Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/40054

Title: Analysis of the effect of horizontal ties on the deformability of the bottom of the floating pool
Other Titles: Аналіз впливу горизонтальних зв’язків на деформативність днища плаваючого басейну
Authors: Гудь, Михайло Іванович
Чорномаз, Наталія Юріївна
Ігнатьєва, Вікторія Борисівна
Коваль, Ігор
Hud, Mykhailo
Chornomaz, Nataliya
Ihnatieva, Viktoriia
Koval, Ihor
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Analysis of the effect of horizontal ties on the deformability of the bottom of the floating pool / Mykhailo Hud, Nataliya Chornomaz, Viktoriia Ihnatieva, Ihor Koval // Scientific Journal of TNTU. — Tern. : TNTU, 2022. — Vol 106. — No 2. — P. 133–137.
Bibliographic description (International): Hud M., Chornomaz N., Ihnatieva V., Koval I. (2022) Analysis of the effect of horizontal ties on the deformability of the bottom of the floating pool. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 106, no 2, pp. 133-137.
Is part of: Вісник Тернопільського національного технічного університету, 2 (106), 2022
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University, 2 (106), 2022
Journal/Collection: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 2
Volume: 106
Issue Date: 21-Jun-2022
Submitted date: 29-Mar-2022
Date of entry: 3-Jan-2023
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2022.02.133
UDC: 621.77
Keywords: плаваючий басейн
горизонтальні зв’язки
прогини
floating pool
horizontal ties
deflections
Number of pages: 5
Page range: 133-137
Start page: 133
End page: 137
Abstract: Останнім часом широкого поширення в місцях масового відпочинку людей набули плаваючі басейни. Попри значну вартість, дедалі більше інвесторів зацікавлені у побудові таких видів басейнів, оскільки це дозволяє залучити більшу кількість туристів. Разом із цим, збільшується термін експлуатації водних рекреацій. На відміну від штучних водойм, воду в плаваючих басейнах легше привести до комфортних температурних показників. Плаваючі басейни – це специфічні конструкції, на які діють тільки зусилля від власної ваги при транспортуванні та монтажі такої конструкції. Днище басейну являє собою просторову конструкцію, яка складена із ферм, що з’єднані між собою за допомогою розпірок та зв’язків (в’язей). Із використанням методу скінченних елементів, що базується на комп’ютерно-моделюючому експерименті досліджено вплив місця розташування горизонтальних зв’язків на деформативність днища басейну. Для проведення розрахунків обрано вітчизняний розрахунковий комплекс «ЛІРА», який характеризується зручним користувацьким інтерфейсом, можливістю одночасного розрахунку кількох запропонованих варіантів конструкції та дозволяє визначити розміри поперечних перерізів металевих елементів та обчислювати відсоток вичерпання несучої здатності за двома видами граничних станів. Характерним для зазначеного розрахункового комплексу є відмінна візуалізація результатів обчислень та можливість із виводу в табличній формі. Днище являє собою просторову стержневу конструкцію розмірами 25х10 м і висотою 0.6 м. Основними конструктивними елементами є ферми, з’єднані між собою за допомогою розпірок та горизонтальних і вертикальних в’язей. Визначено форму та розміри поперечних перерізів для стійок, розкосів та поясів ферм. Запропоновано дві схеми розміщення горизонтальних зв’язків. Обчислено чисельні значення прогинів при різних схемах розташування в’язей. Виявлено оптимальну схему розташування зв’язків, яка забезпечує мінімальні прогини днища. Визначено характер та особливості деформування днища басейну при двох схемах розташування в’язей.
The paper analyzes the effect of the location of horizontal ties on the deformability of the bottom of the floating pool. The bottom of the pool is a spatial structure, which is made up of trusses connected between the goiter with the help of spacers and ties (elms). The shape and dimensions of the cross-sections for the racks, braces and girders of the trusses have been determined. Two schemes for placement of horizontal ties are proposed. Using the finite element method based on a computer simulation experiment, the influence of the location of horizontal ties on the deformability of the pool bottom was investigated. Numerical values of deflections were calculated for different schemes of arrangement of elms. The optimal layout of connections, which ensures minimal deflections of the bottom, has been identified. The nature and features of the deformation of the bottom of the pool with two schemes for the location of the elms were determined.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/40054
ISSN: 2522-4433
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2022
URL for reference material: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2021.03.079
https://doi.org/10.1016/j.prostr.2022.01.007
References (Ukraine): 1. Ковальчук Я. О., Шингера Н. Я. Комп’ютерне моделювання деформації зварної ферми з косинками у вузлах. Вісник ТНТУ. 2016. Том 83. № 3. С. 73–78.
2. Ковальчук Я., Шингера Н. Басара М. Конструювання вузлів зварних ферм із використанням ПК ANSYS. Вісник ТНТУ. 2017. Том 85. № 1. С. 47–52.
3. Pidgurskyi I., Slobodian V., Bykiv D., Pidgurskyi M. Investigation of the stress-strain state of beams with different types of web perforation. Scientific Journal of TNTU. 2021. Vol. 103. No. 3. P. 79–87. DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2021.03.079
4. Ясній П. В., Ковальчук Я. О., Шингера Н. Я., Рибачок О. І. Верифікація результатів моделювання напружено-деформованого стану зварної ферми. Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій: Зб. наук. статей; за заг. ред. Лучка Й. Й. Львів: Каменяр, 2014. Вип. 10. С. 461–471.
5. Підгурський М. І., Підгурський І. М. Проектування металевих конструкцій. Сталевий каркас одноповерхової виробничої будівлі. Теоретичні основи проектування з прикладами розрахунку. Тернопіль: ФОП Паляниця В. М, 2021. 236 с.
6. Hud, Mykhailo, et al. «Study of the joint work of the foundations and the spatial tower under the action of dynamic loads.» Procedia Structural Integrity. 36 (2022): 87–91. DOI: https://doi.org/10.1016/j.prostr.2022.01.007
References (International): 1. Kovalchuk Y. O., Shynhera N. Y. (2016) Computer modeling of the stresses in welded truss. Scientific Journal of TNTU (Tern.). Vol. 82. No 2. P. 44–48. [In English].
2. Kovalchuk Y., Shynhera N., Basara M. (2017) Konstruiuvannia vuzliv zvarnykh ferm iz vykorystanniam PK ANSYS [Construction of welded truss nods using ansys software complex]. Scientific Journal of TNTU (Tern.). Vol. 85. No 1. P. 47–52. [In Ukrainian].
3. Pidgurskyi I., Slobodian V., Bykiv D., Pidgurskyi M. Investigation of the stress-strain state of beams with different types of web perforation. Scientific Journal of TNTU. Tern.: TNTU. 2021. Vol. 103. No. 3. P. 79–87. DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2021.03.079
4. Yasniy P. V., Kovalchuk Ya. O., Shynhera N. Ya., Rybachok O. I. Veruficatsiya resultativ modelyuvannya napruzheno-deformovanoho stany zvarnouyi fermy. Mehanika i fizyka ruynuvannay budivelnyh materialiv ta konstruktsiy: zb. nauk. statei; za zag. red. Luchka Y. Y. Lviv: Kameniar, 2014. Vyp. 10. P. 461−471.
5. Pidgurskyi M. I., Pidgurskyi I. M. Design of metal structures. Steel frame of a one-story industrial building. Theoretical basis of design with calculation examples. Ternopil: FOP Palyanitsa V. M., 2021. 236 p.
6. Hud, Mykhailo, et al. “Study of the joint work of the foundations and the spatial tower under the action of dynamic loads.” Procedia Structural Integrity. 36 (2022): 87–91. DOI: https://doi.org/10.1016/j.prostr.2022.01.007
Content type: Article
Appears in Collections:Вісник ТНТУ, 2022, № 2 (106)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.