Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/38875

Title: Машини та обладнання для тваринництва : навчальний посібник до курсового проєктування
Authors: Хомик, Надія Ігорівна
Ткаченко, Ігор Григорович
Довбуш, Анатолій Дмитрович
Bibliographic description (Ukraine): Хомик Н.І., Ткаченко І.Г., Довбуш А.Д. Машини та обладнання для тваринництва : навчальний посібник до курсового проєктування. Тернопіль : ФОП Паляниця В. А., 2022. 100 с.
Issue Date: 2022
Submitted date: 2022
Date of entry: 7-Oct-2022
Publisher: ФОП Паляниця В. А.
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
UDC: 631.22(075)
Keywords: тваринництво
механізація
автоматизація
посібник
Number of pages: 100
Abstract: Посібник розроблено відповідно до навчальної програми і призначено для студентів спеціальності 208 «Агроінженерія». Мета даного посібника – надати методичну допомогу студентам під час виконання курсового проєкту. У посібнику у короткій формі викладено основні вимоги і вказівки на всі види робіт над проєктом, вміщено ряд довідкових матеріалів, а також список рекомендованої літератури. Наведено загальні питання з курсового проєктування, подано матеріали про корми та етапи годівлі сільськогосподарських тварин, вимоги до приготування кормових сумішей, схеми цехів, описано їх призначення, технічну характеристику машин та обладнання для комплектації кормоцехів. Наведено також методику розрахунку кормоцеху і кормодробарки.
Content: 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ………….….. 4 1.1. Мета і задачі курсового проєкту……………………………….... 4 1.2. Структура, об’єм і зміст курсового проєкту……………....…… 4 1.3. Оформлення розрахунково-пояснювальної записки….......... 6 1.4. Написи на кресленнях і схемах……………………………..… 16 1.5. Специфікація і позначення креслень…………………………. 16 2. КОРОТКІ ВІДОМОСТІ ПРО КОРМОПРИГОТУВАННЯ…...…… 20 2.1. Загальні відомості про корми і типи годівлі………...……...… 20 2.2. Технологія обробки кормів і приготування кормових сумішей. Зоотехнічні вимоги до кормів та кормосумішей………….....…… 20 2.3. Комплекти обладнання кормоцехів…………………..….……. 25 2.4. Призначення і типи кормоцехів…………………………..….… 35 3. ЗАВДАННЯ НА ПРОЄКТУВАННЯ…………………………..…… 46 4. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЄКТУ ТА МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ КОРМОЦЕХУ І КОРМОДРОБАРКИ……………………………….……..................… 49 ВИКОРИСТАНІ ТА РЕКОМЕНДОВАНІ ЛІТЕРАТУРНІ ДЖЕРЕЛА..……………………………………………………………... 84 ДОДАТКИ…………………………………………………………….…. 86
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/38875
Copyright owner: © Хомик Н. І., Ткаченко І. Г., Довбуш А. Д., 2022
References (Ukraine): 1. Бєлєхов І.П., Лєсников В.О. Механізація і автоматизація тваринницьких ферм і комплексів. Київ : Освіта, 1993. 240 с. 2. Гевко Р.Б. Деталі машин та основи автоматизованого конструювання: навчальний посібник до лабораторних робіт /Гевко Р.Б., Хомик Н.І., Жаровський О.С., Довбуш Т.А. Тернопіль : ФОП Паляниця В. А., 2021. 256 с. 3. Довбуш А.Д. Опір матеріалів: навчально-методичний посібник до виконання курсової роботи / А.Д. Довбуш, Н.І. Хомик. Тернопіл ь: Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2014. 191с. 4. Довбуш Т.А., Хомик Н. І., Бабій А. В., Цьонь Г. Б., Довбуш А. Д. Опір матеріалів: навчальний посібник до виконання розрахунково-графічних робіт і самостійної роботи / Т. А. Довбуш , Н. І. Хомик, А. В. Бабій, Г. Б. Цьонь, А. Д. Довбуш. Тернопіль : ФОП Паляниця В.А., 2022. 220 с. 5. Електронний фонд Національної бібліотеки імені В.І. Вернадського [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/. 6. Клебан А.С. Коромприготувальні машини. Київ : Урожай, 1974. 88 с. 7. Куров Ю.А., Сєрий Г.П. Механізація приготування кормів для птиці. Київ : Урожай, 1970. 177 с. 8. Курсове та дипломне проектування по механізації тваринницьких ферм /І.Г. Бойко, В.І. Грідасов, А.І. Дзюба та ін..; За ред. О.В. Нанки. Харків : НМЦ ХНТУСГ, 2003. 356 с. 9. Машини та обладнання для тваринництва. Підручник /Науменко О.А., Бойко І.Г., Нанка О.В., Полупанов В.М. та ін.; за ред. І.Г. Бойко. Том 1. Харків : Видавництво ЧП Червяк, 2006. 225 с. 10. Машини та обладнання для тваринництва. Підручник /Науменко О.А., Бойко І.Г., Грідасов В.І., Дзюба А.І. та ін.; за ред. І.Г. Бойко. Том 2. Харків : Видавництво ЧП Червяк, 2006. 279 с. 11. Механізація виробництва продукції тваринництва. Ревенко І.І., Кукта Г.М., Манько В.М., Роговий В.Д., Шабельник Б.І., Сиротюк В.М., Дацишин О.В. /За ред. Ревенка І.І. Київ : Урожай, 1994. 264 с. 12. Механізація та автоматизація у тваринництві і птахівництві. /За ред. О.С. Марченка. Київ : Урожай, 1995. 13. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Машини та обладнання для тваринництва» / Хомик Н.І., Рибак Т.І., Довбуш А.Д. Тернопіль : ТДТУ ім. Івана Пулюя, 2005. 56 с. 14. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Машини та обладнання для тваринництва» / Хомик Н.І., Довбуш А.Д., Сташків М.Я. Тернопіль : ТДТУ ім. Івана Пулюя, 2006. 112 с. 15. Носов М.С. Механізація робіт на тваринницьких фермах: Навч. посібник /Пер. з рос. І.І. Гогуля. Київ : Вища шк., 1994. 367 с. 16. Омельченко О.О., Ткач В.Д. Довідник з механізації тваринницьких і птахівничих ферм та комплексів. Київ : Урожай, 1982. 270 с. 17. Погорелый Л.В., Ясенецкий В.А., Мечта Н.П. Испытание техники для животноводства и кормоприготовления. Київ : УСХА, 1981. 392 с. 18. Посібник-практикум з механізації виробництва продукції тваринництва /За ред. I.I. Ревенка. Київ : Урожай, 1994. 228 с. 19. Практикум по машинах і обладнанню для тваринництва /І.Г. Бойко, В.І. Грідасов, А.І. Дзюба та ін.; За ред. О.П. Скорик, О.І. Фісяченко. Xарків : НМЦ ХНТУСГ, 2004. 275 с. 20. Проектування технологій і технічних засобів для тваринництва. /За ред. Скорика О.П., Полупанова В.М. (авт. Науменко О.А., Бойко І.Г., Грідасов В.І., Дзюба В.І. та інші) Харків : ХНТУСГ, 2009. 429 с. 21. Райков В.И. Планировка и застройка животноводческих ферм. Київ : Урожай, 1989. 220 с. 22. Сиротюк В.М. Машини та обладнання для тваринництва. Навчальний посібник. Львів : «Магнолія плюс», видавець В.М. Піча, 2004. 200 с. 23. Справочник по единой системе конструкторской документации / Под. ред. А.Ф. Раба. Київ : Прапор, 1988. 255 с. 24. Теорія та розрахунок машин для тваринництва /І.Г. Бойко, В.Г Грідасов, А.І. Дзюба та ін.; За ред. І.Г. Бойко. Xарків : НМЦ ХНТУСГ, 2002. 216с. 25. Троянов М.М. Механізація технологічних процесів у тваринництві. Харків : Прапор, 1993. 140 с. 26. Хомик Н.І., Довбуш А.Д., Олексюк В.П. Машини та обладнання для тваринництва. Курс лекцій. Частина перша. Тернопіль : ФОП Паляниця В.А, 2021. 240 с. 27. Хомик Н.І., Довбуш А.Д. Олексюк В.П. Машини та обладнання для тваринництва. Курс лекцій. Частина друга. Тернопіль : ФОП Паляниця В.А, 2021. 246 с. 28. Хомик Н.І., Довбуш А.Д. Машини та обладнання для тваринництва. Курс лекцій. Ч. 1 Тернопіль : Видавництво ТНТУ ім. І.Пулюя, 2013. 224 с. 29. Хомик Н.І., Довбуш А.Д. Машини та обладнання для тваринництва. Курс лекцій. Ч. 2 Тернопіль : Видавництво ТНТУ ім. І.Пулюя, 2013. 224 с. 30. Хомик Н.І., Довбуш Т.А., Цьонь Г.Б. Машини та обладнання для тваринництва: навчально-методичний посібник до курсового проекту. Тернопіль : ФОП Паляниця В.А, 2017. 84 с. 31. Хомик Н.І., Довбуш А.Д., Цьонь Г.Б. Машини та обладнання для тваринництва: навчально-методичний посібник до практичних робіт. Тернопіль : ФОП Паляниця В.А, 2017. 124 с. 32. Хомик Н.І., Довбуш Т.А., Цьонь Г.Б. Машини та обладнання для тваринництва: навчально-методичний посібник до лабораторних робіт. Тернопіль : ФОП Паляниця В. А., 2018. 100 с. 33. Хомик Н.І., Довбуш Т.А., Цьонь Г.Б., Довбуш А.Д. Машини та обладнання для тваринництва: навчальний посібник до практичних занять та самостійної роботи / Н. І. Хомик, Т.А. Довбуш, Г Б. Цьонь. А.Д. Довбуш. Тернопіль : ФОП Паляниця В. А., 2022. 360 с. 34. Хомик Н.І., Цьонь Г.Б., Довбуш Т.А., Олексюк В.П. Основи агрономії: навчальний посібник. Тернопіль : ФОП Паляниця В. А., 2021. 232 с. 35. Хомик Н.І., Цьонь Г.Б., Довбуш Т.А., Антончак Н.А. Основи агрономії: навчальний посібник до практичних занять та самостійної роботи. Тернопіль : ФОП Паляниця В. А., 2021. 320 с. 36. Хомик Н.І. та ін. Вступ до фаху: навчальний посібник для студентів спеціальності 208 «Агроінженерія» / Н.І. Хомик, Г.Б. Цьонь, Т.А. Довбуш, І. Й. Блозва, А. Д. Довбуш. Тернопіль : ФОП Паляниця В.А., 2022. 348 с. 37. Шабельник Б.П., Троянов М.М., Бойко І.Г. та ін. Теорія та розрахунок машин для тваринництва /За ред. Бойка І.Г. Харків : 2002. 216 с.
Content type: Handbook
Appears in Collections:Навчальні матеріали кафедри ТХ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MOT_posibnyk_KP.pdf6,53 MBAdobe PDFView/Open
MOT_posibnyk_KP_COVER.png351,53 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools