Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/40721
Title: Методичні вказівки до виконання курсового проєкту з дисципліни «Сільськогосподарські машини: конструкції та розрахунок»
Authors: Бабій, Андрій Васильович
Bibliographic description (Ukraine): Бабій А.В. Методичні вказівки до виконання курсового проєкту з дисципліни «Сільськогосподарські машини: конструкції та розрахунок» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 208 «Агроінженерія» для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр». Машини для заготівлі кормів. Тернопіль: Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя. 2022. 76 с.
Issue Date: 2022
Date of entry: 15-Feb-2023
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
UDC: 631.3
BBK: 40.72
Keywords: курсовий проєкт
різальний апарат
агроінженерія
приводний механізм
машини для заготівлі кормів
косарка
стебло
траєкторія руху
сила різання
швидкість ножа
прискорення
Abstract: Пропоновані методичні вказівки до виконання курсового проєкту з дисципліни «Сільськогосподарські машини: конструкції та розрахунок» розроблені відповідно до освітньо-професійної програми «Агроінженерія», навчальних планів підготовки студентів освітнього рівня «бакалавр», що здобувають вищу освіту за спеціальністю 208 «Агроінженерія».
Description: Завдання курсового проєкту є проведення усестороннього аналізу параметрів різального апарату з можливістю подальшого його удосконалення чи вибору раціонального режиму експлуатації для забезпечення максимально ефективної роботи.
Content: ВСТУП 4 1 ВИДИ ТА МЕТА КУРСОВИХ ПРОЄКТІВ 5 2 ТЕМАТИКА КУРСОВОГО ПРОЄКТУВАННЯ 7 3 ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ РІЗАЛЬНОГО АПАРАТУ 14 3.1 Принцип роботи різальних апаратів 14 3.2 Визначення ходу і кінематика ножа 24 3.3 Траєкторія абсолютного руху точок ножа 31 3.4 Умова защемлення стебел різальною парою 33 3.5 Робочі швидкості різання 37 3.6 Площа подачі та навантаження на лезо 41 3.7 Сили, що діють на ніж 45 3.8 Визначення потужності для переміщення ножа 48 3.9 Визначення продуктивності агрегату 48 4 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОГО ПРОЄКТУ 49 4.1 Оформлення розрахунково-пояснювальної записки 49 4.2 Оформлення графічної частини 59 5 ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ВИСНОВКІВ 65 6 ЗАХИСТ КУРСОВОГО ПРОЄКТУ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 65 ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 68 ДОДАТКИ 70 ДОДАТОК А 71 ДОДАТОК Б 72 ДОДАТОК В 74
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/40721
Copyright owner: © Бабій А.В., Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2022
References (Ukraine): 1. Бабий А., Бабий М., Рыбак Т. Математическая модель нагрузки привода режущего аппарата косилки. Motrol, 2014. Commission of motorization and energetics in agriculture. Lublin. Vol. 16, No 4. C. 275–284.
2. Бабій А.В. Аналіз кута защемлення рослин в розхилі різальної пари. Матеріали ХХ наукової конференції ТНТУ ім. І. Пулюя. Тернопіль: ТНТУ, 2017. С. 113.
3. Бабій А.В. Конструктивне рішення для підвищення ефективності защемлення рослин в розхилі різальної пари. Матеріали ХХ наукової конференції ТНТУ ім. І. Пулюя. Тернопіль: ТНТУ, 2017. С. 114-115.
4. Бабій А.В., Бабій М.В. Динамічна модель енергозберігаючого приводного механізму косарки. Вісник ХНТУСГ. Випуск 145. “Проблеми надійності машин та засобів механізації сільськогосподарського виробництва”. Харків, 2014. С.112–118.
5. Бабій А.В., Бабій М.В. Дослідження впливу конструкторсько–технологічних факторів на запас міцності спинки ножа косарки. Вісник ХНТУСГ. Випуск 139. “Проблеми надійності машин та засобів механізації сільськогосподарського виробництва”. Харків, 2013. С.187–192.
6. Бабій А.В., Бабій М.В. Палець ріжучого апарату. Деклараційний патент на корисну модель 92054 A01D 34/02 (2006.01). Заявлено 25.07.2014 u201402297, опубліковано 25.07.2014, бюл. № 14.
7. Бабій А.В., Бабій М.В. Привідний механізм косарки. Деклараційний патент на корисну модель 92982 A01D 34/00 (2014.01); заявлено 10.09.2014 u201404200, опубліковано 10.09.2014, бюл. № 17.
8. Бабій М. В., Бабій А.В. Дослідження роботи енергозберігаючого приводного механізму косарки. Вісник ТНТУ, Тернопіль : ТНТУ, 2015. Том 77. № 1. С. 149-161.
9. Бабій М.В., Попович П.В., Бабій А.В. Підвищення ефективності роботи різального апарату косарки. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства. Випуск 170 “Технічний сервіс машин для рослинництва”. Харків, 2016. С.176–180.
10. Бабій А.В., Рибак Т.І., Бабій М.В. Обґрунтування конструктивних особливостей енергозберігаючого приводного механізму косарки. Вісник ХНТУСГ. Випуск 134 “Технічний сервіс машин для рослинництва”. Харків, 2013. С.116–122.
11. Бойко T.B. Влияние привода режущего аппарата на производительность и качество работы жатвенной машины : дис. ... канд. тех. наук. БГСХА, 1975. 182 с.
12. Босой Е.С., Верняев О.В., Смирнов И.И., Султан-Шах Е.Г. Теория, конструкция и расчет сельскохозяйственных машин. М.: Машиностроение, 1980. 565 с.
13. ДСТУ 3008:2015. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлення. Чинний від 2017-07-01. Вид. офіц. Київ:ДП«УкрНДНЦ», 2016.31 с.
14. ДСТУ 8302:2015. Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. Чинний від 2016-07-01. Вид. офіц. Київ : Книжк. палата України ім. Ів. Федор., 2015. 26 с.
15. Ільченко В.Ю., Нагірний Ю.П., Джолос П.А. Машиновикористання в землеробстві. К.: Урожай, 1996. 384 с.
16. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины / Под ред. Г.Е. Листопада. М.: Агропромиздат, 1986. 688 с.
17. Сільськогосподарські машини: основи теорії та розрахунку : навч. посіб. / за ред. Д. Г. Войтюка; авт. кол.: / Д.Г. Войтюк, С.С.Яцун, М.Я. Довжик. Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. 543 с.
18. Тимошенко С.П. Колебания в инженерном деле. М. : «Наука», 1967. 442 с.
19. Турбин Б.Г., Лурье А.Б., Григорьев С.М. Сельскохозяйственные машины. Теория и технологический расчет. Л.: Машиностроение, 1967. 577 с.
20. Турбин Б.И., Дроздов В.Н. Снижение вибрации и шумов в сельскохозяйственных машинах. М.: Машиностроение, 1976. 224 с.
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчальні матеріали кафедри ТХ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kurs_ project_sg_22.pdf21,15 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools