Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/38656
Title: Підвищення ефективності використання економічного потенціалу підприємства (на прикладі ПрАТ «Туристично-готельний комплекс «Дністер»)
Other Titles: Increase of enterprise economic potential use efficiency (PJSC “Tourist-hotel complex “Dnister” as a case study)
Authors: Драбик, Ілля Миколайович
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна
Bibliographic description (Ukraine): Драбик І.М. Підвищення ефективності використання економічного потенціалу підприємства (на прикладі ПрАТ «Туристично-готельний комплекс «Дністер»): дипломна робота бакалавра за спеціальністю „241 — готельно-ресторанна справа“ / І.М. Драбик . — Тернопіль: ТНТУ, 2022. — 58 с.
Issue Date: Jun-2022
Submitted date: Jun-2022
Date of entry: 23-Aug-2022
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Supervisor: Мельник, Лілія Миколаївна
UDC: 338.4
Keywords: потенціал
ефективність
управління
послуги
розвиток
прибуток
підприємство
potential
efficiency
management
services
development
profit
enterprise
Abstract: Драбик І.М. Підвищення ефективності використання економічного потенціалу підприємства (на прикладі ПрАТ «Туристично-готельний комплекс «Дністер»). Кваліфікаційна робота бакалавра (58 с., 12 рис., 11 табл., 32 літ. джерел) на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа». Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, факультет економіки та менеджменту. Тернопіль, 2022. Кваліфікаційна робота бакалавра присвячена дослідженню й пошуку шляхів підвищення ефективності використання економічного потенціалу підприємства. У роботі: досліджено зміст і структуру економічного потенціалу підприємства; описано методичні підходи до оцінювання ефективності використання економічного потенціалу підприємства; висвітлено загальну характеристику діяльності ПрАТ «Туристично-готельний комплекс «Дністер»; оцінено економічний потенціал підприємства на підставі показників його фінансово-економічної діяльності; визначено стратегічні завдання покращення використання економічного потенціалу підприємства індустрії гостинності; розроблено стратегію розвитку економічного потенціалу ПрАТ «Туристично-готельний комплекс «Дністер».
Drabyk I. Increase of enterprise economic potential use efficiency (PJSC “Tourist-hotel complex “Dnister” as a case study). Bachelor’s thesis (58 p., 12 fig., 11 tabl., 32 lit.) for obtaining the educational qualification of «Bachelor» in the specialty 241 «Hotel, Restaurant and Catering». Ternopil Ivan Puluj National Technical University, faculty of Economics and Management. Ternopil, 2022. Bachelor's thesis is devoted to research and search of ways of increase of efficiency of use of economic potential of the enterprise. In this paper, there were: investigated the content and structure of economic potential of the enterprise; described methodical approaches to estimation of economic potential use efficiency of the enterprise; highlighted the general characteristic of activity of PJSC “Tourist and hotel complex “Dnister”; the economic potential of the enterprise is estimated on the basis of indicators of its financial and economic activity; identified the strategic objectives to improve the use of economic potential of the hospitality industry; developed a strategy for the economic potential development of PJSC “Tourist and hotel complex “Dnister”.
Content: ЗМІСТ ВСТУП ……………………………………………………………..………. 5 1. ТЕОРЕТИЧНИЙ РОЗДІЛ ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ………………….................................. 7 1.1. Зміст і структура економічного потенціалу підприємства ........... 7 1.2. Методичні підходи до оцінювання ефективності використання економічного потенціалу підприємства ………………………………….. 12 Висновок до теоретичного розділу …..…………………………………… 19 2. АНАЛІТИЧНИЙ РОЗДІЛ АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРАТ «ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ДНІСТЕР» .................................................... 21 2.1. Загальна характеристика діяльності ПрАТ «Туристично-готельний комплекс «Дністер» .................................................................... 21 2.2. Оцінка економічного потенціалу підприємства на підставі показників його фінансово-економічної діяльності …….......................... 27 Висновок до аналітичного розділу ..…….....……………………………... 33 3. РЕКОМЕНДАЦІЙНО-РОЗРАХУНКОВИЙ РОЗДІЛ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРАТ «ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ДНІСТЕР» .................................................... 35 3.1. Стратегічні завдання покращення використання економічного потенціалу підприємства індустрії гостинності ...……….………....…..... 35 3.2. Розроблення стратегії розвитку економічного потенціалу ПрАТ «Туристично-готельний комплекс «Дністер» ……………………. 41 Висновок до рекомендаційно-розрахункового розділу ………….……… 47 4. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ …… 49 4.1. Отруєння препаратами побутової хімії ………………………..... 49 4.2. Характеристика небезпечних психофізіологічних та шкідливих виробничих чинників ……………………………………………...………. 50 ВИСНОВКИ ………………………………………………………………... 53 БІБЛІОГРАФІЯ ………………………………..……………………..…...... 56
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/38656
Copyright owner: © Драбик І.М., 2022
References (Ukraine): 1. Андрушків Б.М., Кирич Н.Б., Мельник Л.М., Погайдак О.Б. Семіотика визначення економічної стратегії підвищення господарсько-фінансової стабільності підприємства в умовах трансформаційного суспільства // Вісник економічної науки України. 2013. №1(23). С. 3-7. 2. Ареф’єва О., Харчук Т. Економічні засади формування потенціалу підприємства. Актуальні проблеми економіки. 2008. № 7 (85). С. 71-76. 3. Афанасьєв М.В., Білоконенко Г.В. Економічна діагностика: Навчально-методичний посібник. X.: ВД «ТНЖЕК», 2007. 296 с. 4. Бачевський Б.Є., Заблодська І.В., Решетняк О.О. Потенціал і розвиток підприємства: навч. посіб. К.: Центр учбової літератури, 2009. 400 с. 5. Бачевський Б., Пастушкова І., Яцура Є. Визначення економічного потенціалу підприємства [Електронний ресурс]. Збірник наукових праць: економічні науки. 2011. № 7. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znpen/2011_7/21VEP.pdf. 6. Бова Т.В. Оцінка ефективності використання виробничого потенціалу сучасних промислових підприємств [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekpr/2008_ 12/2/bova.pdf. 7. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. та гол. ред. В.Т. Бусел. Київ; Ірпінь: Перун, 2005. Т. VIII. 1728 с 8. Гапак Н.М., Капштан С.А. Особливості визначення фінансової стійкості підприємств. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка. 2014. Вип. 42. С. 191-196. 9. Гончар О.І. Оптимізація економічного оцінювання потенціалу підприємства. Торгівля. Комерція. Підприємництво: збірник наукових праць. 2015. №19. С 49-53. 10. Добикіна О.К., Рижиков В.С., Касьянюкс С.В., Кокотко М.Є., Костенко Т.Д., Герасимов А.А. Потенціал підприємства: формування та оцінка: навчальний посібник. К.: Центр учбової літератури, 2007. 208 с11. Должанський І.З., Загорна Т.О., Удалих О.О., Герасименко І.М., Ращупкіна В.М. Управління потенціалом підприємства: Навчальний посібник. К.: Центр навчальної літератури, 2006. 362 с. 12. Економіка підприємства в умовах ринкових перетворень: монографія / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О.Г. Янкового. Одеса: Атлант, 2010. 390 с. 13. Енциклопедія сучасної України: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=18794. 14. Іванов В.Б., Кохась О.М., Хмелевський С.М. Потенціал підприємства: науково-метод. посіб. К.: Кондор, 2009. 300 с. 15. Квасницька Р.С., Тарасюк М.В. Структуризація потенціалу підприємств. Вісник КНТЕУ. 2017. № 1. С. 73-82. 16. Краснокутська Н.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: навч. посіб. К.: Центр навчальної літератури, 2005. 352 с. 17. Лесик Л.І. Типологія видів і чинників формування економічного потенціалу підприємства. Науковий вісник НЛТУ України. 2013. №23. С. 271-278. 18. Максименко І.О., Бокій В.І. Ринкова вартість підприємства як результат реалізації його економічного потенціалу. Вісник Хмельницького національного університету. 2008. Вип. 3(1). С. 192-221. 19. Мельник Л.М. Метод аналізування рівня виробничого потенціалу підприємства з метою забезпечення його сталого розвитку // Менеджмент суб’єктів господарювання в умовах міжнародної інтеграції: колективна монографія / За заг. ред. д.е.н., проф. Тарасюк Г.М. Житомир : ЖДТУ, 2016. 448 с. С. 430-435. 20. Мельник Л. Забезпечення розвитку виробничого потенціалу підприємства в умовах переходу до сталого розвитку [Електронний ресурс] // Соціально-економічні проблеми і держава. 2017. Вип. 2 (17). С. 94-103. Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17mlmdsr.pdf. 21. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: навч. посіб. К.: Вища школа. 2003. 278 с22. Орєхова А.І. Економічний потенціал підприємства: сутнісні характеристики та структуризація [Електронний ресурс] // Економіка та управління підприємства. Мукачівський державний університет. Випуск №17. 2018. С. 308-313. Режим доступу: https://economyandsociety.in.ua/journals/17_ukr/45.pdf. 23. Особливості формування економічного потенціалу підприємства в умовах циклічних коливань / О.І. Маслак, Л.А. Квятковська, О.О. Безручко. Актуальні проблеми економіки. 2012. № 9(135). С. 36-46. 24. Осипов В.І. Економіка підприємства: підручник. Одеса: Маяк, 2005. 724 с. 25. Потенціал підприємства: формування та використання: підручник / Н. Касьянова, Д. Солоха, В. Морєва, О. Белякова, О. Балакай. 2-ге вид., доп. Київ: Центр учбової літератури, 2013. 248 с. 26. Прохорова В.В., Тарасюк Д.С. Формування економічного потенціалу підприємства: теоретичний аспект. Економіка та управління підприємствами. Економіка і регіон. 2015. № 4(53). С. 35-39. 27. Сафонов Ю.М., Завізєна Н.С. Управління потенціалом підприємства: навч. посіб. Одеса: Апрель, 2011. 234 с. 28. Турило А.А. Потенціал підприємства: сутність та методологічні підходи до визначення. Економічний вісник. 2014. № 3. C. 65-71. 29. Федонін О.С., Рєпіна І.М., Олексюк О.І. Потенціал підприємства: формування та оцінка: навч. посібник. К.: КНЕУ, 2004. 316 с. 30. Чепка В.В., Матяш О.К. Фінансова стійкість підприємства: сутність та фактори впливу. Економіка і суспільство. 2017. №12. С. 649-655. 31. Хіміон О.О. Теоретичні і методичні засади оцінки управління вартістю компанії. Актуальні проблеми економіки. 2010. Вип. 5(107). С. 150-158. 32. Шкроміда Н.Я. Комплексна оцінка економічного потенціалу суб’єктів господарювання. Економічний аналіз: Зб. наук праць. Тернопіль: Економічна думка. Тернопіль: ТНЕУ, 2011. Вип. 9, Ч. 1. С. 383 -386.
Content type: Bachelor Thesis
Appears in Collections:241 — Готельно-ресторанна справа (бакалаври)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dyplom_Drabyk I_M_2022.pdf1,12 MBAdobe PDFView/Open
Авторська довідка_ Драбик.doc68 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools