техніка. К., 2004. № 2. С. 8-­15.
185. Pankiv M., Pylypets M., Pankiv V., Pankiv Y., Dubchak N. Methodology for refining the performance of screw conveyor. Scientific Journal of the Ternopil National Technical University. 2022. No 1 (105). P. 95­-107.
111. Шнек з еластичною щіткоподібною поверхнею: пат. 123753 Україна: МПК B65G 33/14 (2006.01), B65G 33/26 (2006.01), A46B 3/10 (2006.01), A46B 7/10 (2006.01). № a 2019 11228; заявл. 18.11.19; опубл. 19.05.21, Бюл. №20. 7 с.
87. Дячун А. Є., Любачівський Р. О. Змішувач гвинтовий з піднімально пересипним механізмом. Вісник Харківського національного університету сільського господарства імені Петра Василенка. 2011. Вип. 108. С. 20­-25.
131. Рогатинський Р., Гевко И., Дячун А. Исследование крутных колебаний шнека. Научые труды Русенского университета «Ангел Кънчев»: Сельскохозяйственная техника и технологии. Аграрные науки и ветеринарная медицина. Ремонт и надежность. 2012. Том 51, Серия 1.1. С. 42–46.
156. Гевко Ів.Б., Дячун А.Є., Мельничук А.Л., Золотий Р.З., Шуст І.М. Техніко­економічне обґрунтування підвищення продуктивності транспортно технологічних процесів за допомогою гвинтових конвеєрів з обертовими кожухами. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Механізація сільськогосподарського виробництва. Харків, 2018. Вип. 190. С. 318­-326.
88. Ловейкін В. С. Вибір раціональних параметрів та режимів роботи вертикальних гвинтових конвеєрів. Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету. Вінниця, 2005. Т. 23. С. 181–195.
89. Ловейкін В., Рогатинська Л. Модель транспортування сипкого вантажу швидкохідними гвинтовими конвеєрами з еластичними робочими органами. Вісник ТНТУ. 2011. Том 16. № 4. С.66­-70.
90. Ляшук О., Дячун А., Тарасюк Ю. Дослідження кінематики та енергосилових параметрів сипкого вантажу у конвеєрі із гофрованим робочим органом. Вісник Львівського національного аграрного університету : агроінженерні дослідження. Львів : Львів. нац. агроуніверситет, 2014. № 18. С. 135­-148
91. Ляшук О. Л., Дячун А. Є. Дослідження динаміки процесу роботи гвинтового секційного конвеєра. Науковий вісник Херсонського державного морського інституту. Херсон, 2011. № 1(4). С. 215–221.
92. Ляшук О.Л. Науково­прикладні основи створення транспортно технологічних механізмів неперервної дії сільськогосподарських машин : дис. ... докт. техн. наук : 05.05.11. Тернопіль: ТНТУ, 2015. 451 с.
93. Матухно Н. В. Шнекові транспортні органи зернозбиральних комбайнів. Науковий вісник: Зб. наук. праць Нац. агр. ун­ту. К., 1998. Вип. 9. С. 256–260
94. Механiзми з гвинтовими пристроями / [Б.М. Гевко, М.Г. Данильченко, Р.М. Рогатинський та ін.]. Львiв : Свiт, 1993. 208 с.
95. Рогатинський Р. М., Гевко І. Б., Дмитрів Д. В., Гудь В. З., Дмитрів О. Р. Моделювання змішування компонентів гвинтовими конвеєрами-змішувачами. Збірник наукових статей «Сільськогосподарські машини». 2020. Вип. 45. С. 85­-93.
186. Screw conveyor: patent USA: № 4,717,014 B65G65/16.Jan. 5, 1988.
14. Гевко Б. М., Рогатынский P. M.. Винтовые подающие механизмы сельскохозяйственных машин. Львів : Вища школа, 1989. 176 с.
96. Налобіна О.О., Васильчук Н.В., Івашко П.Г. Експериментальне дослідження взаємодії стебел соняшнику із роторами жатки. Сільськогосподарські машини. Луцьк, 2021. Вип. 46. С. 58 ­-69.
157. Гевко Б. М., Дячун А. Є., Кучвара І. М., Клендій В. М. Технологічність конструкцій механізмів з гвинтовими робочими органами. Сільськогосподарські машини. Луцьк, 2013. Вип. 26. С. 13-­19.
12. Залуцький С. З. , Гладьо Ю. Б. , Гевко Р. Б. , Погріщук Б. В. Визначення зусиль деформації еластичної лопаті шнека при її взаємодії із зерновим матеріалом. Вісник інженерної академії України. Київ, 2017. № 2. С. 13–19.
97. Налобіна О.О., Бундза О.З. Обґрунтування параметрів завантажувально­розподільчого пристрою для комбікорму. Сільськогосподарські машини. Луцьк, 2022. Вип. 48. С. 53­-58.
98. Гевко Р. Б., Станько А. І., Довбуш Т. А. Нові конструкції гвинтових робочих органів з еластичною секцією та щіткоподібними поверхнями. Збірник тез доповідей Матеріали VI­ої Міжнародної науково­практичної конференції «Сучасні технології промислового комплексу – 2020» (Херсон, 8­12 вересня 2020 р.). Херсон, 2020. С. 280­-283.
99. Піддубний В.А., Стадник І.Я., Чагайда А.О., Петриненко Є.А. Обґрунтування параметрів змішувача для борошняних компонентів. Технічна інженерія. 2022. 1(89). С. 3–10.
100. Гевко І., Станько А., Пік А., Лещук Р., Гурик О. Обґрунтування техніко­економічної ефективності використання гвинтових робочих органів зі щіткоподібною еластичною робочою поверхнею. Вісник Львівського національного університету природокористування. Серія “Агроінженерні дослідження”. Львів, 2022. № 26. С. 13-­21.
101. Гевко И., Ляшук О., Дячун А., Довбиш А. Обоснование выбора конвейеров с расширенными технологическими возможностями. MOTROL. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture. Lublin ­ Rzeszow, 2015. Vol. 17. No 4. P. 107-­115.
112. Еластичний шнек з розрізними пелюстками: пат. 124326 Україна: МПК B65G 33/16 (2006.01), B65G 33/26 (2006.01). № a202003160; заявл. 26.05.20; опубл. 26.08.21, Бюл. №34. 3 с.
113. Шнек з еластичною щіткоподібнгою поверхнею: пат. 142241 Україна: МПК B65G 33/14 (2006.01), B65G 33/26 (2006.01). № u201911236; заявл. 18.11.19; опубл. 25.05.20, Бюл. №20. 4 с.
160. Гевко І. Б., Гевко М. Р., Залуцький С. З., Станько А. І. Установка для дослідження параметрів шнекових механізмів з еластичними змінними поверхнями. Міжнародна науково­технічна конференція присвячена пам’яті професора Гевка Богдана Матвійовича. Проблеми теорії проектування та виготовлення транспортно­технологічних машин (Тернопіль, 23­24 вересня 2021 р.). Тернопіль, 2021. С. 69­-72.
114. Еластичний шнек з розрізними пелюстками: пат. 143343 Україна: МПК B65G 33/14 (2006.01), B65G 33/26 (2006.01). № u202000461; заявл. 27.01.20; опубл. 27.07.20 , Бюл. №14. 5 с.
187. Didukh V., Kirchuk R., Yaschuk A. Modeling of motion of material on the surface of spiral activator in bulk materials dryer. Motrol. Motoryzacja i Energetyka. 2013. Т. 15 Вип. 4.
158. Гевко І. Б., Ляшук О. Л., Цьонь О. П., Станько А. І. Технологія виготовлення еластичних шнеків. Збірник наукових праць Х Міжнародної науково­технічної конференції «Прогресивні технології у машинобудуванні ОТМЕ­2022» (Івано­Франківськ – Яремче, 1­5 лютого 2022 р.). ­ Івано-Франківськ, 2022. С. 69­-71.
115. Гвинтовий змішувач з бункером рівномірного завантаження: пат. 150442 Україна: МПК B65G 33/26 (2006.01). № u202105716; заявл. 11.10.21; опубл. 11.02.22, Бюл. №7. 4 с.
116. Шнековий змішувач: пат. 150443 Україна: МПК B65G 33/26 (2006.01). № u202105718; заявл. 11.10.21; опубл. 11.02.22, Бюл. №7. 4 с.
117. Шнековий змішувач з регульованими отворами просипання: пат. 150445 Україна: МПК B65G 33/26 (2006.01). № u202105720; заявл. 11.10.21; опубл. 11.02.22, Бюл. №7. 4 с.
118. Шнек з еластичним камероподібним елементом: пат. 150763 Україна: МПК B65G 33/26 (2006.01), B65G 33/16 (2006.01). № u202106203; заявл. 04.11.21; опубл. 13.04.22, Бюл. №15. 4 с.
119. Шнек з еластичною щіткоподібною поверхнею: пат. 150968 Україна: МПК B65G 33/26 (2006.01). № u202106202; заявл. 04.11.21; опубл. 18.05.22, Бюл. №20. 4 с.
120. Пелешок Т. М. Обґрунтування параметрів бункерного завантаження швидкохідних гвинтових конвеєрів : дис. ... канд. техн. наук : 05.05.05. Тернопіль, 2010. 173 с.
121. Перспективні гвинтові конвеєри: конструкції, розрахунок, дослідження : монографія / [Р. М. Рогатинський, І. Б. Гевко, О. Л. Ляшук та ін.]. Тернопіль, 2019. 212 с.
37. Рогатинський Р.М., Гевко І.Б., Дячун А.Є., Вар’ян А.Р., Мельничук А.Л., Шуст І.М. Генерування конструкцій гвинтових механізмів методом морфологічного аналізу з ієрархічним групуванням. Перспективні технології та прилади. Луцьк, 2017. Вип. 10. С. 186­-192.
13. Вітровий А. О. Обгрунтування параметрів технологічного процесу роботи модульного гвинтового агрегату : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.11. Тернопіль, 1999. 20 с.
122. Пилипець М. І., Гурик О. Я. Дослідження процесу транспортування і змішування сипких матеріалів шнеково­лопатевим агрегатом. Зб. наук. пр. НАУ “Механізація сільськогосподарського виробництва. К. : Вид­во НАУ, 2000. Т. 9. С. 206­214.
123. Пилипець М. І. Розробка і дослідження гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.20.04. Тернопіль, 1993. 23 с.
159. Стадник І. Я., Піддубний В. А. Удосконалення технологічного процесу та обладнання для формування виробів : монографія. Тернопіль, 2019. 292 с.
188. Mondal D. Design consideration of a laboratory size screw conveyor with variable speed for experimentation purpose­a methodological approach. Techno Societal. 2020. No 2(68). P. 705–715.
132. Рогатинський Р. М. Механіко­технологічні основи взаємодії шнекових робочих органів з сировиною сільськогосподарського виробництва : дис. ... докт. техн. наук : 05.20.01, 05.05.05. К., 1997. 502 с.
189. Yu W., Zhang K., Li D., Zou D., Zhang S. Numerical modeling of concrete conveying capacity of screw conveyor based on DEM. Powder Technol. 2022. No 29(6). P.361–374.
133. Рогатинський Р. М., Дудін О. В., Рогатинська О. Р. Модель контактної взаємодії частинки вантажу з робочими поверхнями сільськогосподарських машин. Вісник Харківського державного технічного університету сільського господарства “Механізація сільськогосподарського виробництва”. Харків: ХДТУСГ, 2003. Вип. 21. С. 222-­228.
134. Рогатинський Р. М., Гевко І. Б., Дячун А. Є. Науково­прикладні основи створення гвинтових транспортно­технологічних механізмів : монографія. Тернопіль, 2014. 280 с.
135. Рогатинський Р., Гевко І. Модель конструювання і вибору гвинтових конвеєрів з розширеними технологічними можливостями. Вісник ТНТУ. 2012. № 3 (67). С.197–210.
136. Рогатинський Р.М., Гевко І.Б., Дячун А.Є., Вар’ян А.Р.,. Мельничук А.Л, Шуст І.М. Генерування конструкцій гвинтових механізмів методом морфологічного аналізу з ієрархічним групуванням. Перспективні технології та прилади. Луцьк, 2017. Вип. 10. С. 186­-192.
137. Рогатинський Р.М., Дячун А.Є., Вар’ян А.Р. Дослідження кінематики зернового матеріалу у гвинтовому конвеєрі з обертовим кожухом. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Ресурсозберігаючі технології, матеріали та обладнання у ремонтному виробництві. Харків, 2016. Вип. 168. С. 24-­31.
138. Рогатинський Р.М., Дячун А.Є., Мельничук А.Л. Дослідження швидкостей зернового матеріалу у гвинтовому конвеєрі із обертовим кожухом графоаналітичним методом. Сільськогосподарські машини. Луцьк, 2017. №38. С. 125­-132.
139. Рогатынский Р., Гевко И., Дячун А. Исследование крутных колебаний шнека. Научни трудове на Русенския университет. .Русе, 2012. . Т. 51, Серия 1.1. С. 42­-46.
140. Гевко Р. Б., Довбуш T. A., Станько А. І. Розробка еластичних щіткоподібних гвинтових робочих органів для транспортування сипких матеріалів з мінімальними їх пошкодженнями. Міжнародна науково­технічна конференція до 60­ річчя з дня заснування Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя та 175­річчя з дня народження Івана Пулюя (Тернопіль, 14–15 травня 2020 р.). Тернопіль, 2020. С. 61­-62.
38. Герман Х. Шнековые механизмы в технологии ФРГ. Л. : Машиностроение, 1975. 230 с.
192. Nalobina O., Vasylchuk N., Bundza O., Holotiuk M., Martyniuk V., Puts V.. Reaper blade system for harvesting sunflowers. INMATEH: Agricultural engineering. Bucharest/Romania, 2023. Vol. 69. No. 1. P. 195-­204.
141. Залуцький С.З., Гевко Р.Б., Гладьо Ю.Б., Ткаченко І.Г., Клендій О.М. Рух потоку сипкого матеріалу по поверхні шнека з еластичними секціями, що перекриваються між собою. Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів. 2018. № 11. С. 81-­90.
15. Гевко Б. М., Дячун А. Є., Грудовий Р. С. , Гевко І. Б. Дослідження кінематики зернового вантажу у конвеєрі із шнеком з поступово зростаючим кроком витків у напрямку руху вантажу. Сільськогосподарські машини : зб. наук. ст. Луцьк, 2013. Вип. 26. С. 3­12.
190. Hevko R.B., Dzyadykevych Y.V., Tkachenko I.G., Zalutskyi S.Z. Parameter justification for interworking relationship of elastic screw operating element with grain material. Вісник ТНТУ. Т. : ТНТУ, 2016. Т. 81. № 1. С. 77­87.
142. Серілко Д. Л. Обгрунтування конструкцій та параметрів забірних пристроїв вертикальних гвинтових конвеєрів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.05. Тернопіль, 2015. 20 с.
143. Гевко І. Б., Довбуш Т. А., Цьонь О. П., Довбуш А. Д., Станько А. І. Cинтез гвинтових робочих органів із еластичними поверхнями та результати їх дослідження. Сільськогосподарські машини. Луцьк, 2021. Вип. 47. С. 63­-72.
144. Рогатинський Р.М., Гевко Ів.Б., Дячун А.Є., Вар’ян А.Р. Синтез гвинтових транспортно­технологічних механізмів з транспортуючими кожухами. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Ресурсозберігаючі технології, матеріали та обладнання у ремонтному виробництві. Харків, 2016. Вип. 168. С. 149­-155.
145. Гевко Ів.Б., Гудь В.З., Шуст І.М., Мельничук А.Л. Синтез телескопічних гвинтових конвеєрів. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Ресурсозберігаючі технології, матеріали та обладнання у ремонтному виробництві. Харків, 2016. Вип. 168. С. 85-91.
146. Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення : ДСТУ 3278:95. К. : Держспоживстандарт України, 1996. 142 с.
147. Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання науково­дослідних робіт. Загальні положення : ДСТУ 3973:2000. К. : Держспоживстандарт України, 2001. 46 с.
39. Герук С. М., Дячун А. Є., Грудовий Р. С. Дослідження енергосилових параметрів конвеєра із шнеком з поступово зростаючим кроком витків у напрямку руху вантажу. Механізація та електрифікація сільського господарства. Глеваха, 2014. Вип. 99. Т. 1. С. 297-­312.
148. Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання дослідно­конструкторських робіт. Загальні положення : ДСТУ 3974:2000. К. : Держспоживстандарт України, 2001. 54 с.
68. Єдина система конструкторської документації. Експлуатаційні документи : ДСТУ ГОСТ 2.601:2006. К. : Держспоживстандарт України, 2007. 144 с.
149. Писаренко Г. С., Яковлев А. П., Матвеев В. В. Справочник по сопротивлению материалов. Київ: Наукова думка, 1988. 736 с.
150. Станько А.І. Дослідження еластичних щіткоподібних гвинтових робочих органів та розроблення технології їх виготовлення. Збірник наукових праць «Перспективні технології та прилади». Луцьк, 2022. Вип. 21. С. 125­-131
151. Ляшук О. Л., Рогатинська О. Р., Слободян Л. М., Гудь В. З., Клендій В. М., Гупка В. В. Стенд і результати дослідження гвинтового завантажувача сипких матеріалів. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Харків, 2019. Вип. 198. С. 226­-232.
191. Hevko R., Trokhaniak A., Zalutskyi S., Stanko A. Screw conveyors with elastic surfaces. Physical and mathematical justification of scientific achievements: collective monograph. Boston, 2020. P. 80­-96.
16. Гевко Б. М., Рогатынский P. M. Оптимизация конструктивных параметров шнековых конвейеров. Изв. вузов машиностроения. М. : Машиностроения, 1987. № 5. С. 109­114.
161. Ягелюк С.В., Дідух В.Ф. Формування якості льняної продукції: монографія. Луцьк: ЛНТУ, 2021. 140 с
17. Гевко Б., Ляшук О., Дячун А. Результати експериментальних досліджень величини травмування зерна під час транспортування трубчастим скребковим конвеєром. Вісник Львівського національного аграрного університету : агроінженерні дослідження. Львів : Львів. нац. агроуніверситет, 2013. № 17. С. 187­193.
162. Часов Д. П. Обгрунтування параметрів шнекового конвеєра з додатковими лопатями для транспортування стружки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.05. Тернопіль, 2015. 20 с.
40. Гнучкі гвинтові конвеєри: проектування, технологія виготовлення, експериментальні дослідження / [І. Б.Гевко, Р. Я.Лещук, В. З.Гудь та ін.]. Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2019. 207 с.
164. Ярошенко В. Ф., Білоножко В. М. , Петровський В. В. Уточнення коефіцієнту заповнення міжвиткового простору горизонтального гвинтового транспортера. Науковий вісник НАУ. К., 2002. № 49. С. 380–384.
165. Bulgakov V., Trokhnaniak O., Adamchuck V., Chernovol M., Korenko M., Dukulis I., Ivanovs S. A study of dynamic loads of a flexible sectional screw conveyor. Acta Technol. Agric. 2022. 25(3). 131–136. DOI: https://doi.org/10.2478/ata­2022­0020.
166. Lyashuk O., Sokil M., Vovk Y., Levkovych M., Tson O., Kondratyuk D., Dmytrenko V. Analysis of resonance oscillations of extruder elastic screw conveyor. Int. J. Eng. Res. Africa. 2019. No 43. Р. 49–58. DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/JERA.43.49
167. Zaica A., Visan A., Zaica A., Olan M., Bunduchi G. Coating process of corn grains using treatment machine with brush screw conveyor. Engineering for rural development. Jelgava/Latvia, 2019. P. 233­-238.
168. Manjit K. Misra, Yuh­Yuan Shyy, Leopoldo Baudet, Stephen J. Marley Conveyors for Bulk Handling of Seed Soybeans. APPLIED ENGINEERING IN AGRICULTURE. Iowa, 1991. Vol. 7(6). P. 735–740.
169. Defining parameters of elastic­safety clutches for screw conveyers = Луців І.В., Гевко Ів.Б.,. Дубиняк Т.С, Манзій О.С.. Визначення параметрів пружно­запобіжних муфт гвинтових конвеєрів Вісник Тернопільського національного технічного університету. Тернопіль, 2017. № 3 (87). С. 74 – 82.
170. Hevko R.B., Zalutskyi S.Z., Hladyo Y.B., Tkachenko I.G., Lyashuk O.L., Pavlova O.M., Pohrishchuk B.V., Trokhaniak O.M., Dobizha N.V. Determination of interaction parameters and grain material flow motion on screw conveyor elastic section surface. INMATEH: Agricultural engineering. Bucharest/Romania, 2019. Vol. 57. No 1. P.123­-134.
69. ЄСКД. Загальні положення : ДСТУ ГОСТ 2.001:2006. К. : Держспоживстандарт України, 2007. 144 с.
20. Гевко І. Б. Науково­прикладні основи створення гвинтових транспортно­технологічних механізмів : автореф. дис. ... докт. техн. наук : 05.02.02. Львів, 2013. 42 с.
171. Hevko R.B., Zalutskyi S.Z., Tkachenko I.G., Klendiy O.M. Development and investigation of reciprocating screw with flexible helical surface. INMATEH: Agricultural engineering. Bucharest/Romania, 2015. Vol. 46. No. 2. P. 133 ­-138.
41.Гевко Б. М., Любачівський Р. О., Дячун А. Є. Динамічна модель приводу гвинтового змішувача вібраційного. Наукові нотатки. Міжвузівський збірник. Луцьк, 2011. Вип. 30. С. 27­31.
172. Pankiv V. Experimental studies of consumer specific costs capacity of the screw conveyor. Innovative Solutions In Modern Science. 2023. No 1(56). P. 1­-19.
18. Гевко Б. М., Мельничук А. Л., Шуст І. М. Дослідження технологічного процесу транспортування сипких матеріалів широко­універсальним шнековим транспортером. Вісник Тернопільського національного технічного університету. Т. : ТНТУ, 2015. Т. 79. № 3. С. 143­148.
173. Rogatynskyi R., Peleshok T., Rogatynska O., Les’kiv P. Directed loading of the high­speed screw conveyor from the bunker. Scientific Journal of TNTU. Ternopil : TNTU, 2018. Vol. 91. No 3. P. 93–100.
174. Moorthi S., Megaraj M., Nagarajan L., Karthick A., Bharani M., Patil P. Dynamic analysis and fabrication of single screw conveyor machine. Adv. Mater. Sci. Eng. 2022, No 10, P. 1–10.
175. Baranovskyi V., Pankiv V., Komar R., Berezhenko B., Korol O. Mathematical model of functioning of the screw conveyor loading hopper. Scientific Journal of the Ternopil National Technical University. 2021. No 4 (104). P. 109-­122.
176. Zaica A., Olan M., Bunduchi G., Zaica A., Gageanu P., Paun A. Factors that influence coverage degree in seed treatment equipment having brush screw conveyor. Engineering for rural development. Jelgava/Latvia, 2020. P. 1325­-1330.
177. Rohatynskyi R., Gevko I., Diachun A., Lyashuk O., Skyba O., Melnychuk A. Feasibility study of improving the transport performance by means of screw conveyors with rotary casings. Acta Technologica Agriculturae. Nitra/Slovak, 2019. Vol. 4. P. 141­-146.
178. Hevko I., Liashuk O., Tson O., Dovbush T., Zalutskyi S., Stanko A. Installation for the investigation of screw working bodies with elastic surfaces and the results of their experimental tests. Scientific Journal of TNTU. Ternopil, 2021. Vol. 103. No 3. P. 98–109.
70. Залуцький С.З. Обґрунтування параметрів шнеків з робочою еластичною поверхнею для транспортування сільськогосподарських матеріалів: дис. ... канд. техн. наук : 05.05.05 / С.З. Залуцький.Тернопіль, 2018.197 с.
179. Lyashuk O., Rohatynskyi R., Hevko I., Dmytriv O., Tson O., Tkachenko I., Sokol M., Leshchuk R., Kobelnyk V. Investigation of Bulk Material Transportation by Screw Conveyer with Hinge­Pan Operating Device. Key Engineering Materials. Engineering Materials, Devicesand Equipments­2023. Trans Tech Publications Ltd, Switzerland, 2023. Vol. 948. P. 169­-182.
42. Григорьев А. М. Винтовые конвейеры. М. : Машиностроение, 1972. 184 с.
102. Омельченко О. О., Ткач Б. Д. Довiдник по механiзацiї твариницьких i пташиних ферм i комплексів. К. : Урожай, 1982. 271 с.
180. Lutsiv I.V., Hevko Iv.B., Lyashuk O.L., Dubynyak T.S. Investigation of dynamical impact loads in screw conveyer drives with safety clutches. INMATEH – Agricultural Engineering. Bucharest, 2017. Vol. 51. No 1. P. 69 – 76.
181. Hevko Iv.B., Lyashuk O.L., Leshchuk R.Y., Rogatynska L.R., Melnychuk A.L. Investigation of the radius of bending for flexible screw sectional conveyers. INMATEH – Agricultural Engineering. Bucharest : INMA Bucharest / Romania, 2016. Vol. 48. No. 1. P. 35­-42
182. Hevko I.B., Dyachun A.Ye., Gud V.Z., Rohatynska L.R., Klendiy V.M. Investigation of the stability of the torsorial vibrations of a screw conveyer under the influence of pulse forces. INMATEH: Agricultural engineering. Bucharest/Romania, 2015. Vol.45. No.1. P. 77-­86.
19. Гевко І. Б. Гвинтові транспортно­технологічні механізми: розрахунок і конструювання. Тернопіль: ТДТУ імені Івана Пулюя, 2008. 307 с
183. Articulated screw conveyor in bent pipe or ushaped groove: patent Japan: JP 55093715A. B65G33/16; B65G33/26. 16.07.1980.
193. Bulgakov V., Pascuzzi S., Adamchuck V., Olt J., Ruzhylo Z., Trokhnaniak O., Santoro F., Arak M., Nowak J., Beloev H. Farm Research into power and load parameters of flexible screw conveyors for transportation of agricultural materials. Machinery and Processes Management in Sustainable Agriculture. FMPMSA 2022. 2023 Lecture Notes in Civil Engineering. 2023. No 289. P. 61–75.
194. Lyashuk O. L., Hevko I. B., Hud V. Z., Tkachenko I. G., Hevko O. V., Sokol M. O., Tson O. P., Kobelnyk V. R., Shmatko D. Z., Stanko A. I. Research of non­resonant oscillations of the "telescopic screw ­ fluid medium" system. INMATEH ­ Agricultural Engineering. Bucharest/Romania, 2022. Vol. 68, No 3. P. 499­-510.
195. Hevko I.B., Hud V.Z., Lyashuk O.L., Hevko O.M., Shust I M. Research of resonance vibrations of the system “telescopic screw is a bulk media” condited by tortial vibrations. Karaganda University. «Physics» Series. 2020. No 2(98). P. 119– 126.
71. Залуцький С. З. Методика та результати експериментальних досліджень шнекових робочих органів з еластичною гвинтовою поверхнею. Вісник інженерної академії України. Київ, 2016. № 1. С. 159–162.
43. Грудовий Р., Дячун А., Гевко І. Дослідження кінематики руху сипкого вантажу у гвинтовому еліптичному змішувачі. Вісник Львівського національного аграрного університету : агроінженерні дослідження. Львів, 2012. № 16. С. 194­-201.
196. Trokhaniak O.M., Hevko R.B., Lyashuk O.L., Dovbush T.A., Pohrishchuk B.V., Dobizha N.V. Research of the of bulk material movement process in the inactive zone between screw sections. INMATEH: Agricultural engineering. Bucharest/Romania, 2020. Vol.60. No.1. P. 261-­268.
197. Tian Y., Yuan P., Yang F., Gu J., Chen M., Tang J., Su Y., Ding T., Zhang K., Cheng Q. Research on the Principle of a New Flexible Screw Conveyor and Its Power Consumption. Applied Sciences. 2018. Vol. 8. No.7.
198. Hevko I., Lyashuk O., Sokil M., Slobodian L., Hud V., Vovk Yu. Resonant oscillation of vertical working part of conveyer­loader. Bulletin of the Karaganda University. «Physics» Series. 2019. No 2(94). 73–82.
199. Zareiforoush H., Komarizadeh M.H., Alizadeh M.R. Review on screw conveyors performance evaluation during handling process. Journal of Scientific Review. 2010. No 2. P. 55–63.
200. Rohatynskyi R. M., Hevko Iv. B., Diachun A. Ye. The research of the torsional vibrations of the screw in terms of impulsive force impacts. Науковий вісник Національного гірничого університету. Дніпропетровськ, 2015. № 5 (149). С. 64­-68.
201. Lyashuk О., Diachun A., Кuchvara I., Vovk Y., Dzyura V. Study of power parameters of forming profile elliptical screw workpieces. The International Journal of Integrated Engineering. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Publisher’s Office, 2021. Vol. 13. No. 4. P. 142­-151.
202. Rogatynskyi R., Hevko I., Diachun A., Rogatynska O., Melnychuk A. The cargo movement model by the screw conveyor surfaces with the rotating casing. Scientific Journal of TNTU. Tern. : TNTU, 2018. Vol. 92. No 4. P. 34–41.
103. Пилипець М. І.,. Гевко І. Б, Пік А. І., Дмитрів Д. В. Оптимізація робочого органа з пружним валом для гнучких гвинтових конвеєрів. Вісник національного університету “Львівська політехніка”. Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. Львів, 2000. № 412. С. 84 – 91.
21. Гевко І. Б. Операційний менеджмент: навч. посіб. К. : Кондор, 2005. 228 с.
203. Zaica A., Visan A., Paun A., Gageanu P., Bunduchi G., Zaica A., Stefan V., Manea D. The coating process of corn grains using a treatment machine with brush screw conveyor. Proceedings of the 44th International Symposium on Agricultural Engineering: Actual Tasks on Agricultural Engineering. Opatija/Croatia, 2016. P. 333­345.
44. Грудовий Р. С., Герук С. М., Дячун А. Є. Дослідження енергосилових параметрів конвеєра із шнеком з поступово зростаючим кроком витків у напрямку руху вантажу. Механізація та електрифікація сільського господарства. Глеваха, 2014. Вип. 99. Т. 1. С. 297-­312.
72. Олексюк В. П., Довбуш А. Д., Станько А. І. Застосування еластичних щіткоподібних поверхонь для зниження пошкодження сипких матеріалів при їх транспортуванні гвинтовими робочими органами. Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково­практичної конференції «Агроінженерія: сучасні проблеми та перспективи розвитку» присвячена 90­й річниці з дня заснування механіко­технологічного факультету НУБіП України (Київ, 7­8 листопада 2019 р.). Київ, 2019. С. 71­72. (Автором обґрунтовано можливість використання еластичних щіткоподібних поверхонь для зниження пошкодження сипких матеріалів).
Content type: Dissertation
Appears in Collections:133 «Галузеве машинобудування»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dis_Stanko_А_2023.pdf7,22 MBAdobe PDFView/Open
dis_Stanko_А_2023_COVER.jpg367,55 kBJPEGView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.