Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/41142
Title: Теорія технічних систем: особливості побудови, створення та розвитку
Other Titles: Theory of the technical system
Authors: Крупа, Володимир Васильович
Krupa, Volodymyr
Affiliation: Тернопільький національний технічний університет імені Івана пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Крупа В.В. Теорія технічних систем: особливості побудови створення та розвитку: навчальний посібник / Володимир Крупа. – Тернопіль : Осадца Ю.В., 2023. – 308 с.
Issue Date: Apr-2023
Submitted date: May-2023
Date of entry: 19-May-2023
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль, ТНТУ ім. І. Пулюя, ФОП Осадца Ю.В. 2023
Committee members: Грицай, Ігор Євгенович
Четвержук, тара Іванович
UDC: 62:001.5+001.8+005+007
BBK: К 84
Keywords: теорія
система
процес
об'єкт
проєктування
аналіз
синтез
закономірність
Abstract: У посібнику подано загальні поняття теорії технічних систем, зокрема поняття самої системи, їх типи, властивості, функції, структура та особливості розвитку. Висвітлено особливості технічних систем типу «процес» та «об’єкт» Викладено основні етапи та стадії проєктування технічних систем, а також їх аналізу, синтезу і методів творення. Наведено закономірності розвитку технічних систем.
Description: Навчальний посібник призначений для студентів ЗВО галузі знань 13 Механічна інженерія, а також інших суміжних галузей
Content: Вступ 9 Тема 1. Поняття про системи та їх особливості 12 1.1. Історія розвитку системних уявлень та загальної теорії систем 12 1.1.1. Зародження системних уявлень 13 1.1.2. Виникнення науки про системи 17 1.2. Поняття, ознаки та походження систем 19 1.3. Життєвий цикл технічної системи 30 1.3.1. Крива розвитку технічної системи 31 1.3.2. Етапи освоєння та проєктування нових технічних систем 36 1.4. Суть системного підходу 38 1.5. Класифікація технічних систем 41 Рекомендовані запитання для самоперевірки 43 Тема 2. Технічна система типу «процес» 44 2.1. Типи технічних систем 44 2.2. Перетворення та його компоненти. 45 2.3. Види потоків у системах 51 2.4. Визначення і модель технічного процесу 52 2.5. Структура і операції технічного процесу 56 2.6. Класифікація та опис технічного процесу 58 2.7. Типові інженерні задачі в області технічних процесів 60 Рекомендовані запитання для самоперевірки 62 Тема 3. Властивості технічних систем 63 3.1. Поняття «властивість» та їх класифікація 63 3.2. Категорії властивостей технічних систем та їх взаємозв’язок 66 3.3. Критерії оцінювання технічних систем 83 3.3.1. Загальна характеристика критеріїв оцінювання 83 3.3.2 Функціональні критерії ТС 85 3.3.3. Технологічні критерії ТС 87 3.3.4. Економічні критерії ТС 89 3.3.5. Ергономічні, екологічні та естетичні критерії ТС 90 Рекомендовані запитання для самоперевірки 91 Тема 4. Функції технічних систем 94 4.1. Поняття функції технічної системи. 94 4.2. Поняття про носій функції. 98 4.3. Зовнішні та внутрішні функції технічних систем 99 4.4. Головна корисна функція технічної системи 103 4.5. Ієрархія та класифікація функцій технічних систем 104 4.5.1. Ієрархія функцій. 104 4.5.2. Латентна функція технічної системи 105 4.5.3. Класифікація функцій 106 Рекомендовані запитання для самоперевірки 109 Тема 5. Технічна система типу «об’єкт» та її компоненти 110 5.1Загальні відомості про технічні системи типу «об’єкт».. 110 5.2. Елементарні властивості найпростіших технічних систем типу «об’єкт» 114 5.3. Будова технічних об’єктів на основі їх найпростіших моделей 125 5.3.1. Модель «чорної скриньки» 125 5.3.2. Модель складу системи 127 5.3.3. Модель структури системи 129 5.4. Структура технічної системи 129 5.4.1. Визначення структури 129 5.4.2. Елемент структури 130 5.4.3. Принципи побудови структури. 132 5.4.4. Типи структур 133 5.4.5. Ієрархічна структура систем. 135 5.4.5. Організаційна структура технічних систем 140 5.5. Поняття про параметри технічних об’єктів 141 Рекомендовані запитання для самоперевірки 145 Тема 6. Проєктування технічних систем 147 6.1. Загальні відомості про процес проєктування 148 6.2. Історичні відомості і еволюція процесів проектування 150 6.3. Сучасний стан процесу проєктування на основі життєвого циклу виробу 153 6.4. Технічне завдання на проєктування 158 6.4.1. Загальні відомості про технічне завдання 158 6.4.2. Зміст технічного завдання 160 6.4.3. Функції технічного завдання 162 6.4.4. Підписання, узгодження та затвердження технічного завдання 166 6.5. Етап інженерного прогнозування 166 6.5.1. Загальні поняття інженерного прогнозування 166 6.5.2. Методи та завдання інженерного прогнозування 168 6.5.3. Помилки інженерного прогнозування 170 6.6. Конструювання технічних систем 173 6.6.1. Загальні відомості про процес конструювання 173 6.6.2. Стадії розробки конструкторської документації 175 6.6.3. Зміст робіт на стадії «Технічна пропозиція» 180 6.6.4. Зміст робіт на стадії «Ескізний проект» 181 6.6.5. Зміст робіт на стадії «Технічний проект» 183 6.6.6. Зміст робіт на стадії «Робоча конструкторська документація» 184 6.7. Етап технологічної підготовки виробництва ТС 188 6.7.1. Загальна характеристика технологічної підготовки виробництва 188 6.7.2. Стадії розроблення технологічної документації 189 6.7.3. Документація на етапі технологічної підготовки 190 6.8. Етап організаційної підготовки виробництва 193 Рекомендовані запитання для самоперевірки 196 Тема 7. Аналіз та синтез технічних систем 198 7.1. Загальна характеристика задач аналізу і синтезу та їх класифікація 199 7.2. Суть системного аналізу 204 7.2.1. Загальні відомості про системний аналіз 204 7.2.2. Основні принципи системного аналізу. 205 7.2.3. Етапи й послідовність системного аналізу 206 7.2.4. Методика проведення системного аналізу 208 7.3. Функціональний аналіз технічних систем 209 7.4. Функціонально-вартісний аналіз технічних систем 214 7.4.1. Сутність, завдання та сфера застосування функціонально-вартісного аналізу 214 7.4.2. Класифікація функцій систем у ФВА 215 7.4.3. Значення функціонально-вартісного аналізу 218 7.5. Типова послідовність проектних процедур синтезу 219 7.6. Структурний синтез 220 7.6.1. Загальні відомості 220 7.6.2 Класифікація задач структурного синтезу 222 7.6.3 Підходи до вирішення задач структурного синтезу 225 7.7. Параметричний синтез 227 7.7.1. Суть та завдання параметричного синтезу 227 7.7.2. Класифікація задач параметричного синтезу 230 7.7.3. Критерії оптимальності при параметричному синтезі 234 Рекомендовані запитання для самоперевірки 235 Тема 8. Методи інженерного творення технічних систем 237 8.1. Постановка задач інженерної творчості 237 8.2. Поняття технічної творчості та технічних протиріч 240 8.3. Методи технічної творчості 242 8.3.1. Класифікація методів технічної творчості 242 8.3.2. Методи індивідуальної творчості 243 8.3.3. Методи колективної творчості 246 8.3.4. Методи активізації творчості 255 8.3.5. Фактографічні методи 260 Рекомендовані запитання для самоперевірки 262 Тема 9. Поняття надійності технічних систем 263 9.1. Фізичні основи надійності технічних систем 263 9.2. Основні терміни теорії надійності 264 9.3. Поняття і типи відмов 267 9.4. Етапи аналізу надійності 270 9.5. Показники надійності 271 9.5.1. Класифікація показників надійності 271 9.5.2. Кількісні показники надійності 272 9.5.2.1. Показники безвідмовності роботи 272 9.5.2.2. Показники довговічності 275 9.5.2.3. Показники ремонтопридатності 276 9.5.2.4. Показники збережуваності 277 9.5.3. Комплексні показники надійності 278 Рекомендовані запитання для самоперевірки 280 Тема 10. Закони розвитку та еволюція технічних систем 282 10.1. Фактори еволюційного процесу технічних систем 282 10.2. Загальна характеристика законів розвитку технічних систем 285 10.3. Закони організації систем 288 10.3.1. Закон системності 288 10.3.2. Закон повноти частин системи 289 10.3.3. Закон надмірності 290 10.4. Закони еволюції технічних систем 292 10.4.1 Структура законів еволюції 292 10.4.2 Закони збільшення ступеня динамічності 294 10.4.3 Збільшення ступеня дроблення (дисперсності) речовини 296 10.4.4 Закони збільшення ступеня вепольності (керованості) 297 10.4.5 Збільшення питомої концентрації інформації 299 10.5. Закони діалектики в еволюції систем 300 10.6. Закономірності еволюції попиту 300 10.7. Закономірності еволюції функцій 302 Рекомендовані запитання для самоперевірки 302 Перелік основних скорочень 304 Список використаної літератури 305
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/41142
ISBN: 978-617-8060-25-1
Copyright owner: Крупа В.В., 2023
ТНТУ ім. І. Пулюя, 2023
ФОП Осадца Ю.В. 2023
References (Ukraine): 1. Eder, W.E. and Hosnedl, S, Design Engineering: A Manual for Enhanced Creativity, Boca Raton: CRC-Press, 2008 2. Eder, W.E. Theory of Technical Systems – Educational Tool for Engineering. Universal Journal of Educational Research 4(6): 1395-1405, 2016 3. Eder, W.E. and Hosnedl, S., Introduction to Design Engineering – Systematic Creativity and Management, Leiden (The Netherlands): CRC Press. Balkema, 2010 4. Graedel TE. Streamlined life-cycle assessment. Upper Saddle River (NJ): Prentice-Hall, 1998. 5. Hubka V, Eder W.E. Design science: introduction to the needs, scope and organization of engineering design knowledge. London: Springer, 1996. 6. Hubka, V., Eder, W.E., Theory of Technical Systems: A Total Concept Theory for Engineering Design, New York: Springer-Verlag, 1988 7. Hubka V, Eder W. E. Theory of Technical Systems: A Total Concept Theory for Engineering Design. Springer Science & Business Media, 2012. 278 p. 8. Hubka V, Eder W. E. Theory of technical systems and engineering design synthesis.Engineering Design Synthesis, 2002 9. Imre Horváth. (2015) An initial categorization of foundational research in complex technical systems. Journal of Zhejiang University-SCIENCE A 16:9, p. 681-705. 10. Schmitt P. F., Schnödewind L., Gericke K. (2022) Rethinking System Boundaries for Better Utilisation of Additive Manufacturing Potentials – A Case Study. Proceedings of the Design Society 2, pages 1441-1450. 11. Альтшуллер Г.С. Творчество как точная наука. М. Советское радио, 1979. 175 с. 12. Альтшуллер Г.С. Найти идею: Введение в теорию решения изобретательских задач ; отв. ред. А.К Дюнин. – Новосибирск. Наука. сиб. отд., 1986. 209 с. 13. Афанасьев В. Г. Системность и общество. М. Политиздат, 1980. 432 с. 14. Берталанфи Л. Общая теория систем: критический обзор / Исследования по общей теории систем. М. Прогресс, 1969. С. 23-82. 15. Голубенко А. Л., Петров А. С., Кашура А. Л. Теория технических систем: учебное пособие. К. Арістей, 2004. 240 с. 16. Гордєєв О. Ф., Захаров П. О. Методики моделювання при дослідженні та проектуванні верстатів і технологічних систем: навч. Посібник. Луцьк. ЛДТУ, 2003. 258 с. 17. ДСТУ 3278:1995 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво.основні терміни та визначення [Чинний від 1997-01-01]. Вид. офіц. Київ, 1995. 63 с. 18. ДСТУ 3321:2003 Система конструкторської документації. Терміни та визначення основних понять [Чинний від 2004-10-01]. Вид. офіц. Київ, 2003. 55 с. 19. ДСТУ 3974:2000. Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання дослідно-конструкторських робіт. Загальні положення [Чинний від 2001-07-01]. Вид. офіц. Київ, 2000. 38 с. 20. ДСТУ 3575-97 Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення [Чинний від 1998-01-01]. Вид. офіц. Київ, 1997. 16 с. 21. ДСТУ ГОСТ 3.1001:2014 Єдина система технологічної документації. Загальні положення [Чинний від 2014-11-01]. Вид. офіц. Київ, 2014. 55 с. 22. ДСТУ ГОСТ 3.1002:2014 Єдина система технологічної документації. Стадії розроблення і види документів. Загальні положення [Чинний від 2014-11-01]. Вид. офіц. Київ, 2014. 7 с. 23. ДСТУ ГОСТ 3.1003:2014 Єдина система технологічної документації. Основні написи. Загальні положення [Чинний від 2014-11-01]. Вид. офіц. Київ, 2014. 21 с. 24. ДСТУ ГОСТ 3.1128:2014 Єдина система технологічної документації. Загальні правила виконання графічних технологічних документів [Чинний від 2014-11-01]. Вид. офіц. Київ, 2014. 28 с. 25. ДСТУ 2860-94 Надійність техніки. Терміни та визначення. [Чинний від 1996-01-01]. Вид. офіц. Київ, 1993. 33 с. 26. Зінько Р. В. Морфологічне середовище для дослідження технічних систем: монографія. Львів. Видавництво Львівської політехніки, 2014. 386 с. 27. Казак І. О. Сучасні методи проектування: конспект лекцій. К.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017. 65 с. 28. Катренко А. В. Системний аналіз об'єктів та процесів комп'ютеризації: навчальний посібник. Львів. Новий світ, 2000. 424 с. 29. Косюк М. М., Черменський Г. П. Основи науково-технічної творчості: навчальний посібник. Хмельницький. Поділля, 1998. 451 с. 30. Кузнєцов Ю.М., Новосьолов Ю.К., Луців І.В. Теорія технічних систем: підручник ; під загальною редакцією проф. Ю.М.Кузнєцова. Київ-Севастополь, 2009. 242 с 31. Кузнецов Ю. М., Луців І. В., Дубиняк С. А. Теорія технічних систем: навч. посібник ; під ред. Ю. М. Кузнєцова. Київ-Тернопіль, 1998. 310 с. 32. Кузнєцов Ю.М., Придальний Б.І. Теорія технічних систем в аспектах досліджень та технічної творчості: підручник для здобувачів за спеціальністю 131 Прикладна механіка. Луцьк: Вежа-Друк, 2023. 284 с. 33. Кузнєцов Ю.М., Литвин О.В. Практикум з дисципліни «Основи технічної творчості» ; під ред. Ю.М. Кузнєцова. К. ТОВ «ЗМОК»- ТОВ «ГНОЗІС», 2010. 160 с. 34. Кузнєцов Ю. М. Теорія розв'язання творчих задач. К. ТОВ «ЗМОК», ПП «ГНОЗІС», 2003. 294 с. 35. Кузнєцов Ю. М. Патентознавство та авторське право: підручник. К. Кондор, 2005. Ч1. 428 с. 36. Кузнєцов Ю. М. Патентознавство та авторське право: підручник. К. Кондор, 2009. Ч2. 446 с. 37. Кузнецов Ю. М., Скляров Р. А. Прогнозування розвитку технічних систем: навч. посібник ; під ред. Ю. М. Кузнєцова. К.: ТОВ «ЗМОК», ПП «Гнозіс», 2004. 323 с. 38. Литвин О.В. Основи технічної творчості : конспект лекцій. К. : НТУУ «КПІ», 2014. 83 с. 39. Ловейкін В. С., Ромасевич Ю. О., Теорія технічних систем. К. Компринт, 2017. 291 с. 40. Основи творення машин / Бучинський М.Я., Горик О.В., Чернявський А.М., Яхін С.В.; за редакцією О.В. Горика. Харків. Вид-во «НТМТ», 2017. 448 с. 41. Ловейкін В.С., Назаренко І.І., Онищенко О.Г. Теорія технічних систем: навч. посібник. Київ-Полтава. ІЗМН- ПДТУ, 1998. 196 с. 42. Марков Ю. Г. Функциональный подход в современном научном познании. Новосибирск: Наука, 1982. 256 с. 43. Севост’янов І.В. Теорія технічних систем: навчальний посібник. Ч. ІІ. Вінниця. ВНТУ, 2004. 72 с. 44. Севостьянов І. В. Теорія технічних систем : підручник. Вінниця. ВНТУ, 2014. 181 с. 45. Сорока К.О. Основи теорії систем і системного аналізу: навч. посібник. ХНАМГ, 2004. 291 с. 46. Стёпин В. С., Горохов В. Г., Розов М. А. Философия науки и техники. М. Гардарики, 1996. 150 с 47. Стеценко, І.В. Моделювання систем: навч. посіб. [Електронний ресурс, текст]. Черкаси. ЧДТУ, 2010. 399 с. 48. Сурмин Ю. П. Теория систем и системный анализ: учеб. пособие, К. МАУП, 2003. 368 с. 49. Сухарев Э.А. Параметрическая оптимизация машин и оборудования: учебное пособие. Ровно. НУВХП, 2007. 179 с. 50. Тимченко А.А. Основи системного проектування та системного аналізу складних об’єктів. К.: Либідь, 2000. 272 с. 51. Товстолуг З. М., Півень О. М. Інженерне проектування технології: навч. посіб. Харків. НТУ «ХПІ», 2018. 135 с. 52. Хоменко Л. М. Основи проектування і моделювання: навчально-методичний посібник. Умань. ФОП Жовтий О. О., 2016. 125 с. 53. Хубка В. Теория технических систем: пер. с нем.. М.: Мир, 1987. 208 с. 54. Чорний О. А. Теорія технічних систем: конспект лекцій. Дніпродзержинськ. ДДТУ, 2011. 88 с. 55. Черков Л. Б. Основы методологии проектирования машин. М. Машиностроение, 1988. 225 с. 56. Шинкаренко В.Ф. Основи теорії еволюції електромеханічних систем: монографія. Київ. Наукова думка, 2002. 288 с. 57. Щербина В. Ю. Методологія проектування: курс лекцій. К. ЕКМО, 2010. 75с.
Content type: Handbook
Appears in Collections:Навчальні матеріали кафедри конструювання верстатів, інструментів та машин

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Крупа В.В. Теорія технічних систем (витяг).pdfНавчальний посібник253,58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools