Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/41151

Title: Методичні вказівки до проведення Геодезичної практики для студентів бакалаврату 192 “Будівництво та цивільна інженерія”
Authors: Чорномаз, Наталія Юріївна
Данильченко, Світлана Михайлівна
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Методичні вказівки до проведення Геодезичної практики для студентів бакалаврату 192 “Будівництво та цивільна інженерія”/ Укладачі : Н.Ю. Чорномаз , С.М. Данильченко. – Тернопіль : ТНТУ імені Івана Пулюя, 2023. – 56 с.
Issue Date: 2023
Submitted date: 2023
Date of entry: 23-May-2023
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
UDC: 528(07)
Page range: 56
Description: Методичні вказівки розглянуто й затверджено на засіданні кафедри будівельної механіки Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. Протокол № 7 від 16 лютого 2023 р. Схвалено та рекомендовано до друку на засіданні методичної комісії факультету інженерії машин, споруд та технологій Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. Протокол № 6 від 23 лютого 2023 р.
Content: Вступ ... Розділ І. Загальні положення … 1. Організація практики ... 2. Виписка з робочої програми геодезичної практики ... 3. Інструкція з техніки безпеки й охорони праці при проходженні навчальної геодезичної практики ... 4. Отримання і здавання геодезичного інструмента ... 5. Правила користування геодезичними приладами... 6. Перевірки і юстирування геодезичних приладів … Розділ ІІ. Знімальна геодезична мережа і виконання зйомок у масштабі 1:500 (1:1000) … 7. Вивчення ділянки місцевості; проектування теодолітного ходу; закріплення точок ходу ... 8. Вимірювання кутів і ліній теодолітного ходу ... 9. Прокладання нівелірного ходу по точках знімальної геодезичної мережі ... 10. Горизонтальна (теодолітна) зйомка ... 11. Висотна зйомка забудованої території ... 12. Тахеометрична зйомка ... 13. Геометричне нівелювання поверхні … Розділ ІІІ. Геодезичні роботи при вимірюваннях лінійних споруд … 14. Розбивка пікетажу і кривих трас ... 15. Зйомка смуги місцевості уздовж траси ... 16. Нівелювання траси ... Розділ ІV. Геодезичні розбивочні роботи і прикладні задачі ... 17. Підготовка даних для перенесення об’єктів генплану на місцевість... 18. Елементи геодезичних побудов ... 19. Побудова на місцевості основних осей будинків ... 20. Побудова на місцевості лінії з заданим ухилом ... 21. Побудова на місцевості похилої площини ... 22. Визначення відстані до недоступної точки ... 23. Визначення висоти споруди ... 24. Визначення нахилу споруди ... 25. Перевірка створності архітектурно-будівельних конструкцій ... 26. Перевірка вертикальності архітектурно-будівельних конструкцій ... 27. Визначення планово-висотних координат недоступної точки ... 28. Проектування горизонтальної площадки ... 29. Додатки …
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/41151
Copyright owner: © Чорномаз Н.Ю, Данильченко С.М., 2023
© Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2023
References (Ukraine): 1. Умовні знаки для топографічних планів масштабів 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. К.: Укргеоінформ, 2001. 255 с.
2. Островський А. Л., Мороз О. І., Тарнавський В. Л. Геодезія: Підручник для вузів. Друге вид., виправлене. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. 564 с.
3. Літинський В., Ващенко В., Перій С., Геодезичні прилади в топографії. Частина перша: навчальний посібник. Львів: Євросвіт, 2012. 268 с.: іл.
4. Навчальний посібник для виконання лабораторних робіт з курсу “Інженерна геодезія” для студентів спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія: Укладачі: Н. Ю.Чорномаз, С. М. Данильченко. Тернопіль: Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2021. 118 с.
5. Войтенко С. П. Геодезичні роботи в будівництві К.: ІСДО, 1993. 144 с.
6. ДБНВ.1.3-2:2010. Геодезичні роботи в будівництві. Київ: Мінрегіонбуд України, 2010. 70 с.
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчальні матеріали кафедри будівельної механіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Metodychni_ vkazivky_ do_ provedennya_ Heodezychnoyi_ praktyky_2023..pdf1,25 MBAdobe PDFView/Open
cover.jpg183,99 kBJPEGView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools