Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/40051

Title: Some features of automatic electric arc surfacing under the flux with controlled periodic change of modes
Other Titles: Деякі особливості автоматичного електродугового наплавлення під флюсом з керованою періодичною зміною режимів
Authors: Лебедєв, Володимир Олександрович
Тищенко, Віктор Олексійович
Лой, Сергій Анатолійович
Халімовський, Олексій Модестович
Lebedev, Volodymyr
Tyschenko, Victor
Loy, Sergiy
Khalimovskyy, Oleksiy
Affiliation: ІЕЗ імені Є. О. Патона НАН України, Київ, Україна
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв, Україна
E. O. Paton Electric Welding Institute of National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine
National University of Shipbuilding, Mykolayiv, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Some features of automatic electric arc surfacing under the flux with controlled periodic change of modes / Volodymyr Lebedev, Victor Tyschenko, Sergiy Loy, Oleksiy Khalimovskyy // Scientific Journal of TNTU. — Tern. : TNTU, 2022. — Vol 106. — No 2. — P. 101–116.
Bibliographic description (International): Lebedev V., Tyschenko V., Loy S., Khalimovskyy O. (2022) Some features of automatic electric arc surfacing under the flux with controlled periodic change of modes. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 106, no 2, pp. 101-116.
Is part of: Вісник Тернопільського національного технічного університету, 2 (106), 2022
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University, 2 (106), 2022
Journal/Collection: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 2
Volume: 106
Issue Date: 21-Jun-2022
Submitted date: 11-Mar-2022
Date of entry: 3-Jan-2023
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2022.02.101
UDC: 621.791.03
Keywords: електрична дуга
автоматичне наплавлення
імпульсний режим
електрод що плавиться
флюс
шпаруватість
electric arc
automatic surfacing
melting electrode
pulse mode
flux
sparseness
Number of pages: 16
Page range: 101-116
Start page: 101
End page: 116
Abstract: Процес автоматичного електродугового наплавлення під флюсом має ряд особливостей. За рахунок використання в цих процесах керованих модульованих режимів можливо покращити експлуатаційні характеристики зварних швів металу. Типове обладнання дає можливість реалізувати низькочастотні модульовані імпульсні режими з максимальними частотами порядку кількох герц. Такі межі частот зумовлені динамічними властивостями зварювального обладнання, виконаного на базі механізму подачі зварювального дроту з електроприводом постійного струму. Проведений цикл експериментальних досліджень дозволив визначити переваги процесу зварювання з модуляцією режимів у порівнянні зі зварюванням за стаціонарного режиму. Встановлено, що параметри струму зварювання (частота, шпаруватість) визначають ступінь впливу на фізико-механічні характеристики металу зварного з'єднання і в більшості випадків покращують їх у порівнянні з цими характеристиками за стаціонарного режиму. За рахунок зміни параметрів модуляції виникає можливість отримання заданої геометрії шва та підвищення однорідності хімічного складу по всьому об’єму зони розплавленого металу. Відзначені особливості утворюються за рахунок посилення гідродинамічних процесів у цій зоні. Наслідки такої дії призводять до подрібнення структури металу у зварному шві зони термічного впливу та створення умов, які сприяють інтенсивній дегазації зварювальної ванни й рівномірнішому об’єму розплаву. Результати аналізу дозволяють зробити висновок, що використання модульованих впливів знижує наявність включень різного походження. Застосуванням модуляції зварювального струму можна досягти зниження включень зі складу флюсу практично на 30%. Таке їх зменшення є додатковим фактором забезпечення характеристик міцності (твердості, зносостійкості) наплавленого валика й зварного шва. Таким чином, розроблення та застосування автоматичного електродугового наплавлення під флюсом з керованою періодичною зміною режимів дозволяє значно розширити можливості традиційних технологічних процесів наплавлення, що безпосередньо призведе до підвищення ефективності зварювального виробництва.
The development and application of automatic electric arc surfacing under flux with controlled periodic change of modes makes it possible to expand significantly the possibilities of traditional technological processes of surfacing. The carried out experimental investigations make enabled us to determine the advantages of the welding process with modulation of modes in comparison with welding in stationary mode. It is established that the parameters of the modulated welding current (frequency, sparseness) determine the degree of influence on the physical and mechanical characteristics of the welded metal and in most cases improve them compared to the characteristics of stationary mode. The result of the analysis defines that in the pulse mode it is possible to achieve the reduction of inclusions from the composition of the flux by almost 30%. This reduction is an additional factor in ensuring the characteristics of strength (hardness, wear resistance) of the weld roller and weld.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/40051
ISSN: 2522-4433
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2022
URL for reference material: http://www.tdsplav74.ru/avtomaticheskaja-dugovaja-svarka
https://doi.org/10.17485/ijst/2016/v9i35/92846
References (Ukraine): 1. Автоматическая дуговая сварка. Сварка с применением сварочных тракторов, флюсов. URL: http://www.tdsplav74.ru/avtomaticheskaja-dugovaja-svarka. (дата обращения: 13.03.2012).
2. Валеев Д. А., Князьков А. Ф. Применение модуляции тока при автоматической сварке под флюсом. Сварочное производство. № 2. С. 32–33.
3. Меркулов Б. А. и др. Технологические особенности сварки пульсирующей дугой под флюсом. Сварочное производство. 1975. № 3. С. 13–15.
4. Походня И. К., Головко В. В., Шейко П. П. Влияние режимов сварки под флюсом пульсирующей дугой на глубину проплавления основного металла. Автоматическая сварка. 1996. № 5. С. 3–7.
5. Горкунов Э. С., Сараев Ю. Н., Задворкин С. М., Путилова Е. А. Влияние технологических режимов сварки на физико-механические характеристики металла различных зон сварных соединений низколегированной стали. Вопросы материаловедения. 2015. № 1. С. 120–126.
6. Рябцев И. А., Кусков Ю. М., Кондратьев И. А., Черняк Я. П., Рябцев И. И. Материалы и энергосберегающие технологии наплавки для восстановления и изготовления деталей машин и механизмов. Автоматическая сварка. 2007. № 03. С. 21–27.
7. Липодаев В. Н., Снисарь В.В. Влияние модуляции сварочного тока на структуру и трещиностойкость швов. Автоматическая сварка. 1991. № 2. С. 26–30.
8. Назарчук А. Т., Снисарь В. В., Демченко Э. Л. Порционное тепловложение как способ управления структурой металла шва и ЗТВ. Автоматическая сварка. 2003. № 12. С. 39–42.
9. Грабин В. Ф., Головко В. В., Новикова Д. П. Особенности структуры металла швов при сварке под флюсом пульсирующей дугой. Автоматическая сварка. 1995. № 8. С. 3–10.
10. Болдырев А. М. О механизме формирования структуры металла шва при введении низкочастотных колебаний в сварочную ванну. Сварочное производство. 1976. № 2. С. 1–3.
11. Лебедев В. А., Тищенко В. А. О выборе оборудования для наплавки пульсирующей дугой матриц штампов. Автоматическая сварка. 1997. № 8. С. 51–52.
12. Лебедев В. А., Жук Г. В. Система управления дозированной подачей электродной проволоки при механизированной электродуговой сварке. Електротехнічні та комп’ютерні системи. 2018. № 28. С. 79–87.
13. Сидняев Н. И. Теория планирования эксперимента и анализ статистических данных: учебник и практикум для бакалаврата и магистратуры. Москва: Издательство Юрайт, 2018. 495 с.
14. Григораш В. В. Управление кристаллизацией металла шва с целью повышения технологической прочности сварных соединений: дыс. … канд. техн. наук: К.: КПИ, 1991. 238 с.20. Singh P. K., Patel D., Prasad S. B. (2016) Development of vibratory welding technique and tensile properties investigation of shielded metal arc welded joints. Indian Journal of Science and Technology. No. 9 (35). Р. 1–6.
15. Муртазина З. Х., Коновалов А. В. Влияние сварочного термического цикла на рост зерна аустенита Территория «Нефтегаз». № 10. Октябрь. 2018. С. 50–53. DOI: https://doi.org/10.17485/ijst/2016/v9i35/92846
16. Козлов Э. В., Жданов А. Н., Конева Н. А. Измельчение размера зерна как основной ресурс повышения предела текучести. Вестник ТГУ. Т. 8. Вып. 4. 2003. С. 509–513.
17. Кузьменко В. Г., Галинич В. И., Токарев В. С. О характерных зонах сварочной ванны при дуговой сварке под флюсом. Автоматическая сварка. 1997. № 5. С. 24–27.
18. Меркулов Б. А. Способы модулирования сварочного тока периодической подачей электродной проволоки. Сварочное производство. 1985. № 3. С. 4–6.
References (International): 1. Avtomaticheskaja dugovaja svarka. Svarka s primeneniem svarochnykh traktorov, flyusov. [E'lektronnyj resurs]. URL:http://www.tdsplav74.ru/avtomaticheskaja-dugovaja-svarka (dataobrashcheniya: 13.03.2012).
2. Valeev D. A., Knjazʹkov A. F. Primenenie moduljacii toka pri avtomatycheskoj svarke pod fljusom. Svarochnoe proizvodstvo. Tomsk. No. 2. P. 32–33.
3. Merkulov B. A. i dr. Tekhnolohycheskie osobennosti svarki pul'siruyushchej dugoj pod flyusom. Svarochnoe proizvodstvo. 1975. No. 3. P. 13–15.
4. Pokhodnya I. K., Holovko V. V., Sheyko P. P. Vliyanie rezhymov svarki pod flyusom pulʼsiruyushchej dugoj na glubinu proplavleniya osnovnogo metalla. Avtomaticheskaja svarka. 1996. No. 5. P. 3–7.
5. Gorkunov E'. S., Saraev Ju. N., Zadvorkin S. M., Putilova E. A. Vlijanie technologycheskich rezchymov svarki na fiziko-mechanicheskie charakteristiki metalla razlichnych zon svarnych soedinenij nyzkolegirovannoj stali. Voprosy materyalovedenija. 2015. No. 1. Р. 120–126.
6. Rjabcev Y. A., Kuskov Ju. M., Kondratʹev Y. A., Černjak Ja. P., Rjabcev Y. Y. Materialy ie'ʼneʼrgosberegajushchie technologii naplavki dlja vosstanovlenija iizgotovlenija detalej mashin imechanizmov. Avtomaticheskaja svarka. 2007. No. 03. P. 21–27.
7. Lypodaev V. N., Snisarʼ V. V. Vliyanie modulyatsii svarochnogo toka na strukturu i treshchinostojkostʼ shvov. Avtomaticheskaya svarka. 1991. No. 2. P. 26–30.
8. Nazarchuk A. T., Snysarʹ V. V., Demchenko Ye. L. Porcyonnoe teplovlozchenie kak sposob upravlenija strukturoj metalla shva i ZTV/ Avtomaticheskaja svarka. 2003. No. 12. P. 39–42.
9. Grabin V. F., Golovko V. V., Novikova D. P. Osobennosti struktury metalla shvov pri svarke pod fljusom pulʹsirujushchej dugoj. Avtomatycheskaja svarka. 1995. No. 8. P. 3–10.
10. Boldyrev A. M. O mechanizme formirovanija struktury metalla shva pri vvedenii nyzkochastotnych kolebanij v svarochnuju vannu. Svarochnoe proizvodstvo. 1976. No. 2. P. 1–3.
11. Lebedev V. A., Tyshchenko V. A. O vybore oborudovaniya dlya naplavki pulʼsiruyushchej dugoj matrits shtampov. Avtomaticheskaya svarka. 1997. No. 8. P. 51–52.
12. Lebedev V. A., Zhuk G. V. Sistema upravleniya dozirovannoy podachej e’lektrodnoj provoloki pri mekhanizirovannoj eʼlektrodugovoj svarke. E’le’ktrotekhnichni ta komp’yuterni systemy. 2018. No. 28. P. 79–87.
13. Sidnyaev N. I. Teoriya planirovaniya eʼksperimenta i analiz statisticheskikh dannykh: uchebnik i praktikum dlya bakalavrata i magistratury. Moskva: Izdatelʼstvo Yurayt, 2018. 495 p.
14. Gryhorash V. V. Upravleniye kristallizaciej metalla shva s celʹju povyshenija technologicheskoj prochnosti svarnych soedinenij: dissertacija kand. techn. nauk: K.: KPY, 1991. 238 p.
15. Singh P. K., Patel D., Prasad S. B. (2016) Development of vibratory welding technique and tensile properties investigation of shielded metal arc welded joints. Indian Journal of Science and Technology. No. 9 (35). P. 1–6. DOI: https://doi.org/10.17485/ijst/2016/v9i35/92846
16. Murtazina Z. Kh., Konovalov A. V. Vliyanie svarochnogo termicheskogo tsikla na rost zerna austenite. “Neftegaz”. No. 10 oktyabrʼ 2018. P. 50–53.
17. Kozlov Eʼ.V., Zhdanov A. N., Koneva N. A. Izmelʼchenie razmera zerna kak osnovnoj resurs povysheniya predela tekuchesti. Vestnik THU. T. 8. Vyp. 4. 2003. P. 509–513.
18. Kuzʹmenko V. H., Galinich V. Y., Tokarev V. S. O charakternych zonach svarochnoj vanny pri dugovoj svarke pod fljusom. Avtomaticheskaja svarka. 1997. No. 5. P. 24–27.
19. Merkulov B. A. Sposoby modulirovanija svarochnogo toka periodicheskoj podachej eʼlektrodnoj provoloki. Svarochnoe proizvodstvo. 1985. No. 3. P. 4–6.
Content type: Article
Appears in Collections:Вісник ТНТУ, 2022, № 2 (106)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.