Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/38612
Title: Мотивація самозмін як умова розвитку особистості
Other Titles: Motivation of self-change fs a condition of personality development
Authors: Періг, Ірина
Пугарський, Станіслав
Perig, Iryna
Puharskyi, Stanislav
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна
Ternopil Ivan Puluj National University, 56, Ruska str., Ternopil, 46001, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Періг І. Мотивація самозмін як умова розвитку особистості [Електронний ресурс] / Ірина Періг, Станіслав Пугарський // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2021. — Вип. 2 (25). — С. 106-112. — Режим доступу: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2021/21pimuro.pdf
Bibliographic description (International): Perig, I. & Puharskyi, S. (2021) Motyvatsiia samozmin yak umova rozvytku osobystosti [Motivation of self-change fs a condition of personality development]. Sotsialno-ekonomichni problemy i derzhava [Socio-Economic Problems and the State] (electronic journal), Vol. 25, no. 2, pp. 106-112. Available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2021/21pimuro.pdf
Journal/Collection: Електронне наукове фахове видання "Соціально-економічні проблеми і держава"
Issue: 2(25)
Issue Date: Nov-2021
Submitted date: Oct-2021
Date of entry: 27-Jul-2022
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна)
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
DOI: https://doi.org/10.33108/sepd2022.02.106
UDC: 159.9
Keywords: мотивація
самозміни
самовдосконалення
самоактуалізація
motivation
self-changes
self-improvement
self-actualization
Number of pages: 7
Page range: 106-112
Start page: 106
End page: 112
Abstract: У статті описується проблема розвитку особистості, здатності до самовдосконалення, самостійного вибору зміни траєкторії життєвого шляху. Обґрунтовується, що особистісний розвиток є динамічним процесом життєвого шляху людини та показником життєдіяльності зрілої особистості, характеризується відчуттям людиною своєї природи, поступальними змінами в самосприйманні, ставленні до себе, розумінні та опанування своїх емоцій, дій та вчинків, конструктивними рішеннями проблемних ситуацій та вибором вдалих способів самопрезентації тактик взаємодії з іншими людьми тощо. Розгляд як позитивних (потреба в самоактуалізації, особистісна зрілість, прагнення до досконалості), так і негативних факторів (комплекс неповноцінності, незадоволеність якістю життя тощо) життєдіяльності особистості, може послужити причиною до самовдосконалення. Аналізуються питання самозмін, саморозвитку, особистісного росту в контексті відомих психологічних теорій: психоаналітичної, гуманістичної, екзистенційної. Здійснено поділ факторів детермінації змін на об’єктивні та суб’єктивні, прирівнюються до зовнішньої і внутрішньої мотивації. Саме внутрішня мотивація, на наш погляд, є найбільш дієвою і стрижневою в особистісному розвитку. Здійснюючи аналіз наукових джерел, визначено сутність та структуру мотивації саморозвитку особистості, що представлена як сукупність спонукань до самозмін, які спрямовані на підвищення рівня особистісної та соціальної компетентностей для реалізації власного життєвого сценарію. До складових мотивації самовдосконалення належать ціннісний, емоційний, цільовий, діяльнісний, когнітивний, вольовий рівні. Основними детермінантами самовдосконалення є: природна потреба до самоактуалізації, рівень особистісної зрілості, подолання комплексу неповноцінності, особистісний розвиток; незадоволеність якістю життя; прагнення до досконалості; відчуття себе повноцінно функціонуючою особистістю; бажання коригувати власні недоліки тощо.
The article describes the problem of personality development, the ability to self-improvement, independent choice of changing the trajectory of life. It is substantiated that personal development is a dynamic process of human life and an indicator of life of a mature person, characterized by a person's sense of nature, progressive changes in self-perception, attitude, understanding and mastery of their emotions, actions and deeds, constructive solutions to problems and successful choices. self-presentation of tactics of interaction with other people, etc. Consideration of both positive (need for self-actualization, personal maturity, striving for perfection) and negative factors (inferiority complex, dissatisfaction with quality of life, etc.) of a person's life, can be a reason for self-improvement. Issues of self-change, self-development, personal growth in the context of well-known psychological theories are analyzed: psychoanalytic, humanistic, existential. The factors of determination of changes are divided into objective and subjective, equated to external and internal motivation. It is intrinsic motivation, in our opinion, is the most effective and pivotal in personal development. Carrying out the analysis of scientific sources, the essence and structure of motivation of self-development of the person which is presented as set of motives to self-changes which are directed on increase of level of personal and social competences for realization of own life scenario is defined. The components of motivation for self-improvement include value, emotional, target, activity, cognitive, volitional levels. The main determinants of self-improvement are: the natural need for self-actualization, the level of personal maturity, overcoming the inferiority complex, personal development; dissatisfaction with the quality of life; striving for perfection; feeling like a fully functioning person; desire to correct their own shortcomings, etc.
Sponsorship: The authors received no direct funding for this research.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/38612
ISSN: 2223-3822
Copyright owner: Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава»
URL for reference material: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2021/21pimuro.pdf
References (Ukraine): 1. Штепа О. Мудрість як метафункціональний рівень психологічної ресурсності особистості. Проблеми сучасної психології. 2019. – №46.
2. Фромм Е. Втеча від свободи. К.: Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля». 2019. 257 с.
3. Adler A. The practice and theory of individual psychology. New York: Harcourt, Brace. 1927.
4. Erikson E.H. Identity: youth and crises. New York: Norton. 1968.
5. Jung C. G. Analytical psychology: Its theory and practice (The Tavistock Lectures). New York: Pantheon. 1968.
References (International): 1. Shtepa O. Mudrist jak metafunktsionalnyy riven psycholohichnoji resursnosti osobystosti [Wisdom as a metafunctional level of psychological resourcefulness of the individual]. Problemy suchasnoji psychologiyi [Problems of modern psychology]. Nо 46.
2. Fromm E. (2019) Vtecha vid svobody [Еscape from freedom]. Knyzhkovyj klub «Klub simejnogho dozvillja». [in Ukrainian].
3. Adler A. (1927) Praktіka i teorija individualnoj psichologiji [Practice and theory of individual psychology]. [in English].
4. Ericson E. (1968) Identiсhnost: junost i krisisy [Identity: adolescence and crises]. [in English].
5. Junh K. G. (2010) Analitichna Psicholohija: teorija i praktika [Analytical psychology: Its theory and practice]. [in English].
Content type: Article
Appears in Collections:Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2021, Випуск 2(25)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
21pimuro.pdfМОТИВАЦІЯ САМОЗМІН ЯК УМОВА РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ724,09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.