Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/42583
Title: "Прикладна економіка" (частина І). Методичні вказівки до проведення практичних занять для студентів спеціальності 051 «Економіка» денної та заочної форми навчання
Authors: Берестецька, Олена Михайлівна
Bibliographic description (Ukraine): Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу «Прикладна економіка» (частина І) для студентів спеціальності 051 «Економіка» денної та заочної форми навчання. Укл.: Берестецька О.М., Гац Л.Є. - Тернопіль: ТНТУ, 2023 р. - 20 с.
Issue Date: 2023
Submitted date: 2023
Date of entry: 10-Sep-2023
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль, ТНТУ
Keywords: економіка
прикладна економіка
теоретична економіка
економічна система
Page range: 20
Abstract: Метою дисципліни «Прикладна економіка» є набуття студентами компетенцій щодо комплексного застосування знань набутих в процесі вивчення фундаментальних економічних дисциплін та статистико - математичного інструментарію досліджень у сфері практичної діяльності економічних суб’єктів на мікро-, мезо- та макрорівнях.
Description: Дані методичні вказівки складено згідно з робочою програмою дисципліни «Прикладна економіка». Практичні заняття мають на меті закріпити лекційний матеріал у ході розв’язання задач, семінарських дискусій в процесі вирішення кола проблем.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/42583
References (Ukraine): 1. Березіна О.Ю. СМАРТ- спеціалізація для покращення умов життя домогосподарств: європейський досвід. Економiка i органiзацiя управлiння. 2018. № 4, с. 35-46. URL.: file:///C:/Users/DELL/Downloads/6573-Текст%20статті-13202-1-10-20190528.pdf
2. Берестецька О., Різник Н. Цифрова трансформація сфер життя як основа зростання соціальної цінності. Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава». 2021. Вип 2(25).
3. Візія Відновлення України: «Сильна європейська країна – магніт для іноземних інвестицій». URL.: https://recovery.gov.ua/
4. Гарнага В.В. Стратегічне планування як основа сталого розвитку підприємства. Ефективна економіка. № 11, 2016. URL.: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5283
5. Гац Л. Оцінка пріоритетності розвитку економічних видів діяльності/ЛЄ Гац//Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Цифрова економіка як фактор інноваційного розвитку суспільства», 11 листопада 2020 року.—Т.: ТНТУ, 2020.—С. 9–10.
6. Гац Л.Є. Оцінка розвитку бізнесу за фінансовими індикаторами моделі дюпон. Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах»: зб. тез доповідей, 05 листопада 2021 р. / за заг. ред. О.В. Панухник. Тернопіль : ФОП Паляниця В.А., 2021. С. 92-95.
7. Мариненко Н. Діагностика секторів економіки на основі структурних зрушень в суб’єктах господарювання [Електронний ресурс] / Наталія Мариненко, Любов Гац, Людмила Артеменко // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2021. — Вип. 2 (25). — С. 500 - 510. — Режим доступу: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2021/21mnyvsg.pdf
8. Равський, Б. В., Берестецька, О. М. Розвиток цінностей як забезпечення особливості гостинності відпочинкового комплексу. Збірник тез доповідей Ⅹ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій». Тернопіль, ТНТУ, 2021. С. 115-116.
9. Стратегії регіонального розвитку 2021-2027: що мають зробити регіони в цьому році, щоб вийти на якісно новий рівень стратегічного планування. URL.: https://decentralization.gov.ua/news/10591
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчальна література кафедри економічної кібернетики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
БРОШ.методичка для практ .ПРИКЛАДНА ЕК.pdf296,79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools