Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26320
Title: Курс лекції із дисципліни»Бюджетне управління в обліку»
Authors: Синькевич, Надія Іванівна
Кравчук, Наталя Василівна
Bibliographic description (Ukraine): Синькевич Н.І. , Кравчук Н.В. »Бюджетне управління в обліку» для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»денної та заочної форм навчання : курс лекції із дисципліни / Н.І.Синькевич , Н.В.Кравчук. - Тернопіль : ТНТУ імені І. Пулюя, 2018. - 152 с.
Issue Date: 2018
Date of entry: 13-Dec-2018
Committee members: Білоус, Ольга Іванівна
Content: Зміст Ст. Тема 1. Державний бюджет та бюджетна система України 5 1.1. Роль, структура і функції державного бюджету України 5 1.2. Суть та принципи побудови бюджетної системи 7 1.3. Формування доходів та видатків бюджету та виникнення бюджетного дефіциту 11 Тема 2. Організація бюджетного процесу 19 2.1. Сутність, зміст та стадії бюджетного процесу 19 2.2. Завдання організації бюджетного процесу 20 2.3. Законодавче регламентування учасників бюджетного процесу 22 2.4. Розпорядники бюджетних коштів 28 Тема 3. Бюджетне планування 32 3.1. Зміст, принципи і завдання бюджетного планування 32 3.2. Методи та етапи бюджетного планування 36 3.3. Завдання планування доходів бюджету 39 3.4. Механізм прогнозування видатків бюджету 40 3.5. Основи кошторисного планування. Види та структура кошторисів бюджетних установ 42 3.6. Основні показники, що визначають обсяг бюджетних асигнувань 46 3.7. Норми і нормативи кошторисного планування та фінансування 48 Тема 4. Виконання бюджету 50 4.1. Мета, завдання та принципи виконання бюджету 50 4.2. Суть бюджетної класифікації 53 4.3. Розпис доходів і видатків 56 4.4. Фактори впливу на доходи бюджету 58 4.5. Поняття, організація та принципи бюджетного фінансування 59 4.6. Права та обов'язки розпорядників бюджетних коштів 62 4.7. Виконання дохідної частини бюджетів 65 4.8. Виконання видаткової частини бюджетів 67 4.9. Касове виконання бюджету 69 Тема 5. Система обліку виконання бюджетів 72 5.1. Завдання обліку виконання бюджетів 72 5.2. Бухгалтерські документи для здійснення операцій з виконання бюджету 73 5.3. План рахунків бухгалтерського обліку виконання бюджетів 75 5.4. Методика та порядок обліку виконання бюджетів 82 5.5. Особливості обліку ресурсів і доходів бюджету 88 Тема 6. Звітність про виконання бюджетів 92 6.1. Мета і види бюджетної звітності 92 6.2. Звіти про використання бюджетних коштів 93 6.3. Періодична звітність про виконання бюджетів 94 6.4. Річна звітність про виконання Державного бюджету України 95 6.5. Звітність про виконання місцевих бюджетів 96 Тема 7. Контроль за виконанням бюджетів 98 7.1. Сутність, мета та завдання бюджетного контролю. Основні його види та принципи проведення 98 7.2. Класифікація форм бюджетного контролю 104 7.3. Методика проведення бюджетного контролю 110 7.4. Органи бюджетного контролю 111 7.5. Рахункова палата України, її функції і завдання 112 7.6. Фіскальна служба та її організація в Україні 115 7.7. Організація митного контролю в Україні 121 Тема 8. Здійснення контролю Державною казначейською службою України за використанням бюджетних коштів 124 8.1. Повноваження та функції органів Державної казначейської служби України за виконанням бюджету 124 8.2.Етапи контролю за використанням бюджетних коштів 125 8.3.Здійснення контролю за виконанням бюджету в системі Казначейства України 126 Тема 9. Здійснення контролю та аудиту за використанням бюджетних коштів 131 9.1.Основні завдання ревізій та перевірок 131 9.2. Організація і планування ревізій та перевірок 135 9.3. Порядок проведення ревізій 138 9.4. Оформлення та реалізація матеріалів ревізій 142 9.5. Бюджетний аудит 145 Література 146
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26320
References (Ukraine): ЛІТЕРАТУРА О с н о в н а 1. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Навчальний посібник. /За редакцією проф. Ф.Ф.Бутинця. – Житомир: ПП “Рута”, 2006. – 448 с. 2. Бюджетні установи: бухгалтерський облік та оподаткування /За ред. В.І.Лемішовського. – Львів.: Національний університет “Львівська політехніка” (Інформаційно-видавничий центр “Інтелект” Інституту післядипломної освіти), “Інтелект-Захід”, 2007. – 1104 с. 3. Джога Р.Т., Свірко С.В., Сідельник Л.М. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Підручник / За заг. ред. проф. Р.Т.Джоги. – К.:, 2008. – 483 с. 4. Заїнчковський О.А., Сторожук Т.М. Облік у бюджетних установах: навчальний посібник.- Ірпінь: Академія ДПС України, 2005. – 535 с. 5. Канєва Т.В. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Навч.посіб. – К.: Книга, 2006. – 180 с. 6. Гуцайлюк Л.О., Сопко В.В., Іванечко Ю.М. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: первинні документи та облікові реєстри: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2007. – 160 с. Д о д а т к о в а 1. План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ. Затверджено наказом ДКУ від 28.11.2000 №114 зі змінами та доповненнями 2. Наказ від 09.08.2004 N 136. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 серпня 2004 р. за N 1068/9667 Про затвердження Порядку обліку зобов'язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства України. 3. Наказ від 04.11.2004 N 194 Про затвердження Роз'яснень щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Роз'яснень щодо застосування класифікації кредитування бюджету (Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного казначейства № 57 (v0057506-05) від 31.03.2005, N 181 (v0181506-05) від 30.09.2005). 4. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.05.02 за № 659 Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимоги щодо їх утворення та напрямів використання. Зі змінами та доповненнями. 5. Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002р. за № 228. 6. Постанова Кабінету Міністрів “Про впровадження казначейської системи виконання державного бюджету ” від 14.01.97 № 13 // Зібрання законодавства України. Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. – 1997. - №1 7. Інструкція про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ затв. наказом Державного казначейства України від 10.07.2000року № 61. 8. Інструкція про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та прорядок їх складання.Наказ Державного казначейства України від 27.07.2000року №68. 9. Порядок казначейського обслуговування позабюджетних коштів установ та організацій, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету, затв. наказом Головного управління Державного казначейства України від 25.03.99 № 27 10. Інструкція про порядок використання та обліку позабюджетних коштів бюджетних установ та звітності про них: затв. наказом Головного управління Державного казначейства України від 11.08.98 № 63. 11. Перелік власних надходжень бюджетних установ та організацій, затв. наказом Міністерства фінансів України від 29.06.2000 № 146. 12. Перелік платних послуг, які можуть надаватися державним учбовим закладом, затв. Постановою КМУ від 28.07.2010р. № 796.. 13. Типова інструкція про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ, затв. наказом Державного казначейства України, Міністерства економіки України від 25.11.2010р. № 438/1513. 14.Бюджетний кодекс України. Відомості Верховної ради України(2456-17) 8.07.2010р.№30-51. 15. Про запровадження нової економічної класифікації видатківУкраїни: наказом Державного казначейства України від 25.11.2008року №495. 16.Про Державний бюджет України на 2011 рік. Закон України від 10.12.2010року №2857. 17.Про здійснення державних закупівель.Закон України від 10.07.2010року №2487-vІ. 18.Типове положення про бухгалтерську службу бюджетної установи. Постанова КМУ №59 від 26.01.2011року.
Content type: Course of lectures
Appears in Collections:Навчальні матеріали кафедри бухгалтерського обліку та аудиту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Курс лекцій.pdf2,42 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools