Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/40383
Title: Програма практики за темою кваліфікаційної роботи за освітньо - професійною програмою підготовки магістрів галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка»
Authors: Дмитрів, Дмитро Володимирович
Гарматій, Наталія Михайлівна
Різник, Наталія Михайлівна
Берестецька, Олена Михайлівна
Affiliation: ТНТУ 46001, Україна, м.Тернопіль, вул. Руська, 56
Bibliographic description (Ukraine): Програма практики за темою кваліфікаційної роботи за освітньо - професійною програмою підготовки магістрів галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка». Укладачі: Дмитрів Д.В., Гарматій Н.М., Різник Н.М., Берестецька О.М. Тернопіль, ТНТУ. 2022. 20с.
Issue Date: 2022
Submitted date: 2022
Date of entry: 30-Jan-2023
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль, ТНТУ
Keywords: програма практики за темою кваліфікаційних робіт
051 Економіка
Page range: 20
Abstract: Метою практики за темою кваліфікаційної роботи здобувачів вищої освіти ОР «Магістр» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» є узагальнення і вдосконалення здобутих студентами знань, практичних умінь та навичок на базі конкретного підприємства - суб’єкта господарювання, оволодіння професійним досвідом та готовності їх до самостійної трудової діяльності, а також збору матеріалів для написання кваліфікаційної магістерської роботи.
Description: Програма практики за темою кваліфікаційної роботи для студентів 5 курсу спеціальності 051 «Економіка» підготовлена згідно з Положенням про практичну підготовку здобувачів вищої освіти у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя, відповідно Закону України “Про вищу освіту” та базується на освітньо-кваліфікаційній характеристиці магістра. На базі практики студенти отримують фактичні дані діяльності підприємства й матеріали для виконання індивідуального завдання та написання аналітичної частини кваліфікаційної роботи, а також здійснюють апробацію запропонованих заходів та пропозицій.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/40383
References (Ukraine): 1. Бакушевич І.В., Іванишин О.О. Розвиток системи електронних послуг з метою підвищення їх ефективності. Збірник тез доповідей Ⅷ Міжнародної науково-технічної конференціїї молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій». Тернопіль, ТНТУ, 2019. С.119. URL.: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/31079/2/MNTKv3_2019v3_Bakushevych_I_V-Development_of_an_electronic_119.pdf
2. Берестецька О.М., Ковальчик О.А. Соціальні тренди електронної комерції. Тези доповідей Ⅱ міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів «Цифрова економіка як фактор інновацій та сталого розвитку суспільства». Тернопіль, ТНТУ, 2021. С.136-138. URL.: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/37063/2/TSEFIRS_2021_Berestetska_O-Social_trends_in_e_136-138.pdf
3. Білоконь О.І. Обстеження інноваційної діяльності промислового підприємства. URL: https://ukrstat.org/uk/metaopus/2015/1-2_07_02_01_2015.htm
4. Вектори економічного розвитку 2030. Цифрова економіка. URL.: https://nes2030.org.ua/docs/doc-vector.pdf
5. Гац Л. Оцінка розвитку бізнесу за фінансовими індикаторами моделі Дюпон. Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції «Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах». Тернопіль, 2021. С. 92-96. URL.: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/36011/1/Zbirnyk_konf_2021.pdf
6. Грудцина Ю. В.Інноваційна діяльність в Україні: аналіз та прогнозування. Бізнес Інформ. 2019. №2. C. 78–84.
7. Дмитрів Д. Підвищення економічної ефективності міжнародних вантажних автомобільних перевезень (на прикладі підприємств Тернопільської області) [Електронний ресурс] / Дмитро Дмитрів, Олена Дмитрів, Ярослав Гавриляк // Соціально- економічні проблеми і держава. 2021. Вип. 2 (25). С. 182-192. URL: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2021/21ddvpto.pdf
8. Дмитрів Д.В., Дмитрів О.Р., Гарматій Н.М., Гарматій С.В. Моделювання впливу прямих інвестицій в Україну на дохід населення. Матеріали міжнародної наукової конференції «Іван Пулюй: життя в ім’я науки та України» (до 175-ліття від дня народження). Тернопіль, 2020. С.60-61.URL: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32874
13. Мариненко Н. Діагностика секторів економіки на основі структурних зрушень в суб’єктах господарювання [Електронний ресурс] / Наталія Мариненко, Любов Гац, Людмила Артеменко // Соціально-економічні проблеми і держава. 2021. Вип. 2 (25). С. 500- 510. URL: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2021/21mnyvsg.pdf
14. Мартиняк І. Міжнародний досвід інтернаціоналізації бізнесу в умовах економіки знань [Електронний ресурс] / Ірина Мартиняк, Іванна Бакушевич // Соціально-економічні проблеми і держава. 2021. Вип. 2 (25). С. 564-574. URL: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2021/21miouez.pdf
15. Мартиняк І.О., Воляник О.В. Прогнозування діяльності банків в умовах кризи. Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Цифрова економіка як фактор інноваційного розвитку суспільства» / Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя (м. Тернопіль, 11 листопада 2020 р.), 2020. С.81-83.URL.: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/34070/2/TSEFIRS_2020_Martynkiak_I_O-The_banks_activities_81-82.pdf
18. Різник Н. Моделювання конкурентоспроможності торгівельного підприємства на основі економетричного підходу [Електронний ресурс] / Наталія Різник, Олена Берестецька, Неля Іваськів. Соціально-економічні проблеми і держава. 2021. Вип.2(25). С.533-540. URL.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2021/21rnmoep.pdf
19. Різник Н.М. Перспективи ефективного розвитку інформаційної економіки/Матеріали XII-ї міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні процеси економічного та соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід»//Н. М Різник.–Тернопіль: В-цтво ТНЕУ, 2019.–С. 29-30.
20. Рогатинський Р.М., Гарматій Н.М. Кластеризація регіонів України за економічними факторами інструментарієм економіко-математичного моделювання. Актуальні проблеми економіки. К.: 2017. с.112-119.
21. Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Цифрова економіка як фактор інноваційного розвитку суспільства» / Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя (м. Тернопіль, 11 листопада 2020 р.), 2020. 146с. URL.: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/33172/4/Zbirnyk_konf_11_11_20.pdf
22. Тези доповідей ІІ міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів «Цифрова економіка як фактор інновацій та сталого розвитку суспільства» / Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя (м. Тернопіль, 2-3 грудня 2021 р.), 2021. –175 с. URL.: file:///C:/Users/DELL/Desktop/%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BB%202021/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%202021/%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_2.12.21.pdf
23. Темченко О., Криштопа І., Шевчук Н. Оцінювання конкурентних переваг підприємств на основі показників фінансово-економічної діяльності. Галицький економічний вісник. 2021. Том 72. № 5. С. 13-22.
Content type: Training program
Appears in Collections:Навчальна література кафедри економічної кібернетики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Prohrama_praktyky_za_temoyu_kvalifikatsiynoyi_roboty_2022.pdf329,03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools