Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/39564

Title: The process of shells formation by electric arc spraying method and optimization by the criterion of their geometric shape accuracy
Other Titles: Дослідження процесу та задачі, що виникають при утворенні оболонок методом електродугового напилення
Authors: Дубиняк, Тарас Степанович
Джиджора, Роман Ростиславович
Манзій, Олександра Степанівна
Андрейчук, Станіслав Казимирович
Dubynyak, Taras
Dzhydzhora, Roman
Manziy, Oleksandra
Andreichuk, Stanislav
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Lviv Polytechnic National University, Lviv, Lviv, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): The process of shells formation by electric arc spraying method and optimization by the criterion of their geometric shape accuracy / Taras Dubynyak, Roman Dzhydzhora, Oleksandra Manziy, Stanislav Andreichuk // Scientific Journal of TNTU. — Tern. : TNTU, 2021. — Vol 104. — No 4. — P. 24–32.
Bibliographic description (International): Dubynyak T., Dzhydzhora R., Manziy O., Andreichuk S. (2021) The process of shells formation by electric arc spraying method and optimization by the criterion of their geometric shape accuracy. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 104, no 4, pp. 24-32.
Is part of: Вісник Тернопільського національного технічного університету, 4 (104), 2021
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University, 4 (104), 2021
Journal/Collection: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 4
Volume: 104
Issue Date: 25-Jan-2022
Submitted date: 10-Dec-2021
Date of entry: 25-Dec-2022
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2021.04.024
UDC: 531.374
Keywords: електродугове напилення
сітка
потенціальна енергія
дзеркало
осесиметрична антена
electric arc spraying
grid
potential energy
mirror
axisymmetric antenna
Number of pages: 9
Page range: 24-32
Start page: 24
End page: 32
Abstract: Розглянуто методи виробництва антенних систем та виготовлення відбиваючих поверхонь, що базується на нових технологічних і конструкторських ідеях. Основними напрямками є збереження при виробництві антен основних принципів авіаційних технологій і видалення технологічних процесів впливу суб’єктивних негативних факторів. Оптимізація конструкцій за критеріями жорсткість-точність-маса. Використання безстапельного складання і юстування антен на об’єкті. Використання методів векторної дифракції при оптимізації електродинамічних характеристик антенної системи на стадії проектування. Створення систем управління позиціювання антени, управління швидкостями її переміщення, діагностика стану при експлуатації, самотестування, здійснюється на базі цифрового опрацювання інформації. Дослідженно процес утворення оболонок з сітчастого матеріалу, що може бути використано для виготовлення осесиметричних і неосесиметричних рефлекторів або окремих елементів дзеркальних антен. Однією з задач, які досліджують при формуванні оболонки, є знаходження положення елементів сітки після деформування, що у нашому випадку зводиться до знаходження положення вузлів сітки після деформації, знаходження положення елементів сітки після деформування. Мінімізація потенціальної енергії здійснено чисельно ітераційним методом. При розрахунку енергії використовується очевидний факт, що енергія елемента залежить лише від деформації самого елемента, а деформація, в свою чергу, залежить від зусиль, прикладених до кінців елемента. Також очевидним є те, що енергія всієї сітки дорівнює сумі енергій її частин. Сітка виконує функцію силового каркасу й забезпечує інтенсифікацію процесу нанесення покриття, що дозволяє сформувати якіснішу відбиваючу поверхню оболонки. Іншою проблемою, яка виникає при реалізації методики напилення, є позиціонування, траєкторія, лінійна й кутова швидкості переміщення сопла напилювача, які б забезпечували рівномірність шару покриття по всій поверхні. Дана технологія виготовлення оболонок із сітчастого матеріалу може бути використана для виготовлення осесиметричних і неосесиметричних рефлекторів або окремих елементів дзеркальних антен.
The process of shells formation, finding the position of grid elements after deformation is investigated. Minimization of potential energy is carried out numerically by iterative method. The result is the formation of antenna array by electric arc spraying method.This techonology of manufacturing shells from mesh material can be used for the manufacture of axisymmetric and non-axisymmetric reflectors or individual elements of mirror antennas.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/39564
ISSN: 2522-4433
Copyright owner: © Ternopil Ivan Puluj National Technical University, 2021
References (Ukraine): 1. Хансен Р. С. фазированные антенные решетки. Ч. 1. Москва, изд-во «Техносфера», 2012. 66 с.
2. Ротхаммель К., Кришке А. Антенны. Том 1 / пер с нем. Мн.: ОМО «Наш город», 2001. 416 с.
3. Белянский П. В., Сергеев Б. Г. Управление наземними антеннами и радио-телескопами. Москва: «Сов. Радио», 1980.
4. Palamar M., Chaikovskyi A., Pasternak V., Shevchuk V., Yavorska M. The Influence of Antenna Installation Accuracy on Quality of Signal Reception: Proceedings of the 5th IEEE International Symposium on Wireless Systems within the International Conferences on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems (IDAACS-SWS) (17–18 September, 2020.), Dortmund, Germany. P. 209–212. ISBN 978-1-7281-9959-7, IEEE Catalog Number: CFP20WSI-USB. (Scopus, WoS).
5. Сулим Г. Т. Основи математичної теорії термопружної рівноваги деформівних твердих тіл з тонкими включеннями. Львів: Дослідно-видавничий центр НТШ, 2007. 716 с.
6. Овчаренко В. А., Подлєсний С. В., Зінченко С. М. Основи методу скінчених елементів і його застосування в інженерних розрахунках: навчальний посібник. Краматорськ: ДДМА, 2008. 380 с.
7. Карвацький А. Я. Метод скінченних елементів у задачах механіки суцільних середовищ. Програмна реалізація та візуалізація результатів [Електронний ресурс], 2015.
8. Тарапов І. Є. Прикладна математика та механіка. Харків: Золоті сторінки, 516 с.
9. ADVANCED APPLIED ENERGY and INFORMATION TECHNOLOGIES 2021. Proceedings of the International Conference (Ternopil, 15–17 of December 2021.) / Ministry of Education and Science of Ukraine, Ternopil Ivan Puluj National Technical Universtiy and other. Ternopil: TNTU, Zhytomyr: «Publishing house «Book-Druk»» LLC, 2021. 222 c
10. Дмитрієва В. Ф. Фізика. К.:Техніка, 2008. 644 с.
11. Гусев В. Г., Гусев Ю. М. Электроника: учебное пособие для приборостроительных специальностей вузов. М.: Высшая школа, 1991. 622 с.
12. Зайцев Д. А. Математичні моделі дискретних систем: навчальний посібник. Одеса: ОНАЗ імені О. С. Попова, 2004. 40 с.
13. Математичні основи теорії телекомунікаційних систем: підручник за загальною редакцію В. В. Поповського. Харків: ТОВ «Компанія СМІТ», 2006. 564 с.
14. Дубовий О. М., Янковець Т. А. Технологія напиленняпокриттів: навчальний посібник. 2006.
15. Клюев О., Каширин А. «Холодное» напиление металлических покритий. МТТ: Мир Техники и технологий. 2008. 2 7. 0. 58–61.
References (International): 1. Hansen R. S. 2012. Phased antenna arrays part. Publishing house “Tekhnosfera”. Moscow. 66 p.
2. Rothammel K., Krishke A. 2001. Antennas. Minsk. 416 p.
3. Belyansky P. V., Sergeev B. G. 1980. Control of terrestrial antennas and radio telescopes. Sov. Radio. Moscow.
4. Palamar M., Chaikovskyi A., Pasternak V., Shevchuk V., Yavorska M. The Influence of Antenna Installation Accuracy on Quality of Signal Reception. Proceedings of the 5th IEEE International Symposium on Wireless Systems within the International Conferences on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems (IDAACS-SWS): 17–18 September, 2020, Dortmund, Germany. P. 209–212. ISBN 978-1-7281-9959-7, IEEE Catalog Number: CFP20WSI-USB. (Scopus, WoS).
5. Shulim G. T. 2007. Fundamentals of mathematical theory of thermoelastic equilibrium of deformable solids with thin inclusions. Research and Publishing Center NTSh. Lviv, 715 p.
6. Ovcharenko V. A., Podlesny S. V., Zinchenko S. M. 2008. Fundamentals of the finite element method and its application in engineering calculations. Tutorial. Kramatorsk, 380 p.
7. Karvatsky A. Y. 2015. Finite element method in problems of mechanics of continuous media.- Program implementation and visualization of results [Electronic resource]. 391 p.
8. Tarapov I. E. 2002. Continuum mechanics. Golden pages. Kharkov, 516 p.
9. ADVANCED APPLIED ENERGY and INFORMATION TECHNOLOGIES 2021. Proceedings of the International Conference (Ternopil, 15–17 of December 2021.) / Ministry of Education and Science of Ukraine, Ternopil Ivan Puluj National Technical Universtiy and other. Ternopil: TNTU, Zhytomyr: “Publishing house “Book-Druk”” LLC, 2021. 222 c.
10. Dmitrieva V. F. 2008. Physics. K.: Tehnika, 644 p.
11. Gusev V. G., Gusev Y. M. 1991. Electronics: Textbook for instrument-making specialties of universities. M.: Higher School, 622 p.
12. Zaitsev D. A. 2004. Mathematical Models of Discrete Systems. Primer. Odessa, 40 p.
13. Popovsky V. V., 2006. Mathematical foundations of the theory of telecommunication systems.TOV “Company SMIT”. Kharkiv, 564 p.
14. Duboviy O. M., Yankovets T. A. 2006. Coating spraying technology. Tutorial.
15. Klyuev O. 2008. “Cold” sawing of metal coatings. MTT: World of Engineering and Technology.
Content type: Article
Appears in Collections:Вісник ТНТУ, 2021, № 4 (104)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.