Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/40060

Title: The study of technological peculiarities for improvement of chemical and physico-mechanical properties of reaction-sintered ceramic materials based on molybdenum disilicide
Other Titles: Дослідження технологічних особливостей покращення хімічних та фізико-механічних властивостей реакційно-спечених керамічних матеріалів на основі дисиліциду молібдену
Authors: Ковбашин, Василь Іванович
Бочар, Ігор Йосипович
Kovbashyn, Vasiliy
Bochar, Igor
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Тернопіль, Україна
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil,Ukraine
Ternopil Volodymyr Gnatyuk National Pedagogical University, Ternopil, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Kovbashyn V. The study of technological peculiarities for improvement of chemical and physico-mechanical properties of reaction-sintered ceramic materials based on molybdenum disilicide / Vasiliy Kovbashyn, Igor Bochar // Scientific Journal of TNTU. — Tern. : TNTU, 2022. — Vol 106. — No 2. — P. 39–46.
Bibliographic description (International): Kovbashyn V., Bochar I. (2022) The study of technological peculiarities for improvement of chemical and physico-mechanical properties of reaction-sintered ceramic materials based on molybdenum disilicide. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 106, no 2, pp. 39-46.
Is part of: Вісник Тернопільського національного технічного університету, 2 (106), 2022
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University, 2 (106), 2022
Journal/Collection: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 2
Volume: 106
Issue Date: 21-Jun-2022
Submitted date: 10-Mar-2022
Date of entry: 3-Jan-2023
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2022.02.039
UDC: 621.762
Keywords: дисиліцид молібден
жаростійкість
керамічні матеріали
захисне покриття
molybdenum disilicide
heat resistance
ceramic materials
protective coating
Number of pages: 8
Page range: 39-46
Start page: 39
End page: 46
Abstract: Описано рекомендовані шляхи покращення хімічних та фізико-механічних властивостей реакційно-спечених керамічних матеріалів на основі дисиліциду молібдену. Для значного підвищення робочих температур і зміни на більш жорсткі умови експлуатації керамічних виробів необхідне вдосконалення уже існуючих способів обробки кераміки та суттєва зміна розроблення нових. Досліджено й проаналізовано різні напрями обробки керамічних матеріалів, які передбачають введення активуючих добавок, зміцнення дисперсними частинками, ниткоподібними кристалами і волокнами та нанесення захисного покриття для запобігання швидкого окислення приповерхневих шарів. Проведення часткового очищення початкових вихідних компонентів від різних домішок суттєво може збільшувати деякі характеристики дисиліцид молібденової кераміки. Досліджено, що значний вплив на фізико-механічні властивості (теплопровідність, питомий електроопір, коефіцієнт термічного розширення та міцність) дисиліцид молібденової кераміки мають домішки, котрі внесенні в матеріал основи як з вихідними складовими, так і в процесі його технологічного отримання. Встановлено, що підвищити експлуатаційні температури й забезпечити використання у жорсткіших умовах роботи керамічних матеріалів на основі дисиліциду молібдену можна шляхом введення у шихту порошків алюмінію, бору, берилію, заліза, ітрію, нікелю та кобальту, зміцненням дисперсними частинками дибориту титану і нанесенням захисного покриття, яке включає технологію силіціювання й титанування. Встановлено, що за високих температур у присутності кремнієвого розплаву відбувається синтез і кристалізація дисиліциду молібдену на зернах у приповерхневих шарах, а також розчинення й перекристалізація субмікронних частинок дисиліциду молібдену на певній глибині. На основі аналізу літературних даних і проведених досліджень запропоновано комплекс заходів, направлених на покращення хімічних та фізико-механічних властивостей реакційно-спечених керамічних матеріалів на основі дисиліциду молібдену.
Recommended ways to improve the chemical and physico-mechanical properties of reaction-sintered ceramic materials based on molybdenum disilicide have been described. In order to significantly increase the operating temperatures and change to more stringent operating conditions for ceramic products, it is necessary to improve existing methods of processing ceramics and significantly change the development of new ones. Various means for processing of ceramic materials have been studied and analyzed, which include the introduction of activating additives, hardening with dispersed particles, filamentary crystals and fibers and application of a protective coating to prevent rapid oxidation at surface layers. Carrying out partial purification of the initial starting components from various impurities can significantly increase some characteristics of the disilicide of molybdenum ceramics. Disilicide of molybdenum ceramics has been researched to have significant influence on the physical and mechanical properties (thermal conductivity, electrical resistance, coefficient of thermal expansion and strength) of molybdenum ceramics disilicides, which are introduced into the base material both with the initial components and in the process of its technological production. It has been established that it is possible to increase operating temperatures and ensure the use of molybdenum disilicide-based ceramic materials in harsher working conditions can be achieved by introducing of aluminum, boron, beryllium, iron, yttrium, nickel and cobalt powders into the charge, strengthening titanium coating, which includes silicification and titanium technology. It has been researched that at high temperatures and in the presence of molten silicon the synthesis and crystallization of molybdenum dicilicide occur on the grains in the surface layers, as well as dissolution and recrystallization of submicron particles of molybdenum dicilicide take place at certain depth. Based on the published data analysis and conducted research, the complex of measures for improving the chemical and physico-mechanical properties of reaction-sintered ceramic materials based on molybdenum disilicide has been proposed.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/40060
ISSN: 2522-4433
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2022
URL for reference material: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2019.02.075
https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.712.149
References (Ukraine): 1. Kovbashyn V., Bochar I. Perspective directions to increase heat tolerance of silicone carbid and molybdenum disilicide based materials. Scientific Journal of the Ternopol National Technical University ISSN 1727-7108. Web: visnyk.tntu.edu.ua. Вісник Тернопільського національного технічного університету. № 2 (82). 2016. С. 49–55.
2. Kovbashyn V., Bochar I. Method of reaction-sintered products processing based on silicon carbide and molibdenum disilicide. Scientific Journal of the Ternopol National Technical University ISSN 2522-4433. Web: visnyk.tntu.edu.ua. Вісник Тернопільського національного технічного університету. № 2 (94). 2019. С. 75–79. DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2019.02.075
3. Fedoreiko V..S., Lutsyk I..B., Iskerskyi I..S., Zagorodnii R. I Increase of energy efficiency of heat generator through batching components of burning. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2014. (4). P. 27–32.
4. Beshta O. S., Fedoreiko V. S., Balakhontsev O. V., Khudolii S. S. Dependence of electric drive's thermal state on its operation mode. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2014. (6). P. 67–72.
5. Бучацкий Л. М., Надриин Ш. Н., Нагний А. М. Кинетика уплотнения и реологические свойства материалов на основе дисилицида молибдена в области высоких температур. Силициды и их применение в технике. К.: Ин-т пробл. Материаловедения АН Украины, 1990. С. 55–58.
6. Buketov A., Stukhlyak P., Maruschak P., Panin S., Menou A. Regularities of impact failure of epoxy composites with Al2O3 microfiller and their analysis on the basis of external surface layer concept. Key Engineering Materials. 712. 2016. P. 149–154. DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.712.149
7. Kozlov L. G., Polishchuk L. K., Piontkevych O. V., Horbatiuk R. M., Korinenko M. P., Komada P., Orazalieva S., Ussatova O. Experimental researchcharacteristics of counterbalance valve for hydraulic drive control system of mobile machine. Przegląd elektrotechniczny. ISSN 0033-2097, R. 95. Vol. 2019. No. 4. Р. 104–109.
8. Fedoreiko V. S., Rutylo M. I., Lutsyk I. B., Zahorodnii R. I. Thermoelectric modules application in heat generator coherent systems. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2014. (6). P. 111–116.
9. Дзядыкевич Ю. В., Кислый П. С., Бочар И. И. Способ обработки карбидокремниевых нагревателей. Открытия. Изобретения. 1991. № 44. С. 286.
References (International): 1. Kovbashyn V., Bochar I. Perspective directions to increase heat tolerance of silicone carbid and molybdenum disilicide based materials. Scientific Journal of the Ternopol National Technical University ISSN 1727-7108. Web: visnyk.tntu.edu.ua. Вісник Тернопільського національного технічного університету. № 2 (82). 2016. С. 49–55.
2. Kovbashyn V., Bochar I. Method of reaction-sintered products processing based on silicon carbide and molibdenum disilicide. Scientific Journal of the Ternopol National Technical University ISSN 2522-4433. Web: visnyk.tntu.edu.ua. Вісник Тернопільського національного технічного університету. № 2 (94). 2019. С. 75–79. DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2019.02.075
3. Fedoreiko V..S., Lutsyk I..B., Iskerskyi I..S., Zagorodnii R. I Increase of energy efficiency of heat generator through batching components of burning. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2014. (4). P. 27–32.
4. Beshta O. S., Fedoreiko V. S., Balakhontsev O. V., Khudolii S. S. Dependence of electric drive's thermal state on its operation mode. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2014. (6). P. 67–72.
5. Buchatskyi L. M., Nadryyn Sh. N., Nahnyi A. M. Kynetyka uplotnenyia y reolohycheskye svoistva materyalov na osnove dysylytsyda molybdena v oblasty vыsokykh temperatur. Sylytsydы y ykh prymenenye v tekhnyke. K. Yn-t probl. Materyalovedenyia AN Ukraynы, 1990. Р. 55–58.
6. Buketov A., Stukhlyak P., Maruschak P., Panin S., Menou A. Regularities of impact failure of epoxy composites with Al2O3 microfiller and their analysis on the basis of external surface layer concept. Key Engineering Materials. 712. 2016. P. 149–154. DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.712.149
7. Leonid G. Kozlov, Leonid K. Polishchuk, Oleh V. Piontkevych, Roman. M.Horbatiuk, Mykola P. Korinenko, Paweł Komada, Sandugash Orazalieva, Olga Ussatova. Experimental researchcharacteristics of counterbalance valve for hydraulic drive control system of mobile machine. Przegląd elektrotechniczny. ISSN 0033-2097, R. 95. Vol 2019. No 4. рр. 104–109.
8. Fedoreiko V. S., Rutylo M. I., Lutsyk I. B., Zahorodnii R. I. Thermoelectric modules application in heat generator coherent systems. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2014. (6). P. 111–116.
9. Dzyadykevich Yu. V., Kislyj P. S., Bochar I. Y. Sposob obrabotki karbidokremnievyh nagrevatelej, Otkrytiya. Izobreteniya. No. 44. 1991. P. 286. [In Russian].
Content type: Article
Appears in Collections:Вісник ТНТУ, 2022, № 2 (106)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.