Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/39608
Title: Практика
Other Titles: Методичні вказівки "Практика"
Authors: Назарко, Ірина Степанівна
Бейко, Людмила Анатоліївна
Карпик, Галина Вікторівна
Лісовська, Тетяна Олегівна
Сельський, Володимир Романович
Bibliographic description (Ukraine): Методичні вказівки «Практика» для студентів всіх форм навчання першого (бакалаврського) освітнього рівня спеціальності 181 «Харчові технології» / укладачі: Назарко І.С., Бейко Л.А., Карпик Г.В., Лісовська Т.О., Сельський В.Р. / Тернопіль: ТНТУ, 2022. 44 с.
Issue Date: 2022
Submitted date: Dec-2021
Date of entry: 26-Dec-2022
Publisher: Тернопіль: ТНТУ
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль: ТНТУ
Keywords: Практика, ознайомча, навчальна, технологічна, фахова
Abstract: Запропоновані методичні вказівки призначені для студентів першого освітнього рівня всіх форм навчання спеціальності 181 «Харчові технології» Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. Практика є одним із важливих видів навчального процесу з підготовки бакалаврів до вивчення технології та обладнання галузі. Виробнича практика має важливе значення у підготовці студентів-технологів, оскільки є необхідною базою для більш глибокого розуміння теоретичних основ харчових технологій та підготовки висококваліфікованих фахівців.
Content: Вступ ...4 1. Організація виробничої практики ...5 1.1. Особливості проведення виробничої практики ...5 1.2. Обов’язки сторін практики ...8 1.3. Вимоги до оформлення звіту ...10 1.4. Оцінювання результатів практики ...13 2. Програми окремих видів практики ...17 2.1. Ознайомча практика ...17 2.2. Навчальна практика ...18 2.3. Технологічна практика ...19 2.4. Фахова практика ...21 Рекомендована література ...25 Додатки ...27 А. Бази практики ...27 Б. Договір на проведення практики ...28 В. Направлення на практику ...30 Г. Щоденник практики ...31 Д. Календарний графік проходження практики (для хлібопекарського підприємства) ...37 Е. Титульний аркуш звіту з практики ...38 Ж. Зміст звіту з практики ...42 К. Приклади сировини та продукції для оформлення ДСТУ ...44
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/39608
References (Ukraine): 1. Державні санітарні правила для підприємств хлібопекарської промисловості. – К.: МОЗ України, 2006 р. – 27 с. 2. Домарецький В. А. Технологія харчових продуктів : підручник / В. А. Домарецький, М. В. Остапчук, А. І. Українець ; за ред. д-ра техн. наук, проф. А. І. Українця. – К. : НУХТ, 2003. – 572 с. 3. Дробот В. І. Технологія хлібопекарського виробництва / В. І. Дробот. – К. : Логос, 2002. – 365 с. 4. ДСТУ 8302:2015. Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання / Нац. стандарт України. – Вид. офіц. – [Уведено вперше ; чинний від 2016-07-01]. – Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2016. – 17 с. 5. Методичні вказівки по виконанню завдань програми технологічної практики для студентів денної форми навчання за освітньо-професійною програмою «Харчові технології» зі спеціальності 181. Харчові технології галузі знань 18. Виробництво та технології. Укладач: І.О. Жуковська, Кам'янське : КТ ДДТУ, 2019. - 44 с. 6. Програма та методичні вказівки до виробничої практики для студентів освітнього ступеня бакалавра спеціальності 181 «Харчові технології» (спеціалізація «Технології харчових продуктів тваринного походження») [Електронний ресурс] / укладач Н. В. Камсуліна. – Електрон. дані. – Х. : ХДУХТ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. 7. Програма та методичні вказівки до переддипломної практики для студентів спеціальності 181 «Харчові технології» освітнього ступеня бакалавр (спеціалізація «Технології харчових продуктів тваринного походження») [Електронний ресурс] / укладач В. А. Большакова. – Електрон. дані. – Х. : ХДУХТ, 2017. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. 8. Рибак О.М. Програма та методичні вказівки щодо проходження фахової практики для студентів спеціальності 181 «Харчові виробництва» (6.051701 «Харчові технології та інженерія») спеціалізації “Зберігання, консервування і переробка молока” денної і заочної форм навчання / укл. : О.М. Рибак, Л. А. Сторож. - Тернопіль : ТНТУ, 2016. - 24 с. 9. Технології харчових виробництв. Програма та методичні вказівки для проходження технологічної практики на хлібокомбінатах для студентів спеціальності 181 – Харчові технології ступеню вищої освіти «бакалавр». / Укладачі: Ксенюк М.П., Городиська О.В. – Чернігів: ЧНТУ, 2019. – 32 с. 10. Технологічне устаткування хлібопекарського, макаронного і кондитерського виробництва /Петько В.Ф., Гапонюк О.І., Петько Є. В., Ульяницький А. В.; за ред.О.І. Гапонюка. – К.: ЦУЛ, 2007. – 432с.: іл.. – Бібліогр.: с. 423 – 24. 11. Технологічні розрахунки у хлібопекарському виробництві / Дробот В. І., Юрчак В. Г., Арсеньева Л. Ю. та ін.; за ред. В.І. Дробот. – К.: Кондор, 2010. – 440 с. 12. Технологія продукції харчових виробництв : навч. посібник / Ф. В. Перцевий [та ін.] ; за ред. д-ра техн. наук, проф. Ф. В. Перцевого. – Харків : ХДУХТ, 2006. – 318 с 13. Технохімічний контроль сировини та хлібобулочних і макаронних виробів: навчальний посібник / за ред. чл. кор. НААН В.І. Дробот – К.: Кондор-Видавництво, 2015. – 972 с.
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчальні матеріали кафедри харчової біотехнології і хімії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
методичка Практика.docx2,48 MBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools