Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/39565

Title: Investigation of deflections of winded screw flights and auger billets in the processes of their manufacture
Other Titles: Дослідження прогинів навивних гвинтових і шнекових заготовок у процесах їх виготовлення
Authors: Васильків, Василь Васильович
Пилипець, Михайло Ількович
Данильченко, Лариса Миколаївна
Радик, Дмитро Леонідович
Vasylkiv, Vasyl
Pylypets, Mykhailo
Danylchenko, Larysa
Radyk, Dmitro
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Investigation of deflections of winded screw flights and auger billets in the processes of their manufacture / Vasyl Vasylkiv, Mykhailo Pylypets, Larysa Danylchenko, Dmitro Radyk // Scientific Journal of TNTU. — Tern. : TNTU, 2021. — Vol 104. — No 4. — P. 33–43.
Bibliographic description (International): Vasylkiv V., Pylypets M., Danylchenko L., Radyk D. (2021) Investigation of deflections of winded screw flights and auger billets in the processes of their manufacture. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 104, no 4, pp. 33-43.
Is part of: Вісник Тернопільського національного технічного університету, 4 (104), 2021
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University, 4 (104), 2021
Journal/Collection: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 4
Volume: 104
Issue Date: 25-Jan-2022
Submitted date: 26-Jun-2021
Date of entry: 25-Dec-2022
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2021.04.033
UDC: 621 7.043
Keywords: гвинтова заготовка
шнекова заготовка
прогин
навивання
helical flight
auger billet
deflection
Number of pages: 11
Page range: 33-43
Start page: 33
End page: 43
Abstract: Отримано аналітичні залежності для оцінювання жорсткості різнопрофільних шнекових заготовок у процесі їх виготовлення способом холодного навивання смугових заготовок ребром на оправу, що дозволило визначити профілі витків із найвищою жорсткістю та оцінити точність таких заготовок. Встановлено закономірності прогину комбінованої шнекової заготовки із відкритою і закритою навивками у різних способах її закріплення у процесі холодного навивання смугових заготовок ребром на оправи. Зокрема показано, що величина прогину зростає зі збільшенням ширини смуги та зменшенням кроку навивки і є найменшою при закріпленні за схемою з підтисканням опорного елемента заднім центром задньої бабки токарного верстата й лежить у межах поля допуску на виготовлення шнекових заготовок. Збільшення питомої висоти витка заготовки ускладнює процес навивання та призводить до значного збільшення силових факторів, що відображається на зростанні величини прогину оправи. При отриманні гвинтових заготовок із закритою навивкою витків збільшення величин зусиль попереднього радіального та осьового підтискання призводять до зростання прогину оправи. Наявність на оправах гвинтових виступів і впадин для вкладання в них стрічки у процесі навивання стрічки ребром на оправу розширює можливості використання такого спорядження завдяки їх підвищеній жорсткості у порівнянні з гладкими оправами. При цьому збільшення кроку витка гвинтової оправи призводить до підвищення її жорсткості. На величину напружень і прогину впливає довжина частини гладкої спіралі, жорсткість якої менша у порівнянні з частиною оправи з розміщеними на ній витками навивної гвинтової заготовки. Відповідно до сучасних тенденцій упровадження комп’ютерно-інтегрованих технологій в навчальний процес, розроблена методика може бути реалізована з використанням сучасних програмних засобів і рекомендована для впровадження в навчальний процес у підготовці фахівців зі спеціальності «Прикладна механіка».
Analytical dependencies to assess the rigidity of multi-profile screw flights during their manufacture by winding strip blanks with an edge on a mandrel were obtained, which made it possible to determine the profiles of turns with high rigidity and evaluate the accuracy of such blanks. The regularities of deflection of a combined auger billet with open and closed windings in various ways of its fixing in the process of cold winding of strip blanks by a rib onto mandrels have been established.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/39565
ISSN: 2522-4433
Copyright owner: © Ternopil Ivan Puluj National Technical University, 2021
URL for reference material: https://doi.org/10.1515/ata-2017-0007
References (Ukraine): 1. Гевко Б. М., М.І. Пилипець, В.В. Васильків, Д.Л. Радик Технологічні основи формотворення різнопро- фільних гвинтових заготовок. Тернопіль: вид-во ТДТУ ім. І. Пулюя, 2009. 457 с. ISBN 966-305-014-4.
2. Rogatinskiy R., Hevko I., Gypka A., Garmatyk O., Martsenko S. Feasibility study of the method choice of manufacturing screw cleaning elements with the development and use of software. Acta Technologica Agriculturae. Nitra. Slovaca Universitas Agriculturae Nitriae. 2017. No. 2. P. 36–41. DOI https://doi.org/10.1515/ata-2017-0007
3. Feng Guang- liang1, Bai Yin-shan. Some Moulding Ways of Spiral Vane. Coal Mine Machinery. 2006. Vol. 27. No. 9.
4. Hevko Iv. B., Dyachun A. Y., Gypka A. B. Investigating the force parameters of forming the screw purifying elements. ISB-INMA TEC. Agricultural and mechanical engineering. International symposium. 29–31 October 2015. Bucharest, 2015. P. 191–196. ISSN 2344 – 4118.
5. Гевко Б. М., Рогатынский Р. М. Винтовые подающие механизмы сельскохозяйственных машин. Львов: Выща школа; изд-во при Львов. ун-те, 1989. 176 с.
6. Пилипець М. І., Васильків В. В. Розрахунок статичної стійкості стрічок гвинтових механізмів. Вісник ТДТУ. 2000. Том 5. № 3. С. 43–50.
7. Соколов М. В., Клинков А. С., Ефремов О. В., Беляев П. С., Однолько В. Г. Автоматизированное проектирование и расчет шнековых машин: монография. М.: «Издательство Машиностроение-1», 2004. 248 с.
8. Анурьев В. И. Справочник конструктора – машиностроителя: в 3-х т.: Т. 2. 8-е. изд. перераб. и доп. / под. ред. И. Н. Жестковой. М.: Машиностроение, 2001. 912 с.
9. Васильків В., Киселиця В., Радик М. Розрахунок прогинів гвинтових заготовок у процесі їх виготовлення: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій». Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя, 2012. С. 64–65.
10. Васильків В. В. Розвиток науково-прикладних основ розроблення технологій виробництва гвинтових і шнекових заготовок з використанням уніфікації: автореф. дис. … д-ра техн. наук: 05.02.08. Львів, 2015. 48 с.
11. Нарская Н. Л. Определение жесткости винтового шнека. Вестник машиностроения. 1988. № 11. С. 25–27.
12. Vasylkiv V., Pylypets M., Danylchenko L., Radyk D. (2021) Use of computer-integrated technologies in training of engineering specialists. In: Ternopil National Ivan Puluj Technical University, Proceedings of the International Сonference Advanced Applied Energy and Information Technologies, Ternopil, December 15–17, 2021. P. 74–80.
References (International): 1. Hevko B. M., Pylypetsʹ M. I., Vasylʹkiv V. V., Radyk D. L. Tekhnolohichni osnovy formotvorennya riznoprofilʹnykh hvyntovykh zahotovok. Ternopilʹ: Vyd-vo TDTU im. I. Pulyuya, 2009. 457 p., ISBN 966-305-014-4. [In Ukrainian].
2. Rogatinskiy R., Hevko I., Gypka A., Garmatyk O., Martsenko S. Feasibility study of the method choice of manufacturing screw cleaning elements with the development and use of software. Acta Technologica Agriculturae. Nitra, Slovaca Universitas Agriculturae Nitriae, 2017. No. 2. P. 36–41. DOI https://doi.org/10.1515/ata-2017-0007
3. Feng Guang- liang1, Bai Yin-shan. Some Moulding Ways of Spiral Vane. Coal Mine Machinery. 2006. Vol. 27. No. 9.
4. Hevko Iv. B., Dyachun A. Y., Gypka A. B. Investigating the force parameters of forming the screw purifying elements. ISB-INMA TEC. Agricultural and mechanical engineering. International symposium. 29–31 October 2015. Bucharest, 2015. P. 191–196. ISSN 2344 – 4118.
5. Gevko B. M., Rogatynskiy R. M. Vintovyye podayushchiye mekhanizmy selʼskokhozyaystvennykh mashin. Lʼvov: Vyshcha shkola; izd-vo pri Lʼvov. un-te, 1989. 176 p. [In Russian].
6. Pylypetsʹ M. I., Vasylʹkiv V. V. (2000) Rozrakhunok statychnoyi stiykosti strichok hvyntovykh mekhanizmiv. Visnyk TDTU. Vol. 5. No. 3. P. 43–50. [In Ukrainian].
7. Sokolov M. V., Klinkov A. S., Yefremov O. V., Belyayev P. S., Odnolʼko V. G. Avtomatizirovannoye proyektirovaniye i raschet shnekovykh mashin: monografiya. M.: “Izdatelʼstvo Mashinostroyeniye-1”, 2004. 248 p. [In Russian].
8. Anurʼyev V. I. Spravochnik konstruktora – mashinostroitelya: v 3-kh t.: T.2.-8-ye. izd. pererab. i dop. / pod. red. I. N. Zhestkovoy. M.: Mashinostroyeniye, 2001. 912 p. [In Russian].
9. Vasylʹkiv V., Kyselytsya V., Radyk M. (2012) Rozrakhunok prohyniv hvyntovykh zahotovok u protsesi yikh vyhotovlennya. Mater. Mizhnar. nauk.-prakt. konf. molodykh uchenykh ta studentiv “Aktualʹni zadachi suchasnykh tekhnolohiy”. Ternopilʹ: TNTU im. I. Pulyuya. P. 64–65. [In Ukrainian].
10. Vasylʹkiv V. V. Rozvytok naukovo-prykladnykh osnov rozroblennya tekhnolohiy vyrobnytstva hvyntovykh i shnekovykh zahotovok z vykorystannyam unifikatsiyi: avtoreferat dysertatsiyi na zdobuttya naukovoho stupenya doktora tekhnichnykh nauk: 05.02.08 – tekhnolohiya mashynobuduvannya / Ministerstvo osvity i nauky Ukrayiny, Natsionalʹnyy universytet “Lʹvivsʹka politekhnika”. Lʹviv, 2015. 48 p. [In Ukrainian].
11. Narskaya N. L. (1988) Opredeleniye zhestkosti vintovogo shneka. Vestnik mashinostroyeniya. No. 11. P. 25–27. [In Russian].
12. Vasylkiv V., Pylypets M., Danylchenko L., Radyk D. (2021) Use of computer-integrated technologies in training of engineering specialists. In: Ternopil National Ivan Puluj Technical University, Proceedings of the International Conference Advanced Applied Energy and Information Technologies, Ternopil, December 15–17. 2021. P. 74–80.
Content type: Article
Appears in Collections:Вісник ТНТУ, 2021, № 4 (104)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.