Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35643
Title: Methodical tools for evaluating the effectiveness of transport and logistics services management of an industrial enterprise
Authors: Sergii, Radynskiy
Bogdan, Kernychniy
Радинський, Сергій Віталійович
Керничний, Богдан Ярославович
Bibliographic description (Ukraine): B. Kernychniy, S. Radynskiy (2020) Methodical tools for evaluating the effectiveness of transport and logistics services management of an industrial enterprise. New York. TK Meganom LLC. Innovative Solutions In Modern Science, No 7(43). doi: 10.26886/2414-634X.7(43)2020.11
Issue Date: 1-Jun-2021
Submitted date: 1-Jun-2021
Date of entry: 29-Jun-2021
Publisher: ТНТУ
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ
UDC: 656.07
Keywords: management
transport and logistics service
industrial enterprise
logistics
service
управління
транспортно-логістичне обслуговування
промислове підприємство
логістика
обслуговування
Abstract: У статті проаналізовано критерії, які впливають на ефективність управління транспортно-логістичною система промислового підприємства що активізує необхідність визначення методичного інструментарію оцінювання ефективності транспортно-логістичним обслуговуванням. Метою статті є аналітичне визначення методичного інструментарію та обґрунтування його ефективності на управління транспортнологістичною системою підприємства, що дасть можливість оптимізувати витрати транспортування, складування та розподілу в аспекті забезпечення зростання виробничо-збутової діяльності, оптимізації складських запасів, стимулювання зростання вантажопотоку, а в узагальненні досягнення мети та позитивних фінансових результатів діяльності промислового підприємства. Визначено і сформульовано загальні теоретико-прикладні засади використання методичного інструментарію оцінювання ефективності транспортно-логістичним обслуговуванням, що стимулюватиме конкурентоспроможність та надасть додаткові конкурентні переваги промисловому підприємству. Запропонована нами методика оцінювання базується на визначенню ключових показників логістичного потенціалу та ефективності транспортно- логістичного обслуговування з обчисленням формули середньої геометричної простої. Отримані в результаті здійснених розрахунків інтегральні показники можуть бути використані для ідентифікації логістичного потенціалу та оцінки ефективності управління транспортно-логістичним обслуговуванням промислового підприємства
The article analyses the factors influencing the efficiency of transport and logistics management of the industrial enterprise, which activates the need to determine the methodological tools for evaluating the effectiveness of transport and logistics services.The purpose of the article is to analytically determine the methodological tools and justify its effectiveness in managing the transport and logistics system of the enterprise that will optimize the costs of transportation, warehousing and distribution in terms of growth of production and sales, optimization of inventories, stimulatingand positive financial results of the industrial enterprise.The general theoretical and applied principles of using the tools for evaluating the effectiveness of transport and logistics services that will stimulate competitiveness and provide additional competitive advantages to the industrial enterprise are defined and formulated.Our proposed evaluation method is based on the definition of integral parameters with the calculation of the formula of the geometric mean simple.The integrated indicators obtained as a result of the calculations can be used to identify the logistics potential and assess the effectiveness of management of transport and logistics services of an industrial enterprise.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35643
URL for reference material: https://naukajournal.org/index.php/ISMSD/article/view/2256/2260
References (Ukraine): 1.Волошина, Н. А. (2005). Обґрунтування критерію ефективності функціонування автомобільного транспорту у логістичній системі. Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, 28, 60-62. 2. Нагорний, Є.В., Шраменко, Н.Ю. (2010). Аналіз критеріїв ефективності функціонування логістичних систем при доставці вантажів. Наукові нотатки, 28, 353-357. 3. Бажан, Л.І. (2012). Формування підходу до інтелектуалізації моделювання транспортно-логістичної системи. Екон.-мат. моделювання соц.-екон. систем: Зб. наук. пр. К.: МННЦІТС НАН та МОН України,. 17, 23-37. 4. Чорнописька, Н.В. (2015). Методичні підходи до оцінювання логістичної діяльності підприємства. Вісник НУ «Львівська політехніка»., 608, 265-271. Innovative Solutions In Modern Science № 7(43), 2020 5. Калініченко, Л.Л. (2015). Логістичний підхід до вибору виду транспортування вантажів. Економіка: реалії часу, 2, 269 – 274. 6. Аулін, В. В., Голуб, Д. В., Біліченко, В. В., Замуренко, А. С. (2020) Формування показників оцінки ефективності транспортного процесу перевезень. Вісник машинобудування та транспорту, 1(11), 5-10. 7.Завадський, Й.С. (1997). Менеджмент. К.: УФІМБ,. 543. 8. Шокина, Л.И. (2009). Оценка качества менеджмента компаний: учебное пособие. М.: КНОРУС,. 344 с. 9. Павленко, И.Г. (2006). Подходы к определению экономической сущности понятия «эффективность». Экономика и управление, 1, 35-38. 10. Тихомирова, А.В. (1984). Оценка эффективности управления производством. М.: Экономика,. 104. 11.Тюріна, Н.М., Гой, І.В., Бабій, І.В. (2015). Логістика : навч. посіб. К.: Центр учбової літератури,. 392 . 12. Алькема, В.Г., Кириченко, О.С (2016). Економічна безпека суб’єктів логістичної діяльності, Навчальний посібник. К.: ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»,. 350. 13. Стаханов, Н. В., Тамбовцев, С. Н. (2000) Промислова логістика: нав. посіб. М.: Вид-тво «ПРИОР»,. 96 . 14. Шандрівська, О. Є., Кузяк, В. В., Хтей, Н. І. (2014) Логістичний менеджмент. Навчально-методичний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки,. 196 .
1.Волошина, Н. А. (2005). Обґрунтування критерію ефективності функціонування автомобільного транспорту у логістичній системі. Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, 28, 60-62. 2. Нагорний, Є.В., Шраменко, Н.Ю. (2010). Аналіз критеріїв ефективності функціонування логістичних систем при доставці вантажів. Наукові нотатки, 28, 353-357. 3. Бажан, Л.І. (2012). Формування підходу до інтелектуалізації моделювання транспортно-логістичної системи. Екон.-мат. моделювання соц.-екон. систем: Зб. наук. пр. К.: МННЦІТС НАН та МОН України,. 17, 23-37. 4. Чорнописька, Н.В. (2015). Методичні підходи до оцінювання логістичної діяльності підприємства. Вісник НУ «Львівська політехніка»., 608, 265-271. 5. Калініченко, Л.Л. (2015). Логістичний підхід до вибору виду транспортування вантажів. Економіка: реалії часу, 2, 269 – 274. 6. Аулін, В. В., Голуб, Д. В., Біліченко, В. В., Замуренко, А. С. (2020) Формування показників оцінки ефективності транспортного процесу перевезень. Вісник машинобудування та транспорту, 1(11), 5-10. 7.Завадський, Й.С. (1997). Менеджмент. К.: УФІМБ,. 543. 8. Шокина, Л.И. (2009). Оценка качества менеджмента компаний: учебное пособие. М.: КНОРУС,. 344 с. 9. Павленко, И.Г. (2006). Подходы к определению экономической сущности понятия «эффективность». Экономика и управление, 1, 35-38. 10. Тихомирова, А.В. (1984). Оценка эффективности управления производством. М.: Экономика,. 104. 11.Тюріна, Н.М., Гой, І.В., Бабій, І.В. (2015). Логістика : навч. посіб. К.: Центр учбової літератури,. 392 . 12. Алькема, В.Г., Кириченко, О.С (2016). Економічна безпека суб’єктів логістичної діяльності, Навчальний посібник. К.: ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»,. 350. 13. Стаханов, Н. В., Тамбовцев, С. Н. (2000) Промислова логістика: нав. посіб. М.: Вид-тво «ПРИОР»,. 96 . 14. Шандрівська, О. Є., Кузяк, В. В., Хтей, Н. І. (2014) Логістичний менеджмент. Навчально-методичний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки,. 196 .
References (International): 1. Voloshina, N.A. (2005). Obgruntuvannia kryteriiu efektyvnosti funktsionuvannia avtomobilnoho transportu u lohistychnii systemi [Substantiation of the criterion of efficiency of motor transport functioning in the logistics system]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho avtomobilno- Innovative Solutions In Modern Science № 7(43), 2020 dorozhnoho universytetu [Bulletin of the Kharkiv National Automobile and Road University], no 28, 60-62. [in Ukrainian]. 2. Nagorny, E.V., Shramenko, N.Y. (2010). Analiz kryteriiv efektyvnosti funktsionuvannia lohistychnykh system pry dostavtsi vantazhiv [Analysis of criteria for the effectiveness of logistics systems in the delivery of goods]. Naukovi notatky [Scientific notes], 28, 353-357. [in Ukrainian]. 3. Bazhan, L.I. (2012) Formuvannia pidkhodu do intelektualizatsii modeliuvannia transportno-lohistychnoi systemy [Formation of the approach to intellectualization of modeling of transport and logistics system]. Ekon.- mat. modeliuvannia sots.-ekon. system: Zb. nauk [Econ.-mat. modeling of social and economic systems: Coll. Science]., 17, 23-37. [in Ukrainian]. 4. Chornopyska, N.V. (2015) Metodychni pidkhody do otsiniuvannia lohistychnoi diialnosti pidpryiemstva [Methodical approaches to the evaluation of logistics activities of the enterprise] Visnyk NU «Lvivska politekhnika» [Bulletin of Lviv Polytechnic National University], 608, 265- 271. [in Ukrainian]. 5. Kalinichenko, L.L. (2015) Lohistychnyi pidkhid do vyboru vydu transportuvannia vantazhiv [Logistic approach to the choice of type of cargo transportation] Ekonomika: realii chasu [Economy: the realities of time], 2, 269- 274. [in Ukrainian]. 6. Aulin, V.V., Golub, D.V., Bilichenko, V.V., Zamurenko, A.S. (2020) Formuvannia pokaznykiv otsinky efektyvnosti transportnoho protsesu perevezen. [Formation of indicators for assessing the efficiency of the transport process]. Visnyk mashynobuduvannia ta transportu [Bulletin of Mechanical Engineering and Transport], 1 (11), 5-10. [in Ukrainian]. 7. Zavadsky, J.S. (1997) Menedzhment. [Management] UFIMB. [in Ukrainian]. Innovative Solutions In Modern Science № 7(43), 2020 8. Shokina, L.I. (2009) Otsenka kachestva menedzhmenta kompanyi: uchebnoe posobye. [Assessing the quality of company management: a textbook]. KNORUS. [in Russian]. 9. Pavlenko, I.G. (2006) Podhod k opredelenyiu эkonomycheskoi sushchnosty poniatyia «effektyvnost». [Approaches to defining the economic essence of the concept of "efficiency"]. Economics and management. [in Russian]. 10. Tikhomirova, А.В. (1984) Otsenka effektyvnosty upravlenyia proyzvodstvom [Evaluation of production management efficiency]. Ekonomika [in Russian]. 11.Turina, N.M. N.M. Tyurina, I.V. Goy, I.V. (2015) Lohistyka [Logistics: [textbook. aid.]] Center for Educational Literature, [in Russian]. 12. Alkema, V.G., Kirichenko, O.S. (2016) Ekonomichna bezpeka subiektiv lohistychnoi diialnosti, [Economic security of logistics entities: a textbook.] "University of Economics and Law " KROK " [in Ukrainian]. 13. Stakhanov, N.V., Tambovtsev, S.N. (2000) Promyslova lohistyka [Industrial logistics]. PRIOR Publishing House. [in Ukrainian]. 14. Shandrivska, O.E., Kuzyak, V.V., Khtey, N.I. (2014) Lohistychnyi menedzhment. [Logistics management] Educational and methodical manual Polytechnic Publishing House. [in Ukrainian].
Content type: Article
Appears in Collections:Навчальні матеріали кафедри економіки та фінансів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2256-8699-1-PB.pdf1,21 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools