Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/40774

Title: Пам’ятка першокурснику: методичний посібник
Authors: Хомик, Надія Ігорівна
Цьонь, Ганна Богданівна
Довбуш, Тарас Анатолійович
Довбуш, Анатолій Дмитрович
Bibliographic description (Ukraine): Хомик Н.І. Пам’ятка першокурснику: методичний посібник / Н. І. Хомик, Г. Б. Цьонь, Т. А. Довбуш, А. Д. Довбуш. Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2023. 124 с.
Issue Date: 7-Mar-2023
Date of entry: 7-Mar-2023
Publisher: ФОП Паляниця В.А.
Country (code): UA
Place of the edition/event: ФОП Паляниця В.А.
UDC: 378
Keywords: історія створення, становлення і розвиток ТНТУ
Іван Пулюй
структура університету
наглядова рада.
студентське самоврядування в університеті
дистанційне навчання студентів
Number of pages: 124
Abstract: У посібнику в стислій формі викладено історію розвитку, структуру і напрями діяльності університету, його перспективи та міжнародну діяльність; історію і сьогодення кафедри технічної механіки та сільськогосподарських машин як випускової кафедри для студентів спеціальності 208 «Агроінженерія»; організацію навчального процесу в університеті; основні положення системи навчання, вимоги до семестрового контролю знань студентів; можливості системи дистанційного навчання; особливості самостійної роботи студентів та діяльності студентського самоврядування.
Description: Довідник містить термінологічний словник. Посібник призначений для студентів спеціальності 208 «Агроінженерія»і може бути також рекомендований для здобувачів освіти інших спеціальностей.
Content: ВСТУП. Гімн університету...4 Тема 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩОМУ ТЕХНІЧНОМУ ЗАКЛАДІ ОСВІТИ...5 Тема 2. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ТА СЬОГОДЕННЯ ТНТУ імені ІВАНА ПУЛЮЯ...7 2.1. Історія створення, становлення і розвиток ТНТУ...8 2.2. Коротко про Івана Пулюя у ТНТУ...15 2.3. Структура університету. Наглядова рада. Підпорядкування і напрями діяльності...17 2.4. Факультет інженерії машин, споруд та технологій...28 2.5. Міжнародна діяльність, академічна мобільність і практики...30 2.6. Органи студентського самоврядування в університеті...35 2.7. Особливості формування перспектив розвитку університету...37 Тема 3. ІСТОРІЯ І СЬОГОДЕННЯ КАФЕДРИ ТЕХНІЧНОЇ МЕХАНІКИ ТА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН...43 Тема 4. СТУДЕНТИ ТА УНІВЕРСИТЕТ. СИСТЕМА НАВЧАННЯ І ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ...61 4.1. Студентське самоврядування в університеті...62 4.2 Правовий статус студентів, аспірантів і докторантів, слухачів...63 4.3. Види навчальних занять в університеті...65 4.4. Особливості самостійної роботи студента ....69 4.5. Завдання та форми контролю й оцінювання знань студентів...74 4.6. Дистанційне навчання студентів...78 4.7. Організація навчального процесу в університеті. Критерії оцінювання знань студентів. Семестровий контроль...82 4.8. Підсумковий контроль з дисципліни «Вступ до фаху».. 90 ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ТА РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ...93 ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК...94
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/40774
Copyright owner: © Хомик Н.І., Довбуш Т.А., Довбуш А.Д., 2023
References (Ukraine): 1. Ткаченко І.Г. Технологія машинобудування: вступ до спеціальності / Ткаченко І.Г., Капаціла Ю.Б., Паливода Ю.Є. Тернопіль: Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2013. 84 с.
2. Хомик Н.І., Цьонь О.П. Вступ до спеціальності: навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування» з професійною орієнтацією на спеціальність 7.05050312 (8.05050312) «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва» денної та заочної форм навчання. Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2015. 224 с.
3. Хомик Н.І., Сташків М.Я., Олексюк В.П. Методичний посібник до дипломного проектування для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування» з професійним спрямуванням на спеціальність «Машини та обладнання сільськогоспо- дарського виробництва» (7.05050312, 8.05050312) для здобуття освітньо- кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст», «магістр». Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2016. 172 с.
4. Хомик Н.І., Цьонь Г.Б., ДовбушТ.А., Блозва І.Й., Довбуш А.Д. Вступ до фаху: навчальний посібник для студентів спеціальності 208 «Агроінженрія». Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2022. 360 с.
5. Храм науки і знання. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. Тернопіль: Джура, 2010. 376 с.
6. Храм науки і знання. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя Продовження історії – 2010-2020 роки). Тернопіль: Джура, 2020. 288 с.
7. Освітньо-професійна програма «Агроінженерія» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 208 «Агроінженерія» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство». Тернопіль: ТНТУ, 2022. 27 с.
Content type: Handbook
Appears in Collections:Навчальні матеріали кафедри ТХ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2023_pamatka_tutylka-1COVER.png701,87 kBimage/pngView/Open
2023_Pamatka_posibnuk_dryk.pdf3,69 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools