Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/38680
Title: Інноваційна активність як конкурентна перевага готельно-ресторанного підприємства (на прикладі ресторану «NORI sushi lounge»)
Other Titles: Innovative activeness as a competitive advantage of a hotel-restaurant enterprise (restaurant «NORI sushi lounge» as a case study)
Authors: Онисько, Тетяна Олександрівна
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна
Bibliographic description (Ukraine): Онисько Т.О. Інноваційна активність як конкурентна перевага готельно-ресторанного підприємства (на прикладі ресторану «NORI sushi lounge»): дипломна робота бакалавра за спеціальністю „241 — готельно-ресторанна справа“ / Т.О. Онисько . — Тернопіль: ТНТУ, 2022. — 75 с.
Issue Date: Jun-2022
Submitted date: Jun-2022
Date of entry: 6-Sep-2022
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Supervisor: Владимир, Ольга Михайлівна
UDC: 640.4
Keywords: інновації
інноваційна діяльність
конкурентоспроможність
готельно-ресторанна індустрія
innovations
innovative activity
competitiveness
hotel and restaurant industry
Abstract: Онисько Т.О. Інноваційна активність як конкурентна перевага готельно-ресторанного підприємства (на прикладі ресторану «NORI sushi lounge»). Кваліфікаційна робота бакалавра ( 75 с., 13 рис., 10 табл., 37 літ. джерел) за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа». – Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. Факультет економіки та менеджменту. – Тернопіль, 2022. Дана бакалаврська робота присвячена розгляду питань інноваційної активності як конкурентної переваги підприємства готельно-ресторанного господарства з характерними особливостями кулінарної продукції та номенклатури пропонованих послуг споживачам. У контексті цього досліджено теоретичні основи інноваційної діяльності та інновацій, конкурентоспроможності, напрями діяльності по досягненню конкурентних переваг, фактори, що впливають на конкурентоспроможність, зарубіжний досвід використання інноваційних технологій у ресторанному бізнесі; проаналізовано основні показники фінансово-господарської діяльності ресторану «NORI sushi lounge»; оцінено конкурентоспроможність ресторану «Nori sushi lounge»; запропоновано напрями підвищення конкурентоспроможності ресторану «Nori sushi lounge».Практична значимість роботи. Результати проведеного дослідження створюють основу для подальших досліджень й практичного вирішення проблеми інноваційної активності як конкурентної переваги ресторанного підприємства за допомогою впровадження запропонованих пропозицій і можуть бути використані рестораном «Nori sushi lounge» у процесі покращення його управлінської та організаційно-економічної політики.
Onysko T.O. Innovative activeness as a competitive advantage of a hotel-restaurant enterprise (restaurant «NORI sushi lounge» as a case study). Qualification work of the bachelor (75 pages, 13 figures, 10 tables, 37 literary sources) in the specialty 241 "Hotel and restaurant business". - Ternopil National Technical University named after Ivan Pulyuy. Faculty of Economics and Management. - Ternopil, 2022. This bachelor's thesis is devoted to the issues of innovation activity as a competitive advantage of the hotel and restaurant business with the characteristic features of culinary products and the range of services offered to consumers. In this context, the theoretical foundations of innovation and innovation, competitiveness, areas of activity to achieve competitive advantage, factors influencing competitiveness, foreign experience in using innovative technologies in the restaurant business; the main indicators of financial and economic activity of the restaurant "NORI sushi lounge" are analyzed; the competitiveness of the Nori sushi lounge restaurant was assessed; suggested ways to increase the competitiveness of the restaurant "Nori sushi lounge".Practical significance of the work. The results of the study provide a basis for further research and practical solution to the problem of innovation as a competitive advantage of the restaurant through the implementation of the proposed proposals and can be used by the restaurant "Nori sushi lounge" in improving its management and organizational and economic policy.
Content: ЗМІСТ ВСТУП ............................................................................................................. 7 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 10 1.1. Інновації: зміст, структура, особливості 10 1.2. Конкурентоспроможність: сутність, поняття та види 15 1.3. Зарубіжний досвід використання інноваційних технологій у ресторанному бізнесі 21 РОЗДІЛ ІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РЕСТОРАНУ «NORI SUSHI LOUNGE» 28 2.1. Характеристика організаційно-економічної діяльності ресторану «Nori sushi lounge» 28 2.2. Дослідження фінансових ресурсів ресторану «Nori sushi lounge» 33 2.3. Оцінка конкурентоспроможності ресторану «Nori sushi lounge» 39 РОЗДІЛ ІІІ. УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДХОДІВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕСТОРАННОГО ПІДПРИЄМСТВА 46 3.1. Бенчмаркинг як фактор підвищення конкурентоспроможності ресторан «Nori sushi lounge» 46 3.3. Інсентив-програми як напрям формування та розвитку конкурентоспроможності ресторану «Nori sushi lounge» 52 РОЗДІЛ 4. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ 4.1 Пожежна профілактика та виробнича санітарія у ресторані «Nori sushi lounge» 4.2. Навчання працюючих і інструктажі з охорони праці. ВИСНОВКИ………………………………………………………………….. 60 60 62 65 БІБЛІОГРАФІЯ ………………………………… 71 ДОДАТКИ…………………………………………………………………….. 74
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/38680
Copyright owner: © Онисько Т.О., 2022
References (Ukraine): БІБЛІОГРАФІЯ 1. Антонюк Л. Л. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації: [монографія] / Л. Л. Антонюк, А. М. Поручник, В. С. Савчук. — К.: КНЕУ, 2003. — 394 с. 2. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика — М.: Центр экономики и маркетинга,1996. — 208 с. 3. Воронін Г.О. Про конкурентоспроможність промислових підприємств. Економіст. — 2004. — № 6. — С. 18. 4. Грицишин Н. Конкурентоспроможність виробничого підприємства / Н. Грицишин // Галицький економічний вісник. — 2005. — №1. — С. 29—34. 5. Денисенко М.П. Методика кількісної оцінки конкурентоспроможності підприємства швейної галузі / М.П. Денисенко, А.П. Гречан, К.О. Шилова // Економіка та держава. — 2005. — № 8. — С. 36—38. 6. Дикань В.Л. Забезпечення конкурентоспроможності підприємства / В.Л. Дикань. — Х.: Основа, 2005. —168 с. 7. Економічна енциклопедія : у 3 т. За ред. С. В. Мочерний. Київ : Академія, 2000. Т.1. 864 с 8. Закон України «Про інноваційну діяльність» // Урядовий кур’єр. – 2002. – № 143. – С. 5–16. 9. Завьялов П. Проблемы международной конкурентоспособности товаропроизводителей и пути их решения. Маркетинг. — 1997. — № 3. — С. 21—32. 10. Злидень І.М. Методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності підприємства. Економіка: проблеми теорії і практики: Зб. наук. праць. — Дніпропетровськ: ДНУ, 2014. — Вип. 213: Т. І. — C. 75—81. 11. Іванов Ю. Конкурентоспроможність в системі категорій ринкової економіки. Бізнес Інформ. – 1994. - № 11. С. 11-14. 12. Ілляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком : [навч. посіб.] / С.М. Ілляшенко ; 2-ге вид., перероб. і доп. – Суми : Університетська книга ; К. : Княгиня Ольга, 2005. – 324 с.13. Інновації в ресторанному бізнесі 2013 г. URL: http://nippon-dom.com/innovatsii-v-restorannom-biznese. Режим доступу: 14.05.2022. 14. Карлоф Б. Ділова стратегія. — М.: Економіка, 2006. — 296 с. 15. Клименко С. М. Управління конкурентоспроможністю підприємства: навч. посіб. / С. М. Клименко, О.С. Дуброва, Д.О. Барабась, Т.В. Омельяненко та ін. — К.: КНЕУ, 2006. — 527 с. 16. Кузьмін О.Є., Горбаль Н.І. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства: підручник. / О.Є. Кузьмін, Н.І. Горбаль. — Львів: Компакт#ЛВ, 2005. — 304 с. 17. Кузь Т. - Інноваційні центри: створення і функціонування (2018) Наукова періодика України Економіка і управління Кузь Т. Інноваційні центри: створення і функціонування / Т. Кузь // Економіка і управління. - 2018. - № 2. - С. 12-17. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econupr_2018 18. Лапін М.І. Теорія і практика інноватики – М. : Логос, 2008. 19. Менсфілд Э. Науково-технічного прогресу. — М. : Прогрес, 1979. — 240 c. 20. Покропивний С.Ф. Інноваційний менеджмент у ринковій системі господарювання / С.Ф. Покропивний // Економіка України. – 1995. – № 2. – С. 22–26. 21. Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11 січня 2001 р. Верховна Рада України. Голос України. 2001. 11 січня. 22. Портер М. Международная конкуренция. М. : Международные отношения, 1993. – 896 с. 23. Портер Майкл Е. Стратегія конкуренції / Пер. з англ. А. Олійник, Р. Сільський. — К.: Основи, 1997. — 390 с. 24. Руководство Осло. Рекомендации по сбору и анализу данных по инновациям. – 3-е изд., совместная публикация ОЭСР и Евростата. – М.: Центр исследований и статистики науки, 2006. – 192 с. 25. Стадник В.В. Інноваційний менеджмент : [навч. посіб.] / В.В. Стадник, М.А. Йохна. – К. : Академвидав, 2006. – 464 с.26. Санто Б. Инновация как средство экономического развития / Б. Санто; пер. с венгер. Н. А. Русак. — М. : Прогресс, 1990. — 296 с. 27. Твисс Б. Управління науково-технічними нововведеннями / Б. Твисс; пер. с англ. И. И. Елисєєвой. — М. : Экономіка, 1989. — 217 с. 28. Фатхутдинов, Р.А. Инновационный менеджмент: учебник / Р.А. Фатхутдинов – [2–е изд.]. – М.: ЗАО Бизнес–школа «Интел–Синтез», 2000. –624 с. 29. Фатхутдинов Р. А. Стратегический менеджмент. Москва: Дело, 2000. 640 с 30. Чернега В.В. Формування механізму забезпечення стійкості підприємств на основі розвитку підприємництва: автореф. На здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.01 "економіка, організація і управління підприємствами" / В.В. Чернега. — Київ, 2006. — 19 с. 31. Шумпетер Й. Теория экономического развития / Й. Шумпетер. – М.: Прогресс, 1982. – 453 с. Валдайцев С. В. Оцінка економічного розвитку / С. В. Валдайцев. — М.: Інформаційно-видавничий дім «Філін», 1997. — 336 с. 32. Шершньова З.Є., Оборська С.В. Портер М. Стратегічне управління. Навч. Посібник. – К. – КНЕУ, 1999. 33. Food Robolution : un robot pizzaïolo aux commandes chez Pazzi.URL: https://www.restoconnection.fr/food-robolution-un-robot-pizzaiolo-aux-commandes-chez-pazzi/ Режим доступу: 14.05.2022. 34. Quand les nouvelles technologies s’invitent à notre table. URL: https://www.restoconnection.fr/comment-utiliser-les-nouvelles-technologies-dans-les-restaurants/ Режим доступу: 4.04.2022. 35. Réalité virtuelle : application en cuisine comme en salle.URL: https: //www.restoconnection.fr/realite-virtuelle%e2%80%af-application-en-cuisine-comme-en-salle/ Режим доступу: 31.04.2022. 36. Les drones : l’avenir de la livraison à domicile ? URL: https://www. restoconnection.fr/les-drones-lavenir-de-la-livraison-domicile/ (дата обращения: 31.01.2019).37. Харрінгтон Х. Дж., Харрингтон Дж.С. Бенчмаркінг в кращому виді! 20 кроків до успіху. СПб: 2004.
Content type: Bachelor Thesis
Appears in Collections:241 — Готельно-ресторанна справа (бакалаври)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dyplom_Onysko T_O_2022.pdf2,06 MBAdobe PDFView/Open
Авторська довідка_Онисько.doc43,5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools