Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/40765
Title: Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Правове середовище ведення бізнесу» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, що навчаються за ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Authors: Левицький, Віталій Орестович
Bibliographic description (Ukraine): Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Правове середовище ведення бізнесу» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, що навчаються за ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» / Укладач: В. О. Левицький. Тернопіль: ТНТУ. 2022. 46 с.
Issue Date: 2022
Date of entry: 4-Mar-2023
Country (code): UA
Abstract: Методичні вказівки є самостійним змістовним і комплексним результатом педагогічної діяльності, який присвячений вирішенню актуальних завдань У роботі наведено практичні завдання та способи їхнього вирішення. Автор наводить короткі теоретичні відомості перед завданнями для самостійного рішення за розглянутими темами. Для досягнення стабільного розвитку економіки, її інтеграції у світове співтовариство необхідною умовою є повне законодавче забезпечення господарських процесів. Всі ці чинники зумовлюють необхідність не тільки відповідного правового регулювання, а й вивчення правових засад підприємницької діяльності. Знання норм господарського законодавства має велике значення для фахівців у галузі економіки, оскільки економічні відносини значною мірою регулюються саме нормами господарського права. Методична розробка виконана у відповідності до діючої навчальної програми, матеріал викладено доступно для студентів. Побудова та розташування розділів відповідають структурі дисципліни. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Правове середовище ведення бізнесу» розроблені на високому науково-методичному рівні, відповідають навчальному плану і програмі з даного курсу. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Правове середовище ведення бізнесу» включають в себе список теоретичних питань та практичних і тестових завдань, що охоплюють основні теми даного курсу і дозволяють студентам глибоко засвоїти матеріал дисципліни.
Content: ЗМІСТ Передмова……………………………………………………………………………….3 Тема 1. Загальна характеристика правового середовища ведення бізнесу…………4 Тема 2. Організація безпеки бізнесу…………………………………………………..6 Тема 3. Правовий статус підприємств………………………………………………...9 Тема 4. Правове регулювання відносин власності в Україні.……………………...13 Тема 5. Господарсько-договірні зобов’язання………………………………………17 Тема 6. Господарсько-правова відповідальність …………………………………...20 Тема 7. Правове регулювання банкрутства……………………………………...….22 Тема 8. Правовий захист прав і законних інтересів суб’єктів господарювання….26 Тема 9. Правові засади обмеження монополізму в економіці України…………...29 Тема 10. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності……………….32 Тема 11. Правове регулювання банківської діяльності та кредитно-розрахункових відносин…………………………………………………..35 Тема 12. Правові основи біржової діяльності в Україні……………………………37 Термінологічний словник…………………………………………………………….38 Орієнтовні питання на залік екзамен………………………………………………...43 Методи контролю…………………………………………………………………….44 Критерії оцінювання результатів навчання студентів……………………………...44 Перелік рекомендованої літератури…………………………………………………45
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/40765
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчальні матеріали кафедри економіки та фінансів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Правове середовище ведення бізнесу_Самост робота.docx5,51 MBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools