Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28072
Title: Обґрунтування параметрів виготовлення гвинтових робочих органів екструдерів
Other Titles: Justification of the parameters of manufacturing screw working extruder bodies
Authors: Третьяков, Олександр Леонідович
Bibliographic description (Ukraine): Третьяков О.Л.Обґрунтування параметрів виготовлення гвинтових робочих органів екструдерів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 “Технологія машинобудування” / О.Л. Третьяков. – Тернопіль, 2019. – 24 с.
Issue Date: 4-Jun-2019
Submitted date: 4-Jun-2019
Date of entry: 4-Jun-2019
Publisher: Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
Defense council: К 58.052.03
Supervisor: Ляшук, Олег Леонтійович
Committee members: Ларшин, Василь Петрович
Денисюк, Віктор Юрійович
UDC: 621.91.002
Keywords: технологічний процес
шорсткість поверхні
механічна обробка
гвинтовий робочий орган
процес зміцнення
technological process
surface roughness
mechanical processing
screw working body
process of strengthening
Abstract: Дисертаційна робота присвячена теоретичним та експериментальним дослідженням параметрів виготовлення гвинтових робочих органів екструдерів. Розроблено теоретичні передумови для забезпечення вищої точності нарізування зовнішніх гвинтових канавок. При цьому доцільно застосовувати пристрій для нарізування канавки замість використання одного різця, оскільки це призводить до зменшення величини деформації заготовки при стабільному процесі різання. Досліджено силові параметри процесу зміцнення поверхонь гвинтових робочих органів деформуючими пуансонами. Досліджено динаміку зміцнення гвинтових робочих органів деформуючими пуансонами. Виведено аналітичні залежності для визначення сумарних сил взаємодії деформуючого пуансона із гвинтовим робочим органом. Проведено дослідження динаміки імпульсного зміцнення поверхні робочого органа поодиноких ударів за різних точок їх прикладання та різних значень жорсткості й тривалості дії ударного імпульсу. Для дослідження спроектовано спеціальне технологічне оснащення й обкатний інструмент. На основі проведених теоретичних і експериментальних досліджень обґрунтовано основні параметри технологічного процесу виготовлення гвинтових робочих органів екструдерів Результатом теоретичних та експериментальних досліджень є впровадження у виробництво.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28072
Copyright owner: © Третьяков О.Л., 2019
References (Ukraine): 1. Mathematical model of bending vibrations of a horizontal feeder-mixer along the flow of grain mixture / О.L. Lyashuk, M.B. Sokil, V.М. Klendiy, O.P. Skyba, O.L. Tretiakov, L.М. Slobodian, N.O. Slobodian // INMATEH «Agricultural Engineering». − Bucharest, 2018. – Vol. 55, no 2. – PP. 35–45. ISSN 2068-2239. (Scopus) (Автором отримано рівняння, яке описує згинні коливання гвинтового робочого органа).
2. Ляшук О.Л. Дослідження деформації заготовки в процесі нарізання зовнішніх радіусних канавок пристроєм із декількома різцями / О.Л. Ляшук, А.Є. Дячун, О.Л. Третьяков // Збірник наукових праць «Перспективні технології та прилади». – Луцьк, 2018. – Вип. 12. – С. 105–111. (Автором запропоновано конструкцію пристрою для визначення деформації заготовки в процесі нарізування зовнішніх радіусних канавок). 3. Ляшук О.Л. Динаміка процесу зміцнення гвинтових робочих органів деформуючими пуансонами / О.Л. Ляшук, В.М. Клендій, О.Л. Третьяков // Міжвузівський збірник «Наукові нотатки». – Луцьк, 2018. – Вип. 61. – С. 127–136. (Автором виведено аналітичні залежності для визначення сумарних сил взаємодії деформуючого пуансона із гвинтовим робочим органом). 4. Дослідження силових параметрів процесу зміцнення гвинтових поверхонь робочих органів деформуючими пуансонами / О.Л. Ляшук, А.Є. Дячун, В.М. Клендій, О.Л. Третьяков // Журнал “Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ”. – Івано-Франківськ, 2018. – Вип. 1(66). – С. 38–44. (Автором досліджено силові параметри та граничні геометричні фактори процесу зміцнення гвинтових поверхонь робочих органів). 5. Технологія зміцнення гвинтових робочих органів екструдерів / О.Л. Ляшук, М.Г. Левкович, Т.Б. Пиндус, О.Л. Третьяков // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. “Технічні системи і технології твариництва”. – Харків, 2017. – Вип. 181. – С. 343–349.( Автором виведено залежності для визначення залишкових напружень, що виникають у процесі зміцнення робочих органів). 6. Дослідження методом 3d сканування шорсткості гвинтових поверхонь після процесу ударного зміцнення / А.Є. Дячун, В.О. Дзюра, В.М. Клендій, О.Л. Третьяков // Збірник наукових статей «Сільськогосподарські машини». – Луцьк, 2017. – Вип. 38. − С. 66–74. (Автором отримано результати експериментальних досліджень для визначення характеру впливу окремих технологічних факторів на значення шорсткості обробленої поверхні). 7. Стендове обладнання та теоретичне дослідження зміцнення гвинтових поверхонь робочих органів екструдерів / О.Л. Ляшук, А.Є. Дячун, В.М. Клендій, О.Л. Третьяков // Науковий журнал «Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів». – Харків, 2018. –Вип. 11. – С.10–19. (Автором розроблено і виготовлено експериментальне обладнання). 8. Обґрунтування конструкцій гвинтових робочих органів екструдерів / В.М. Клендій, О.П. Cкиба, О.Л. Третьяков, Т.Б. Пиндус, В.П. Дмитренко // Збірник наукових праць «Перспективні технології та прилади». – Луцьк, 2016. – Вип. №8 (1). − С. 22–28. (Автором запропоновано нову конструкцію пружного гвинтового робочого органу). 9. Конструктивно-технологічна характеристика гвинтових деталей у машинобудуванні / Б.М. Гевко, О.Л. Третьяков, В.П. Дмитренко, Р.М. Котик // Збірник наукових праць ВНАУ «Техніка, енергетика, транспорт АПК». – Вінниця, 2016. – Вип. 2(94). – С. 46–51. (Автором наведено технологічну характеристику конструктивних параметрів гвинтових деталей машин, виготовлених різними способами). 10. Технологічність конструкцій механізмів гвинтових робочих органів екструдерів / О.Л. Ляшук, О.Л. Третьяков, В.П. Дмитренко, О.А.Колесник // Збірник наукових статей «Сільськогосподарські машини». – Луцьк, 2015. – Вип. 33. − С. 94–101. ( Автором запропоновано конструкції гвинтових робочих органів)
11. Алгоритм зміцнення робочого органа екструдера / О.Л. Ляшук, А.Є. Дячун, В.М. Клендій, О.Л. Третьяков // XIX Міжнародна науково-технічна конференція «Прогресивна техніка технологія та інженерна освіта»: 19 – 22 червня 2018р.: тези допов. – Київ, 2018. – С.168–171. (Автором запропоновано алгоритм зміцнення робочого органу) 12. Моделювання напружено-деформованого стану контактних поверхонь шпонкової канавки навантаженого вала робочого органа екструдера / О.Л. Ляшук, Ю.І. Пиндус, О.Л. Третьяков, Т.Б. Пиндус // Міжнародна науково-технічна конференція «Транспорт, механічна інженерія, експлуатація, матеріалознавство»: 21–22 вересня 2017р.: тези допов. – Херсон, 2017. – С. 37–39. (Автором визначено напружено-деформований стан контактних поверхонь шпонкової канавки навантаженого вала робочого органа) 13. Комп’ютерне моделювання робочого органу гвинтового екструдера / О. Л. Ляшук, Р.Я. Лещук, В.М. Клендій, О.Л. Третьяков // Міжнародна науково-технічна конференція «Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій»: 22–24 травня 2018 р. – Тернопіль, 2018. – С. 128–131. (Автором визначено силові параметри процесу). 14. Третьяков О.Л. Інструмент для зміцнення гвинтових робочих органів екструдерів / О.Л. Третьяков // Матеріали XІХ наукової конференції ТНТУ ім. І. Пулюя: 18–19 травня 2016р.: тези допов. – Тернопіль, 2016. – С. 75. ( Автором запропоновано інструмент для зміцнення гвинтових робочих органів). 15. Ляшук О.Л. Зміцнення гвинтових робочих органів екструдерів / О.Л. Ляшук, В.М. Клендій, О.Л. Третьяков // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Обладнання і технології сучасного машинобуду-вання»: 11–12 травня 2017р.: тези допов. – Тернопіль, 2017. – С. 109–110. (Автором запропоновано технологію зміцнення гвинтових робочих органів). 16. Третьяков О.Л. Пристрій для формування гвинтових пружніх елементів на крок / О.Л. Третьяков, Р.М. Котик // Матеріали XІХ наукової конференції ТНТУ ім. І. Пулюя: 18–19 травня 2016р.: тези допов. – Тернопіль, 2016. – С. 52. ( Автором запропоновано пристрій для формування гвинтових пружніх елементів на крок). 17. Левкович М.Г. Устаткування для зміцнення гвинтових робочих органів екструдерів / М.Г. Левкович, О.Л Третьяков // XVI Міжнародна молодіжна науково-технічка конференція «Машинобудування очима молодих: прогресивні ідеї – наука – виробництво»: 26–29 жовтня 2016 р.; тези допов. – Суми, 2016. – С. 39–41. ( Автором запропоновано пристрій для зміцнення гвинтових робочих органів).
18. Пат. № 106084. Україна, МПК (2016.01) F16F 1/00, B21F 35/00. Пристрій для навивання пружин екструдерів / Ляшук О.Л., Сокіл М.Б., Дзюра В.О., Третьяков О.Л., Дмитренко В.П., Навроцька Т.Д.; заявники і патентоотримувачі Ляшук О.Л., Сокіл М.Б., Дзюра В.О., Третьяков О.Л., Дмитренко В.П., Навроцька Т.Д. – №u201511346. заявл. 17.11.2015.; опубл. 11.04.2016, Бюл. №7. (Частка всіх авторів однакова). 19. Пат. № 109763. Україна, МПК (2016.01) B23G 5/00. Універсальний пристрій для нарізання комплекту заготовок гвинтових елементів екструдерів / Ляшук О.Л.; Третьяков О.Л.; Дячун А.Є.; Дмитренко В.П.; Казмірчук П.В.; Дубиняк Т.С.; заявники і патентоотримувачі Ляшук О.Л.; Третьяков О.Л.; Дячун А.Є.; Дмитренко В.П.; Казмірчук П.В.; Дубиняк Т.С. – №u201601164; заявл. 11.02.2016.; опубл. 12.09.2016, Бюл. №17. (Частка всіх авторів однакова). 20. Пат. № 109876. Україна, МПК (2016.01) G01D 3/00. Індикатор універсальний / Ляшук О.Л.; Марчук Н.М.; Третьяков О.Л.; Навроцька Т.Д.; Галан Ю.Я.; заявники і патентоотримувачі Ляшук О.Л.; Марчук Н.М.; Третьяков О.Л.; Навроцька Т.Д.; Галан Ю.Я. – №u201602943; заявл. 22.03.2016; опубл. 12.09.2016, Бюл. №17. (Частка всіх авторів однакова). 21. Пат. № 108422. Україна, МПК (2006.01) B24B 39/04. Обкатний інструмент для зміцнення гвинтових робочих органів / Ляшук О.Л.; Сокіл М.Б.; Третьяков О.Л.; Навроцька Т.Д.; Клендій В.М.; Марчук Р.М.; заявники і патентоотримувачі Ляшук О.Л.; Сокіл М.Б.; Третьяков О.Л.; Навроцька Т.Д.; Клендій В.М.; Марчук Р.М. – №u201601511; заявл. 18.02.2016; опубл. 11.07.2016, Бюл. №13. (Частка всіх авторів однакова)
Content type: Dissertation
Appears in Collections:05.02.08 – технологія машинобудування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aref.pdfАвтореферат1,35 MBAdobe PDFView/Open
dis.pdf6,85 MBAdobe PDFView/Open
Vidguk_oponenta2.pdf8,41 MBAdobe PDFView/Open
Vidguk_oponenta1.pdf8,1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.