Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/39487

Title: Using and efficiency manufacturing of polymeric materials parts for gas transportation equipment
Other Titles: Застосування й ефективність виготовлення деталей газотранспортного обладнання із полімерних матеріалів
Authors: Луців, Ігор Володимирович
Ярема, Ігор Теодорович
Кобельник, Володимир Романович
Буховець, Валерій
Lutsiv, Ihor
Yarema, Ihor
Kobelnyk, Volodymyr
Buhovets, Valerij
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Using and efficiency manufacturing of polymeric materials parts for gas transportation equipment / Ihor Lutsiv, Ihor Yarema, Volodymyr Kobelnyk, Valerij Buhovets // Scientific Journal of TNTU. — Tern. : TNTU, 2022. — Vol 105. — No 1. — P. 80–94.
Bibliographic description (International): Lutsiv I., Yarema I., Kobelnyk V., Buhovets V. (2022) Using and efficiency manufacturing of polymeric materials parts for gas transportation equipment. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 105, no 1, pp. 80-94.
Is part of: Вісник Тернопільського національного технічного університету, 1 (105), 2022
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University, 1 (105), 2022
Journal/Collection: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 1
Volume: 105
Issue Date: 19-Apr-2022
Submitted date: 15-Feb-2022
Date of entry: 23-Dec-2022
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2022.01.080
UDC: 621.9
Keywords: газотранспортне обладнання
деталі з полімерних матеріалів
ефективність
механічна обробка
багатолезові пристрої
кінематичні зв’язки
gas transportation equipment
polymeric material parts
efficiency
machining
multi edge devices
kinematic links
Number of pages: 15
Page range: 80-94
Start page: 80
End page: 94
Abstract: Розглянуто прикладне використання деталей із полімерних матеріалів у газотранспортному обладнанні, а також розрахунок ефективності їх виготовлення. В цьому аспекті на основі результатів попередніх відомих наукових досліджень наведено основні особливості використання деталей із полімерних матеріалів у різних вузлах газотранспортного обладнання. На прикладах показано практичні зразки виготовлених і випробуваних на виробництві деталей різного призначення, що входять до складу елементів газотранспортного обладнання. Представлено характеристичні можливості використання таких деталей в існуючому обладнанні. Значна увага приділена виготовленню деталей із полімерних матеріалів, а також розрахунку ефективності технології такого виробництва. Запропоновано багатолезові пристрої з кінематичними міжінструментальними зв’язками для їх використання у виготовленні в плані механічної обробки вказаних деталей. Виведено залежності для розрахунку показників ефективності інтегральної технології виготовлення деталей із полімерних матеріалів для газотранспортного обладнання. Доведено зростання продуктивності, точності та якості механічної обробки відповідних деталей із полімерних матеріалів. Наведено інтегральні якісні картини ефективності виготовлення деталей із капролону В та фторопласту 4, що застосовуються для елементів газотранспортного обладнання.
The paper deals with the applied using of polymeric material parts in gas transportation equipment as well as calculation of their efficiency of manufacturing. In this way basing on the results of previous known researches the basic questions of polymeric material parts using in gas transportation equipment are discussed. The manufactured and tested in practical application parts of gas transportation equipment elements of different purpose are exemplified. The possibilities of such parts using in existing equipment are presented. Much attention is paid to polymeric material parts manufacturing as well as to the calculation of its efficiency. The multi edge devices with kinematic inter tool links are proposed to use them in mechanical machining of such parts. The integral technology efficiency indexes of manufacturing and machining of polymeric material parts for gas transportation equipment are developed. The increase in productivity, accuracy and quality of polymeric material parts machining is being proved.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/39487
ISSN: 2522-4433
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2022
URL for reference material: https://doi.org/10.1365/s35147-013-0830-3
References (Ukraine): 1. Бартенев Г. М. Прочность и механика разрушения полимеров. М.: Химия, 1984. 316 с.
2. Зуев Ю. С. Разрушение пол-имеров под действием агрессивных сред. М.: Химия, 1972. 228 с.
3. Сорокин Г. М., Петровский Б. С., Ярема И. Т., Наконечный Ю. И. Установка для исследования износостойкости полимерных матералов при циклическом нагружении. Журнал «Заводская лаборатория». № 6. 1987. С. 73–75.
4. Штучный Б. П. Механическая обработка пластмасс: справочник, 2-е изд., перераб. и доп. М.: Машиностроение, 1987. 152 с.
5. Копин В. А., Макаров В. Л., Ростовцев А. М. Обработка изделий из пластмасс. М.: Химия, 1988. 176 с.
6. J. Paulo Davim Editor. Machining of Metal Matrix Composites. Springer-Verlag London Limited 2012. 164 p.
7. Соломенцев Ю. М., Митрофанов В. Г., Протопопов С. П. и др. Адаптивное управление технологическими процессами. М.: Машиностроение, 1980. 536 с.
8. Кузнєцов Ю. М., Луців І. В., Шевченко О. В., Волошин В. Н. Технологічне оснащення для високоефективної обробки деталей на токарних верстатах: монографія. К.: Тернопіль: Терно-граф, 2011. 692 с.
9. Луців І. В., Дячук Д. С. Особливості обробки різанням полімерно-композитних матеріалів: матеріали XVIII наукової конференції ТНТУ ім. І. Пулюя (м. Тернопіль, 29–30 жовтня 2014 року.). Тернопіль: ТНТУ, 2014. 324 с.
10. Луцив И. В., Брощак И., Шарык В. Модульный синтез ограничительных механизмов на примере многорезцовых головок адаптивного типа. Доклады международной научной конференции «УНИТЕХ 2014», Том 3. Габрово (Болгария): Технический университет Габрово, 2014. С. 53–59.
11. Луців І., Шарик В. Багаторізцева головка для тонкого точіння з пружними напрямними та електромагнітним приводом. Вісник ТНТУ. 2013. Том 70. № 2. С. 94–103. DOI: https://doi.org/10.1365/s35147-013-0830-3
12. Луців І. В. Порівняльна оцінка продуктивності багатолезового точіння самоналагоджувального типу. Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві. Вип 1 (2): зб. наук. праць. О.: АО Бахва, 2013. С. 175–181.
13. Луців І. В., Шарик В. М. Тонке точінння трирізцевою головкою з пружніми напрямними та електромагнітним зв’язком. Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем. Збірник наукових праць. Вип. № 32. 2013. С. 38–43.
14. Луців І. В., Ярема І. Т., Стахурський О. О. Аналіз силових факторів при обробці полімерних матеріалів різанням. «Актуальні задачі сучасних технологій»: матеріали 5-ої міжнар. наук.-техніч. конф. (м. Тернопіль, 17–18 листопада 2016 р.). Тернопіль, 2016. С. 256.
15. Ярема І. Т., Стухляк П. Д., Наконечний Ю. І., Золотий Р. З., Антонов А. М. Особливості застосування пластмасових лабіринтних ущільнень у вузлах газоперекачувальних агрегатів. «Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування»: матеріали 5-ї Всеукраїн. наук.-практ. конф., м. Херсон, 2014 р. Херсон, С. 345.
16. Ярема І. Т., Наконечний Ю. І., Буховець В. М., Дячук Д. С., Бутковська Л. С. Технологія відновлення роботоздатності кульових кранів Ду-50 «GROVE» (ІТАЛІЯ). «Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування» ХДМА: матеріали 5-ї Всеукраїн. наук.-практ. конф., м.Херсон, 2014 р., С. 347
17. Ярема І. Т., Наконечний Ю. І., Кашуба Н. П., Буховець В. М. Конструкція пластмасових деталей. Вплив їх виготовлення на працездатність. «Обладнання і технології сучасного машинобудування»: матеріали Всеукраїн. наук.-практ. конф. (м. Тернопіль, 11–12 травня 2017 р.). Тернопіль, 20217. С. 178–179.
18. Нагорняк С. Г., Луцив И. В. Предохранительные механизмы металлообрабатывающего оборудования: справочник. К.: Техника, 1992. 72 с.
19. А.с. СССР № 1514971. Клапан. Сорокин Г. М., Петровский Б. С., Ярема И. Т., Стухляк П. Д., Коржик В. Н. Б. И. №38, 1989.
20. А.с. СССР № 1227886. Лабиринтное уплотнение. Стухляк П. Д., Коржик В. Н., Шкодзинский О. К., Ярема И. Т., Б.И. № 16, 1986.
21. А.с. СССР № 1295119.Шаровый кран. Петровский Б. С., Ярема И. Т., Шкодзинский О. К., Ильницкий О. О., Б.И. № 9, 1987.
22. Багаторізцева головка для точіння: пат. 85871Україна, МПК В23В29/24.; заявл. 29.03.2013; опубл. 10.12.2013; Бюл. № 23.
References (International): 1. Bartenev G. M. Prochnost' i mehanika razrushenija polimerov. M.: Himija, 1984. 316 р.
2. Zuev Ju. S. Razrushenie pol-imerov pod dejstviem agressivnyh sred. M.: Himija, 1972. 228 р.
3. Sorokin G. M., Petrovskij B. S., Jarema I. T., Nakonechnyj Ju. I. Ustanovka dlja issledovanija iznosostojkosti polimernyj materalov pri ciklicheskom nagruzhenii. M.: Zhurnal “Zavodskaja laboratorija”, No. 6. 1987. P. 73–75.
4. Shtuchnyj B. P. Mehanicheskaja obrabotka plastmass: Spravochnik. 2-e izd.; pererab. I dop. M.: Mashinostroenie, 1987. 152 p.
5. Kopin V. A., Makarov V. L., Rostovcev A. M. Obrabotka izdelij iz plastmass. M.: Himija, 1988. 176 р.
6. J. Paulo Davim Editor. Machining of Metal Matrix Composites. Springer-Verlag London Limited, 2012. 164 p.
7. Solomencev Ju. M., Mitrofanov V. G., Protopopov S. P. i dr. Adaptivnoe upravlenie tehnologicheskimi processami. M.: Mashinostroenie, 1980. 536 p.
8. Kuznєcov Ju. M., Luciv I. V., Shevchenko O. V., Voloshin V. N. Tehnologichne osnashhennja dlja visokoefektivnoї obrobki detalej na tokarnih verstatah: monografіja. K.: Ternopіl': Terno-graf, 2011. 692 р.
9. Lucіv І. V., Djachuk D. S. Osoblivostі obrobki rіzannjam polіmerno-kompozitnih materіalіv: materіali XVIII naukovoї konferencії TNTU іm. І. Puljuja (Ternopіl', 29–30 zhovtnja 2014 roku). Ternopіl': TNTU, 2014. 324 р.
10. Luciv I. V., Broshhak I., Sharyk V.Modul'nyj sintez ogranichitel'nyh mehanizmov na primere mnogorezcovyh golovok adaptivnogo tipa. Stat'ja. Doklady mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii “UNITEH 2014”. Tom 3. Gabrovo (Bolgarija): Tehnicheskij universitet Gabrovo, 2014. P. 53–59.
11. Luciv. I., Sharik V. Bagatorizceva golovka dlja tonkogo tochіnnja z pruzhnimi naprjamnimi ta elektromagnіtnim privodom. Vіsnik TNTU. 2013. Tom 70. No. 2. P. 94–103. DOI: https://doi.org/10.1365/s35147-013-0830-3
12. Lucіv І. V. Porіvnjal'na ocіnka produktivnostі bagatolezovogo tochіnnja samonalagodzhuval'nogo tipu. Іnformacіjnі tehnologії v osvіtі, naucі ta virobnictvі. Vip 1 (2): zb. nauk. prac'. O.: AO Bahva, 2013. Р. 175–181.
13. Luciv I. V., Sharik V. M. Tonke tochіnnnja trirіzcevoju golovkoju z pruzhnіmi naprjamnimi ta elektromagnіtnim zvjazkom. Nadіjnіst' іnstrumentu ta optimіzacіja tehnologіchnih sistem. Zbіrnik naukovih prac'. Kramators'k. Vip. No. 32. 2013. Р. 38–43.
14. Luciv I. V., Jarema I. T., Stahurs'kij O. O. Analіz silovih faktorіv pri obrobcі polіmernih materіalіv rіzannjam. Materіali 5-oї Mіzhnarodnoї naukovo-tehnіchnoї konferencії “Aktual'nі zadachі suchasnih tehnologіj”. Ternopіl', TNTU, 17–18 listopada 2016 r. P. 256.
15. Jarema I. T., Stuhljak P. D., Nakonechnij Ju. І., Zolotij R. Z., Antonov A. M. Osoblivostі zastosuvannja plastmasovih labіrint nih ushhіl'nen' u vuzlah gazoperekachuval'nih agregatіv: materіali 5-ї Vseukraїns'koї naukovo-praktichnoї konferencії “Suchasnі energetichnі ustanovki na transportі, tehnologії ta obladnannja dlja їh obslugovuvannja” HDMA, m. Herson, 2014 r. P. 345.
16. Jarema І. T., Nakonechnij Ju. I., Buhovec' V. M., Djachuk D. S., Butkovs'ka L. S. Tehnologіja vіdnovlennja robotozdatnostі kul'ovih kranіv Du-50 “GROVE” (ІTALІJa): materіali 5-ї Vseukraїns'koї naukovo-praktichnoї konferencії “Suchasnі energetichnі ustanovki na transportі, tehnologії ta obladnannja dlja їh obslugovuvannja” HDMA, m. Herson, 2014 r. P. 347.
17. Jarema І. T., Nakonechnij Ju. І., Kashuba N. P., Buhovec' V. M. Konstrukcіja plastmasovih detalej. Vpliv їh vigotovlennja na pracezdatnіst'. Materіali Vseukraїns'koї naukovo-praktichnoї konferencії “Obladnannja і tehnologії suchasnogo mashinobuduvannja”, Ternopіl', TNTU, 11–12 travnja 2017 r. P. 178–179.
18. Nagornjak S. G., Luciv I. V. Predohranitel'nye mehanizmy metalloobrabatyvajushhego oborudovanija: Spravochnik. K.: Tjehnika, 1992. 72 p.
19. A.s. SSSR № 1514971. Klapan. Sorokin G. M., Petrovskij B. S., Jarema I. T., Stuhljak P. D., Korzhik V. N. B.I. № 38, 1989.
20. A.s. SSSR № 1227886. Labirintnoe uplotnenie. Stuhljak P. D., Korzhik V. N., Shkodzinskij O. K., Jarema I. T., B.I. № 16, 1986.
21. A.s. SSSR № 1295119.Sharovyj kran. Petrovskij B.S., Jarema I.T., Shkodzinskij O.K., Il'nickij O.O., B.I. № 9, 1987.
22. Bagatorіzceva golovka dlja tochіnnja. Pat. 85871Ukraїna, MPK V23V29/24. Zajavnik і patentovlasnik: Ternopіl's'kij derzhavnij tehnіchnij unіversitet, Ternopіl'; zajavl. 29.03.2013; opubl.10.12.2013; Bjul. № 23.-5s.:іl.
Content type: Article
Appears in Collections:Вісник ТНТУ, 2022, № 1 (105)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.