Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/38679
Title: Dynamics of innovative marketing components
Other Titles: Динаміка складових інноваційного маркетингу
Authors: Vivchar, Oksana
Ziailyk, Mariia
Вівчар, Оксана
Зяйлик, Марія
Affiliation: Western Ukrainian National University, 11 Lvivska Str., Ternopil, 46009, Ukraine
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, 56 Ruska Str., Ternopil, 46001, Ukraine
Західноукраїнський національний університет, вул. Львівська 11, м. Тернопіль, 46009, Україна
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, вул. Руська 56, м. Тернопіль, 46001, Україна
Bibliographic description (Ukraine): Вівчар О. Dynamics of innovative marketing components [Електронний ресурс] / Оксана Вівчар, Марія Зяйлик // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2021. — Вип. 2 (25). — С. 281-286. — Режим доступу: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2021/21voiimc.pdf
Bibliographic description (International): Vivchar, O. & Ziailyk, M. (2021) Dynamics of innovative marketing components. Sotsialnoekonomichni problemy i derzhava [Socio-Economic Problems and the State] (electronic journal), Vol. 25, no. 2, pp. 281-286. Available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2021/21voiimc.pdf
Journal/Collection: Електронне наукове фахове видання "Соціально-економічні проблеми і держава"
Issue: 2(25)
Issue Date: Nov-2021
Submitted date: Oct-2021
Date of entry: 5-Sep-2022
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна)
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
ORCID Id: http://orcid.org/0000-0001-9246-2226
http://orcid.org/0000-0002-8435-8565
DOI: https://doi.org/10.33108/sepd2022.02.281
UDC: 658.8
JEL: M31
L29
Keywords: marketing
innovation policy
innovation marketing
marketing tools
competitiveness
innovation
market strategy
маркетинг
інноваційна політика
інноваційний маркетинг
інструменти маркетингу
конкурентоспроможність
інновація
ринкова стратегія
Number of pages: 6
Page range: 281286
Start page: 281
End page: 286
Abstract: The current state of Ukraine's economy is characterized by increased competition and the growing influence of marketing innovation on economic growth. The impact of the innovative marketing components on increasing the competitiveness of the enterprise is considered in the article, also the essence of marketing in innovation management is revealed. Such economic categories as "innovation", "innovation policy", "innovation marketing" are analyzed in the article, their role and importance in the economic activity of enterprises are identified. The influence of the components of innovative marketing on the efficiency of the general activity of the enterprise, optimization of its production process and increase of the profitability of the enterprise are also determined. At present, enterprises are facing the need to update the technological base of production, improve the quality of products produced in order to expand markets. This can be achieved through an active innovation policy and through the use of elements of innovative marketing at the enterprise. Research of the market of new production is necessary for revealing the consumers’ needs on the basis of which the new image of a product can be created. It is for these purposes that it is necessary to use the components of innovative marketing, which is a special kind of purposeful creative activity for the continuous implementation of quality improvement of marketing products and tools. When developing a market strategy in domestic practice usually two types of marketing are used: product, focused on a particular product or service; consumer, focused on a group of consumers and integrated marketing, focused on both product and consumer. Each of these types of marketing is aimed at one of the two components of the sales process: the product or its buyer. In both cases, the manufacturer is at risk. Producer can make a product that it is unknown who will buy, or find a consumer, but will not be able to meet his/her requests and sell the product. Due to the active innovation policy and the use of elements of innovative marketing, enterprises can achieve renewal of the technological base of production, improve the quality of products produced in order to expand markets.
Сучасний стан економіки України характеризується посиленням конкуренції і зростаючим впливом маркетингової інноваційної діяльності на темпи економічного зростання. У статті розглядається питання про вплив складових інноваційного маркетингу на підвищення конкурентоспроможності підприємства, також розкривається сутність маркетингу в управлінні інноваціями. У статті проведений аналіз таких економічних категорій як “інновація”, “інноваційна політика”, “інноваційний маркетинг”, визначено їх роль та значення у господарській діяльності підприємств. Також встановлено вплив складових інноваційного маркетингу на ефективність загальної діяльності підприємства, оптимізацію його виробничого процесу та підвищення рентабельності підприємства. В даний час підприємства стоять перед необхідністю оновлення технологічної бази виробництва, покращення якості продукції, яка випускається з метою розширення ринків збуту. Цього можна досягнути за рахунок проведення активної інноваційної політики і за рахунок використання елементів інноваційного маркетингу на підприємстві. Дослідження ринку нової продукції необхідно для виявлення потреб споживачів, на підставі яких може бути створений новий образ продукту. Саме для цих цілей необхідно використовувати складові інноваційного маркетингу, який являє собою особливий вид цілеспрямованої творчої діяльності по безперервному здійсненню якісного вдосконалення продуктів та інструментів маркетингу. При розробці ринкової стратегії у вітчизняній практиці зазвичай використовують два види маркетингу: продуктовий, орієнтований на певний виріб або ж послугу; споживчий, орієнтований на якусь групу споживачів та інтегрований маркетинг, орієнтований як на продукт так і на споживача. Кожен з цих видів маркетингу спрямований на один з двох складових процесу реалізації: товар або його покупця. В обох випадках виробник ризикує. Він може зробити продукт, який невідомо хто купить, або знайти споживача, але не зуміє задовольнити його запити і реалізувати виріб. За рахунок проведення активної інноваційної політики та використання елементів інноваційного маркетингу, на підприємствах можна досягнути оновлення технологічної бази виробництва, покращення якості продукції, що випускається з метою розширення ринків збуту.
Sponsorship: The authors received no direct funding for this research.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/38679
ISSN: 2223-3822
Copyright owner: Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава»
URL for reference material: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2021/21voiimc.pdf
https://doi.org/10.18371/.v4i39.241318https://fkd.ubs.edu.ua/index.php/fkd/article/view/3473/3312
References (International): 1. Andrushkiv, B. M, Vivchar, O. I. (2009) Problemy teorii i praktyky menedzhmentu: navch.-metodych. posibn. [Problems of theory and practice of management textbook]. Ternopil: Terno-Graf LLC. 312. [in Ukrainian].
2. Velyka ekonomichna entsyklopediia [Large economic encyclopedia]. (2008). 347-354. ISBN 978-5-699-14788-5. [in Ukrainian].
3. Vivchar, O., Sharko, V. & Tarasenko, O. (2021). Khmarni tekhnolohii v upravlinni biznesom [Cloud technologies in business management]. Finansovo-kredytna diialnist: problemy teorii ta praktyky - Financial and credit activities: problems of theory and practice. 4(39). 294–301. URL: https://doi.org/10.18371/.v4i39.241318https://fkd.ubs.edu.ua/index.php/fkd/article/view/3473/3312 [in Ukrainian].
4. Vivchar, O. I. (2018) Upravlinnia ekonomichnoiu bezpekoiu pidpryiemstv: sotsiohumanitarni konteksty [Management of economic security of enterprises: socio-humanitarian contexts]. Ternopil, FOP Palianytsia V. A. 515. [in Ukrainian].
5. Fatkhutdinov, R. A. (2006) Innovatsiinyi menedzhment: pidruchnyk dlia vuziv [Innovative management: textbook for universities]. 5th ed. 448. ISBN 5-469-00810-Х. [in Ukrainian].
6. Khotiasheva, О. М. (2006) Innovatsiinyi menedzhment: navchalnyi posibnyk [Innovative management: textbook]. 2nd ed. 384. ISBN 5-469-01359- 6 [in Ukrainian].
7. Yakoviev, A. I. (2001) Metodyka vyznachennia efektyvnosti investytsii, innovatsii, hospodarskykh rishen v suchasnykh umovakh [Methods for determining the effectiveness of investments, innovations, business decisions in modern conditions]. Kharkiv. 160. [in Ukrainian].
8. Mensch, G. (1979) Stalemete in technolodgy innovations overcome the depressione. Ballinger. Cambridge (Massachusetts). 320.
9. Romer, P.M. (1990) Endogenous technological change. Journal of Political Economy. № 5. V.98. 140-155.
Content type: Article
Appears in Collections:Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2021, Випуск 2(25)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
21voiimc.pdfDYNAMICS OF INNOVATIVE MARKETING COMPONENTS733,95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.