Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/38661
Title: Конкурентоспроможність підприємства ресторанного бізнесу в сучасних умовах (на прикладі піцерії «Пpoнто Пiца і Суші Про»)
Other Titles: Competitiveness of the restaurant business in modern conditions (on the example of the pizzeria "Ponto Pizza and Sushi Pro")
Authors: Савків, Марія В’ячеславівна
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна
Bibliographic description (Ukraine): Савків М.В. Конкурентоспроможність підприємства ресторанного бізнесу в сучасних умовах (на прикладі піцерії «Пpoнто Пiца і Суші Про»): дипломна робота бакалавра за спеціальністю „241 — готельно-ресторанна справа“ / М.В. Савків . — Тернопіль: ТНТУ, 2022. — 46 с.
Issue Date: Jun-2022
Submitted date: Jun-2022
Date of entry: 23-Aug-2022
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Supervisor: Стойко, Ігор Іванович
Keywords: конкурентоспроможність
ресторанний бізнес
піцерія
онлайн-продажі
керування замовленнями
competitiveness
restaurant business
pizzeria
online sales
order management
Abstract: Савків М.В. Конкурентоспроможність підприємства ресторанного бізнесу в сучасних умовах (на прикладі піцерії «Пpoнто Пiца і Суші Про»). – Рукопис. Кваліфікаційна робота бакалавра зі спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа. Тернопільський національний технічний університет мені Івана Пулюя. Тернопіль. 2022. Теоретично розглянуто поняття конкуренції, її негативні і позитивні риси, види та функції конкуренції, конкурентні переваги і конкурентоспроможність, життєвий цикл конкурентної переваги. Проаналізовано чинники конкурентоспроможності підприємств ресторанного господарства, досліджено стан конкурентних переваг «Пpoнто Пiца і Суші Про». Рекомендовано для підприємства реалізацію інноваційного проекту хмарної мобільної платформи для доставки їжі на підприємстві «Пpoнто Пiца і Суші Про».
Savkiv M.V. Competitiveness of the restaurant business in modern conditions (on the example of the pizzeria "Ponto Pizza and Sushi Pro"). – Manuscript. Qualifying work of a bachelor in specialty 241 – Hotel and restaurant business. Ivan Pul'uj National Technical University. Ternopil. 2022. Theoretically, the concept of competition, its negative and positive features, types and functions of competition, competitive advantage and competitiveness, the life cycle of competitive advantage. Factors of competitiveness of restaurant enterprises are analyzed, the state of competitive advantages of "Ponto Pizza and Sushi Pro" is investigated. It is recommended for the company to implement an innovative project of a cloud mobile platform for food delivery at the company "Ponto Pizza and Sushi Pro".
Content: ЗМІСТ ВСТУП ……………………………………………………………… РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНИЙ Конкуренція, конкурентні переваги, конкурентоспроможність: теоретичні основи ………………… 6 8 1.1. Поняття конкуренції, негативні і позитивні риси, види та функції конкуренції ……………………………………………...... 8 1.2. Конкурентні переваги і конкурентоспроможність ………………. 12 1.3. Життєвий цикл конкурентної переваги …………………………… 17 Висновки …………………………………………………………….. 20 РОЗДІЛ 2. АНАЛІТИЧНИЙ Конкурентоспроможність підприємств ресторанного господарства ………………………………………………………... 22 2.1. Чинники конкурентоспроможності підприємств ресторанного господарства ..……….………………………………………………. 22 2.2. Pronto Pizza & Sushi Pro..………………………………………….. 27 2.3. Дослідження стану конкурентних переваг «Пpoнто Пiца і Суші Про» ..……………………………………………………………… 29 Висновки ……………………………………………………………. 32 РОЗДІЛ 3. РЕКОМЕНДАЦІЙНО-РОЗРАХУНКОВИЙ Підвищення конкурентоспроможність підприємства «Рronto Рizza & Sushi Pro» в сучасних умовах …..……………. 34 3.1. Технології та інновації, які змінюють ресторанний бізнес ……... 34 3.2. Хмарна мобільна платформа для доставки їжі ………………… 39 РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ І БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ ……………………………….. 43 4.1. Аналіз заходів щодо охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки та охорони навколишнього середовища у Pronto Pizza & Sushi Pro ……………………………………….. 43 ВИСНОВКИ ………………………………………………….......... 46 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ .............................. 48
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/38661
Copyright owner: © Савків М.В., 2022
References (Ukraine): 1. Агафонова Л., Агафонова А. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: ціноутворення, конкуренція, державне регулювання. К.: Знання України, 2015. 358 с. 2. Андрушків Б.М. Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства / Б.М. Андрушків, Л.Я. Малюта, Л.М. Мельник. – Тернопіль: ТНТУ, 2010. – 230 с. 3. Андрушків Б.М. Прикладні аспекти ринку інновацій / Б.М. Андрушків, Л.Я. Малюта, Л. М. Мельник. – Тернопіль: ТНТУ, 2010. – 198 с. 4. Виноградський М.Д., Виноградська А.М., Шкапова О.М. Менеджмент в організації: Навч. посіб. для студ. екон. спец. Вузів. К: Кондор. 2004. 598 с. 5. Дементьєва А. Конкурентоспроможність міжнародних компаній / А. Дементьєва // Маркетинг. 2003. №3. С. 64-67. 6. Должанський І.З., Загорна Т.О. Конкурентоспроможність підприємства: Навчальний посібник. К: Центр навчальної літератури. 2006. 384 с, 7. Дикань В.Л. Обеспечение конкурентоустойчивости предприятия / В.Л. Дикань. Х.: Основа, 2005. 168 с. 8. Карлоф Б. Деловая стратегия / Б. Карлофф М.: Экономика, 2006. 296 с. 9. Кобиляцький Л.С. Управління конкурентоспроможністю. Навчальний посібник. К: Зовнішня торгівля. 2003. 304 с. 10. Котельников Д.І., Задорожна С.М. Управління конкурентоспроможністю. Навчальний посібник. К: Видавничий Дім «Слово». 2004. 168 с. 11. Портер Майкл Е. Стратегія конкуренції / Пер. з англ. А. Олійник, Р. Сільський. К.: Основи, 1997. 390 с. 12. Островська Г.Й. Особливості розвитку готельно-ресторанної справи: кухні народів світу. Навчальний посібник. / Г.Й. Островська. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2018. – 268 с. 13. Савінова Ю.М. Конкурентоспроможність підприємств та чинники, що її обумовлюють / Ю.М. Савінова / / Вісник Української академії банківської справи. 2003. № 1 (14). С. 94-97. 14. Стойко І.І. Шерстюк Р.П. Управління конкурентоспроможністю (Програма, курс лекцій, практичні заняття, самостійна робота, індивідуальні завдання, термінологічний словник, тести). Навч.-метод. посібник. Тернопіль: ТНТУ імені Івана Пулюя, 2021. 156 с. http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/35675/1/УК%20посібник%202020.pdf 15. Стойко І.І., Шерстюк Р.П. Управління інноваціями (Програма, курс лекцій, практичні заняття, самостійна робота, індивідуальні завдання, тести). Навч.-метод. посібник. / І.І. Стойко, Р.П. Шерстюк /. Тернопіль, ТНТУ імені Івана Пулюя, 2016. 200 с. http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1729016. Стойко І.І., Шерстюк Р.П. 14 принципів Вільгельма Едвардса Демінга для управління якістю готельно-ресторанних послуг. [Електронний ресурс] / І.І. Стойко, Р.П. Шерстюк // Соціально-економічні проблеми і держава. 2020. Вип. 1(22). С. 66-78. URL: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2020/20siigrp.pdf 17. Тарасюк Р. М. Бізнес-план: розробка, обґрунтування та аналіз. Житомир: ЖДТУ, 2006. 419 с. 18. Фурманюк О.Л. Управління конкурентоспроможністю підприємства. 2004. 180 с. 19. Шерстюк Р., Мельник Л., Стойко І. Підприємства ресторанного господарства в індустрії туризму: проблеми і перспективні рішення. Маркетинг 4.0: стратегічні імперативи та сучасні тенденції . Тернопіль: ФО-П Шпак В.Б., 2021. С.307-318. 20. Чернега В.В. Формування механізму забезпечення стійкості підприємств на основі розвитку підприємництва: автореф. На здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.01 "економіка, організація і управління підприємства# ми" / В.В. Чернега. Київ. 2006. 19 с.
Content type: Bachelor Thesis
Appears in Collections:241 — Готельно-ресторанна справа (бакалаври)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dyplom_Savkiv M_V_2022.pdf1,05 MBAdobe PDFView/Open
Авторська довідка _Савків.doc39 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools