Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35887

Title: Experimental research of the module for gathering plant of chicory roots
Other Titles: Експериментальні дослідження модуля для збирання гички коренеплодів цикорію
Authors: Береженко, Євген Богданович
Паньків, Марія Романівна
Йовбагі, Ян
Береженко, Богдан Миколайович
Berezhenko, Eugene
Pankiv, Maria
Jobbagy, Jan
Berezhenko, Bogdan
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Словацький сільськогосподарський університет у Нітрі, Нітра, Словаччина
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Slovak University of Agricultural in Nitra, Nitra, Slovakia
Bibliographic description (Ukraine): Experimental research of the module for gathering plant of chicory roots / Eugene Berezhenko, Maria Pankiv, Jan Jobbagy, Bogdan Berezhenko // Scientific Journal of TNTU. — Tern. : TNTU, 2021. — Vol 101. — No 1. — P. 56–67.
Bibliographic description (International): Berezhenko E., Pankiv M., Jobbagy J., Berezhenko B. (2021) Experimental research of the module for gathering plant of chicory roots. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 101, no 1, pp. 56-67.
Is part of: Вісник Тернопільського національного технічного університету, 1 (101), 2021
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University, 1 (101), 2021
Journal/Collection: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 1
Volume: 101
Issue Date: 23-Mar-2021
Submitted date: 25-Feb-2021
Date of entry: 8-Sep-2021
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2021.01.056
UDC: 631.356.22
Keywords: спосіб
гичкоріз
ділильний диск
міжряддя коренеплодів
подача гички
method
plant cutter
separation disk
spacing of root crops
plant feed
Number of pages: 12
Page range: 56-67
Start page: 56
End page: 67
Abstract: Коренеплоди цикорію кореневого є цінною лікарською та харчовою культурою. Після переробки коренеплодів цикорію отримують різні види лікарських препаратів і харчових продуктів, які насичені мікроелементами. Зменшення енергозатрат збирання основного масиву гички коренеплодів цикорію досягається на основі розроблення нових способів збирання та удосконалених гичкозбиральних модулів, що є актуальним науковим завданням зниження затрат енергії під час збирання гички. Зниження затрат енергії досягнуто за рахунок усунення проміжної операції транспортування зрізаної гички шнековим конвеєром на зібране поле. Запропоновано після зрізування гички ножами роторного гичкоріза укладати зрізану гичку у міжряддя невикопаних коренеплодів. Наведено опис енергоощадного способу збирання гички, схему експериментальної польової установки (удосконаленого гичкозбирального модуля) та методику проведення експериментальних польових досліджень процесу збирання основного масиву гички коренеплодів цикорію. За результатами теоретичного аналізу процесу зрізування гички коренеплодів цикорію та опрацювання експериментального масиву даних отримано аналітичні та емпіричні залежності, які характеризують зміну секундної подачі й питому масу зрізаної та подрібненої ножами роторного гичкоріза гички залежно від швидкості руху модуля, урожайності та густоти насадження коренеплодів цикорію. На основі графічних побудов встановлено, що розбіжність теоретичних і експериментальних значень секундної подачі та питомої маси гички становить від 10 до 15%. Результати дослідження є подальшим кроком удосконалення методології та методики розрахунку, проектування та обгрунтування раціональних параметрів робочих органів гичкозбиральних модулів машин для збирання коренеплодів цикорію.
Reduction of energy consumption, which creates hygienic root crops, is achieved with the use of expanded boxes of new technologies and improved pick-up modules, which is an urgent scientific task. Tests of the energy-saving method of growing plants are given and what is more, the scheme of experimental installations (put into operation of the plant harvesting module) and the methods of experimental field factors used in roots have been provided. Analytical and empirical dependencies are obtained, which characterize the change of the second feed and the specific mass of the cut and chopped knife of the rotary saw cutter, depending on the velocity of the module, the yield capacity and the density of chicory root crops plantation. The specific mass of the plant harvested from 3 rows of root crops are, respectively, in the range from 17 to 36 (kg/s) and from 19 to 27 (kg/m2). The results of the experimental studies were processed using Statistics 10, the confidence level P = 0.95, the Fisher F-criterion F = 100.8> Frit and the t-alpha criterion t = 2.05. Based on the graphical constructions it was established that the discrepancy between theoretical and experimental values of the second feed and the specific gravity of the ridge ranges from 10 to 15 (%).
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35887
ISSN: 2522-4433
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2021
URL for reference material: https://doi.org/10.24263/2304-974X-2018-7-3-14
https://doi.org/10.17221/29/2010-RAE
https://doi.org/10.17221/75/2017-RAE
https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2018.02.115
https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2019.02.080
https://doi.org/10.1515/ata-2017-0014
References (Ukraine): 1. Барановський В. М. Основні етапи та сучасні тенденції розвитку коренезбиральних машин. Вісник Тернопільського національного технічного університету. 2006. № 11 (2). С. 67–75.
2. Барановський В. М. Результати теоретично-експериментальних досліджень секундної подачі вороху коренеплодів. Механізація сільськогосподарського виробництва. 2008. № 1. С. 111–120.
3. Войтюк Д. Г., Барановський В. М., Булгаков В. М. Сільськогосподарські машини. Основи теорії та розрахунку: підручник / за ред. Д. Г. Войтюка. К.: Вища освіта, 2005. 361 с.
4. Барановський В. М. Конструктивно-технологічні принципи адаптації транспортно-очисного комбінованого робочого органу коренезбиральних машин. Сільськогосподарські машини. 2013. № 13. С. 18–24.
5. Baranovsky V., Truchanska O. Pankiv M. Bandura V. Research of a contact impact of a root crop with a screw auger. Research in Agricultural Engineering. 2020. No. 66. Р. 33–42.
6. Baranovsky V. M., Potapenko M. V. Theoretical analysis of the technological feed of lifted root crops. INMATEH: Agricultural Engineering. 2017. Vol. 51. No. 1. Р. 29–38.
7. Гурченко О. П., Барановський В. М. Результати випробовування модернізованої коренезбиральної машини МКК-6. Механізація та електрифікація сільського господарства. 1995. № 81. С. 57–60.
8. Барановський В. М., Підгурський М. І., Паньків М. Р., Теслюк В. В., Онищенко В. Б. Основи розробки адаптованих транспортно-технологічних систем коренезбиральних машин. Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя, 2014. 401 с.
9. Jobbagy J., Gabaj D., Arvay J. Evaluation of selected agro-physical properties of a root vegetable. In Acta Technologica Agriculturae. 2011. Vol. 14. No. 3. Р. 61–65.
10. Lyashuk O., Sokil M., Vovk Y., Tson A., Gupka A., Marunych A. Torsional oscillations of an auger multifunctional conveyor’s screw working body with consideration of the dynamics of a processed medium continuous flow. Ukrainian Food Journal. 2018. Vol. 7. No. 3. Р. 499–510. DOI: https://doi.org/10.24263/2304-974X-2018-7-3-14
11. Storozhuk I. M., Pankiv V. R. Research results of harvesting haulm remnants of root crops. INMATEH: Agricultural Engineering. 2015. Vol. 46 (2). Р. 101–108.
12. Žitňák M., Korenko M. Technical-economical indicators in the sugar beet transportation management. Research in Agricultural Engineering. 2011. No. 57. Р. 63–71. DOI: https://doi.org/10.17221/29/2010-RAE
13. Барановський В. М. Конструктивно-технологічні принципи застосування адаптованого викопувального робочого органу коренезбиральної машини. Науковий вісник НАУ. Зб. наук. праць. 2004. № 73. С. 249–255.
14. Барановський В. М., Соломка В. О., Онищенко В. Б. Вибір параметрів при конструюванні гвинтового конвеєра. Вісник ХДТУСГ. 2001. № 8 (2). С. 209–215.
15. Baranovsky V., Truchanska O., Pankiv M., Bandura V. Research of a contact impact of a root crop with a screw auger. Research in Agricultural Engineering. 2020. Vol. 66. P. 33–42. DOI: https://doi.org/10.17221/75/2017-RAE
16. Барановський В. М., Підгурський М. І., Паньків М. Р. Методологічні та конструктивно-технологічні аспекти розробки адаптованих коренезбиральних машин. Вісник Тернопільського національного технічного університету. 2014. № 2 (74). С. 106–113.
17. Baranovsky V., Skalskiy O. Digging of chicory root crops by a combined digger. Scientific Journal of TNTU (Tern.). 2018. Vol. 2 (90). P. 115–123. DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2018.02.115
18. Gritsay Yu., Baranovsky V., Marainenko S. Experimental studies of the homogeneity coefficient of crushed particles of root crops. Scientific Journal of TNTU (Tern.). 2019. Vol. 2 (94). P. 80–89. DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2019.02.080
19. Baranovsky V., Pankiv M., Dubchak N. Experimental research of stripping the leaves from root crops. Acta Technologica Agriculturae. 2017. Vol. 20. No. 3. Р. 69–73. DOI: https://doi.org/10.1515/ata-2017-0014
References (International): 1. Baranovsky V. M. Osnovni etapy ta suchasni tendentsii rozvytku korenezbyralnykh mashyn. Visnyk Ternopilskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. 2006. No. 11 (2). P. 67–75. [In Ukrainian].
2. Baranovsky V. M. Rezultaty teoretychno-eksperymentalnykh doslidzhen sekundnoi podachi vorokhu koreneplodiv. Mekhanizatsiia silskohospodarskoho vyrobnytstva. 2008. No. 1. P. 111–120. [In Ukrainian].
3. Voytiuk D. G., Baranovsk V. M., Bulgako V. M. Silskohospodarski mashyny. Osnovy teorii ta rozrakhunku: pidruchnyk / za red. D. H. Voitiuka. K.: Vyshcha osvita, 2005, 361 p. [In Ukrainian].
4. Baranovsky V. M. Konstruktyvno-tekhnolohichni pryntsypy adaptyzatsii transportno-ochysnoho kombinovanoho robochoho orhana korenezbyralnykh mashyn. Silskohospodarski mashyny. 2005. No. 13. P. 18–24. [In Ukrainian].
5. Baranovsky V. M. Transportno-tekhnolohichni systemy ochysnykh robochykh orhaniv adaptovanoi korenezbyralnoi mashyny. Silskohospodarski mashyny. 2013. No. 24. P. 18–29. [In Ukrainian].
6. Baranovsky V. M., Potapenko M. V. Theoretical analysis of the technological feed of lifted root crops. INMATEH: Agricultural Engineering, 2017. Vol. 51. No. 1. P. 29–38.
7. Gurchenko O. P., Baranovsk V. M. Rezultaty vyprobuvannia modernizovanoi korenezbyralnoi mashyny MKK-6A. Mekhanizatsiia ta elektryfikatsiia silskoho hospodarstva. 1995. No. 81. P. 57–60. [In Ukrainian].
8. Baranovsky V. M., Pidgursky M. I., Pankiv M. R., Teslyuk V. V., Onishchenko V. B. (2014). Osnovy rozrobky adaptovanykh transportno-tekhnolohichnykh system korenezbyralnykh mashyn. Ternopil: TNTU im. I. Puliuia, 2014. 401 p. [In Ukrainian].
9. Jobbagy J., Gabaj D., Arvay J. Evaluation of selected agro-physical properties of a root vegetable. In Acta Technologica Agriculturae. 2011. Vol. 14. No. 3. P. 61–65.
10. Lyashuk O., Sokil M., Vovk Y., Tson A., Gupka A., Marunych A. Torsional oscillations of an auger multifunctional conveyor’s screw working body with consideration of the dynamics of a processed medium continuous flow. Ukrainian Food Journal. 2018. Vol. 7. No. 3. P. 499–510. DOI: https://doi.org/10.24263/2304-974X-2018-7-3-14
11. Storozhuk I. M., Pankiv V. R. Research results of harvesting haulm remnants of root crops. In INMATEH-Agricultural. INMA Bucharest. 2015. Vol. 46. No. 2. P. 101–108.
12. Žitňák M., Korenko M. Technical-economical indicators in the sugar beet transportation management, Research in Agricultural Engineering. 2011. Vol. 57. P. 63–71. DOI: https://doi.org/10.17221/29/2010-RAE
13. Baranovsky V. M. Konstruktyvno-tekhnolohichni pryntsypy zastosuvannia adaptyvnoho vykopuvalnoho robochoho orhanu korenezbyralnoi mashyny. Naukovyi visnyk NAU. Zb. nauk. prats. 2004. No. 73. P. 249–255. [In Ukrainian].
14. Baranovsky V. M., Solomka V. O., Onyshchenko V. B. Vybir parametriv pry konstruiuvanni hvyntovoho konveiera. Visnyk KhDTUSH. 2001. Vol. 8(2). P. 209–215. [In Ukrainian].
15. Baranovsky V., Truchanska O., Pankiv M., Bandura V. Research of a contact impact of a root crop with a screw auger. Research in Agricultural Engineering. 2020. Vol. 66. P. 33–42. DOI: https://doi.org/10.17221/75/2017-RAE
16. Baranovskyi V. M., Pidhurskyi M. I., Pankiv M. R. Metodolohichni ta konstruktyvno-tekhnolohichni aspekty rozrobky adaptovanykh korenezbyralnykh mashyn. Visnyk Ternopilskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. 2014. Vol. 2 (74). P. 106–113.
17. Baranovsky V., Skalskiy O. Digging of chicory root crops by a combined digger. Scientific Journal of TNTU (Tern.). 2018. Vol. № 2 (90). P. 115–123. DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2018.02.115
18. Gritsay Yu., Baranovsky V., Marainenko S. Experimental studies of the homogeneity coefficient of crushed particles of root crops. Scientific Journal of TNTU (Tern.). 2019. Vol. 2 (94). P. 80–89. DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2019.02.080
19. Baranovsky V., Pankiv M., Dubchak N. Experimental research of stripping the leaves from root crops. Acta Technologica Agriculturae. 2017. Vol. 20. No. 3. P. 69–73. DOI: https://doi.org/10.1515/ata-2017-0014
Content type: Article
Appears in Collections:Вісник ТНТУ, 2021, № 1 (101)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.