Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/40058

Title: Results of the experimental investigations of fodder beets harvesting technologies
Other Titles: Результати експериментальних досліджень технології збирання кормових буряків
Authors: Барановський, Віктор Миколайович
Паньків, Марія Романівна
Кухар, Олексій Григорович
Гурик, Олег Ярославович
Baranovsky, Viktor
Pankiv, Maria
Kukhar, Oleksiy
Gurik, Oleg
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Дрезденський технологічний університет, Дрезден, Німеччина
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Dresden University of Technology, Dresden, German
Bibliographic description (Ukraine): Results of the experimental investigations of fodder beets harvesting technologies / Viktor Baranovsky, Maria Pankiv, Oleksiy Kukhar, Oleg Gurik // Scientific Journal of TNTU. — Tern. : TNTU, 2022. — Vol 106. — No 2. — P. 16–26.
Bibliographic description (International): Baranovsky V., Pankiv M., Kukhar O., Gurik O. (2022) Results of the experimental investigations of fodder beets harvesting technologies. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 106, no 2, pp. 16-26.
Is part of: Вісник Тернопільського національного технічного університету, 2 (106), 2022
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University, 2 (106), 2022
Journal/Collection: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 2
Volume: 106
Issue Date: 21-Jun-2022
Submitted date: 22-Mar-2022
Date of entry: 3-Jan-2023
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2022.02.016
UDC: 631.356
Keywords: коренезбиральна машина
поворотна смуга
міжзагінний прохід
кореневідвідник
дисковий копач
корененапрямник
втрати
пошкодження
root harvesting machine
turning lane
inter-row passage
root puller
disk digger
root guide
losses
damage
Number of pages: 11
Page range: 16-26
Start page: 16
End page: 26
Abstract: Післявоєнне відновлення економіки України та подальшого розвитку аграрного сектору буде мати певні труднощі без нарощування тваринницької галузі, виробництво продукції якої забезпечує продуктами харчування та органічними добривами для землеробства. У цьому аспекті коренеплоди кормових буряків є одними із основних кормових культур тваринництва. На першому етапі реалізації технології механізованого збирання кормових буряків виникають певні труднощі їх збирання з поворотних смуг і міжзагінних проходів, які складають від 10 до 15% площі поля. Крім того, враховуючи специфіку агробіологічних властивостей коренеплодів кормових буряків, після зрізування гички в міжряддях залишається значна кількість вибитих з грунту коренеплодів (до 5%), які в подальшому роздавлюються колесами коренезбиральної машини, тобто втрачаються або пошкоджуються. Метою роботи є дослідити зменшення втрат і пошкодження кормових буряків шляхом застосування удосконаленої технології механізованого збирання посівів коренеплодів з міжзагінних проходів і поворотних смуг. Наведено опис технології розбивки поля на загінки та механізованого збирання кормових буряків і технічних засобів для їх реалізації. Запропоновано перед передніми керованими колесами коренезбиральної машини встановлювати кореневідвідник, який зміщує вибиті з грунту кормові буряки до осьової лінії рядка. За результатами порівняльних експериментальних досліджень встановлено, що застосування запропонованої технології збирання кормових буряків дозволяє зменшити їх втрати та пошкодження в середньому від 1.7 до 2.2 раза та від 1.5 до 1.6 раза. Результати дослідження можуть бути використані під час розроблення та оптимізації параметрів і режимів роботи робочих органів коренезбиральних машин.
At the first stage of implementing the technology of mechanized harvesting of fodder beets, there are certain difficulties in harvesting them from turning lanes and inter-row passages, which make up 10 to 15% of the field area. In addition, taking into account the specifics of the agrobiological properties of fodder beet root crops, after cutting of the hemlock, a significant number of roots (up to 5%) knocked out of the soil remain in the interrows, which are subsequently crushed by the wheels of the root harvester, that is, lost or damaged. The purpose of the work is to reduce losses and damage of fodder beets during their mechanized harvesting. The description of the technology of dividing the field into corrals and mechanized harvesting of fodder beets and technical means for their implementation is given. It is established that the application of the proposed fodder beet harvesting technology makes it possible to reduce their losses and damages on average from 1.7 to 2.2 times and from 1.5 to 1.6 times respectively.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/40058
ISSN: 2522-4433
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2022
URL for reference material: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2019.02.080
https://doi.org/10.17221/16/2015-RAE
https://doi.org/10.17221/104/2017-RAE
https://doi.org/10.4236/wsn.2012.41004
References (Ukraine): 1. Барановський В. М., Войтюк Д. Г., Виговський А. Ю., Теслюк В. В. Обгрунтування технологічного процесу і параметрів комбінованого очисника вороху кормових буряків: монографія. К.: Аграр Медіа Груп, 2013. 226 с.
2. Войтюк Д. Г., Барановський В. М., Булгаков В. М. та ін. Сільськогосподарські машини. Основи теорії та розрахунку: підручник; за ред. Д. Г. Войтюка. К.: Вища освіта, 2005. 464 с.
3. Гурченко О. П., Барановський В. М. Результати випробовування модернізованої коренезбиральної машини МКК-6. Механізація та електрифікація сільського господарства. 1995. № 81. С. 57–60.
4. Hevko R., Brukhanskyi R., Flonts I., Synii S., Klendii O. Advances in methods of cleaning root crops. Bulletin of theTransilvania University of Brasov. 2018. Series II. No. 11 (60). Р. 127–138.
5. Gritsay Yu., Baranovsky V., Marainenko S. Experimental studies of the homogeneity coefficient of crushed particles of root crops. Scientific Journal of TNTU (Tern.). 2019. Vol. 2 (94). P. 80–89. DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2019.02.080
6. Storozhuk I. M., Pankiv V. R. Research results of harvesting haulm remnants of root crops. INMATEH. Agricultural Engineering. 2015. Vol. 46. No. 2/2015. P. 101–108.
7. Špokas L., Adamčuk V., Bulgakov V., Nozdrovický L. The experimental research of combine harvesters. Research in Agriculture Engineering. 2016. Vol. 62. P. 106–112. DOI: https://doi.org/10.17221/16/2015-RAE
8. Bulgakov V., Ivanovs S., Adamchuk V., Smolinskyi S. Theoretical studies of interaction of the drum cleaner with the sugar beet head. Res. Agr. Eng. 2018. Vol. 64. P. 143–150. DOI: https://doi.org/10.17221/104/2017-RAE
9. Pankiv M. R., Tesluk V. V., Baranovskij V. M. Investigation of the structural model of adapted machine for harvesting root crops. Innovative solutions in modern science. 2016. No. 8 (8).P. 70–80.
10. Мартынов В. М. Проектирование рабочих органов и машин для уборкп корнеплодов. Уфа: Изд-во Башкирского ГАУ, 2011. 250 с.
11. Барановський В. М., Підгурський М. І., Дубчак Н. А., Труханська О.О. Експериментальні дослідження пошкодження коренеплодів. Науковий журнал. Вісник ТДТУ. 2011. Том 16. № 3. С. 95–101.
12. Мартынов В. М. Современные технологии и машины для уборки корнеплодов; мировой обзор. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Мелітополь; ТДАТУ, 2011. Вип. 11. Т. 5. С. 70–78.
13. ДСТУ 4327:2004. Коренеплоди кормових буряків для промислового переробляння. Технічні умови (61776). Київ, 2004. 34 с.
14. Комбінований копач коренеплодів: патент на корисну модель № 66680 Україна, МПК A01D 25/04. Заявка № u201108202; заявл. 30.06.2011; опубл. 10.01.2012. Бюл. № 1/2012. DOI: https://doi.org/10.4236/wsn.2012.41004
15. Пристрій для викопування коренеплодів: патент на корисну модель № 62598 Україна, МПК A01D 25/04. заявка № u201014801; заявл. 10.12.2010 ; опубл. 12.09.11. Бюл. № 17/2011.
16. Пристрій для викопування коренеплодів: патент на корисну модель № 44747 Україна, МПК A01D 25/04. Заявка № u200905065; заявл. 22.05.2009; опубл. 12.10.2009. Бюл. № 19/2009.
17. Пристрій для викопування коренеплодів: патент на корисну модель № 19526 Україна, МПК A01D 25/04. Заявка № u200607381; заявл. 13.07.2006; опубл. 15.12.2006. Бюл. № 12/2006.
18. Пристрій для викопування коренеплодів: патент України на винахід № 7359 Україна, МПК A01D 25/04. Заявка № 4704302/SU ; заявл. 14.06.1989 ; опубл. 29.09.1995. Бюл. № 3/1995.
19. Очисник вороху коренеплодів: патент на корисну модель № 144339 Україна, МПК A01D 33/08. Заявка № u202001766; заявл. 13.03.2020; опубл. 25.09.2020. Бюл. № 18/2020.
20. Очисник вороху коренеплодів: патент на корисну модель № 82076 Україна, МПК A01D 33/08. Заявка № u201213816; заявл. 03.12.2012; опубл. 25.07.13. Бюл. № 14/2013.
21. Пристрій для відокремлення домішок від коренеплодів: патент на корисну модель № 73137 Україна, МПК A01D 33/08. Заявка № u201203187; заявл. 19.03.2012; опубл. 10.09.2012. Бюл. № 17/2012.
22. Пристрій для відокремлення домішок від коренеплодів: патент України на винахід № 7358 Україна, МПК A01D 33/08. Заявка № 4672819/SU; заявл. 03.04.1989; опубл. 29.09.1995. Бюл. № 3/1995.
23. Шмат К. І., Бондарев Є. І., Мігальов О. В., Макаров С. М., Погорілий В. В. Випробування і сертифікація техніки АПК: навч. посіб. Херсон: ОЛДІ-плюс, 2004. 268 c.
24. ДСТУ 2258-93. Машини бурякозбиральні. К.: Держстандарт України, 1993. 18 с.
References (International): 1. Baranovskyi V. M., Voitiuk D. H., Vyhovskyi A. Iu., Tesliuk V. V. Obhruntuvannia tekhnolohichnoho protsesu i parametriv kombinovanoho ochysnyka vorokhu kormovykh buriakiv: monohrafiia. K.: Ahrar Media Hrup, 2013. 226 p. [In Ukrainian].
2. Voytiuk D. G., Baranovsky V. M., Bulgakov V. M. Silskohospodarski mashyny. Osnovy teorii ta rozrakhunku: pidruchnyk; za red. D. H. Voitiuka. K.: Vyshcha osvita, 2005, 464 p. [In Ukrainian].
3. Gurchenko O. P, Baranovsk V. M. Rezultaty vyprobuvannia modernizovanoi korenezbyralnoi mashyny MKK-6A. Mekhanizatsiia ta elektryfikatsiia silskoho hospodarstva. 1995. No. 81. P. 57–60. [In Ukrainian].
4. Hevko R., Brukhanskyi R., Flonts I., Synii S., Klendii O. Advances in methods of cleaning root crops. Bulletin of theTransilvania University of Brasov. 2018. Series II. No. 11 (60). P. 127–138.
5. Gritsay Yu., Baranovsky V., Marainenko S. Experimental studies of the homogeneity coefficient of crushed particles of root crops. Scientific Journal of TNTU (Tern.). 2019. Vol. 2 (94). P. 80–89. DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2019.02.080
6. Storozhuk I. M., Pankiv V. R. Research results of harvesting haulm remnants of root crops. INMATEH. Agricultural Engineering. 2015. Vol. 46. No. 2/2015. P. 101–108.
7. Špokas L., Adamčuk V., Bulgakov V., Nozdrovický L. (: The experimental research of combine harvesters. Research in Agriculture Engineering. 2016. Vol. 62. P. 106–112. DOI: https://doi.org/10.17221/16/2015-RAE
8. Bulgakov V., Ivanovs S., Adamchuk V., Smolinskyi S. Theoretical studies of interaction of the drum cleaner with the sugar beet head. Res. Agr. Eng. 2018. Vol. 64. P. 143–150. DOI: https://doi.org/10.17221/104/2017-RAE
9. Pankiv M. R., Tesluk V. V., Baranovskij V. M. Investigation of the structural model of adapted machine for harvesting root crops. Innovative solutions in modern science. 2016. No. 8 (8).P. 70–80.
10. Martinov V. M. Proektirovanie rabochikh organov i mashin dlya uborkp korneplodov. Ufa; Izd-vo Bashkirskogo GAU, 2011. 250 p.
11. Baranovskyi V. M., Pidhurskyi M. I., Dubchak N. A., Trukhanska O. O. Eksperymentalni doslidzhennia poshkodzhennia koreneplodiv. Naukovyi zhurnal. Visnyk TDTU. 2011. Tom 16. No. 3. P. 95–101. [In Ukrainian].
12. Martinov V. M. Sovremennie tekhnologii i mashini dlya uborki korneplodov; mirovoi obzor. Pratsi Tavriiskogo derzhavnogo agrotekhnologichnogo universitetu. Melitopol; TDATU, 2011. Vip. 11. T. 5. P. 70–78.
13. DSTU 4327:2004. Koreneplody kormovykh buriakiv dlia promyslovoho pererobliannia. Tekhnichni umovy (61776). Kyiv, 2004. 34 p. [In Ukrainian].
14. Baranovskyi V. M., Pidhurskyi M. I., Herasymchuk H. A., Pankiv V. R. Kombinovanyi kopach koreneplodiv. Patent na korysnu model № 66680 Ukraina, MPK A01D 25/04. Zaiavka № u201108202 ; zaiavl. 30.06.2011; opubl. 10.01.2012. Biul. № 1/2012. [In Ukrainian]. DOI: https://doi.org/10.4236/wsn.2012.41004
15. Baranovskyi V. M., Pidhurskyi M. I., Pankiv M. R., Herasymchuk H. A. Prystrii dlia vykopuvannia koreneplodiv. Patent na korysnu model № 62598 Ukraina, MPK A01D 25/04. Zaiavka № u201014801; zaiavl. 10.12.2010; opubl. 12.09.11. Biul. № 17/2011. [In Ukrainian].
16. Pankiv M. R., Herasymchuk H. A., Baranovskyi V. M., Ramsh V.Iu. Prystrii dlia vykopuvannia koreneplodiv. Patent na korysnu model № 44747 Ukraina, MPK A01D 25/04. Zaiavka № u200905065; zaiavl. 22.05.2009; opubl. 12.10.2009. Biul. № 19/2009. [In Ukrainian].
17. Baranovskyi V. M., Pankiv M. R., Herasymchuk H. A., Maranda S. O. Prystrii dlia vykopuvannia koreneplodiv. Patent na korysnu model № 19526 Ukraina, MPK A01D 25/04. Zaiavka № u200607381; zaiavl. 13.07.2006; opubl. 15.12.2006. Biul. № 12/2006. [In Ukrainian].
18. Hurchenko O. P., Baranovskyi V. M., Zavhorodnii A. F., Hurchenko L. O., Bulhakov V. M. Prystrii dlia vykopuvannia koreneplodiv. Patent Ukrainy na vynakhid № 7359 Ukraina, MPK A01D 25/04. Zaiavka № 4704302/SU; zaiavl. 14.06.1989; opubl. 29.09.1995. Biul. № 3/1995. [In Ukrainian].
19. Baranovskyi V. M., Pankiv M. R., Marchenko L. O., Oliinyk Ye. O., Pankiv V. R., Herasymchuk H. A. Ochysnyk vorokhu koreneplodiv. Patent na korysnu model № 144339 Ukraina, MPK A01D 33/08. Zaiavka № u202001766; zaiavl. 13.03.2020; opubl. 25.09.2020. Biul. № 18/2020. [In Ukrainian].
20. Baranovskyi V. M., Pankiv M. R., Dubchak N. A., Pankiv V. R., Trukhanska O. O. Ochysnyk vorokhu koreneplodiv. Patent na korysnu model № 82076 Ukraina, MPK A01D 33/08. Zaiavka № u201213816; zaiavl. 03.12.2012; opubl. 25.07.13. Biul. № 14/2013. [In Ukrainian].
21. Baranovskyi V. M., Pidhurskyi M. I., Pankiv M. R., Ramsh V. Iu., Pankiv V. R. Prystrii dlia vidokremlennia domishok vid koreneplodiv. Patent na korysnu model № 73137 Ukraina, MPK A01D 33/08. Zaiavka № u201203187; zaiavl. 19.03.2012; opubl. 10.09.2012. Biul. № 17/2012. [In Ukrainian].
22. Hurchenko O. P., Baranovskyi V. M., Zavhorodnii A. F., Hurchenko L. O. Prystrii dlia vidokremlennia domishok vid koreneplodiv. Patent Ukrainy na vynakhid № 7358 Ukraina, MPK A01D 33/08. Zaiavka № 4672819/SU; zaiavl. 03.04.1989; opubl. 29.09.1995. Biul. № 3/1995. [In Ukrainian].
23. Shmat K. I., Bondarev Ye. I., Mihalov O. V., Makarov S. M., Pohorilyi Vyprobuvannia i sertyfikatsiia tekhniky APK: navch. posib. Kherson: OLDI-plius, 2004. 268 p. [In Ukrainian]. 24. DSTU 2258-93. Mashyny buriakozbyralni. K.: Derzhstandart Ukrainy, 1993. 18 p. [In Ukrainian].
Content type: Article
Appears in Collections:Вісник ТНТУ, 2022, № 2 (106)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.