Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/40773
Title: Методичні вказівки з самостійної роботи з курсу «Економіка будівництва» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної форми навчання
Authors: Дмитрів, Дмитро Володимирович
Берестецька, Олена Михайлівна
Affiliation: ТНТУ, кафедра економічної кібернетики
Bibliographic description (Ukraine): Методичні вказівки з самостійної роботи з курсу «Економіка будівництва» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної форми навчання. Укладачі: Дмитрів Д.В., Берестецька О.М. Тернопіль, ТНТУ. 2022. 20 с.
Issue Date: Dec-2022
Date of entry: 7-Mar-2023
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль, ТНТУ
UDC: 330
Keywords: економіка будівництва
Abstract: Економіка будівництва - це галузева наука, яка визначає особливості галузі та, в процесі вивчення, розкриває роль будівництва в економіці держави та закономірності його розвитку.
Description: Метою вивчення дисципліни «Економіка будівництва» є формування у студентів теоретичних знань в сфері економіки та набуття практичних навичок ведення розрахунків показників виробничо-господарської діяльності будівельно-монтажних організацій (БМО) та на їх основі формулювати відповідні управлінські рішення.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/40773
References (Ukraine): 1. Берестецька О., Цимбровський В. Цифрова трансформація будівництва в Україні. Тези доповідей ІІІ міжнародної науково-практичної конференції учених та студентів «Цифрова економіка як фактор інновацій та сталого розвитку суспільства» / Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя (м. Тернопіль, 6-7 грудня 2022 р.), 2022. С. 8-9. URL: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/40127
2. Будівельна галузь України: сучасний стан та її роль у забезпеченні сталого розвитку національної економіки. Економічний вісник Донбасу. 2019. № 2 (56). С. 66-73.
3. Гнатченко Є. Ю. Економіка будівництва : конспект лекцій для студентів денної і заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 192 – Будівництво та цивільна інженерія / Є. Ю. Гнатченко ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. 62 с.
4. Кусень С. Роль будівництва у відновленні України. Тези доповідей ІІІ міжнародної науково-практичної конференції учених та студентів «Цифрова економіка як фактор інновацій та сталого розвитку суспільства» / Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя (м. Тернопіль, 6-7 грудня 2022 р.), 2022. С.42-43. URL: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/40103
5. Піскова Ж.В., Фісуненко Н.О. Прогнозування рівноваги на ринку інвестиційних ресурсів для будівельної галузі. III Internatoinal Scientific Conference From the Baltic to the Black Sea: the Formation of Modern Economic Area.2019. P. 49-52
6. План відновлення України. Проєкти нацпрограми. URL: https://recovery.gov.ua/project/program/recovery-and-upgrade-of-housing-and-regions-infrastructure
4. Збірник тез доповідей Ⅵ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“. 2017. URL:http://elartu.tntu.edu.ua/browse?type=journalTitle&value=Збірник+тез+доповідей+Ⅵ+Міжнародної+науково-технічної+конференції+молодих+учених+та+студентів+„Актуальні+задачі+сучасних+технологій“
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчальна література кафедри економічної кібернетики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
методичка по самроб.БУД ДМИТР БЕРЕСТdoc.doc176 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools