Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25913

Title: Analytical and applied model of the process of the cut vegetable components feeding to the screw conveyor of the top gathering module
Other Titles: Аналітично-прикладна модель процесу подачі зрізаних рослинних компонентів до гвинтового конвеєра гичкозбирального модуля
Authors: Рибак, Тимофій Іванович
Цьонь, Ганна Богданівна
Сташків, Микола Ярославович
Цьонь, Олег Петрович
Rybak, Tymofiy
Tson, Anna
Stashkiv, Mykola
Tson, Oleg
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Analytical and applied model of the process of the cut vegetable components feeding to the screw conveyor of the top gathering module / Tymofiy Rybak, Anna Tson, Mykola Stashkiv, Oleg Tson // Scientific Journal of TNTU. — Tern. : TNTU, 2018. — Vol 90. — No 2. — P. 105–114. — (Manufacturing engineering and automated processes).
Bibliographic description (International): Rybak T., Tson A., Stashkiv M., Tson O. (2018) Analytical and applied model of the process of the cut vegetable components feeding to the screw conveyor of the top gathering module. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 90, no 2, pp. 105-114.
Is part of: Вісник Тернопільського національного технічного університету, 2 (90), 2018
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University, 2 (90), 2018
Journal/Collection: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 2
Volume: 90
Issue Date: 26-Jun-2018
Submitted date: 22-May-2018
Date of entry: 15-Aug-2018
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2018.02.105
UDC: 631.31
Keywords: гичка
коренеплоди
різання
гвинтовий конвеєр
технологічний процес
ніж
tops
roots
cutting
screw conveyor
technological process
knife
Number of pages: 10
Page range: 105-114
Start page: 105
End page: 114
Abstract: Досліджено проблему, що полягає у необхідності вдосконалення існуючих та розробленні принципово нових гичкозбиральних механізмів і машин, оскільки важкі та змінні умови їх технологічної роботи йнедостатнє пристосування існуючих конструкцій гичкозрізувальних пристроїв до цих змін не дозволяють отримати високі агротехнічні показники, що регламентуються для процесу збирання коренеплодів. Згідно з аналізом останніх досліджень та публікацій існує потреба у детальнішому описуванні за допомогою математичного моделювання процесів, які відбуваються при збиранні гички з оренеплодів. Технологічний процес роботи модуля для збирання гички коренеплодів у першу чергу регламентується та значною міоюі залежить від технологічного подавання зрізаних ножами роторного гичкоріза рослинних компонентів до гвинтового конвеєра. Тому запропоновано аналітично-прикладну модель подавання зрізаних рослинних компонентів з головок коренеплодів гичковидаляючим модулем до гвинтового конвеєра, проаналізовано та визначено на теоретичному рівні можливі межі зміни технологічного подавання зрізаних ножами роторного гичкоріза рослинних компонентів до гвинтового конвеєра. Перевага запропонованої математичної моделі у порівнянні з традиційними полягає в урахуванні факторів впливу, таких, як урожайність гички у рядку, питома маса бур’янів у рядку, густота насаджень коренеплодів, швидкість руху коренезбиральної машини. Запропоновані аналітичні залежності та функціональні закономірності зміни технологічного подавання гички від параметрів насаджень коренеплодів і технологічних показників роботи модуля можуть бути використані для подальшого обґрунтування конструктивно-кінематичних параметрів робочих органів модуля для збирання гички на основі аналізу розрахункової продуктивності гвинтового конвеєра.
The article deals with the analytical and applied model of feeding of cut vegetable components from root crops to the screw conveyor, the analysis of the theoretical level and possible limits of the change of technological feed of the cutter knives built in the screw conveyor. The advantage of the offered mathematical model in comparison with the traditional one is to take into account such factors as the influence of the hips yield in the row, the specific mass of weeds in the row, the density of the root crops planting, the rate of movement of the root crop harvesting machine.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25913
ISSN: 2522-4433
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2018
References (Ukraine): 1. Рибак, Т.І. Огляд гичковидаляючих апаратів бурякозбиральних машин та шляхи їх вдосконалення [Текст] / Т.І. Рибак, О.П. Цьонь // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. – Випуск 134. «Технічний сервіс машин для рослинництва». – Харків : Віровець А.П. «Апостроф», 2013. – С. 203 – 207.
2. Мартиненк, В.Я. Визначення деяких кінематичних параметрів апаратів для зрізування гички цукрових буряків [Текст] / В.Я. Мартиненко, С.І. Головко // Вісник національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». – Харків, 2002. – Вип. 7. – С. 97 – 100.
3. Смаль М. Конструктивно-технологічний аналіз обрізувачів головок коренеплодів цукрових буряків [Текст] / Марія Смаль, Олег Герасимчук // Innovatsion texnologiylar. – Qarshi muchandislik-igtisodivot istituti : Qarchi, 2014. – № 2 (14). – C. 29 – 36.
4. Цень, О.П. Результаты экспериментальных исследований активных плоских ножей свеклоуборочных машин [Текст] / О.П. Цень, П.В. Попович, А.Б. Цень // Материалы ІІІ Всероссийской научно-технической конференции «Современная техника и технологии: проблемы, состояние и перспективы». – Рубцовск : Рубцовский индустриальный институт, 2013. – С. 135 – 138.
5. Зубков, В.Е. Разработка универсального сепаратора корнеклубнеплодов от комков почв [Текст] / В.Е. Зубков // Науковий вісник НАУ. – К. : НАУ, 1998. – Т. 9. – С. 204 – 209.
6. Довідник з механізації виробництва цукрових буряків [Текст] / О.О. Проценко, В.І. Паламарчук, А.М. Козачук та ін.; за ред. О.О. Проценка. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Урожай, 1987. – 264 с.
7. Довідник буряковода [Текст] / В.Ф. Зубенко, В.Т. Онопрієнко, В.В. Федчук та ін.; за ред. В.Ф. Губенка. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Урожай, 1986. – 232 с.
8. КД 46.16.01.005 – 93 “Випробування сільськогосподарської техніки. Основні положення” [Текст]. – К. – 34 с.
9. Результати дослідження імпульсу сили удару та кута відбивання коренеплодів [Текст] / В.М. Барановський, В.О. Соломка, В.Б. Онищенко [та ін.] // Вісник ХНТУСГ. «Технічний сервіс АПК, техніка та технології у сільськогосподарському машинобудуванні». – 2005. – Вип. 39. – С. 299 – 307.
10. Тунік, І.Г. Розробка та обґрунтування параметрів доочисних транспортерів бурякозбиральних машин [Текст]: дис…канд. техн. наук: 05.05.11. – Луцьк : ЛДТУ, 2000. – 149 с.
References (International): 1. Rybak T.I, Tson O.P. Ohliad hychkovydaliaiuchykh aparativ buriakozbyralnyi mashyn ta shliakhy yikh vdoskonalennia. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu silskoho hospodarstva imeni Petra Vasylenka, no 134. “Tekhnichnyi servis mashyn dlia roslynnytstva”. Kharkiv, Virovets A.P. “Apostrof”, 2013, pp. 203 – 207 [In Ukrainian].
2. Martynenko V.Ia, Holovko S.I. Vyznachennia deiakykh kinematychnykh parametriv aparativ dlia zrizuvannia hychky tsukrovykh buriakiv. Visnyk natsionalnoho tekhnichnoho universytetu “Kharkivskyi politekhnichnyi instytut”. Kharkiv, 2002, no. 7, pp. 97 – 100 [In Ukrainian].
3. Smal M., Herasymchuk O. Konstruktyvno-tekhnolohichnyi analiz obrizuvachiv holovok koreneplodiv tsukrovykh buriakiv. Innovatsion texnologiylar. Qarshi muchandislik-igtisodivot istituti, Qarchi, 2014, no.2 (14), pp. 29 – 36 [In Ukrainian].
4. Tsen O.P., Popovich P.V., Tsen A.B. Rezultatyi eksperimentalnyih issledovaniy aktivnyih ploskih nozhey sveklouborochnyih mashin. Materialyi III Vserossiyskoy nauchno-tehnicheskoy konferentsii “Sovremennaya tehnika i tehnologii:problemyi, sostoyanie i perspektivyi”. Rubtsovsk, Rubtsovskiy industrialnyiy institut, 2013, pp. 135 – 138 [In Russian].
5. Zubkov V.E. Razrabotka universalnogo separatora korneklubneplodov ot komkov pochv. Naukoviy vIsnik NAU, Kyiv, 1998, vol. 9, pp. 204 – 209 [In Russian].
6. Protsenko O.O., Palamarchuk V.I., Kozachuk A.M. Dovidnyk z mekhanizatsii vyrobnytstva tsukrovykh buriakiv, 2-e vol. Kyiv, Urozhai, 1987, 264 p. [In Ukrainian].
7. Zubenko V.F., Onopriienko V.T., Fedchuk V.V. Dovidnyk buriakovoda. Za red. V.F. Hubenka, 2-e vol., pererob. i dop. Kyiv. Urozhai, 1986, 232 p. [In Ukrainian].
8. KD 46.16.01.005 – 93 “Vyprobuvannia silskohospodarskoi tekhniky. Osnovni polozhennia”. Kyiv, 34 p. [In Ukrainian].
9. Baranovskyi V.M., Solomka V.O., Onyshchenko V.B. Rezultaty doslidzhennia impulsu syly udaru ta kuta vidbyvannia koreneplodiv. Visnyk KhNTUSH. “Tekhnichnyi servis APK, tekhnika ta tekhnolohii u silskohospodarskomu mashynobuduvanni”, 2005, vol. 39, pp. 299 – 307 [In Ukrainian].
10. Tunik I.H. Rozrobka ta obgruntuvannia parametriv doochysnykh transporteriv buriakozbyralnykh mashyn : Diss. kand. tekhn. nauk. Lutsk, 2000, 149 p. [In Ukrainian].
Content type: Article
Appears in Collections:Вісник ТНТУ, 2018, № 2 (90)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.