Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/38869
Title: Діджиталізація обліку – перспективи розвитку
Other Titles: Digitalization of accounting – development prospects
Authors: Павликівська, Ольга
Марущак, Леся
Білоус, Ольга
Pavlykivska, Olha
Marushchak, Lesia
Bilous, Olga
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, 56 Ruska str., 46001, Ternopil, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Павликівська О. Діджиталізація обліку – перспективи розвитку [Електронний ресурс] / Ольга Павликівська, Леся Марущак, Ольга Білоус // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2021. — Вип. 2 (25). — С. 618-624. — Режим доступу: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2021/21poiopr.pdf
Bibliographic description (International): Pavlykivska, O., Marushchak, L. & Bilous, O. (2021) Didzhytalizatsiia obliku – perspektyvy rozvytku [Digitalization of accounting – development prospects]. Sotsialno-ekonomichni problemy i derzhava [Socio-Economic Problems and the State] (electronic journal), Vol. 25, no. 2, pp. 618-624. Available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2021/21poiopr.pdf
Journal/Collection: Електронне наукове фахове видання "Соціально-економічні проблеми і держава"
Issue: 2(25)
Issue Date: Nov-2021
Submitted date: Oct-2021
Date of entry: 7-Oct-2022
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна)
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
ORCID Id: https://orcid.org/0000-0003-4104-1733
https://orcid.org/0000-0002-8666-0071
https://orcid.org/0000-0002-4305-6093
DOI: https://doi.org/10.33108/sepd2022.02.618
UDC: 657
JEL: М49
Keywords: управління
облік
інформація
діджиталізація
виробниче планування
оперативна діяльність
management
accounting
information
digitalization
production planning
operational activities
Page range: 618-624
Start page: 618
End page: 624
Abstract: Доведено, що розвиток цифрових технологій призводить до трансформації бізнес-процесів підприємств усіх форм власності. Така трансформація в сучасному світі визначається як проведення діджиталізації, що покликана спростити ведення бізнесу через підвищення ефективності й оперативності інформації, яка об’єднана у структуровані та логічні послідовності і схеми. З’ясовано, що система діджиталізації на підприємстві має базуватися на швидкому, ритмічному та своєчасному зборі даних, проведенні їх аналізу, з метою складання подальших планів і прогнозів для прийняття рішення щодо господарської діяльності підприємства. Ця система має пронизувати всі аспекти діяльності підприємства, і, як наслідок, має за мету їх інтеграцію у діяльність підприємства. В статті охарактеризовано основні етапи проведення діджиталізації бізнес процесів при прийнятті управлінських рішень. Визначено роль системи діджиталізованих процесів виробництва, що поєднує між собою окремі відокремлені виробничі та управлінські ланки підприємства в одне ціле, в одну ефективну управлінську систему, яка самостійно не приймає рішення, а лише дає інформаційні дані для прийняття рішення людиною, і тому вона постійно потребуватиме контролю, удосконалення, обслуговування та вкладання певних ресурсів у розвиток, як технічної бази, так і професійного удосконалення кадрів. Розвиток системи обліку вимагає всеохоплюючого використання, розповсюдження та покриття ІТ технологіями не лише підприємств, а і їх контрагентів, використовуючи при цьому новітні засоби інформатизації та трансформації уже існуючих. У процесі організації системи бухгалтерського обліку доведеться переформовувати облікову політику підприємства, переглянути значний масив операцій, поставити під сумнів використання на практиці окремих із них. З’ясовано, що діджіталізація в бізнесі докорінно змінює підхід до організації збору, обробки, зберігання та використання інформаційних даних, знижуючи витрати на виробництво і підвищуючи продуктивність роботи, а, отже, і рентабельність.
The development of digital technologies leads to the transformation of business processes in enterprises of all forms of ownership. Such a transformation in the modern world is defined as digitalization, which is designed to simplify doing business by increasing the efficiency and effectiveness of information, which is combined into structured and logical sequences and schemes. It was found that the system of digitalization in the enterprise should be based on fast, rhythmic and timely data collection, analysis, in order to make further plans and forecasts for decision-making on the economic activity of the enterprise. This system should permeate all aspects of the enterprise, and, as a consequence, aims to integrate them into the enterprise. The article describes the main stages of digitalization of business processes in making management decisions. The role of the system of digitalized production processes, which combines separate production and management units of the enterprise into one whole, into one effective management system, which does not make decisions independently, but only provides information for human decision-making, and therefore it will constantly need control, improvement, maintenance and investment of certain resources in the development of both technical base and professional development. The development of the accounting system requires the comprehensive use, dissemination and coverage of IT technologies not only enterprises but also their counterparties, using the latest tools for informatization and transformation of existing ones. In the process of organizing the accounting system will have to reformulate the accounting policy of the enterprise, to review a significant array of operations, to question the use in practice of some of them. It has been found that digitalization in business radically changes the approach to the organization of collection, processing, storage and use of information data, reducing production costs and increasing productivity, and hence profitability.
Sponsorship: The authors received no direct funding for this research.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/38869
ISSN: 2223-3822
Copyright owner: Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава»
URL for reference material: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2021/21poiopr.pdf
http://wcoa2018.sydney/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text
References (Ukraine): 1. Всесвітній конгрес бухгалтерів (WCOA 2018, Sydney). URL: http://wcoa2018.sydney/
2. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text
3. Pavlykivska O., Marushchak L. Accounting: science or craft? International Symposium Experience. Knowledge. Contemporary Challenges «Innovative Economic-Social Approaches in the Knowledge Society» (December 12th-13th, 2019). Bucharest, 2019. pp. 184–191.
References (International): 1. Vsesvitnii konhres bukhhalteriv (WCOA 2018, Sydney) [World Congress of Accountants]. URL: http://wcoa2018.sydney.
2. Zakon Ukrayiny «Pro bukhhaltersʹkyi oblik ta finansovu zvitnistʹ v Ukrayini» [Law of Ukraine "On Accounting and Financial Reporting in Ukraine"]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text
3. Pavlykivska, O., Marushchak, L. (2019) Accounting: science or craft? International Symposium Experience. Knowledge. Contemporary Challenges «Innovative Economic-Social Approaches in the Knowledge Society». Bucharest. pp. 184–191.
Content type: Article
Appears in Collections:Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2021, Випуск 2(25)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
21poiopr.pdfДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ОБЛІКУ – ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ721,54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.