Ⅰ міжрегіональна науково-практична конференція „Проблеми публічного управління та адміністрування на регіональному рівні“ (2019) : [65] Collection home page

Logo
У збірнику опубліковано тези доповідей І Міжрегіональної науково- практичної конференції «Проблеми публічного управління та адміністрування на регіональному рівні». Публікації відображають результати наукових пошуків авторів, присвячених аналізу й узагальненню теоретичних і прикладних результатів щодо питань теорії і практики публічного управління, а також пошуку шляхів їхнього вирішення. Матеріали збірника призначені для широкого використання науковими співробітниками, викладачами, студентами в науковій і освітній діяльності, а також фахівцями публічного управління. Збірник тез підготовлено кафедрою менеджменту та адміністрування Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. Матеріали збірника друкуються мовою оригіналу. Точка зору редакції не завжди збігається з думкою (точкою зору) авторів. Відповідальність за точність наведених фактів, цитат, джерел та прізвищ несуть автори. При передруку посилання на збірник матеріалів доповідей І Міжрегіональної науково-практичної конференції «Проблеми публічного управління та адміністрування на регіональному рівні» є обов’язковим.

Матеріали Ⅰ міжрегіональної науково-практичної конференції „Проблеми публічного управління та адміністрування на регіональному рівні“ / Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – ФОП Паляниця В. А., 2019. – 101 с.

Матеріали Ⅰ міжрегіональної науково-практичної конференції „Проблеми публічного управління та адміністрування на регіональному рівні“

Зміст


1
2
4
ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ: ВЗАЄМОДІЯ ВЛАДИ ТА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
8
9
10
11
13
15
16
17
18
20
ДЕМОКРАТИЧНИЙ ПРИНЦИП ФОРМУВАННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
22
23
24
26
27
29
СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНІВ
31
32
34
35
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ТА ЇХ СПІВРОБІТНИЦТВО В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ
37
38
40
42
43
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВЛАДИ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ
45
46
48
50
СПІВПРАЦЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ
52
53
ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ ТА ЕЛЕКТРОННА ДЕМОКРАТІЯ
55
56
57
59
61
62
64
УПРАВЛІНСЬКЕ РІШЕННЯ У ПУБЛІЧНІЙ СФЕРІ ТА СИСТЕМА КОМУНІКАЦІЙ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЄ ЙОГО ЕФЕКТИВНІСТЬ
66
67
69
ЧИННИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
71
72
73
75
76
78
КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ ЯК УМОВА ЇЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ
79
80
83
85
86
88
90
ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКОГО ЛІДЕРСТВА В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
91
92
94
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТА СВІТОВИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ
96
97
99
 
101

Content


1
2
4
PUBLICHNE UPRAVLINNIA PROTSESAMY SUSPILNYKH TRANSFORMATSII: VZAIEMODIIA VLADY TA HROMADIANSKOHO SUSPILSTVA
8
9
10
11
13
15
16
17
18
20
DEMOKRATYCHNYI PRYNTSYP FORMUVANNIA TA DIIALNOSTI SYSTEMY PUBLICHNOHO UPRAVLINNIA
22
23
24
26
27
29
STRATEHICHNYI ROZVYTOK REHIONIV
31
32
34
35
SOTSIALNO-EKONOMICHNYI ROZVYTOK OBIEDNANYKH TERYTORIALNYKH HROMAD TA YIKH SPIVROBITNYTSTVO V UMOVAKH DETSENTRALIZATSII VLADY
37
38
40
42
43
MISTSEVE SAMOVRIADUVANNIA TA TERYTORIALNA ORHANIZATSIIA VLADY: PROBLEMY I PERSPEKTYVY
45
46
48
50
SPIVPRATSIA ORHANIV DERZHAVNOI VLADY TA MISTSEVOHO SAMOVRIADUVANNIA V ROZVYTKU REHIONIV
52
53
ELEKTRONNE URIADUVANNIA TA ELEKTRONNA DEMOKRATIIA
55
56
57
59
61
62
64
UPRAVLINSKE RISHENNIA U PUBLICHNII SFERI TA SYSTEMA KOMUNIKATSII, SHCHO ZABEZPECHUIE YOHO EFEKTYVNIST
66
67
69
CHYNNYKY EFEKTYVNOSTI DIIALNOSTI ORHANIV PUBLICHNOHO UPRAVLINNIA
71
72
73
75
76
78
KADROVE ZABEZPECHENNIA PUBLICHNOI VLADY YAK UMOVA YII MODERNIZATSII
79
80
83
85
86
88
90
PROBLEMY STANOVLENNIA I ROZVYTKU UPRAVLINSKOHO LIDERSTVA V ORHANAKH MISTSEVOHO SAMOVRIADUVANNIA
91
92
94
YEVROPEISKYI TA SVITOVYI DOSVID ROZVYTKU MISTSEVOHO SAMOVRIADUVANNIA V UMOVAKH DETSENTRALIZATSII VLADY
96
97
99
 
101

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 65 of 65
TypeIssue DateDate of entryTitleAuthor(s)
Conference Abstract21-May-201911-Jun-2019Зарубіжний досвід розвитку місцевого самоврядування в умовах децентралізаціїЯцик, М. І.; Шведа, Наталія Михайлівна; Yatsyk, M. I.; Shveda, N. M.
Conference Abstract21-May-201911-Jun-2019Проблемні питання системи державного контролю у сфері захисту трудових правГучко, М.; Guchko, M.
Conference Abstract21-May-201911-Jun-2019Редакційна сторінка-
Conference Abstract21-May-201911-Jun-2019Проблемні питання державного управління у сфері протидії торгівлі людьми в УкраїніГорун, Н.; Horun, N.
Conference Abstract21-May-201911-Jun-2019Інклюзивна освіта: проблеми та перспективиКирич, Н.; Зіник, Ю.; Kyrych, N.; Zinik, Yu.
Conference Abstract21-May-201911-Jun-2019Лабораторії фаблаб як елемент інфраструктури інноваційного розвитку територіальних громадВітенько, Т.; Мариненко, Н.; Лазарюк, В.; Шанайда, Володимир Васильович; Vitenko, T.; Marynenko, N.; Lazaryuk, V.; Shanaida, V.
Conference Abstract21-May-201911-Jun-2019Кадрове збезпечення публічної влади: проблеми та перспективиМаслянко, Б.; Юрик, Н.; Maslianko, B.; Yuryk, N.
Conference Abstract21-May-201911-Jun-2019Адхократія: управлінський стиль майбутньогоСтойко, І.; Віятик, І.; Stoyko, I.; Viyatyk, I.
Conference Abstract21-May-201911-Jun-2019Мотиваційна складова ефективного лідерства в умовах децентралізації владиСтадник, В.; Stadnyk, V.
Conference Abstract21-May-201911-Jun-2019Секція 11. Проблеми становлення і розвитку управлінського лідерства в органах місцевого самоврядування-
Conference Abstract21-May-201911-Jun-2019Секція 12. Європейський та світовий досвід розвитку місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади-
Conference Abstract21-May-201911-Jun-2019Особливості здійснення кадрової політики в сфері публічного управлінняЛуциків, Іванна Василівна; Гупка, В. В.; Lutsykiv, I.; Hupka, V.
Conference Abstract21-May-201911-Jun-2019Поняття та різновиди публічних фінансівВойтюк, С.; Voytyuk, S.
Conference Abstract21-May-201911-Jun-2019Дослідження особливостей впровадження провідних європейських освітніх програмБаб’як, Д.; Сороківська, О.; Babiak, D.; Sorokivska, O.
Conference Abstract21-May-201911-Jun-2019Професійний рівень кадрів у сфері послуг як чинник активізації євроінтеграційних перетворень в умовах децентралізації владиАндрушків, Б.; Гаєвський, А.; Погайдак, О.; Andrushkiv, B.; Gaevsky, A.; Pohaydak, O.
Conference Abstract21-May-201911-Jun-2019Теоретичні аспекти професійної компетентності посадових осіб місцевого самоврядуванняЛаврук, О.; Славіна, Н.; Lavruk, O.; Slavina, N.
Conference Abstract21-May-201911-Jun-2019Секція 10. Ккадрове забезпечення публічної влади як умова її модернізації-
Conference Abstract21-May-201911-Jun-2019Чинники ефективності діяльності органів публічного управлінняЮрик, Н.; Пельчер, М.; Yuryk, N.; Pelcher, M.
Conference Abstract21-May-201911-Jun-2019Кадрове забезпечення публічної влади як аспект її модернізаціїКрепич, Ю.; Шведа, Н.; Krepych, Y.; Shveda, N.
Conference Abstract21-May-201911-Jun-2019Формування громад у сільських місцевостях: перспективи і проблемні моментиБабюк, А.; Babyuk, A.
Conference Abstract21-May-201911-Jun-2019Комунікації як ефективний інструмент публічного управлінняЗяйлик, М.; Ziailyk, M.
Conference Abstract21-May-201911-Jun-2019Особливості прийняття управлінських рішень в сфері публічного управлінняСухий, Н.; Юрик, Н.; Suhiy, N.; Yuryk, N.
Conference Abstract21-May-201911-Jun-2019Секція 9. Чинники ефективності діяльності органів публічного управління-
Conference Abstract21-May-201911-Jun-2019Особливості документаційного забезпечення органів публічного управлінняШведа, Наталія Михайлівна; Шведа, Т. Р.; Shveda, N. M.; Shveda, T. R.
Conference Abstract21-May-201911-Jun-2019Правове регулювання безпечності продуктів харчування та контролю за їх якістюГалущак, М.; Цимбалюк, Х.; Halushchak, M.; Tsymbaliuk, Kh.
Conference Abstract21-May-201911-Jun-2019Роль самоменеджменту в роботі державних службовцівГайдучик, А.; Юрик, Н.; Haiduchyk, A.; Yuryk, N.
Conference Abstract21-May-201911-Jun-2019Електронний уряд як головна складова електронного урядуванняОксентюк, С.; Oksentyuk, S.
Conference Abstract21-May-201911-Jun-2019Цифровізація публічного управління: зарубіжний досвідЯруліна, Н.; Yarulina, N.
Conference Abstract21-May-201911-Jun-2019Методи прийняття управлінських рішень у публічній сферіСокирник, І. В.; Гейдарова, О. В.; Sokyrnyk, I. V.; Heydarova, O. V.
Conference Abstract21-May-201911-Jun-2019Секція 8. Управлінське рішення у публічній сфері та система комунікацій, що забезпечує його ефективність-
Conference Abstract21-May-201911-Jun-2019Секція 1. Публічне управління процесами суспільних трансформацій: взаємодія влади та громадянського суспільства-
Conference Abstract21-May-201911-Jun-2019Електронна ідентифікація громадян при використанні он-лайн послуг у Тернопільській областіМосій, О.; Mosiy, O.
Conference Abstract21-May-201911-Jun-2019Електронне урядування в УкраїніГалюк, М.; Юрик, Н.; Galiuk, M.; Yuryk, N.
Conference Abstract21-May-201911-Jun-2019Напрямки вдосконалення системи електронного урядування в УкраїніКутідзе, Л. С.; Носов, М. П.; Kutidze, L.; Nosov, M.
Conference Abstract21-May-201911-Jun-2019Електронне урядування в Україні та в світіКужда, Т. І.; Kuzhda, T. I.
Conference Abstract21-May-201911-Jun-2019Державно-приватне партнерство як механізм інвестиційної привабливості державиГарматюк, О.; Гарматюк, А.; Garmatiuk, O.; Harmatiuk, A.
Conference Abstract21-May-201911-Jun-2019Секція 6. Співпраця органів державної влади та місцевого самоврядування в розвитку регіонів-
Conference Abstract21-May-201911-Jun-2019Секція 7. Електронне урядування та електронна демократія-
Conference Abstract21-May-201911-Jun-2019Реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Тернопільській областіХарченко, В.; Kharchenko, V.
Conference Abstract21-May-201911-Jun-2019Проблеми місцевого самоврядування та способи їх вирішенняТатарин, Н.; Шведа, Н.; Tataryn, N.; Shveda, N.
Conference Abstract21-May-201911-Jun-2019Проблеми створення та функціонування об’єднаних територіальних громадГула, Ігор Вікторович; Юрик, Н.; Hula, I.; Yuryk, N.
Conference Abstract21-May-201911-Jun-2019Зміст-
Conference Abstract21-May-201911-Jun-2019Стратегічні напрями розвитку об’єднаної територіальної громади, на прикладі Скала-Подільської селищної радиОксентюк, Р.; Oksentyuk, R.
Conference Abstract21-May-201911-Jun-2019Секція 5. Місцеве самоврядування та територіальна організація влади: проблеми і перспективи-
Conference Abstract21-May-201911-Jun-2019Деякі аспекти діяльності хлібопекарської галузіКороткова, Надія; Галущак, Ольга Ярополківна; Korotkova, Nadia; Halushchak, Olha
Conference Abstract21-May-201911-Jun-2019Організаційно-економічне забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіонуПокотильська, Н.; Pokotylska, N.
Conference Abstract21-May-201911-Jun-2019Основні перспективи розвитку сучасних територіальних громадВолошинська, О.; Шведа, Н.; Voloshynska, O.; Shveda, N.
Conference Abstract21-May-201911-Jun-2019Удосконалення та активізація розвитку транспортного обслуговування споживачів засобами транспортної логістики в умовах малих та середніх підприємств (Використання ІТ - технологій у сфері транспортного обслуговування)Керничний, А.; Керничний, Б.; Kernichniy, A.; Kernichniy, B.
Conference Abstract21-May-201911-Jun-2019Секція 4. Соціально-економічний розвиток об’єднаних територіальних громад та їх співробітництво в умовах децентралізації влади-
Conference Abstract21-May-201911-Jun-2019Інвестування як складова забезпечення стратегічного розвитку Тернопільского областіМашлій, Г.; Mashliy, H.
Conference Abstract21-May-201911-Jun-2019Визначення впливу публічного управління на процес державотворення в УкраїніКирич, Наталія Богданівна; Флиста, Н. В.; Kyrych, N. B.; Flysta, N. V.
Conference Abstract21-May-201911-Jun-2019Вплив виконання угоди СОТ зі спрощення процедур торгівлі на здійснення зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємствСороківська, О.; Потюк, В.; Sorokivska, O.; Potiuk, V.
Conference Abstract21-May-201911-Jun-2019Еколого-економічний розвиток регіонуЛібусь, Тетяна Іванівна; Кирич, Наталія Богданівна; Libus, T. I.; Kyrych, N. B.
Conference Abstract21-May-201911-Jun-2019Секція 3. Стратегічний розвиток регіонів-
Conference Abstract21-May-201911-Jun-2019Редакційні сторінки-
Conference Abstract21-May-201911-Jun-2019Поняття публічної адміністрації та її основні ознакиПлугатор, В.; Оксентюк, Р.; Pluhator, V.; Oksentyuk, R.
Conference Abstract21-May-201911-Jun-2019Громадський контроль як дієвий механізм здійснення народовладдяЧикуркова, А. Д.; Прокопчук, Л. М.; Chykurkova, A.; Prokopchuk, L.
Conference Abstract21-May-201911-Jun-2019Секція 2. Демократичний принцип формування та діяльності системи публічного управління-
Conference Abstract21-May-201911-Jun-2019Організація публічних закупівель: тендерний комітет/уповноважена особаГалущак, Михайло Петрович; Галущак, Ольга Ярополківна; Halushchak, Mykhaylo; Halushchak, Olha
Conference Abstract21-May-201911-Jun-2019Цифрова економіка та інноваційні шляхи розвитку держави та регіонівМалюта, Л.; Кузь, Тетяна Іванівна; Борух, О.; Maliuta, L.; Kuz, T.; Borukh, O.
Conference Abstract21-May-201911-Jun-2019Використання штучного інтелекту та його вплив на соціальне життя суспільстваКирич, Н.; Олійник, М.; Kyrych, N.; Oliynyk, M.
Conference Abstract21-May-201911-Jun-2019Громадянське суспільство в Європі: історичний аспектКриськов, А. А.; Криськова, С. А.; Kryskov, A.; Kryskova, S.
Conference Abstract21-May-201911-Jun-2019Роль публічного управління у суспільно-економічних перетвореннях в УкраїніРудакевич, М. І.; Кондратюк, А. В.; Федорків, С. М.; Rudakevich, M. I.; Kondratyuk, A. V.; Fedorkiv, S. M.
Conference Abstract21-May-201911-Jun-2019Титульна сторінка-
Proceedings Book21-May-20195-Jun-2019Матеріали Ⅰ міжрегіональної науково-практичної конференції „Проблеми публічного управління та адміністрування на регіональному рівні“-
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 65 of 65