Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/42582
Title: Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Експлуатація будівель і споруд» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної і заочної форми навчання
Authors: Конончук, Олександр Петрович
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені. Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Експлуатація будівель і споруд» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної і заочної форми навчання / Укладач : Олександр Петрович Конончук. – Тернопіль : Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2023. – 54 с.
Issue Date: Aug-2023
Submitted date: Aug-2023
Date of entry: 9-Sep-2023
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
UDC: 69.058
Page range: 54
Content: ВСТУП ... 4 РОЗДІЛ 1. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ ...5 ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ No1: Організація, планування і контроль заходів з технічної експлуатації будівель. Складання річного плану проведення загальних і профілактичних оглядів елементів будівлі ... 5 ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ No2: Складання акту загального огляду будинку ...7 ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ No3: Складання дефектного акту на виконання поточного ремонту приміщення будівлі ... 13 ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ No4: Складання перспективного плану виконання капітальних ремонтів елементів будівлі ...15 ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ No5: Фізичний і моральний знос будівель та їх елементів. Визначення фізичного й морального зносу ... 23 ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ No6: Визначення часу початку аварійно- відновлювальних робіт при ремонті системи опалення будівлі ... 28 ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ No7: Підрахунок площі квартири у житловому будинку і гуртожитку, площі житлового будинку, площі приміщень, площі забудови, будівельного об’єму, поверховості житлового будинку ... 32 ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ No8: Порядок розроблення висновку щодо подальшої надійної експлуатації та можливості ефективної реновації систем протипожежного захисту ... 35 ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ No9: Особливості складання розділу «Енергоефективність» у складі проектної документації ... 43 ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ No10: Розроблення заходів щодо забезпечення доступності маломобільних груп населення до будівель і споруд ... 47 РОЗДІЛ 2. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ... 53 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ...54
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/42582
Copyright owner: © Конончук О.П., 2023
© ТНТУ імені Івана Пулюя, 2023
References (Ukraine): 1. Технічна експлуатація будівель та споруд: навч. посібник / О.В. Якименко, К.О. Кіктьова; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2019. – 247 с.
2. Технічна експлуатація та реконструкція будівель і споруд: Навч. посі- бник / М.М. Губій, Є.В. Клименко. – Полтава: Полтавський держ. техн. ун- т імені Юрія Кондратюка, 2000. –147 с.
3. Експлуатація і ремонт будівель і споруд: метод. вказ. до виконання практ. робіт: для студ. спец. 192 - Будівництво та цивільна інженерія, усіх форм навчання / [уклад.: В. А. Настоящий, В. В. Дарієнко, І. О. Скриннік, І. П. Заворуєва]; МОН України, ЦНТУ, - Кропивницький: ЦНТУ, 2020.– 35с.
4. ДБН В.3.2-2-2009. Реконструкція, ремонт, реставрація об’єктів будів- ництва. Житлові будинки. Реконструкція та капітальний ремонт – Київ: Мінрегіонбуд України, 2009. – 16 с.
5. ДБН В.1.2-6:2021 Основні вимоги до будівель і споруд. Механічний опір та стійкість – Київ: Мінрегіон України, 2021. – 51 с.
6. ДБН В.1.2-9:2021 Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека і доступність під час експлуатації – Київ: Мінрегіон України, 2021. – 36 с.
7. ДБН В.1.2-10:2021 Основні вимоги до будівель і споруд. Захист від шуму та вібрації – Київ: Мінрегіон України, 2021. – 45 с.
8. ДБН В.1.2-11:2021 Основні вимоги до будівель і споруд. Енергозбереження та енергоефективність – Київ: Мінрегіон України, 2021. – 48 с.
9. ДБН В.1.2-14:2018 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд. Зі зміною No 1 – Київ: Мінрегіон України, 2018. – 39 с.
10. ДБН В 2.2-40:2018. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення – Київ: Мінрегіон України, 2018. – 64 с.
11. Зміни No1 до ДБН В 2.2-40:2018. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення – Київ: Мінрегіон України, 2022. – 20 с.
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчальні матеріали кафедри будівельної механіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Metod._ vkazivky_ Ekspluatatsiya_ budivel_ʹ i_ sporud_.pdf1,56 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools