Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/38616
Title: Формування комунікативних навичок у дітей з розладами аутичного спектру
Other Titles: Formation of communicative skills in children with autic spectric disorders
Authors: Вишньовський, Василь
Козак, Марія
Vyshnyovsky, Vasyl
Kozak, Mariia
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, вул. Руська, 56, м. Тернопіль, Україна, 46001
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, 56 Ruska str., 46001, Ternopil, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Вишньовський В. Формування комунікативних навичок у дітей з розладами аутичного спектру [Електронний ресурс] / Василь Вишньовський, Марія Козак // Соціально- економічні проблеми і держава. — 2021. — Вип. 2 (25). — С. 202-209. — Режим доступу: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2021/21vvvras.pdf
Bibliographic description (International): Vyshnyovsky, V. & Kozak, M. (2021) Formuvannia komunikatyvnykh navychok u ditei z rozladamy autychnoho spektru [Formation of communicative skills in children with autic spectric disorders]. Sotsialno-ekonomichni problemy i derzhava [Socio-Economic Problems and the State] (electronic journal), Vol. 25, no. 2, pp. 202-209. Available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2021/21vvvras.pdf
Journal/Collection: Електронне наукове фахове видання "Соціально-економічні проблеми і держава"
Issue: 2(25)
Issue Date: Nov-2021
Submitted date: Oct-2021
Date of entry: 27-Jul-2022
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна)
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
DOI: https://doi.org/10.33108/sepd2022.02.202
UDC: 159.9
Keywords: аутизм
діти
соціалізація
autism
children
socialization
Number of pages: 8
Page range: 202-209
Start page: 202
End page: 209
Abstract: У статті вказано, що останнім часом в сучасній науці все більше уваги приділяють проблемі вивчення і корекції різних порушень розвитку у дітей. Встановлено, що одне з центральних місць в спектрі інтересів спеціальних психологів займає проблема розладів аутистичного спектру. Аутизм є варіантом психічного розвитку, що виявляється у відриві від реальності, відгородженості від зовнішнього світу. Подано визначення аутизму вченими, одним із яких є наступне: «аутизм – це психопатологічний синдром, який характеризується недостатністю спілкування, формується на основі первинних структурних порушень або нерівномірності розвитку передумов спілкування і вторинної втрати регулятивного впливу спілкування на мислення та поведінку». Вказано, що розлад аутистичного спектру є особливою формою аномального психічного розвитку, при якій спостерігаються певні порушення комунікативної поведінки, а також емоційного контакту дитини з навколишнім світом. Наведено основні ознаки аутизму: порушення комунікації, стереотипна поведінка і ослаблення здатності до соціальної взаємодії. Встановлено, що у всіх дітей з аутизмом спостерігаються проблеми з комунікацією незалежно від стану інтелекту і розвитку мови. Це проявляється в тому, що їм важко увійти в контакт з іншими людьми і виникає нерозуміння, коли їм потрібно скористатися комунікацією. Якщо для дитини з аутизмом не важко побудувати просту фразу і якщо у неї великий словниковий запас, то це ще не означає, що у нього не буде труднощів у спілкуванні. Відзначено, що налагоджений з дитиною контакт сприяє прийняттю та розумінню особливостей такої дитини, а також дає можливість підготуватися до можливих негативних реакцій і спровокувати потрібні реакції. Наголошено, що важливим аспектом роботи з дитиною з аутизмом є складання індивідуального плану роботи з нею. Обгрунтовано, що для того, щоб дитина відчувала себе комфортно в суспільстві, потрібно формувати, розвивати та закріплювати її комунікативні вміння і навички.
It is stated in the article that recently, in modern science, more and more attention has been paid to the problem of studying and correcting various developmental disorders in children. It is determined that one of the central places in the range of interests of special psychologists is the problem of autism spectrum disorders. Autism is a variant of mental development, which is manifested in isolation from reality, isolation from the outside world. Definition of autism by scientists are provided, one of which is the following: «autism is a psychopathological syndrome characterized by a lack of communication, formed on the basis of primary structural disorders or uneven development of the preconditions of communication and the secondary loss of the regulatory influence of communication on thinking and behavior». It is indicated that autism spectrum disorder is a special form of abnormal mental development, in which there are certain disorders of communicative behavior, as well as emotional contact of the child with the outside world. The main signs of autism are outlined: impaired communication, stereotyped behavior and weakened ability to social interaction. It is determined that all children with autism have problems with communication, regardless of intelligence and language development. This is manifested in the fact that it is difficult for them to get in touch with other people and there is a misunderstanding when they need to use communication. If it is not difficult for a child with autism to build a simple phrase and if he/she has a large vocabulary, it does not mean that he/she will not have difficulties in communicating. In turn, it is the established that the contact with the child promotes acceptance and understanding of features of such child, and also gives the chance to prepare for possible negative reactions and to provoke the necessary reactions. It is emphasized that an important aspect of working with a child with autism is to draw up an individual plan for working with such child It is substantiated that, in order for a child to feel comfortable in the society, it is necessary to form, develop and consolidate his/her communication skills.
Sponsorship: The authors received no direct funding for this research.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/38616
ISSN: 2223-3822
Copyright owner: Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава»
URL for reference material: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2021/21vvvras.pdf
https://naurok.com.ua/osoblivosti-stanovlennya-movlennevo-sferi-u-ditey-zrozladami-autichnogo-spektru-63553.html
References (Ukraine): 1. Базима Н. В. Розвиток мовлення дітей з аутизмом: навчально-методичний посібник. Харків: Ранок, 2018. 144 с.
2. Ігнатьєва О. Особливості реалізації педагогіки партнерства в умовах інклюзивної освіти. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали міжнар. наук.-практ. інт.-конф. (м. Переяслав-Хмельницкий, 25 червня 2019 р.). Переяслав-Хмельницький, 2019. Вип. 48. С. 68-70.
3. Кондратенко Л. О. Діти із затримкою психічного розвитку : характеристика, особливості психологічного супроводу : навч. посіб. Суми: Ранок, 2015. 56 с
4. Прядко Л. О. Навчання та виховання дітей розладами аутичного спектра : методичний посібник. Київ: ДІА, 2019. – 120 с. – (3-тє., виправл. і доповн.).
5. Ткач Х. Я. Обстеження мовленнєвого розвитку дітей з аутизмом і тяжкими порушеннями мовлення. На основі поведінкового підходу: практичний посібник. Тернопіль: Мандрівець, 2020. 136с.
6. Чаренцева О. О., Пономарьова Т. В. Особливості становлення мовленнєвої сфери у дітей з розладами аутичного спектру. URL: https://naurok.com.ua/osoblivosti-stanovlennya-movlennevo-sferi-u-ditey-zrozladami-autichnogo-spektru-63553.html (дата звернення 18.10.2021).
7. Шеремет М. К. Розвиток мовленнєвої активності дітей з аутистичними порушеннями старшого дошкільного віку: навчально-методичний посібник. Київ: ДІА, 2017. 192с.
References (International): 1. Bazyma N. V. (2018) Rozvytok movlennia ditei z autyzmom: navchalno-metodychnyi posibnyk [Speech development of children with autism: a textbook]. Kharkiv: Ranok. (in Ukrainian)
2. Ignatieva O. (2019) Osoblyvosti realizatsii pedahohiky partnerstva v umovakh inkliuzyvnoi osvity. [Features of the pedagogy of partnership in an inclusive education] Proceedings of the Trends and prospects for the development of science and education in the context of globalization: materials intern. scientific-practical int.-conf. (Pereyaslav-Khmelnitsky, June 25, 2019). Pereyaslav-Khmelnytsky, Issue. 48. pp. 68-70.
3. Kondratenko L. O. (2015) Dity iz zatrymkoiu psykhichnoho rozvytku : kharakterystyka, osoblyvosti psykholohichnoho suprovodu : navch. posib [Children with mental retardation: characteristics, features of psychological support: textbook.]. Sumy: Morning. (in Ukrainian)
4. Pryadko L. O. (2019) Navchannia ta vykhovannia ditei rozladamy autychnoho spektra : metodychnyi posibnyk [Teaching and educating children with autism spectrum disorders: a guide]. Kyiv: DIA. (in Ukrainian)
5. Tkach H. Ya. (2020) Obstezhennia movlennievoho rozvytku ditei z autyzmom i tiazhkymy porushenniamy movlennia. Na osnovi povedinkovoho pidkhodu: praktychnyi posibnyk [Examination of speech development of children with autism and severe speech disorders. Behavioral approach: a practical guide]. Ternopil: Mandrivets. (in Ukrainian)
6. Charentseva O.O., Ponomareva T.V. Osoblyvosti stanovlennia movlennievoi sfery u ditei z rozladamy autychnoho spektru [Features of the formation of the speech sphere in children with autism spectrum disorders]. URL: https://naurok.com.ua/osoblivosti-stanovlennya-movlennevo-sferi-u-ditey-zrozladami-autichnogo-spektru-63553.html (accessed 18.10.2021).
7. Sheremet M.K. (2017) Rozvytok movlennievoi aktyvnosti ditei z autystychnymy porushenniamy starshoho doshkilnoho viku: navchalno-metodychnyi posibnyk [Development of speech activity of children with autistic disorders of senior preschool age: a textbook]. Kyiv: DIA. (in Ukrainian)
Content type: Article
Appears in Collections:Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2021, Випуск 2(25)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
21vvvras.pdfФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК У ДІТЕЙ З РОЗЛАДАМИ АУТИЧНОГО СПЕКТРУ728,67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.