Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/40052

Title: Theoretical research of the effect of rotational motion on the shape of surface of the deposited layer
Other Titles: Теоретичне дослідження впливу обертового руху на форму поверхні наплавленого валика
Authors: Михайлишин, Михайло Стахович
Гаврилюк, Володимир Ярославович
Пулька, Чеслав Вікторович
Mykhailyshyn, Mykhailo
Havryliuk, Volodymyr
Pulka, Cheslav
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Mykhailyshyn M. Theoretical research of the effect of rotational motion on the shape of surface of the deposited layer / Mykhailo Mykhailyshyn, Volodymyr Havryliuk, Cheslav Pulka // Scientific Journal of TNTU. — Tern. : TNTU, 2022. — Vol 106. — No 2. — P. 117–124.
Bibliographic description (International): Mykhailyshyn M., Havryliuk V., Pulka C. (2022) Theoretical research of the effect of rotational motion on the shape of surface of the deposited layer. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 106, no 2, pp. 117-124.
Is part of: Вісник Тернопільського національного технічного університету, 2 (106), 2022
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University, 2 (106), 2022
Journal/Collection: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 2
Volume: 106
Issue Date: 21-Jun-2022
Submitted date: 5-Apr-2022
Date of entry: 3-Jan-2023
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2022.02.117
UDC: 621.793.927.7
Keywords: розплавлений метал
сталевий диск
крапля
відцентрове обертання
кутова швидкість
molten metal
steel disk
drop
centrifugal rotation
angular velocity
Number of pages: 8
Page range: 117-124
Start page: 117
End page: 124
Abstract: Деталі машин та механізмів у процесі роботи зазнають різноманітних навантажень, що пов’язано з їх передчасним спрацюванням. Важливою властивістю матеріалів є зносостійкість, яка власне й визначає ступінь протидії зношуванню контактуючих поверхонь у процесі їх експлуатації різним видам спрацювання, серед яких основне місце посідає абразивне. Тому для підвищення експлуатаційного терміну деталей використовується їх зміцнення за допомогою різноманітних методів наплавлення, таких, як електродугового, вібродугового, газового, плазмового, індукційного та інших. У різних роботах розроблено технологію неперервно послідовного та одночасного індукційного наплавлення по всій робочій поверхні тонких дисків зубчастої та суцільної форми, з використанням мідного двовиткового кільцевого індуктора з круглим поперечним перерізом витків, що дозволяє рівномірно індукувати струми по перерізу деталі. При цьому в якості джерела живлення використовуються лампові генератори високої частоти. Розглянуто процес одночасного індукційного наплавлення тонких сталевих дисків порошкоподібними твердими сплавами, що володіють підвищеними властивостями зносостійкості. Наплавлення здійснюється в поєднанні з відцентровим обертанням при заданій кутовій швидкості, що є основною відмінністю порівняно з традиційною технологією, в якій деталь залишається нерухомою протягом усього наплавлювального циклу. Обертовий рух у процесі наплавлення здійснюється в момент плавлення зміцнювального матеріалу. Обертання диска дозволяє підвищити його термін експлуатації за рахунок зміцнення та збільшення в об’ємі розплавленого металу на його робочій поверхні. Наведені розрахунки дозволяють отримати задану геометричну форму наплавленого валика залежно від кутової швидкості та його товщини, що в кінцевому результаті підвищує довговічність роботи наплавленої поверхні порівняно з технологією наплавлення без обертання диска.
Different methods of surfacing are using to strengthen machine parts. The process of simultaneous induction surfacing consider in the article. The surfacing will perform with using simultaneous centrifugal rotation compared to the traditional surfacing scheme. The disk is located in a fixed position during the entire surfacing process according to the traditional scheme. The rotational movement is carrying out with a certain angular velocity at the time of fusion of the metal layer. The working time of the part increased due to centrifugal rotation. Because the layer of molten metal moves to the edge of the part, increasing its volume. The edge of the part receives the greatest load to the moment of operation.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/40052
ISSN: 2522-4433
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2022
URL for reference material: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2020.01.005
https://doi.org/10.15407/sem2015.02.07
References (Ukraine): 1. Пулька Ч. В. Технологічна та енергетична ефективність індукційного наплавлення тонких сталевих дисків: дис. … доктора техн. наук. Київ, 2006.
2. Рябцев И. А. Наплавка деталей машин и механизмов. К.: Екотехнологія, 2004. 160 с.
3. Пулька Ч. В., Шаблий О. Н., Грабин В. Ф., Дзыкович И. Я. Совершенствование технологии индукционной наплавки тонких фасонных дисков. Автоматическая сварка. 1991. № 1. С. 57–61.
4. Пулька Ч. В., Сенчишин В. С., Гаврилюк В. Я., Базар М. С. Влияние технологических схем индукционной наплавки на стабильность толщины наплавленного слоя. Автоматическая сварка. 2013. № 4. С. 65–67.
5. Пат. 77032 UA, МПК В23К 13/00. Спосіб наплавлення тонких дисків; заявник і власник Терноп. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. № u201201880; заявл. 20.02.2012; опубл. 10.09.2012; бюл. № 17.
6. Гаврилюк В. Я., Пулька Ч. В., Михайлишин В. М. та ін. Математична модель руху краплі рідкого металу на поверхні обертового сталевого диска. Вісник ТНТУ ім. І. Пулюя. 2020. № 1 (97). С. 5–13. DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2020.01.005
7. Демченко В. Ф., Федоров О. П., Шуба І. В., Асніс Ю. А., Лісний А. Б. Математичне моделювання гідродинамічних та теплових процесів при вирощуванні кристалів із розплаву. Общие вопросы металлургии. 2015. № 2. С. 42–50. DOI: https://doi.org/10.15407/sem2015.02.07
8. Пацкевич И. Р., Рябов В. Р., Деев Г.Ф. Поверхностные явления при сварке металлов. Киев: Наук. думка, 1991. 240 с.
References (International): 1. Pulka Ch. V. Tehnologichna ta energetychna efektyvnist’ indukciynogo naplavlennya tonkyh stalevyh dyskiv: dis. … doct. tehn. Nauk. Kyiv, 2006. [In Ukrainian].
2. Ryabcev I. A. Naplavka detalei mashyn i mehanizmov. Kiev: Ecotehnologia, 2004. 160 p. [In Russian].
3. Pulka Ch. V., Shabliy O. N., Grabin V. F., Dzykovich I. Ya. Sovershenstvovanie tehnologii indukcyonnoy naplavki tonkih fasonnyh diskov. Avtomaticheskaya svarka. No. 1. 1991. P. 57–61. [In Russian].
4. Pulka Ch. V., Senchishin V. S., Havryliuk V. Ya., Bazar M. S. Vliyanie tehnologicheskih shem indukcyonnoi naplavki na stabil’nost’ tolshchiny naplavlennogo sloya. Avtomaticheskaya svarka. No. 4. 1991. P. 65–67. [In Russian].
5. Pulka Ch. V., Shabliy O. M., Havryliuk V. Ya., Senchyshyn V. S., Sharyk M. V. Sposib naplavlennya tonkyh dyskiv. Pat. na korysnu model’ 77032 UA, MPK V23K 13/00. Zayavnyk i vlasnyk TNTU im. Ivana Puluja, 2012. [In Ukrainian].
6. Havryliuk V. Ya., Pulka Ch. V., Mykhailyshyn V. M. ta in. Matematychna model` ruhu krapli ridkogo metalu na poverhni obertovogo stalevogo dyska. Visnyk TNTU im. I. Puluja. No. 1 (97). 2020. P. 5–13. [In Ukrainian]. DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2020.01.005
7. Demchenko V. F., Fedorov O. P., Shuba I. V., Asnis Ju. A., Lisnyi A. B. Matematychne modeljuvannya hidrodynamichnyh ta teplovyh procesiv pry vyroschuvanni krystaliv iz rozplavu. Obschie voprosy metallurgii. No. 2. 2015. P. 42–50. [In Ukrainian]. DOI: https://doi.org/10.15407/sem2015.02.07
8. Packevych I.R, Riabov V.R., Deev G.F. Poverhostnye iavlenia pri svarke metallov, Kiev, Nauk. Dumka, 1991, 240 pp. [in Russian].
Content type: Article
Appears in Collections:Вісник ТНТУ, 2022, № 2 (106)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.