Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/38586
Title: Фінансова звітність як елемент системи управління підприємством
Other Titles: Financial statements as an element of the enterprise management system
Authors: Марущак, Леся
Бобик, Владислав
Шумило, Ангеліна
Кіндратів, Роман
Marushchak, Lesia
Bobyk, Vladyslav
Shumylo, Angelina
KindrativV, Roman
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, 56 Ruska str., 46001 Ternopil, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Марущак Л. Фінансова звітність як елемент системи управління підприємством [Електронний ресурс] / Леся Марущак, Владислав Бобик, Ангеліна Шумило, Роман Кіндратів // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2021. — Вип. 2 (25). — С. 128- 135. — Режим доступу: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2021/21mlisup.pdf
Bibliographic description (International): Marushchak, L., Bobyk, V., Shumylo, A. & Kindrativ, R. (2021) Finansova zvitnist yak element systemy upravlinnia pidpryiemstvom [Financial statements as an element of the enterprise management system]. Sotsialno-ekonomichni problemy i derzhava [Socio-Economic Problems and the State] (electronic journal), Vol. 25, no. 2, pp. 128-135. Available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2021/21mlisup.pdf
Journal/Collection: Електронне наукове фахове видання "Соціально-економічні проблеми і держава"
Issue: 2(25)
Issue Date: Nov-2021
Submitted date: Oct-2021
Date of entry: 27-Jul-2022
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна)
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
ORCID Id: https://orcid.org/0000-0002-8666-0071
https://orcid.org/0000-0003-1271-0969
DOI: https://doi.org/10.33108/sepd2022.02.128
UDC: 657
JEL: A10
Keywords: фінансова звітність
бухгалтерська звітність
користувачі
управлінські рішення
галузь економіки
підприємство
статистичні дані
контролінг
інформаційно-аналітичне забезпечення
financial reporting
accounting
users
management decisions
industry
enterprise
statistics
controlling
information and analytical support
Number of pages: 8
Page range: 128-135
Start page: 128
End page: 135
Abstract: У статті з’ясовано визначення фінансової звітності підприємств, яка є системою узагальнених показників, які свідчать про підсумки фінансово–господарської діяльності підприємства за минулий період (місяць, квартал, рік). Вона складається методом підрахунку, групування і спеціальної обробки даних поточного бухгалтерського обліку і є завершальною його стадією. Сформовано власне визначення бухгалтерської звітності – це звітність, що складається на підставі даних бухгалтерського обліку для задоволення потреб користувачів звітів. У статті також роз’яснено, що фінансова звітність – це бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період (місяць, квартал, рік). Доведено, що до фінансової звітності включаються показники діяльності філій, представництв, відділень та інших підрозділів підприємства. У статті з’ясовано, що об’єднання підприємств, крім власної звітності, складають та подають зведену фінансову звітність щодо всіх підприємств, які входять до їх складу, якщо це передбачено в установчих документах об’єднань підприємств відповідно до законодавства. Доведено гіпотезу, що звіт повинен дотримуватися органічної єдності показників, які в ньому відображаються. Фінансова звітність також повинна задовольняти інформаційні потреби тих користувачів, які не можуть вимагати звітів, складених з урахуванням їх конкретних інформаційних потреб. У статті окреслено, що важливим джерелом інформації про хід виконання планів соціально-економічного розвитку різних підприємств, бізнес-планів інших формувань, які створюються в галузях у результаті реформування власності, є показники, які записуються у звіти. Кожний показник, який записаний, – це основа для виявлення резервів підвищення ефективності роботи підприємства, виявлення недоліків, які виникли, й уникнення їх у майбутньому.
The article clarifies the definition of financial statements of enterprises, which is a system of generalized indicators that shows the results of financial and economic activities of the enterprise for the past period (month, quarter, year). It consists of the method of calculation, grouping and special data processing of current accounting and is its final stage. The own definition of accounting is formulated as follows: a report that is compiled on the basis of accounting data to meet the needs of the reports users. It is also explained in the article that financial statements are financial statements that contain information about the financial condition, results of operations and cash flows of the enterprise for the reporting period (month, quarter, year). It is proved that the financial statements include performance indicators of branches, representative offices, and other divisions of the enterprise. The article clarifies that associations of enterprises, in addition to their own reporting, prepare and submit consolidated financial statements for all enterprises that are part of them, if it is provided in the constituent documents of associations of enterprises in accordance with the law. The hypothesis that the report must adhere to the organic unity of the indicators reflected in it is proved. Financial statements should also meet the information needs of those users who cannot request reports that are tailored to their specific information needs. The article outlines that the source of information on the implementation of plans for socio-economic development of various enterprises, business plans of other formations that are created in the industries as a result of property reform are indicators that are recorded in the reports. Each indicator is shown, it is the basis of work to identify shortcomings that have arisen and avoid them in the process of enterprise management.
Sponsorship: The authors received no direct funding for this research.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/38586
ISSN: 2223-3822
Copyright owner: Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава»
URL for reference material: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2021/21mlisup.pdf
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/inek/2011_2/86.pdf
References (Ukraine): 1. Андрієнко В. Поняття та склад фінансової звітності в умовах гармонізації бухгалтерського обліку: Наука молода: 2008. C. 153–157.
2. Голов С. Ф. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Дніпропетровськ: ТОВ Баланс - Клуб, 2001. 768 с.
3. Івахненко С. П. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту: Потенційні переваги і реальні проблеми: Бухгалтерський облік і аудит:, 2011. C. 56–62.
4. Кучеренко, Т. Класифікація господарської звітності: генезис і проблеми сучасності. Вісник Тернопільського національного економічного унверситету. 2008. Вип 2. С. 98–108.
5. Лишиленко О. В. Бухгалтерський облік: підручник. Центр навч. літератури, 2005. 632 с.
6. Нашкерська Г. В. Фінансовий облік. Кондор, 2005. 503 с.
7. Пушка М. С. Фінансовий облік:, Тернопіль : Карт-бланш, 2002. 628 с.
8. Сахарцева І. І. Основи складання бухгалтерської звітності за вимогами Національних стандартів України.: Кондор, 2003. 614 с.
9. Стельмащук А. М. Методичне забезпечення аналізу і прогнозування показників бухгалтерської фінансової звітності. Інноваційна економіка. Всеукраїнський науково-виробничий журнал. URL: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/inek/2011_2/86.pdf.
10. Чебанова Н В., Чупир Т. Я., Василенко Ю. А. Фінансова звітність підприємств: Харків. Фактор, 2006. 444 с.
References (International): 1. Andriienko V. (2008) Poniattia ta sklad finansovoi zvitnosti v umovakh harmonizatsii bukhhalterskoho obliku [The concept and composition of financial statements in terms of harmonization of accounting]. Nauka moloda, pp. 153–157.
2. Holov S. F. (2001) Bukhhalterskyi oblik ta finansova zvitnist v Ukraini [Accounting and financial reporting in Ukraine]. Dnipropetrovsk: TOV Balans – Klub. (in Ukrainian)
3. Ivakhnenko S. P. (2011) Informatsiini tekhnolohii v orhanizatsii bukhhalterskoho obliku ta audytu: Potentsiini perevahy i realni problemy [Information technology in the organization of accounting and auditing: Potential benefits and real problems]. Bukhhalterskyi oblik i audyt, pp. 56–62.
4. Kucherenko T. Ie. (2008) Klasyfikatsiia hospodarskoi zvitnosti: henezys i problemy suchasnosti [Classification of economic reporting: genesis and problems of today]. Visnyk TNEU, Vol. 2, pp. 98–108.
5. Lyshylenko O.V. (2005) Bukhhalterskyi oblik: pidruchnyk [Accounting: a textbook.] Tsentr navch. Literatury. (in Ukrainian)
6. Nashkerska H.V. (2005) Finansovyi oblik [Financial Accounting]. Kondor. (in Ukrainian)
7. Pushkar M. S. (2002) Finansovyi oblik [Financial Accounting]. Ternopil: Kart-blansh. (in Ukrainian)
8. Sakhartseva I. I. (2003) Osnovy skladannia bukhhalterskoi zvitnosti za vymohamy Natsionalnykh standartiv Ukrainy [Basis of preparation of financial statements in accordance with the requirements of National Standards of Ukraine]. Kondor. (in Ukrainian)
9. Stelmashchuk A. M. (2011) Metodychne zabezpechennia analizu i prohnozuvannia pokaznykiv bukhhalterskoi finansovoi zvitnosti [Methodical support of analysis and forecasting of financial reporting indicators.]. Innovatsiina ekonomika. Vseukrainskyi naukovo-vyrobnychyi zhurnal. [Innovative economy. All-Ukrainian scientific and production journal] Available at: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/inek/2011_2/86.pdf.
10. Chebanova N. V., Chupyr T. Ya., Vasylenko Yu. A. (2006) Finansova zvitnist pidpryiemstv [Financial statements of enterprises]. Kharkiv: Faktor. (in Ukrainian)
Content type: Article
Appears in Collections:Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2021, Випуск 2(25)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
21mlisup.pdfФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЯК ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ753,92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.