Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/38653
Title: Напрями забезпечення системи управління інноваційним розвитком підприємства гостинності (на прикладі готелю-хостелу “У Поттера”)
Other Titles: Some ways of hospitality enterprise innovative development management system assurance (hotel-hostel “U Potter” as a case study)
Authors: Гунька, Дмитро Васильович
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна
Bibliographic description (Ukraine): Гунька Д.В. Напрями забезпечення системи управління інноваційним розвитком підприємства гостинності (на прикладі готелю-хостелу “У Поттера”): дипломна робота бакалавра за спеціальністю „241 — готельно-ресторанна справа“ / Д.В. Гунька . — Тернопіль: ТНТУ, 2022. — 73 с.
Issue Date: Jun-2022
Submitted date: Jun-2022
Date of entry: 23-Aug-2022
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Supervisor: Нагорняк, Галина Степанівна
UDC: 338.488
Keywords: інновації
система
управління
розвиток
ефективність
прибуток
підприємство
innovation
system
management
development
efficiency
profit
enterprise
Abstract: Гунька Д. В. Напрями забезпечення системи управління інноваційним розвитком підприємства гостинності (на прикладі готелю-хостелу “У Поттера”). Кваліфікаційна робота бакалавра (73 с., 3 рис., 19 табл., 37 літ. джерел) на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” за спеціальністю 241 “Готельно-ресторанна справа”. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, факультет економіки та менеджменту. Тернопіль, 2022. Кваліфікаційна робота бакалавра присвячена дослідженню напрямів забезпечення системи управління інноваційним розвитком підприємства. У роботі досліджено поняття інновацій в індустрії гостинності; описано особливості кластеризації як елементу системи управління інноваційним розвитком підприємств індустрії гостинності; здійснено аналіз інноваційних процесів готелю-хостелу “У Поттера”; оцінено систему надання послуг підприємства; охарактеризовано передумови інноваційного розвитку хостелу “У Поттера”; обґрунтовано доцільність реалізації проєктного рішення з масштабування бізнесу.
Hunka D. V. Some ways of hospitality enterprise innovative development management system assurance (hotel-hostel “U Potter” as a case study). Bachelor’s thesis (73 p., 3 fig., 19 tabl., 37 lit.) for obtaining the educational qualification of “Bachelor” in the specialty 241 “Hotel-restaurant dusiness”. Ternopil Ivan Puluj National Technical University, faculty of Economics and Management. Ternopil, 2022. Bachelor’s thesis is devoted to research the directions of hospitality enterprise innovative development management system assurance. In this paper, there were: investigated the concept of innovations in the hospitality industry; described the features of clustering as an element of the innovative development management system of enterprises of the hospitality industry; carried out the analysis of innovative processes of hotel-hostel “U Pottera”; estimated the providing services system of the enterprise; characterized the preconditions of innovative development of hostel; substantiated the expediency of the business scaling project realization.
Content: ЗМІСТ ВСТУП………………………………………………………………………………..5 1. ТЕРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА ГОСТИННОСТІ……………………………………………………………………...7 1.1. Поняття інновацій в індустрії гостинності………………………………….7 1.2. Дослідження загальних факторів впливу на систему управління інноваційним розвитком підприємства індустрії гостинності…………………..14 2. ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ГОТЕЛЮ-ХОСЕЛУ “У ПОТТЕРА”……………………………...25 2.1. Аналіз інноваційних процесів готелю-хостелу “У Поттера”……………….25 2.2. Оцінювання системи надання послуг готелю-хостелу “У Поттера”……….31 3. НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ГОТЕЛЮ-ХОСТЕЛУ “У ПОТТЕРА”……………………………45 3.1. Характеристика передумов інноваційного розвитку готелю-хостелу “У Поттера”…………………………………………………………………………….45 3.2. Обгрунтування доцільності реалізації проєктного рішення з масштабування бізнесу……………………………………………………………………………….52 4. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, ОСНОВИ ОХОРОНА ПРАЦІ……………62 4.1. Забезпечення ефективної роботи персоналу при розробленні і реалізації заходів з евакуації персоналу та клієнтів готелю-хостелу “У Поттера”………..62 4.2. Організація охорони праці у готелі-хостелі “У Поттера”…………………..63 ВИСНОВКИ………………………………………………………………………...67 БІБЛІОГРАФІЯ……………………………………………………………………..70
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/38653
Copyright owner: © Гунька Д.В., 2022
References (Ukraine): 1. Андрушків Б. М. Криза взаємовідносин у загальній теорії криз // Журнал Європейської економіки. Червень 2011. Том 10 (№ 2). С. 121–131. 2. Білан М. О. Готельні ланцюги: стан і перспективи розвитку. Всё о туризме. Туристическая библиотека. URL: https://tourlib.net/statti_ukr/bilan.htm. 3. Бойко М. Г., Гопкало Л. M. Організація готельного господарства: підручн. К.: Київ, нац. торг.-екон. ун-т, 2006. 448 с. 4. Бурий С. А. Антикризове управління та управлінські рішення – проблеми підприємств малого бізнесу: монограф. Хмельницький: ТОВ “Тріада- М”. 2006. 93 с. 5. Василенко В. А., Шостка В. І. Ситуаційний менеджмент: навч. посіб. К.: ЦУЛ, 2003. 285с. 6. Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент: навч.-метод. посіб. для самост. вивчення дисципліни. Київський національний економічний ун-т. К.: КНЕУ, 2000. 237 с. 40 7. Вудвуд В. В. Антикризове управління підприємством як засіб стабілізації його фінансового стану. Інноваційна економіка. 2009. № 5. С. 236– 239. 8. Галасюк К.А. Готельні ланцюги в сучасній індустрії гостинності. Науковий вісник ОНЕУ. 2012. №21(173). С.127-135. 9. Головко О. Організація готельного господарства: навч. посіб.; М-во освіти і науки України, Мукачівський державний університет. К.: Кондор, 2011. 408 с. 10. Давидова О. Ю., Писаревський І. М. Сучасний стан та перспективи розвитку готельного бізнесу в Україні. Збірник наукових праць ХДУХТ “Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг”. 2008. Випуск 2(8), частина 2. С.215-219.11. Данильчук В. Ф. Особенности формирования и развития туристических предприятий: монограф. Донецк: НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти. 2006. 240 с. 12. Дмитренко А. І. Стратегії антикризової діяльності промислових підприємств // Вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ. 2013. № 4 (20). С. 49–53. 13. Дріневський Н. П. До концепції розвитку санаторно-курортної справи в Україні // Медична реабілітація, курортологія і фізіотерапія. 2002. №3(31). С. 39-42. 14. Зубков А. А., Чібісов С. І. Довідник працівника готельного господарства. К.: Вища школа, 1985. 272 с. 15. Іванова Л. О. Оцінка маркетингових можливостей підприємств готельного господарства в окремих регіонах України // Щорічник наукових праць, вип. ХІV. Львів: НАН України ІРД, 2003. С. 230-242. 16. Іванюта С. М. Антикризове управління: навч. посібн. К.: Центр учбової літератури. 2007. 288 с. 17. Кирич Н. Б. Антикризова стратегія – умова стабільного розвитку підприємства // Всеукраїнський науково-виробничий журнал “Сталий розвиток економіки”. 2010. № 3. С. 57–62. 18. Кирич Н. Б. Антикризовий менеджмент: підруч. Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя. 2012. 159 с. 19. Косій Т. М. Сучасний стан розвитку готельного господарства України // Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції “Індустрія гостинності в країнах Європи”. 4-6 грудня 2018 р. Сімферополь: ВіТроПринт, 2018. С.152-154. 20. Круль Г. Я. Основи готельної справи: навч. посіб. М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. К.: Центр учбової літератури, 2011. 367 с.21. Кудлаєнко С. В. Особливості прояву кризових явищ на вітчизняних підприємствах. Вісник Хмельницького національного університету. 2009. № 6. T. 1. С. 83–86. 22. Кузнецова Н. М. Основи економіки готельного та ресторанного господарства. К.: Інститут туризму, 1997. 176 с. 23. Лігоненко Л. О. Антикризове управління підприємством: теоретико- методологічні засади та практичний інструментарій. К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т. 2011. 580 с. 24. Мальська М. П., Пандяк І. Р. Готельний бізнес: теорія та практика: підруч. М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. К.: Центр учбової літератури, 2012. 470 с. 25. Мунін Г. Б., Роглєв Х. Й. Управління сучасним готельним комплексом: навч. посіб. К.: Ліра. К, 2005. 520 с. 26. Нечаюк Л. І., Телеш Н. О. Готельно-ресторанний бізнес. Менеджмент: навч. посіб. К.: Центр навч. л-ри, 2003. 348с. 27. Пуцентайло П. Р. Економіка і організація туристично-готельного підприємництва: навч. посіб. К.: Центр навч л-ри, 2007. 344 с. 28. Рачинська Г.В., Лісовська Л.С. Визначення та оцінювання інноваційної привабливості підприємств. Вісник НУ “Львівська політехніка”, 2010. Вип. № 628 “Проблеми економіки та управління”. С. 272-276. 29. Роглєв Х. Менеджмент готелю: економіко-організаційні аспекти: навч. Посіб.; під ред. Георгій Мунін; Мукачівський державний університет. К.: Кондор, 2011. 442 с. 30. Смирнов В. М. Проблеми переходу української економіки на інноваційний шлях розвитку. Прометей., 2011. Вип. № 1 (22). С. 253-256. 31. Стадник В.В., Йохна М.А. Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства. Хмельницький: ХНУ, 2010. 320 с. 32. Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства: навч. посіб., за заг. ред. О. М. Ястремської, Г. В. Верещагіної. X.: ВД “ІНЖЕК”, 2012. 340 с.33. Семенов В. Ф., Бортник Л. В. Франчайзинг як метод організації і розвитку готельного бізнесу. Вісник соціально-економічних досліджень. 2016. Вип. 2 (1). С. 68-75. 34. Школа І. М. Менеджмент туристичної індустрії: навчальний посібник / за ред. проф. І. М. Школи. Чернівці: Книги– ХХІ, 2005. 596 с. 35. Штангрет А. М., Копилюк О. І. Антикризове управління підприємством: навч. посіб. К.: Знання, 2010. 335 с. 36. Яворська О., Кравченко В., Сільченко О. Регіональний ринок туристичної сфери України в сучасних умовах соціалізації економіки. Сучасні особливості формування і управління інноваційним потенціалом регіонального розвитку туризму та рекреації: зб. тез доповідей міжнар. наук.-практ. конф. Тернопіль: ФОП Паляниця В.А. 2015. С. 244-247. 37. Яворська О. Г. Специфіка функціонування інноваційної туристичної індустрії на регіональному рівні. Регіональна політика: історія, політико- правові засади, архітектура, урбаністика: Мат. міжнар. наук.-практ. конф. Київ, 2017. Ч. ІІ. С. 291-296.
Content type: Bachelor Thesis
Appears in Collections:241 — Готельно-ресторанна справа (бакалаври)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dyplom_Gunka D_V_2022.pdf555,24 kBAdobe PDFView/Open
Авторська довідка _Гунька.doc45 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools