Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/41144

Title: Методичні вказівки до практичної роботи №4 на тему: Використання методики функціонально – вартісного аналізу для оптимізації технічних рішень з дисципліни „Генеративний дизайн та оптимізація у виробничих технологіях"
Authors: Васильків, Василь Васильович
Радик, Дмитро Леонідович
Данильченко, Лариса Миколаївна
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Методичні вказівки до практичної роботи №4 на тему: Використання методики функціонально – вартісного аналізу для оптимізації технічних рішень з дисципліни „Генеративний дизайн та оптимізація у виробничих технологіях" / Укладачі: Василь Васильович Васильків, Лариса Миколаївна Данильченко, Дмитро Леонідович Радик. — Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2023. — 33 с.
Issue Date: 19-Apr-2023
Submitted date: 27-Apr-2023
Date of entry: 22-May-2023
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, кафедра інжинірингу машинобудівних технологій
Committee members: Кужда, Тетяна Іванівна
UDC: 621.01(07)
Number of pages: 33
Abstract: Методичні вказівки призначені для практичних занять студентів всіх форм навчання. Мета роботи: Ознайомлення з теоретичними засадами та набуття практичних навиків оптимізації технічних об’єктів з використанням методики функціонально-вартісного аналізу.
Description: Методичні вказівки розроблені відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітнього рівня магістр за спеціальністю 131 Прикладна механіка та з інших спеціальностей (за вибором дисципліни студентами)
Content: 1 МЕТА РОБОТИ 2 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО МЕТОДИКУ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ВАРТІСНОГО АНАЛІЗУ. 2.1 Методика функціонально-вартісного аналізу та методологія функціонально-вартісного проектування 2.2. Формулювання завдання при предметному й функціональному підходах на прикладі спеціального зенкера 2.3 Основні етапи ФВА 3. ПРИКЛАД ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДИКИ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ВАРТІСНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ ЗАКУПОРЮВАЛЬНОГО ЗАСОБУ ДЛЯ ДОЗОВАНОГО АЕРОЗОЛЮ 4 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОБОТИ 5 ЗАВДАННЯ НА ПРАКТИЧНУ РОБОТУ 6 СТРУКТУРА ЗВІТУ 7 КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 8 ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/41144
Copyright owner: © Васильків Василь Васильович, 2023
© Радик Дмитро Леонідович, 2023
© Данильченко Лариса Миколаївна, 2023
References (Ukraine): 1. Бучинський, М.Я., Горик, О.В., Чернявський, А.М., Яхін, С.В. Основи творення машин / [За редакцією О.В. Горика]. – Харків: Вид-во «НТМТ», 2017. — 448 с. ISBN 978-966-2989-39-7.
2. Пальчевський Б.О. Функціональний і технологічний аналіз деталей виробу // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні: Український міжвідомчий науково-технічний збірник.- Вип. 33.- Львів, 1998. - С. 102-113.
3. Пальчевський, Б.О., Левтринська О.Ю. Застосування функціонально-вартісного аналізу для оптимізації спеціальних закупорювальних засобів // Наукові нотатки. – Луцьк: Ред.- вид. відділ ЛДТУ. – 2004. – Вип. 11 – С. 151 – 161.
4. Терміни та визначення в технічній творчості та наукових дослідженнях. Методичний посібник / Укладачі: Пилипець М.І, Васильків В.В., Радик Д.Л. – Тернопіль: Вид.-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2011. – 294 с.
5. Експериментальні дослідження в технології машинобудування. Навчальний посібник з дисципліни ”Наукові дослідження і теорія експерименту”. Уклад. Васильків В.В., Радик Д.Л. – Тернопіль: Вид.-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2012. – 256 с.
6. Васильків, В.В. Розвиток науково-прикладних основ розроблення технологій виробництва гвинтових і шнекових заготовок з використанням уніфікації: дис. ... д-ра. техн. наук: 05.02.08 / Василь Васильович Васильків; Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Львів, 2015. – 312 с.
7. Васильків, В. В. Класифікація робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів / В. В. Васильків, М. Р. Гевко // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія : Технічні науки. - 2012. - Вип. 11(2). - С. 117-121.
8. Vasylkiv, V., Pylypets, M., Danylchenko, L., Radyk, D. (2021) Formalized description and synthesis of schemes for shaping helical flights and auger billets based on the componentic methods. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol 104, no 4, pp. 44–57.
9. Технологічні основи формотворення різнопрофільних гвинтових заготовок / Б.М. Гевко, М.І. Пилипець, В.В. Васильків, Д.Л. Радик. – Тернопіль: вид-во ТДТУ ім. І. Пулюя, 2009. – 457 с. – ISBN 966-305-014-4.
10. Генеративний дизайн та оптимізація у виробничих технологіях. Сторінка навчальної дисципліни на сервері дистанційного навчання ТНТУ (ID 4580). Режим доступу: https://dl.tntu.edu.ua/login.php?course=4580
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчальна література кафедри інжинірингу машинобудівних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Functional and cost analysis 4.pdf1,39 MBAdobe PDFView/Open
Васильків-Титул-1.jpg387,64 kBJPEGView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools