Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/40786
Title: Інженерна графіка та CAD системи. Частина 1. Основи нарисної геометрії
Authors: Балабан, Степан Миколайович
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Балабан С. М. Інженерна графіка та CAD системи. Частина 1. Основи нарисної геометрії: навчальний посібник / С. М.Балабан. — Тернопіль : Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2023. — 204 с.
Issue Date: 2023
Date of entry: 16-Mar-2023
Publisher: ТНТУ імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
UDC: 512.2
Number of pages: 204
Abstract: Навчальний посібник підготовлено відповідно до програм вивчення курсів «Інженерна графіка» та «Інженерна графіка та CAD системи», затверджених Міністерством освіти і науки України для студентів механічних, електротехнічних і радіотехнічних спеціальностей. Видання сприяє розвитку у читача логічного та просторового мислення, його геометричного та графічного кругозору. Підручник містить теоретичні положення, приклади розв’язування задач та виконання комплексних графічних завдань, питання для самопідготовки студентів. Видання корисне для інженерно-технічних працівників, студентів вищих навчальних закладів, технічних коледжів і ліцеїв.
Content: ВСТУП ...7 1. Предмет «Інженерна графіка та CAD системи», ціль і задачі курсу ...7 2. Позначення на кресленнях геометричних фігур, символів позиційності й логічних операцій ...7 РОЗДІЛ 1. СПОСОБИ ГРАФІЧНИХ ВІДОБРАЖЕНЬ, ПРОЕКЦІЮВАННЯ ТОЧКИ ...10 1.1. Спосіб центрального проекціювання ... 10 1.2. Спосіб паралельного (циліндричного) проекціювання ... 11 1.3. Спосіб прямокутного (ортогонального) проекціювання ... 13 1.4. Спосіб ортогонального проекціювання на дві взаємно перпендикулярні площини проекцій ... 14 1.5. Епюр Монжа. Проекції точок у різних чвертях простору ... 16 1.6. Ортогональне проекціювання на три взаємно перпендикулярні площини проекцій ... 19 1.7. Взаємне положення двох точок. Конкуруючі точки ... 23 1.8. Перехід від осного епюра до безосного і від безосного до осного ... 25 1.9. Побудова проекцій точок за абсолютними координатами ... 27 1.10. Побудова проекцій точок за відносними координатами ... 29 РОЗДІЛ 2. ПРОЕКЦІЮВАННЯ ПРЯМОЇ ЛІНІЇ ... 33 2.1. Проекціювання лінії загального положення ... 33 2.2. Побудова проекцій слідів прямої на площинах проекцій ... 35 2.3. Проекціювання прямих, які займають особливе положення відносно площин проекцій ... 38 2.4. Взаємне розміщення точки і прямої ... 41 2.5. Поділ відрізка прямої у заданому відношенні ... 44 С.М. Балабан 2.6. Побудова на кресленні натуральної величини відрізка прямої і кутів нахилу прямої до площин проекцій ... 46 2.7. Взаємне розташування прямих у просторі ... 48 РОЗДІЛ 3. ПРОЕКЦІЮВАННЯ ПЛОЩИН ... 52 3.1. Способи зображення площин на кресленні ... 52 3.2. Проекціювання площини загального положення ... 53 3.3. Побудова слідів площини на площинах проекцій ... 54 3.4. Проекціювання площин, які займають особливе положення відносно площин проекцій ... 55 3.5. Проекціювання прямих і точок, які належать площині ... 59 3.6. Побудова проекцій плоских фігур ... 60 3.7. Проекціювання головних ліній площини ... 62 3.8. Перетин довільних прямих та площин площинами окремого положення ... 69 3.9. Перетин прямої з площиною загального положення та визначення видимості прямої на епюрі ... 71 3.10. Побудова проекцій лінії взаємного перерізу площин ... 74 3.11. Визначення кута між двома площинами, які перерізаються ... 80 РОЗДІЛ 4. ПЕРПЕНДИКУЛЯРНІСТЬ ПРЯМИХ І ПЛОЩИН. МЕТРИЧНІ ЗАДАЧІ ... 83 4.1. Проекціювання плоских кутів. Проекціювання прямого кута ... 83 4.2. Побудова проекцій перпендикуляра до площини ... 84 4.3. Визначення дійсної величини відстані від точки до площини ... 85 4.4. Побудова проекцій площин, перпендикулярних між собою ... 87 4.5. Побудова проекцій прямих перпендикулярних між собою ... 90 4.6. Побудова проекцій прямої паралельної до площини ... 90 4.7. Побудова проекцій площин, паралельних між собою ... 92 Інженерна графіка і CAD системи РОЗДІЛ 5. МЕТОДИ ПЕРЕТВОРЕННЯ ОРТОГОНАЛЬНИХ ПРОЕКЦІЙ ... 96 5.1. Різновидності й особливості методів перетворення ортогональних проекцій ... 96 5.2. Метод заміни площин проекцій ... 97 5.3. Метод плоскопаралельного переміщення ... 101 5.4. Метод обертання навколо осі перпендикулярної до площини проекцій (проекціюючої прямої) ... 104 5.5. Метод обертання навколо прямої рівня ... 109 5.6. Визначення натуральних величин кутів між геометричними фігурами ... 113 РОЗДІЛ 6. ПРОЕКЦІЮВАННЯ ПОВЕРХОНЬ ... 121 6.1. Визначення, утворення, класифікація поверхонь ... 121 6.2. Побудова проекцій точок і ліній, які належать поверхням геометричних тіл ... 124 6.3. Переріз поверхонь проекціюючими площинами ... 129 6.4. Побудова проекцій точок перетину прямих ліній з поверхнями ... 135 6.5. Переріз піраміди площиною загального положення ... 139 6.6. Переріз призми площиною загального положення ... 146 6.7. Переріз конуса площиною загального положення ... 153 6.8. Переріз циліндра площиною загального положення ... 158 РОЗДІЛ 7. ПОБУДОВА ПРОЕКЦІЙ ЛІНІЙ ВЗАЄМНОГО ПЕРЕТИНУ ПОВЕРХОНЬ ... 164 7.1. Загальні відомості й основні принципи побудови ліній взаємного перетину поверхонь ... 164 7.2. Побудова проекцій лінії взаємного перетину двох поверхонь, одна з яких проекціююча ... 167 7.3. Побудова проекцій лінії взаємного перетину двох нахилених поверхонь ... 170 С.М. Балабан 6 7.4. Побудова проекцій ліній взаємного перетину поверхонь методом паралельних січних площин ... 180 7.5. Побудова проекцій ліній взаємного перетину поверхонь методом концентричних сфер ... 183 7.6. Побудова проекцій ліній взаємного перетину поверхонь методом ексцентричних сфер ... 187 РОЗДІЛ 8. ПОБУДОВА ПРОЕКЦІЙ ГВИНТОВИХ ЛІНІЙ ТА ПОВЕРХОНЬ ... 191 8.1. Загальні відомості й визначення ... 191 8.2. Циліндрична гвинтова лінія ... 191 8.3. Конічна гвинтова лінія ... 193 8.4. Прямий гелікоїд ... 195 8.5. Косий гелікоїд ... 196 Перелік посилань ... 199
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/40786
ISBN: 978-966-305-122-2
Copyright owner: © Балабан С. М., 2023
© Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2023
References (Ukraine): 1. Михайленко В. Є. та ін. Інженерна та комп'ютерна графіка: підручник для студ. вищ. закладів освіти. К.: Каравела, 2003. 344 с.
2. Михайленко В. Є. Нарисна геометрія: підручник. К.: Вища шк., 1993. 271 с.
3. Кириченко А. Ф. Теоретичні основи інженерної графіки: підручник. Х.: Торнадо, 2002. 496 с.
4. Гордон В. О. Курс начертательной геометрии: учеб. пособие; 26-е изд., стер. М.: Высш. шк., 2004. 272 с.
5. Посвянский А. Д. Краткий курс начертательной геометрии: учеб. для студентов втузов; 2-е изд., перераб. М.: Высшая школа, 1965. 240 с.
6. Лагерь А. И. Инженерная графика. Красноярск: Изд. ун-та, 1987. 215 с.
7. Хмеленко О. С. Нарисна геометрія. Теорія та приклади рішення задач: підруч. К.: Кондор, 2008. 440 с.
8. Волошкевич П. П., Бойко О. О., Панкевич Б. В., Мартин Є. В., Беспалов А. Л. Нарисна геометрія, інженерна та ком’ютерна графіка: навчально-методичний посібник для студентів немеханічних спеціальностей всіх форм навчання. Львів: вид-во НУ «Львівська політехніка», 2007. 240 с.
9. Шевченко О. С., Шевченко С. Т. Нарисна геометрія: методичні вказівки до виконання графічних робіт та задач. Частина І. Тернопіль: Збруч, 1979. 152 с.
10. Шевченко О. С., Шевченко С. Т. Нарисна геометрія. методичні вказівки до виконання графічних робіт та задач. Частина ІІ. Тернопіль: Збруч, 1979. 266 с.
11. Даниленко В. Я. Основні поняття і задачі нарисної геометрії: тексти лекцій. Х.: 1992. 90 с.
12. Ковбашин В. І., Маркович М. Й., Рассказов Ю. С. Нарисна геометрія: конспект лекцій частина перша. Тернопіль: ТДТУ, 2005. 95 с.
13. Ковбашин В. І., Пік А. І., Рассказов Ю. С. Нарисна геометрія: конспект лекцій частина друга. Тернопіль: ТДТУ, 2009. 83 с.
14. Ковбашин В. І., Пік А. І., Рассказов Ю. С. Основні позиційні задачі: методичні вказівки та завдання до виконання графічних робіт з курсу нарисної геометрії. Тернопіль: ТДТУ, 2007. 39 с.
15. Данильченко С. М., Ковбашин В. І., Пік А. І., Рассказов Ю. С. Метричні задачі: методичні вказівки та завдання до виконання графічних робіт з курсу «Нарисної геометрії». Тернопіль: ТДТУ, 2007. 27 с.
16. Пік А. І., Милик М. П., Балабан С. М., Ковбашин В. І., Рассказов Ю. С., Данильченко С. М., Маркович М. Й. Перетин гранних поверхонь площинами загального положення: методичні вказівки та завдання до виконання графічних робіт з курсу «Інженерна графіка». Тернопіль: ТНТУ, 2010. 18 с.
17. Милик М. П., Пік А. І., Балабан С. М., Ковбашин В. І., Рассказов Ю. С. Перетин тіл обертання площиною: методичні вказівки та завдання до виконання графічних робіт з курсу «Iнженерна графіка». Тернопіль: ТДТУ, 1997. 18 с.
18. Балабан С. М., Маркович М. Й., Данильченко С. М., Чиж В. М. Побудова ліній перетину поверхонь: методичні вказівки та завдання до виконання графічних робіт студентами денної форми навчання. Тернопіль: ТДТУ, 2007. 28 с.
19. Ковбашин В. І., Пік А. І., Рассказов Ю. С. Основи геометричного креслення: методичний посібник та завдання для самостійної роботи й виконання графічних робіт з курсу «Інженерна графіка». Тернопіль: ТДТУ, 2008. 80 с.
Content type: Handbook
Appears in Collections:Навчальні матеріали кафедри конструювання верстатів, інструментів та машинItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools