Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/39566

Title: Formalized description and synthesis of schemes for shaping helical flights and auger billets based on the componentic methods
Other Titles: Формалізований опис та синтез схем формоутворення гвинтових і шнекових заготовок на основі методів компонетики
Authors: Васильків, Василь Васильович
Пилипець, Михайло Ількович
Данильченко, Лариса Миколаївна
Радик, Дмитро Леонідович
Vasylkiv, Vasyl
Pylypets, Mykhailo
Danylchenko, Larysa
Radyk, Dmitry
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Formalized description and synthesis of schemes for shaping helical flights and auger billets based on the componentic methods / Vasyl Vasylkiv, Mykhailo Pylypets, Larysa Danylchenko, Dmitry Radyk // Scientific Journal of TNTU. — Tern. : TNTU, 2021. — Vol 104. — No 4. — P. 44–57.
Bibliographic description (International): Vasylkiv V., Pylypets M., Danylchenko L., Radyk D. (2021) Formalized description and synthesis of schemes for shaping helical flights and auger billets based on the componentic methods. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 104, no 4, pp. 44-57.
Is part of: Вісник Тернопільського національного технічного університету, 4 (104), 2021
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University, 4 (104), 2021
Journal/Collection: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 4
Volume: 104
Issue Date: 25-Jan-2022
Submitted date: 20-Oct-2021
Date of entry: 25-Dec-2022
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2021.04.044
UDC: 621 7.043
Keywords: гвинтова заготовка
шнекова заготовка
синтез
схема формоутворення
helical flight
auger billet
synthesis
shaping scheme
Number of pages: 14
Page range: 44-57
Start page: 44
End page: 57
Abstract: На основі використання методів компонетики вперше розроблено універсальну методику формалізованого опису і синтезу способів формоутворення гвинтових і шнекових заготовок, які отримують різними технологічними методами. Вона враховує кількість, склад і напрямок формоутворюючих та допоміжних рухів виконавчих органів у координатній системі технологічного устаткування, особливості конструктивного виконання (форму) і напрямки рухів ділянок початкової заготовки та принцип її перетворення для утворення спіралі, склад і напрямок рухів робочих поверхонь формоутворюючих інструментів. Розроблена методика синтезу дозволила виявити раніше не описані в технічній літературі способи формоутворення гвинтових заготовок. Частина із розглянутих схем мають однакові класифікаційні ознаки й кінематику, але реалізуються складною структурою переміщень ділянок заготовки, яку обробляють. Відповідно до сучасних тенденцій упровадження комп’ютерно-інтегрованих технологій у навчальний процес, розроблена методика може бути реалізована з використанням сучасних програмних засобів і рекомендована для впровадження в навчальний процес у підготовці фахівців зі спеціальності «Прикладна механіка». На основі використання запропонованої методики синтезовано новий спосіб виготовлення навивних гвинтових заготовок, у якому використовують початкову заготовку у формі суцільної чи з вирізами багатовиткової спіралі зі змінним радіусом кривизни її витків. Таке конструктивне виконання зменшує ступінь її деформації, в порівнянні з прямолінійною плоскою стрічкою, за інших однакових умов, створюючи резерв для зменшення мінімального радіуса згинання стрічки, який обмежується практично не втратою стійкості, а ресурсом пластичності металу.
Based on the use of the componentic methods the universal concept for the formalized description of the ways of shaping the helical flights and auger billets, obtained by different technological methods, is developed. The method takes into account the amount, composition and direction of shaping and auxiliary movements of the executive bodies in the coordinate system of technological equipment, the design features (shape) and direction of movements of the sections of the initial billets and the principle of its transformation to the spiral form, also the composition and direction of movements of the working surfaces of shaping tools. The results obtained can be used for the synthesis of new progressive schemes for the shaping of helical flights and auger billets.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/39566
ISSN: 2522-4433
Copyright owner: © Ternopil Ivan Puluj National Technical University, 2021
URL for reference material: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2021.03.043
https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2021.01.068
https://doi.org/10.1515/ata-2017-0007
References (Ukraine): 1. Гевко Б. М., Пилипець М. І., Васильків В. В., Радик Д. Л. Технологічні основи формотворення різнопрофільних гвинтових заготовок. Тернопіль: вид-во ТДТУ ім. І. Пулюя, 2009. 457 с. ISBN 966-305-014-4.
2. Пилипець М. І., Васильків В. В., Радик Д. Л., Пилипець О. М. Передумови розроблення комбінованих операцій виготовлення гвинтових і шнекових заготовок методом обробки металів тиском. Перспективні технології та прилади. 2021. Вип. 18. С. 112–123.
3. Гевко Ів. Б., Гудь В. З., Круглик О. А. Синтез способів навивання спіралей шнеків. Збірник наукових праць «Перспективні технології та прилади». Випуск 12. ЛНТУ. Луцьк, 2018, С. 39–47.
4. Гевко І. Б., Катрич О. В. Синтез способів навивання гвинтових заготовок. Вісник ТНТУ. 2015. Том 80. № 4. С. 156–163.
5. Leshchuk R., Palivoda Yu., Navrotska T., Hevko B., Khoroshun R., Hevko A. (2021) Synthesis and experimental studies of the method of manufacturing screw spirals with a rotating plug with feasibility study. Scientific Journal of TNTU (Tern.). Vol. 103. No. 3. P. 43–52. DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2021.03.043
6. Diachun A., Vasylkiv V., Korol O., Myhailiuk V., Golovatyi I., Kuras A. Investigation of geometrical parameters in screw surfaces whirling process. Scientific Journal of TNTU. 2021. Vol. 101. No. 1. P. 68–78. DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2021.01.068
7. Васильків В. Синтез схем формоутворення гвинтових заготовок. Обробка матеріалів тиском. № 1 (22). 2010. С. 167–173.
8. Пилипець М. І., Васильків В. В. Метод синтезу технологій виготовлення широкосмугових гвинтових заготовок. Вісник СевНТУ. 2012. Вип. 128. С. 169–177.
9. Rogatinskiy R., Hevko I., Gypka A., Garmatyk O., Martsenko S. Feasibility study of the method choice of manufacturing screw cleaning elements with the development and use of software. Acta Technologica Agriculturae. Nitra. Slovaca Universitas Agriculturae Nitriae. 2017. № 2. P. 36–41. DOI https://doi.org/10.1515/ata-2017-0007
10. Васильків В. В. Розвиток науково-прикладних основ розроблення технологій виробництва гвинтових і шнекових заготовок з використанням уніфікації: автореф. дис. … д-ра техніч. наук: 05.02.08 / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». Львів, 2015. 48 с.
11. Врагов Ю. Д. Анализ компоновок металлорежущих станков. (Основы компонетики). М.: Машиностроение, 1978. 208 с.
12. Решетов Д. Н., Портман В. Т. Точность металлорежущих станков. М.: Машиностроение, 1986. 336 с.
13. Vasylkiv V., Pylypets M., Danylchenko L., Radyk D. (2021) Use of computer-integrated technologies in training of engineering specialists. In: Ternopil National Ivan Puluj Technical University, Proceedings of the International Сonference Advanced Applied Energy and Information Technologies, Ternopil, December 15–17, 2021. Р. 74–80.
References (International): 1. Hevko B. M., Pylypetsʹ M. I., Vasylʹkiv V. V., Radyk D. L. Tekhnolohichni osnovy formotvorennya riznoprofilʹnykh hvyntovykh zahotovok, Ternopilʹ, Vyd-vo TDTU im. I. Pulyuya, 2009. 457 p. ISBN 966-305-014-4. [In Ukrainian].
2. Pylypetsʹ M. I., Vasylʹkiv V. V., Radyk D. L., Pylypetsʹ O. M. (2021) Peredumovy rozroblennya kombinovanykh operatsiy vyhotovlennya hvyntovykh i shnekovykh zahotovok metodom obrobky metaliv tyskom. Perspektyvni tekhnolohiyi ta prylady, Lutsʹk, Vyp. 18. P. 112–123. [In Ukrainian].
3. Gevko Iv. B., Gud` V. Z., Krugly`k O. A. Sy`ntez sposobiv navy`vannya spiralej shnekiv. Zbirny`k naukovy`x pracz` “Perspekty`vni texnologiyi ta pry`lady`”. Lucz`k, 2018. Vy`pusk 12. P. 39–47. [In Ukrainian].
4. Gevko I., Katrych O. (2015) Syntez sposobiv navyvannia hvyntovykh zahotovok [Synthesis of the spiral pieces coiling methods]. Bulletin of TNTU (Tern.), Volume 80. No. 4. P. 156–163 [in Ukrainian].
5. Leshchuk R., Palivoda Yu., Navrotska T., Hevko B., Khoroshun R., Hevko A. Synthesis and experimental studies of the method of manufacturing screw spirals with a rotating plug with feasibility study. Scientific Journal of TNTU. Tern.: TNTU, 2021. Vol. 103. No. 3. P. 43–52. DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2021.03.043
6. Diachun A., Vasylkiv V., Korol O., Myhailiuk V., Golovatyi I., Kuras A. (2021) Investigation of geometrical parameters in screw surfaces whirling process. Scientific Journal of TNTU (Tern.). Vol. 101. No. 1. P. 68–78. DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2021.01.068
7. Vasylʹkiv V. (2010) Syntez skhem formoutvorennya hvyntovykh zahotovok. Obrobka materialiv tyskom, No. 1 (22). P. 167–173. [In Ukrainian].
8. Pylypetsʹ M. I., Vasylʹkiv V. V. (2012) Metod syntezu tekhnolohiy vyhotovlennya shyrokosmuhovykh hvyntovykh zahotovok, Visnyk SevNTU. Vyp. 128. P. 169–177. [In Ukrainian].
9. Rogatinskiy R., Hevko I., Gypka A., Garmatyk O., Martsenko S. (2017) Feasibility study of the method choice of manufacturing screw cleaning elements with the development and use of software. Acta Technologica Agriculturae, Nitra, Slovaca Universitas Agriculturae Nitriae. No. 2. P. 36–41. DOI https://doi.org/10.1515/ata-2017-0007
10. Vasylʹkiv V. V. Rozvytok naukovo-prykladnykh osnov rozroblennya tekhnolohiy vyrobnytstva hvyntovykh i shnekovykh zahotovok z vykorystannyam unifikatsiyi: avtoreferat dysertatsiyi na zdobuttya naukovoho stupenya doktora tekhnichnykh nauk: 05.02.08 – tekhnolohiya mashynobuduvannya / Vasylʹ Vasylʹovych Vasylʹkiv; Ministerstvo osvity i nauky Ukrayiny, Natsionalʹnyy universytet “Lʹvivsʹka politekhnika”. Lʹviv, 2015. 48 p. [In Ukrainian].
11. Vragov YU. D. Analiz komponovok metallorezhushchikh stankov. (Osnovy komponetiki). M.: Mashinostroyeniye, 1978. 208 pp. [in Russian].
12. Reshetov D. N., Portman V. T. Tochnostʼ metallorezhushchikh stankov. M.: Mashinostroyeniye, 1986. 336 p. [In Russian].
13. Vasylkiv V., Pylypets M., Danylchenko L., Radyk D. (2021) Use of computer-integrated technologies in training of engineering specialists. In: Ternopil National Ivan Puluj Technical University. Proceedings of the International Сonference Advanced Applied Energy and Information Technologies, Ternopil, December 15–17, 2021. P. 74–80.
Content type: Article
Appears in Collections:Вісник ТНТУ, 2021, № 4 (104)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.