Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/40784
Title: Вдосконалення стратегії розвитку маркетингу готельних послуг в умовах нестабільності ринкового середовища (на прикладі ПрАТ «Туристично-готельний комплекс «Дністер»)
Other Titles: Improving the strategy of hotel services marketing development in instability of the market environment (on the example of PJSC “Tourist and Hotel Complex “Dniester””)
Authors: Пилипів, Любов Михайлівна
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна
Bibliographic description (Ukraine): Пилипів Л.М. Вдосконалення стратегії розвитку маркетингу готельних послуг в умовах нестабільності ринкового середовища (на прикладі ПрАТ «Туристично-готельний комплекс «Дністер»): дипломна робота бакалавра за спеціальністю „241 — готельно-ресторанна справа“ / Л.М. Пилипів. — Тернопіль: ТНТУ, 2022. — 78 с.
Issue Date: Jun-2022
Submitted date: Jun-2022
Date of entry: 13-Mar-2023
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Supervisor: Островська, Галина Йосипівна
UDC: 658.64
Keywords: Маркетинг готельних послуг
стратегія розвитку маркетингу готельних послуг
ефективність реалізації стратегії
система інтегрованих маркетингових комунікацій
Marketing of hotel services
strategy of hotel services marketing development
efficiency of strategy realization
system of integrated marketing communications
Abstract: Пилипів Л. М. Вдосконалення стратегії розвитку маркетингу готельних послуг в умовах нестабільності ринкового середовища (на прикладі ПрАТ «Туристично-готельний комплекс «Дністер») Дослідження на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа». Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. Тернопіль, 2022. Висвітлено теоретичні основи формування стратегії розвитку маркетингу готельних послуг. Досліджено генезис готельної послуги як об’єкта маркетингу, орієнтованого на споживача. Розглянуто особливості дослідження моделей поведінки споживачів як основи розробки стратегії розвитку маркетингу готельних послуг. Систематизовано та проаналізовано чинники, які визначають поведінку споживачів на ринку готельних послуг. Здійснено оцінювання фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Туристично-готельний комплекс «Дністер». Проведено SWOT-аналіз діяльності виробників готельних послуг. Сформовано стратегію розвитку маркетингу готельних послуг, орієнтовану на споживача, і сформульовано рекомендації щодо практичної її реалізації. Розроблено алгоритм побудови системи маркетингових комунікацій зі споживачами готельних послуг.
Pylypiv L. M. Improving the strategy of hotel services marketing development in instability of the market environment (on the example of PJSC "Tourist and Hotel Complex "Dniester") Research on the receipt of educational level of bachelor degree on speciality 241 "Hotel and restaurant business". Ternopil Ivan Pul'uj National Technical University. Ternopil, 2022. Theoretical bases of hotel services marketing development strategy formation are covered. The genesis of hotel service as marketing consumer-oriented object is studied. Consumers’ behavior models as bases of hotel services marketing development strategy research features are considered. The factors that determine the behavior of consumers in the market of hotel services are systematized and analyzed. An assessment of financial and economic activities of PJSC "Tourist and Hotel Complex "Dniester" is done. A SWOT analysis of hotel service manufacturers’ activities was conducted. The strategy of hotel services marketing development, which was focused on the consumer, is formed and recommendations concerning its practical realization are formulated. An algorithm for building a system of marketing communications with consumers of hotel services is developed.
Content: ЗМІСТ ВСТУП...6 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГУ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ ...9 1.1. Генезис сутнісного змісту готельної послуги як об’єкта маркетингу, орієнтованого на споживача... 9 1.2. Особливості дослідження моделей поведінки споживачів як основи розробки стратегії розвитку маркетингу готельних послуг... 18 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ДІЮЧОЇ ПРАКТИКИ ПРАТ “ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ДНІСТЕР” В КОНКУРЕНТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ.... 25 2.1. Систематизація та оцінювання чинників, що визначають поведінку споживачів на ринку готельних послуг... 25 2.2. Фінансовий аналіз ПрАТ «Туристично-готельний комплекс» «Дністер»... 31 2.3. SWOT-аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища діяльності виробників готельних послуг... 41 РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ МАРКЕТИНГУ ПОСЛУГ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОГО РИНКОВОГО СЕРЕДОВИЩА ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ... 46 3.1. Формування стратегії розвитку маркетингу готельних послуг... 46 3.2. Розробка алгоритму побудови системи маркетингових комунікацій із споживачами готельних послуг... 55 РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ... 62 4.1. Упровадження системи управління охороною праці готельного підприємства... 62 4.2 Підвищення пожежної безпеки готелю... 64 ВИСНОВКИ... 67 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ... 71
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/40784
Copyright owner: © Пилипів Л.М., 2022
References (Ukraine): 1. Берри Л. Особенности маркетинга услуг. Маркетинг услуг. 2006. №3. С. 250–258. 2. Бортнік С. М., Конюх І. М. Інтегровані маркетингові комунікації у діяльності підприємства та оцінка їх ефективності. Глобальні та національні проблеми економіки. 2014. № 16. С.279–282. 3. Вишневська, О. О. Феномен туризму у сучасному соціокультурному просторі: моногр. Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2014. 296 с. 4. Галицька І. Б., Андрушків Б. М Сучасні тенденції ресторанного господарства. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції пам’яті почесного професора ТНТУ, академіка НАН України М. Г. Чумаченка «Соціальні та економічні вектори інноваційного розвитку бізнес-структур». МОН України, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя [та ін.]. Тернопіль: 2020. С. 23. 5. Галицька І. Б., Кузишин А. В. Територіальна організація оздоровчо-відпочинкового туризму в Тернопільській області. Науковий вісник Херсонського державного університету. Херсон. 2019. Вип. 10. С. 180–186. 6. Галицька І. Б., Кузишин А. В. Організація лікувально-оздоровчого туризму в Тернопільській області. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 2019. № 46 (1). С. 241–251. 7. Готельно-ресторанна справа. Навчально-методичне видання. Книга 1. / Б. М. Андрушків, Л. Я. Малюта, Р. П. Шерстюк, Г. Й. Островська та ін. Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2018. 268 с. 8. ДСТУ 9001-2009 «Системи Управління Якістю. Вимоги». URL: www.ukrcsm.kiev.ua/index.php/uk/ (дата звернення 20.03.2022 р.). 9. ДСТУ ISO 9001-15. Система управління якістю. Вимоги. (ISO 9001:2015 IDT). Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2016. 21 с. 10. Доценко В. Ф., Косова Т. Д., Ярошевська О. В. Ефективність менеджменту готельно-ресторанного бізнесу: критерій фінансових результатів. Економіка та держава. 2020. № 6. С. 28-33. 11. Заремба П. О., Руденко Г. В. Визначення сутності та специфіки поняття «готельна послуга». Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. 2018. Вип. 1. С. 595–600. 12. Капліна А. С. Методичний підхід до оцінки якості готельних послуг. Науковий вісник Полтавського університету економік і торгівлі. 2016. №1 (38). С. 168–173. 13. Квасницька Р. С. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва: Навч. посіб. Львів: «Магнолія 2006», 2013. 631 с. 14. Король І. В. Маркетингові комунікації: навч. посіб. Умань. ВПЦ «Візаві». 2017. 151 с. 15. Кузь Т., Малюта Л., Островська Г., Нагорняк Г. Підходи стратегічного управління у контексті забезпечення розвитку туристичної індустрії. Галицький економічний вісник. 2021. Том 71. № 4. С. 85-91. DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2021.04.085. 16. Кучерук Г. Ю., Білопашка Т. О. Оцінка функціонування системи управління якістю на підприємстві. Економіка & держава. 2014. №8. С. 25–28. 17. Кэмп Р. Бенчмаркинг бизнес-процессов: технологии поиска и внедрение лучших методов работы ваших конкурентов; Баланс-Клуб. Москва, 2012. 416 c. 18. Мальська М. П., Пандяк І. Г. Готельний бізнес: теорія та практика: навч. посіб. М-во освіти і науки України; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. К.: ЦУЛ, 2012. 472 с. 19. Маначинська Ю. А. Сутність і специфіка готельних послуг, класифікація засобів розміщення туристів. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. 2019. Вип. 1. С. 211–218 20. Маркетинг. Гостеприимство. Туризм / Ф. Котлер, Дж. Боуэн, Дж. Мейкенз. Пер с англ. 4-е изд., перераб. и доп. М. : Юнити-Дана, 2017. 1071 с. 21. Мартієнко А. І., Дишкантюк О. В. Сутність гостинності як економічної категорії. Економіка: реалії часу. 2017. № 2(30). С. 72–78. 22. Мацеха Д. С., Бурий С. А. Маркетинг у сфері готельно-ресторанного бізнесу та туризму. Вісник Хмельницького національного університету. 2014. № 5. Т. 2. С. 43–47. 23. Мельниченко С. В., Магалецький А. В. Маркетингова політика у готельному бізнесі : моногр. Київ: Київ. Нац. торг.-екон.ун-т, 2012. 334 с. 24. Мунін Г., Карягин Ю., Роглєв Х., Руденко С. Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу : навчальний посібник / за заг. ред. М. Поплавського, О. Гаца. Київ: Кондор, 2008. 460 с. 25. Організація готельного господарства : підруч. / С. І. Байлік, І. М. Писаревський; ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. Харків. 2015. 329 с. 26. Організація готельного обслуговування: підруч. / М. П. Мальська, І. Г. Пандяк, Ю. С. Занько. К.: Вид-во «Знання», 2011. 366 с. 27. Організація туризму: підруч. / І. М. Писаревський, С. О. Погасій, М. М. Поколодна та ін.; за ред І. М. Писаревського. Х.: ХНАМГ, 2013. 541 с. 28. Островська Г. Й. Фінансовий менеджмент : підруч. Тернопіль: Підручники і посібники. 2017. 512 с. 29. Офіційний сайт готелю «Дністер». URL: http://www. dnister-hotel.phnr.com (дата звернення: 27.03.2022). 30. Павленко О. В. Розробка моделі маркетингових комунікацій. 2019. Стратегія економічного розвитку України. 2019. № 45. С. 150–164. 31. Полчанінова І. Л., Становихіна С. В., Чередніченко А. П. Характерні особливості та економічна сутність готельних послуг. Молодий вчений. 2017. № 1(41). С. 680–684. 32. Про затвердження Правил користування готелями й аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг: Наказ Держтурадміністрації України № 19 від 16.03.2004 (зі змінами і доповненнями). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/z0413-04 (дата звернення: 28.03.2022). 33. Про туризм: Закон України № 324/95- ВР від 15.09.1995 (зі змінами). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95- %D0%B2%D1%80 (дата звернення: 29.03.2022). 34. Роглєв Х. И. Основи готельного менеджменту: навч. посіб. К.: Кондор, 2009. 408 с. 35. Романуха О. М., Халілова-Чуваєва Ю. А., Хаврова К. С., Коваленко О. С. Динаміка розвитку індустрії гостинності в Україні на прикладі готельно-ресторанної галузі. Економiка та держава. 2021. № 2. С. 43–46. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/2_2021/9.pdf (дата звернення: 22.04.2022) 36. Сиченко В. Г., Ткаченко О. П. Управління якістю продукції : моногр. / за заг. редакцією Сиченка В. Г. К.: Віче, 2014. 576 с. 37. Сіменко І. В. Якість систем управління підприємствами: методологія, організація, практика: моногр. Донецьк: ДонНУЕТ, 2012. 393 с. 38. Сокол Т. Г. Організація обслуговування в готелях і туристичних комплексах: підруч. К.: Альтерпрес, 2009. 447 с. 39. Страшинська Л. В. Поведінка споживачів: Конспект лекцій для студентів спец. «Маркетинг». К.: ЕКОМЕН, 2010. 101 с. 40. Траут Д., Райс Э. Позиционирование: битва за умы /перевод с английского. 20- е, юбил. изд. Питер, 2007. 327 с. 41. Управління якістю продукції як інструмент формування конкурентних переваг підприємства /О. В. Бурбела, Ю. О. Шалагай, О. О. Захараш. Економічний простір. 2015. № 48/1. С. 197–203. 42. Фінансова звітність ПрАТ «Туристично-готельний комплекс» «Дністер». 43. Шерстюк Р., Островська Г. Тенденції розвитку індустрії туризму в мейнстримі цифрової економіки. Наукові записки. Збірник наукової конференції «Відродження історико-культурних пам’яток, як невід’ємний елемент розвитку туризму на Тернопільщині». 2021. № 11. С. 127–133. 44. Ячменьова В. М., Кальченко Л. А. Згрупування готельних організацій за ознаками та визначення сутності поняття «готельні послуги». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2015. № 720. С. 283–289. 45. Kotler P., Armstrong G., Principles of Marketing, Prentice Hall, 2005. 989 р. 46. Kuzyshyn A., Halycka I., Chereshnyuk T. Globalistic impacts in the development of International Tourism. Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. 2019. № 7 (6A). P. 133–136. 47. Ratynskyi V., Tymoshyk N., Sherstiuk R. Devising scientific and methodological tools to strengthen the economic security of a region through the improvement of technologies for marketing support of tourism. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2021. Vol. 4. № 13, Р. 112–123. 48. Tsviliy S., Gurova D., Zhuravlova S. Marketing of the domestic hotel and restaurant enterprise in the international digital space. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2021. № 35. С. 74–79.
Content type: Bachelor Thesis
Appears in Collections:241 — Готельно-ресторанна справа (бакалаври)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dyplom_Pylypiv L_M_2022.pdf1,14 MBAdobe PDFView/Open
Авторська довідка_Пилипів.doc43,5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools