Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/40722
Title: Організація і технологія механізованих робіт: навчальний посібник до курсового проєктування для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 208 «Агроінженерія» для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр»
Authors: Бабій, Андрій Васильович
Бабій, Марія Василівна
Bibliographic description (Ukraine): Бабій А.В., Бабій М.В. Організація і технологія механізованих робіт: навчальний посібник до курсового проєктування для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 208 «Агроінженерія» для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр». Тернопіль: Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя. 2023. 144 с.
Issue Date: 2023
Submitted date: 2023
Date of entry: 16-Feb-2023
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
UDC: 631.1
BBK: 40.72
Keywords: Курсовий проєкт
Тяговий опір
Машинно-тракторний агрегат
Комплектування агрегату
Технологічна операція
Технологія вирощування
Собівартість продукції
Загінка
Кінематика агрегату
Спосіб руху
Abstract: Пропонований навчальний посібник до виконання курсового проєкту з дисципліни «Організація і технологія механізованих робіт» розроблено відповідно до освітньо-професійної програми «Агроінженерія», навчальних планів підготовки студентів освітнього рівня «бакалавр», що здобувають вищу освіту за спеціальністю 208 «Агроінженерія».
Description: Однією з ключових дисциплін ОПП «Агроінженерія» є обов’язкова дисципліна «Організація і технологія механізованих робіт». За своєю суттю – це узагальнююча дисципліна, яка дозволяє здобувачу освіти набути фахових компетентностей. На основі знань та вмінь, що набуті при вивченні базових дисциплін курсу, студент буде вміти аналізувати і вибирати передову технологію вирощування конкретної сільськогосподарської культури та організовувати весь технологічний процес: підбирати та налагоджувати комплекс машин для виконання механізованих робіт за технологією вирощування культури, організовувати транспортні роботи, визначати показники ефективності тощо. Курсовий проєкт з дисципліни «Організація і технологія механізованих робіт» дозволить узагальнити набуті знання з фахових дисциплін та вирішити конкретне завдання щодо проєктування раціонального технологічного процесу при вирощуванні заданої сільськогосподарської культури з метою мінімізації витрат при вдосконаленні самої технології вирощування чи окремої технологічної операції.
Content: ВСТУП 5 1 ВИДИ ТА МЕТА КУРСОВОГО ПРОЄКТУ 6 2 ТЕМАТИКА КУРСОВОГО ПРОЄКТУВАННЯ 11 2.1 Вибір теми курсового проєкту 11 2.2 Умовні позначення та скорочення 13 3 ОРГАНІЗАЦІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ МЕХАНІЗОВАНИХ РОБІТ ПРИ ВИРОЩУВАННІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 19 3.1 Аналіз вибраної технології вирощування культури 19 3.2 Складання технологічної карти вирощування заданої культури 32 3.2.1 Агротехнічні вимоги до виконання агротехнічної операції 42 3.2.2 Вибір та комплектування МТА 43 3.2.2 Вибір і обґрунтування способу руху агрегату 46 3.2.3 Розрахунок продуктивності агрегату та витрати палива 59 3.3 Розробка операційно-технологічної карти підготовки МТА до роботи 75 3.3.1 Підготовка агрегату до роботи 75 3.3.2 Розробка операційної технологічної карти 88 3.4 Розрахунок вартості виконання технологічної операції 100 3.4.1 Розрахунок оплати праці 100 3.4.2 Розрахунок вартості ПММ 103 3.4.3 Розрахунок амортизаційних відрахувань 105 3.4.4 Розрахунок відрахувань на ТО і поточний ремонт агрегату 106 3.4.5 Розрахунок зведених сумарних затрат на виконання заданої операції 106 4 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОГО ПРОЄКТУ 108 4.1 Оформлення розрахунково-пояснювальної записки 108 4.2 Оформлення графічної частини та додатків 119 5 ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ВИСНОВКІВ 124 6 ЗАХИСТ КУРСОВОГО ПРОЄКТУ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 124 ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ТА РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ 129 ДОДАТКИ 136 ДОДАТОК А 136 ДОДАТОК Б 137 ДОДАТОК В 139 ДОДАТОК Г 142
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/40722
Copyright owner: Бабій А.В., Бабій М.В. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2023
References (Ukraine): 1. Andreykiv О., Babii A., Dolinska I., Yadzhak N., Babii M. Residual lifetime prediction of field sprayer booms under the action of manoeuvre loading and corrosive environment. Procedia Structural Integrity. Volume 36, 2022, Pages 36-42.
2. Andrii Babii, Taras Dovbush, Nadiia Khomuk, Anatolii Dovbush, Anna Tson, Vasyl Oleksyuk, 2022. Mathematical model of a loaded supporting frame of a solid fertilizers distributor. Procedia Structural Integrity. No 36, .203-210.
3. Babii A., Babii M. (2019) Taking impact of oscillation amplitude of bearing frame sections of boom sprayers into account on its resource. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 95, no 3, pp. 97-104.
4. Babii A., Babii M.(2019) Impact of oscillation amplitude of boom sprayers load–bearing frame sections. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 95, no 3, pp. 97–104.
5. Babii A.; Aulin V.; Babii M.; Levytskyi B. (2022) Investigation of the working capacity of the operating body suspension functional-transporting machine. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol 105, no 1, pp. 5–12.
6. Leshchak, R.L., Babii, A.V., Barna, R.A. et al. Corrosion Resistance of the Coating of the Frame of an Agricultural Sprayer Boom. Mater Sci 58, 2022. 268-273.
7. Rybak Т. І., Babii A.V., Bortnyk I. M., Tsion G. B., and Konovalenko S. I. Estimation of resource of frame steel sections of barbell field sprinklers // Materials Science. 2019. 55, No 6. P. 68–74.
8. Syrotyuk А.М., Babii А.V., Barna R.А., Leshchak R.L., Marushchak P.О. Corrosion-Fatigue Crack-Growth Resistance of Steel of the Frame of a Sprayer Boom. Materials Science, 2021, 56(4), P. 466–471
9. Андрейків О. Є., Бабій А. В., Долінська І. Я., Матвіїв Ю. Я. Визначення залишкового ресурсу штанги польового обприскувача за маневрового режиму навантаження. Фіз.-хім. механіка матеріалів. 2020. № 1. С. 106–111.
10. Аулін В.В., Гриньків А.В., Лисенко С.В., Лівіцький О.М., Бабій А.В. Закономірності впливу високомодульних наповнювачів на розподіл полів напружень в поверхневих шарах деталей машин, виготовлених з полімерних композитних матеріалів. Центральноукраїнський науковий вісник. Технічні науки. 2022. Вип. 5(36)_І. С. 55-70.
11. Бабий А., Бабий М., Рыбак Т. Математическая модель нагрузки привода режущего аппарата косилки. Motrol, 2014. Commission of motorization and energetics in agriculture. Lublin. Vol. 16, No 4. C.275–284.
12. Бабій А. В., Рибак Т.І., Попович П.В. Поворотно-фіксуючий механізм штанги обприскувача. Деклараційний патент на корисну модель 59390 A01M 7/00 A01M 11/00; заявл. 17.11.2010 U201013645, опубл. 10.05.2011, бюл. № 9.
13. Бабій А., Бабій М. Дослідження міцності елементів конструкції функціонально–транспортуючих мобільних засобів. Науковий журнал «Інженерія природокористування, 2019. №3 (13) С. 87–91.
14. Бабій А.В. Аналіз кута защемлення рослин в розхилі різальної пари. Матеріали ХХ наукової конференції ТНТУ ім. І. Пулюя. Тернопіль: ТНТУ, 2017. С. 113.
15. Бабій А.В. Аналіз параметрів штангового обприскувача з метою збільшення його продуктивності. Machinery & Energetics. Journal of Rural Production Research. Kyiv. Ukraine, 2019. Vol. 10. No. 4. С. 51–55.
16. Бабій А.В. Дослідження впливу горизонтальних коливань штанги на рівномірність обприскування. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і науково-педагогічних працівників. Умань: ВПЦ «Візаві», 2020. С.121-123.
17. Бабій А.В. Дослідження ефективності захисного фарбового покриття каркасу штанги обприскувача. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва: проблеми теорії та практики». Тернопіль 29-30 вересня 2022. С.129-130.
18. Бабій А.В. Коноваленко С.І., Бабій М.В. Дослідження автоколивного процесу при переміщенні культиваторної лапи в ґрунті. Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій : матеріали Міжнародної науково-технічної конференції до 100-річчя з дня заснування НАН України та на вшанування пам’яті Івана Пулюя (100- річчя з дня смерті). Тернопіль: ТНТУ, 2018. С.77-78.
19. Бабій А.В. Конструктивне рішення для підвищення ефективності защемлення рослин в розхилі різальної пари. Матеріали ХХ наукової конференції ТНТУ ім. І. Пулюя. Тернопіль: ТНТУ, 2017. С. 114-115.
20. Бабій А.В. Пристрій для визначення кута закручування рами мобільної машини / Бабій А.В., Рибак Т.І., Попович П.В., Довбуш Т.А. Деклараційний патент на корисну модель 63398 G01L 1/00 (2011.01); заявлено 02.03.2011 u201102489, опубл. 10.10.2011, бюл. № 19.
21. Бабій А.В., Бабій М.В. Динамічна модель енергозберігаючого приводного механізму косарки. Вісник ХНТУСГ. Випуск 145. “Проблеми надійності машин та засобів механізації сільськогосподарського виробництва”. Харків, 2014. С.112–118.
22. Бабій А.В., Бабій М.В. Дослідження впливу конструкторсько–технологічних факторів на запас міцності спинки ножа косарки. Вісник ХНТУСГ. Випуск 139. “Проблеми надійності машин та засобів механізації сільськогосподарського виробництва”. Харків, 2013. С.187–192.
23. Бабій А.В., Бабій М.В. Палець ріжучого апарату. Деклараційний патент на корисну модель 92054 A01D 34/02 (2006.01). Заявлено 25.07.2014 u201402297, опубліковано 25.07.2014, бюл. № 14.
24. Бабій А.В., Бабій М.В. Привідний механізм косарки. Деклараційний патент на корисну модель 92982 A01D 34/00 (2014.01); заявлено 10.09.2014 u201404200, опубліковано 10.09.2014, бюл. № 17.
25. Бабій А.В., Бабій М.В., Вічко О.І. Пристрій для визначення кількості та рівномірності розпилення продукту робочим органом штангового обприскувача. Деклараційний патент на корисну модель 141105 B05B 3/00, B05B 12/00, G01F 3/36 (2006.01); заявл. 16.07.2019, u201908385, опубл. 25.03.2020, бюл. № 6/2020.
26. Бабій А.В., Бортник І.М., Сташків М.Я., Олексюк В.П. Штанга обприскувача. Деклараційний патент на корисну модель 137527 А01M11/00, А01M7/00; заявл. 15.04.2019, u201903846; опубл. 25.10.2019, бюл. № 20.
27. Бабій А.В., Головецький І.В., Герасимович П.В. Проблеми та перспективи розвитку картоплярства в Україні. Збірник тез доповідей Ⅹ Міжнародної науковопрактичної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій “. Тернопіль 24-25 листопада 2021 року. ФОП Паляниця ВА. Т.1. С. 25-26.
28. Бабій А.В., Коноваленко С.І., Бабій М.В., Цепенюк М.І. Причіпний пристрій широкозахватної машини. Деклараційний патент на корисну модель 140142 A01B 59/06 (2006.01). Заявлено 24.06.2019, u201907015 опубліковано 10.02.2020, бюл. № 3/2020.
29. Бабій А.В., Олійник В.Є., Михалків А.Й. Дослідження впливу положення штанги обприскувача на відхилення норми внесення робочого препарату. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і науково-педагогічних працівників. Умань: ВПЦ «Візаві», 2021. С.155-157.
30. Бабій А.В., Рибак Т.І., Попович П.В., Господарський Я.Я., Сікорський С.П. Механізм зміни ширини колії. Деклараційний патент на корисну модель 73090 A01B 51/00; заявл. 01.03.2012, опубл. 10.09.2012, бюл. № 17.
31. Бабій А.В., Сташків М.Я., Цепенюк М.І. Професійно-орієнтована практика: методичний посібник для студентів спеціальності 208 «Агроінженерія» для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр». Тернопіль: Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя. 2023. 96 с.
32. Бабій М.В., Бабій А.В Дослідження роботи енергозберігаючого приводного механізму косарки. Вісник ТНТУ. Тернопіль : ТНТУ, 2015. Том 77. № 1. С. 149-161. (Машинобудування, автоматизація виробництва та процеси механічної обробки).
Бабій М.В., Попович П.В., Бабій А.В. Підвищення ефективності роботи різального апарату косарки. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства. Випуск 170 “Технічний сервіс машин для рослинництва”. Харків, 2016. С.176–180.
34. Бабій А., Лещак Р., Барна Р. Корозійна тривкість сталі рами штангових обприскувачів у рідинному середовищі агрохімікатів // Проблеми корозії та протикорозійного захисту конструкційних матеріалів: спец. вип. журналу „Фізико–хімічна механіка матеріалів”. № 13. Львів: Фізико–механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, 2020. С. 356–360.
35. Бабій А.В., Рибак Т.І., Бабій М.В Обґрунтування конструктивних особливостей енергозберігаючого приводного механізму косарки. Вісник ХНТУСГ. Випуск 134 “Технічний сервіс машин для рослинництва”. Харків, 2013. С.116–122.
36. Блащак Б.О., Бабій А.В. Дослідження ефективності роботи картоплепосадочних апаратів. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва: проблеми теорії та практики» . Тернопіль 29-30 вересня 2022. С.68-69.
37. Войтюк Д.Г., Яцун С.С., Довжик М.Я. Сільськогосподарські машини: основи теорії та розрахунку: Навчальний посібник / За ред. Д.Г. Войтюка. Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. 543 с.
38. Діденко М.К. Використання машинно-тракторного парку. К. : Урожай, 1979. 368 с.
39. Довбуш Т.А., Хомик Н.І., Бабій А.В., Цьонь Г.Б., Довбуш А.Д. Опір матеріалів: навчальний посібник до виконання розрахунково-графічних робіт і самостійної роботи. Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2022. 220 с.
40. ДСТУ 3008:2015. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлення. Чинний від 2017-07-01. Вид. офіц. Київ:ДП«УкрНДНЦ», 2016.31 с.
41. ДСТУ 8302:2015. Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. Чинний від 2016-07-01. Вид. офіц. Київ : Книжк. палата України ім. Ів. Федор., 2015. 26 с.
42. Зінченко О.І., Салатенко В.Н., Білоножко М.А. Рослинництво: підручник. За ред. О.І. Зінченка. К. : Агроосвіта, 2001. 591 с.
43. Ільченко В.Ю., Нагірний Ю.П., Джолос П.А. Машиновикористання в землеробстві. К.: Урожай, 1996. 384 с.
44. Ластівка М.М. Експлуатація машин і обладнання: Навчальний посібник для здобувачів вищої освіти аграрних технікумів і коледжів зі спеціальності 208 Агроінженерія. Ладижинський коледж, 2019. 374 с.
45. Левицький Б.Б., Бабій А.В. Дослідження опору переміщенню обприскувача. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції "Підвищення надійності і ефективності машин, процесів і систем. Improving the reliability and efficiency of machines, processes and systems", 13-15 квітня 2022 р. Кропивницький : ЦНТУ, 2022. С.106-107.
46. Левицький Б.Б., Бабій А.В. Концептуальні рішення для проєктування малогабаритного обприскувача. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва: проблеми теорії та практики». Тернопіль 29-30 вересня 2022. С.51-52.
47. Лещак Р.Л., Бабій А.В., Барна Р.А., Бабій М.В., Гіряк Р.С,. Сиротюк А.М. Корозійна тривкість покриття каркаса штанги сільськогосподарського обприскувача. Фізико-хімічна механіка матеріалів. Том 58, №2. Львів: Фізико–механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, 2022. С. 116–121.
48. Лімонт А.С., Мельник І.І., Малиновський А.С. та ін. Практикум з машиновикористання в рослинництві: Навч. посібник / За ред. І.І. Мельника. К.: Кондор, 2004. 284 с.
49. Машиновикористання в землеробстві. За ред. проф. В.Ю. Ільченка та доц. Ю.П. Нагірного. К.: Урожай, 1996. 382 с.
50. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсів «Технологія механізованих робіт в рослинництві» та «Машиновикористання в рослинництві» для студентів спеціальності 208 «Агроінженерія» та 133 «Галузеве машинобудування» / Укладачі: В.М. Сало, С.М. Лещенко, Д.І. Петренко, О.М.Васильковський, П.Г.Лузан. Кропивницький: ЦНТУ, 2018. 170с.
51. Методичні рекомендації з оплати праці робітників сільськогосподарських підприємств на збиранні зернових культур урожаю 2018 року / І. М. Демчак, В. О. Мариненко, В. М. Івченко та ін. К. : НДІ "Украгропромпродуктивність", 2018. 40 с.
52. Прогрессивные технологии возделывания кормовых культур для хозяйств Харьковской области: Метод. рекоменд.. Харьков, 1985. 54 с.
53. Рибак Т., Бабій А., Попович П. Прогнозування ресурсу роботи мобільних сільськогосподарських машин на основі триєдиної моделі оптимального конструювання. Вісник Тернопільського національного технічного університету. Тернопіль : ТНТУ, 2011. Т. 16. № 3. С. 77–85. 67.
54. Сільськогосподарські машини: основи теорії та розрахунку : навч. посіб. / за ред. Д. Г. Войтюка; авт. кол.: / Д.Г. Войтюк, С.С.Яцун, М.Я. Довжик. Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. 543 с.
Сільськогосподарські машини: теоретичні основи, конструкція, проектування: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. із спец. «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва» / За ред. М.І. Черновола. Кн. 1: Машини для рільництва / П.В. Сисолін, В.М. Сало, В.М. Кропівний; За ред. М.І. Черновола. К.: Урожай, 2001. 384 с.
Сільськогосподарські машини: теоретичні основи, конструкція, проектування: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. із спец. «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва» / За ред. М.І. Черновола. Кн. 2: Машини для рільництва / П.В. Сисолін, Т.І. Рибак, В.М. Кропівний; За ред. М.І. Черновола. К.: Урожай, 2001. 382 с.
Сільськогосподарські машини: теоретичні основи, конструкція, проектування: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. із спец. «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва» / За ред. М.І. Черновола. Кн. 3: Машини та обладнання для переробки зерна та насіння / П.В. Сисолін, М.М. Петренко, М.О. Свірень; За ред. М.І. Черновола. К.: Фенікс, 2007. 432 с.
58. Технології та нормативи витрат на вирощування кормових та зернофуражних культур / За ред. П.Т. Саблука, Д.І. Мазоренка, Г.Є. Мазнєва. Київ: ННЦ ІАЕ, 2009. 756 с.
59. Технологічні карти вирощування сільськогосподарських культур: монографія / Л.М. Тіщенко, С.І. Корнієнко, В.А. Дубровін та ін. за ред. Л.М. Тіщенка. Харків: ХНТУСГ, 2015. 273 с.
Content type: Handbook
Appears in Collections:Навчальні матеріали кафедри ТХ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kurs_projekt_OiTMR.pdf35,96 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools