Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/38682
Title: “Напрями впровадження управлінських інновацій у діяльності підприємства ресторанної сфери (на прикладі кафе “Черемшина”)”
Other Titles: “Directions for the implementation of managerial innovations in the restaurant business (on the example of the café “Cheremshina”)”
Authors: Левик, Діана Василівна
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна
Bibliographic description (Ukraine): Левик Д.В. “Напрями впровадження управлінських інновацій у діяльності підприємства ресторанної сфери (на прикладі кафе “Черемшина”)”: дипломна робота бакалавра за спеціальністю „241 — готельно-ресторанна справа“ / Д.В. Левик . — Тернопіль: ТНТУ, 2022. — 76 с.
Issue Date: Jun-2022
Submitted date: Jun-2022
Date of entry: 6-Sep-2022
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Supervisor: Нагорняк, Галина Степанівна
UDC: 35.078.7
Keywords: інновація
підприємство ресторанного господарства
система управління
матричні моделі
напрями інноваційних змін
імовірні переваги
innovation
restaurant enterprise
management system
matrix models
directions of innovative changes
probable advantages
Abstract: Левик Д. В. “Напрями впровадження управлінських інновацій у діяльності підприємства ресторанної сфери (на прикладі кафе “Черемшина”)” Кваліфікаційна робота бакалавра (76 с., 2 рис., 15 табл., 28 літ. джерел) за спеціальністю 241 “Готельно-ресторанна справа”. – Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. Факультет економіки та менеджменту. – Тернопіль, 2022. Кліфікаційна робота бакалавра присвячена обґрунтуванню теоретичних положень, розробленню науково-методичних і практичних рекомендацій з впровадження управлінських інновацій у діяльності підприємства ресторанної сфери. У розрізі обраної теми було досліджено проблеми у галузі ресторанної сфери та сучасні тенденції розвитку ресторанного бізнесу в Україні, подано організаційно-економічну характеристику та проаналізовано впровадження управлінських інновацій у діяльності підприємства ресторанної сфери.Практична значимість роботи. Результати проведеного дослідження створюють основу для подальших досліджень і практичного вирішення проблем впровадження управлінських інновацій у діяльності підприємств ресторанної сфери.
Levyk D. V. “Directions for the implementation of managerial innovations in the restaurant business (on the example of the café “Cheremshina”)”. Bachelor’s thesis (76 p., 2 fig., 15 tabl., 28 literary sources) in the specialty 241 “Hotel and restaurant business”. – Ternopil National Technical University named after Ivan Pulyuy. Faculty of Economics and Management. – Ternopil, 2022. Qualification work of the bachelor is devoted to substantiation of theoretical positions, development of scientific-methodical and practical recommendations on introduction of administrative innovations in activity of the enterprise of restaurant sphere. In the context of the selected topic, the problems in the restaurant industry and current trends in the restaurant business in Ukraine were studied, organizational and economic characteristics were presented and the implementation of managerial innovations in the restaurant business was analyzed.Practical significance of the work. The results of the study provide a basis for further research and practical solutions to the problems of implementing managerial innovations in the restaurant business.
Content: ЗМІСТ ВСТУП…………………………………………………………………………..……5 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ІННОВАЦІЙ У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА РЕСТОРАННОЇ СФЕРИ……8 1.1. Система управління інноваційною діяльністю ресторанної сфери на основі кластерного підходу…………………………………………………………………8 1.2. Визначення методики оцінювання інноваційного потенціалу підприємств ресторанного господарства……………………………………………………...…20 РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ІННОВАЦІЙ У ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕ “ЧЕРЕМШИНА”……………………………………………………………24 2.1. Аналіз управлінських процесів вітчизняного ринку ресторанного господарства…………………………………………………………………...……24 2.2. Оцінювання інноваційного потенціалу кафе “Черемшина”………...………33 РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ ВПРОВАДЖЕННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ІННОВАЦІЙ У ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕ “ЧЕРЕМШИНА”……………………………………...……43 3.1. Рекомендації оцінювання показників сталого інноваційного розвитку підприємства ресторанної сфери………………….………………….............……43 3.2. Пропозиції впровадження виробництва напівфабрикатів на основі замороженого тіста у кафе “Черемшина”…………………………………………48 РОЗДІЛ 4. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ.....64 4.1. Забезпечення ефективної роботи персоналу при розробленні і реалізації заходів з евакуації персоналу та клієнтів кафе “Черемшина”……………...……64 4.2. Організація охорони праці у кафе “Черемшина”……………………………65 ВИСНОВКИ…………………………………………………………………...……71 БІБЛІОГРАФІЯ……………………………………………………………..………74
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/38682
Copyright owner: © Левик Д.В., 2022
References (Ukraine): БІБЛІОГРАФІЯ 1. Городянська Л. В. Відтворювальні економічні ресурси: теорія та методологія обліку і аналізу: монографія. Київ: КНЕУ, 2013. 259 с. 2. Давидова О. Особливості застосування інновацій у розвиток туристичної галузі України. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2015. № 7 (172). C. 65–69. 3. Денисенко М. П. Інноваційний розвиток суспільства на основі інтелектуального капіталу. Наукові записки. Економіка. 2013. Вип. 23. С. 15-19. 4. Єфремов М. Штучний інтелект, історія та перспективи розвитку. Вісник ЖДТУ. Серія “Технічні науки”. 2008. № 2 (45). С. 123-127. URL: http://vtn.ztu.edu.ua/article/view/81625/79214 (дата звернення: 23.10.2019). 5. Іванова В. В. Людський капітал як чинник забезпечення конкурентоспроможності підприємств туристичного бізнесу. Актуальні проблеми економіки. 2014. № 5 (155). С. 321-327. 6. Історія економічних вчень: навчальний посібник / за ред. В. В. Кириленка. Тернопіль: “Економічна думка”, 2007. 233 с. 7. Колот А. М. Соціально-трудова сфера: стан відносин, нові виклики, тенденції розвитку: монографія. Київ: КНЕУ, 2010. 251 с. 8. Колот А., Григорович С. Соціально-трудові аспекти забезпечення стійкого розвитку національної економіки. Україна: аспекти праці. 2006. № 4. С. 8–15. 9. Кочума І. Ю. Соціальний капітал як чинник підвищення ефективності використання економічного потенціалу. Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України, 2014. Вип. 40. С. 146-254. 10. Ляпина И. Организация и технология гостиничного обслуживания. М.: ПрофОбрИздат, 2001. 206 с. 11. Марущак Т. Управління підприємствами ресторанного господарства різних форм господарювання К., 2002. 320с.12. Мікловда В. П., Брітченко І. Г., Кубіній Н. Ю., Дідович Ю. С. Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення: монографія. Полтава: ПУЕТ, 2013. 218 с. 13. Нечаюк Л. І., Телеш Н. О. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент. URL: http://tourlib.net/books_ukr/nechauk22.htm. 14. Нокдаун и локдаун. Как “переносит” карантин гостиничный рынок Украины. URL: https://commercialproperty. ua/analitics/nokdaun-i-lokdaun-kak-perenosit-karantin-gostinichnyy-rynok-ukrainy/ 15. Огляд українських готелів і ресторанів. URL: http://ukraine-forbusiness. com/ua/info-fortourists-in-ukraine/70-review-of-hotels-and-restaurants. 16. Оптнер С. Системный анализ для решения проблем бизнеса и промышленности (System Analysis for Business and Industrial Problem Solving System Analysis for Business and Industrial Problem Solving). Москва: Концепт, 2006. 206 с. 17. Ощипок І. М. Розвиток закладів ресторанного господарства на концептуальних засадах інновацій. Підприємництво і торгівля. 2017. Вип. 21. С. 101-105. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Torg_2017_21_20 18. Плотникова Е. Б., Кузнецов А. Е., Маркова Ю. С. Социальный капитал как концепт и феномен. Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология. 2017. Вып. 3. С. 460–476. 19. Полтерович В. Стратегия модернизации, институты и коалиции. Вопросы экономики. 2008. № 4. С. 13. 20. Попа А., Колишко Р., Попова Н., Панзіка Ф. Дослідження та аналіз вакансій і потреб у кваліфікованих кадрах у країнах ЄС, Республіці Молдова та в Україні / Міжнародна організація праці. Група технічної підтримки з питань гідної праці та Бюро МОП для країн Центральної та Східної Європи. Будапешт: ЄС-МОП, 2013. 137 с. 21. Поплавська А. В. Національно-культурні традиції харчування в сучасних ресторанах: URL https://journalknukim. com.ua/index.php/culturology/article/download/60/22622. Прохорова В. В. Формування антикризової фінансової стратегії в системі антикризового фінансового управління підприємствами. Сучасні проблеми соціально-економічного розвитку регіонів: монограф. Дніпропетровськ: ІМА-прес 2010. 436 с. 23. Романенко О. О., Яворська О. Г. Клієнтський капітал підприємств сфери туризму та індустрії гостинності Одеської області. Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 28 (2). С. 10-15. 24. Романенко О. О., Яворська О. Г. Соціальний капітал в умовах інтелектуалізації підприємств сфери туризму та індустрії гостинності. Економіка та держава. 2018. № 4. С. 26-31. 25. Рябінчук М. В. Соціальний капітал: структура та зміст. Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Філософія. Психологія. Педагогіка. 2012. № 2. С. 59-64. 26. Саух І. Оцінка наукових підходів до трактування сутності стратегії підприємства та її змістовні характеристики. Соціально-економічні проблеми і держава. 2016. Вип. 1 (14). С. 145-151. 27. Смагін В. Л., Яворська О. Г. Інноваційний потенціал підприємств сфери туризму та індустрії гостинності. Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 31. С. 100-105. 28. Смагін В. Л., Яворська О. Г. Метасоціальна складова капіталів підприємств сфери туризму: людський, соціальний та клієнтський капітали. Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. 2018. Вип. 2 (109). Ч. 1. С. 112- 118.
Content type: Bachelor Thesis
Appears in Collections:241 — Готельно-ресторанна справа (бакалаври)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dyplom_Levyk D_V_2022.pdf520,76 kBAdobe PDFView/Open
Авторська довідка_Левик.docx18,53 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools