Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24763

Title: «Економічний аналіз»: Курс лекцій
Authors: Синькевич, Надія Іванівна
Bibliographic description (Ukraine): Синькевич Н. І. «Економічний аналіз»: курс лекцій / укл. : Н. І. Синькевич. - Тернопіль : ТНТУ імені Івана Пулюя, 2018. – 97 с.
Issue Date: Mar-2018
Date of entry: 20-Apr-2018
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ ім. Івана Пулюя
Committee members: Білоус, Ольга Степанівна
Співак, Сергій Михайлович
UDC: 336.64
Keywords: економічний аналіз
прийняття управлінських рішень
господарська діяльність
виробнича програма
ритмічність виробництва
реалізація продукції
продуктивність праці
Number of pages: 100
Abstract: Подані лекції розкривають суть і значення економічного аналізу як засобу вивчення господарської діяльності підприємств в умовах ринкової економіки, оцінюють роль економічного аналізу в прийнятті управлінських рішень у сучасних умовах; ознайомлюють з методами аналітичних досліджень господарської діяльності підприємств та їх структурних підрозділів за певний період і на перспективу, оцінюють вплив факторів на показники господарської діяльності підприємства та виявляють використані резерви.
Content: Зміст Розділ I. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ Тема 1. Предмет, зміст та завдання економічного аналізу..........................................................6 1.1. Зміст, предмет економічного аналізу ……………………………...................................6-7 1.2. Основні завдання економічного аналізу………………………….. ................................7 1.3. Види економічного аналізу…………………………........................................................7-10 Тема 2. Метод та методика економічного аналізу.................................................11 2.1. Основні риси методики проведення економічного аналізу та системи показників, що використовуються в аналізі......................................................................................................11-15 2.2. Характеристика методів економічного аналізу................................................................15-21 Тема 3. Інформаційна база економічного аналізу.................................................22 3.1. Джерела інформації для проведення економічного аналізу...........................................22-24 3.2. Організація та етапи проведення аналізу.........................................................................24-26 3.3. Резерви та фактори впливу на їх зміну.............................................................................26-30 Розділ II. УПРАВЛІНСЬКИЙ АНАЛІЗ Тема 4. Аналіз виробництва та реалізації продукції, робіт і послуг....................31 4.1. Зміст і завдання аналізу виробництва продукції.............................................................31-32 4.2. Обґрунтування виробничої програми підприємства......................................................32-35 4.3. Аналіз обсягу виробництва продукції..............................................................................35-36 4.4. Аналіз номенклатури, асортименту та структури випуску продукції...........................36-39 4.5. Аналіз якості продукції......................................................................................................39-42 4.6. Аналіз ритмічності виробництва.......................................................................................42-44 4.7. Аналіз обсягу реалізації продукції (послуг).....................................................................44-47 4.8. Аналіз резервів виробництва і реалізації продукції........................................................47-50 Розділ III. АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА ВИРОБНИЧИМИ РЕСУРСАМИ ТА ОЦІНКА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНОГО РІВНЯ ВИРОБНИЦТВА Тема 5. Аналіз трудових ресурсів...........................................................................51 5.1. Основні завдання аналізу трудових ресурсів і забезпеченості ними підприємства..............................................................................................................................51-53 5.2. Аналіз використання робочого часу.................................................................................53-55 5.3. Аналіз продуктивності праці ............................................................................................55-57 Тема 6. Оцінка стану і використання основних фондів........................................58 6.1. Аналіз складу, структури і технічного стану основних фондів.....................................58-61 6.2. Аналіз ефективності використання основних фондів.....................................................61-65 6.3. Оцінка виробничих потужностей......................................................................................65-66 Тема 7. Забезпечення підприємства матеріальними ресурсами та їх використання..............................................................................................................67 7.1. Загальна оцінка виконання плану матеріально-технічного постачання..................................................................................................................................67-70 7.2. Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів..........................................70-72 7.3. Вплив факторів матеріально-технічного постачання на обсяг виробництва продукції.....................................................................................................................................72-73 Розділ IV. АНАЛІЗ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ Тема 8. Аналіз собівартості продукції (робіт, послуг) за узагальнюючими показниками...............................................................................................................74 8.1. Значення аналізу собівартості продукції в підвищенні ефективності діяльності підприємства..............................................................................................................................74-79 8.2. Основні об’єкти калькулювання та аналізу собівартості продукції (робіт, послуг).........................................................................................................................................79-80 8.3. Аналіз собівартості за елементами витрат і калькуляційними статтями............................................................................................................................................80-83 8.4. Оцінка витрат на одну гривню товарної продукції........................................................84 8.5. Аналіз собівартості окремих виробів...............................................................................84-85 8.6. Аналіз собівартості порівнюваної товарної продукції...................................................85-87 Тема 9. Аналіз прямих та непрямих виробничих витрат......................................88 9.1. Аналіз прямих витрат на одиницю продукції................................................................88-90 9.2. Аналіз непрямих (накладних) виробничих витрат........................................................90-91 9.3. Методика підрахунку резервів зниження собівартості продукції.....................................................................................................................................91-92 Питання для проведення модульних контролів та опитування.............................................. 93-94 Рекомендована література.......................................................................................................... 95-97
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24763
Copyright owner: © Синкевич Н.І., 2018
References (Ukraine): 1. Аналіз хозяйственной деятельности предприятия: Учебное пособие / Под общ. ред. Л.Л. Ермолович. – Минск: Интерпрессервис, Экоперспектива, 2001. - 376с. 2. Багров В.П., Багрова В.І. Економічний аналіз: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 160с. 3. Баканов М.И., Шеремет А. Д.. Теорія экономического анализа: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 1998. - 416с. 4. Бандурка А.М., Червяков И. М., Посылкина О.В. Фінансово-экономический аналіз: Ученик. – Харьков: Ун-т внутренних дел, 1999. - 394с. 5. Білик М.Д., Павловські О.В., Притуляк Н.М., Невмержицька Н.Ю.. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник. К.: КНЕУ, 2005. - 592с. 6. Болюх М.А., Горбатюк М.І. Збірник задач із курсу «Економічний аналіз»: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2002. - 232с. 7. Гадзевич О.І. Основи економічного аналізу і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємств: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2004. - 180с. 8. Гинзбург А.И. Экономический аналіз. – СПб: Питер, 2003.-480с. 9. Дієва Н.М., Додіков О.І., Фінансовий аналіз: Навчальний посібник. –К.: Центр навчальної літератури, 2007. - 328с. 10. Економічний аналіз діяльності промислових підприємств / За ред.. С.І. Шкарабана, М.І. Сапачова. – Тернопіль ТАНГ, 1999. - 405с. 11. Економічний аналіз: Навчальний посібник/ За ред.. акад.. НАНУ, проф.. М.Г. Чумаченька. – К.: КНЕУ, 2003. - 556с. 12. Іваненко В.М. Курс економічного аналізу: Навчальний посібник. – К.: Знання-прес, 2000. - 207с. 13. Іваненко В.М. Курс економічного аналізу: Навчальний посібник. – К.: Знання-прес, 2002. - 207с. 14. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2000. - 152с. 15. Ковалев А.И., Привалов В.П.. Анализ хозяйственного состояния предприятия. – М.: Центр экономики и маркетинга, 1999. – 216 с. 16. Ковбасюк М.Р. Економічний аналіз діяльності комерційних банків та підприємств: Навчальний посібник. – К.: Скарби, 2001. – 336 с. 17. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навчальний посібник. – К.: Знання, КОО, 2000. – 378 с. 18. Костенко Т.Д., Підгора Є.О., Рижиков В.С., Панков В.А., Герасимов А.А., Ровенська В.В. Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 400 с. 19. Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз і планування. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 224 с. 20. Лахтіонов Л.А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія. – К.: Центр навчальної літератури, 2001. – 387 с. 21. Лук’яненко Д.Г., Поручник А.М., Стоярчук Я.М. Практикум з міжнародного економічного аналізу: тести, вправи та задачі, проблемні ситуації, ділові ігри: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ 2006. – 292 с. 22. Мельник В.М. Основи економічного аналізу: короткий теоретико-методологічний курс: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2003. – 128 с. 23. Мец В.О. Економічний аналіз (збірник практичних занять і тестів за даними П(С)БО): Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2001. – 236 с. 24. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навчальний посібник. – К.: Вища школа, 2003. – 278 с. 25. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 1999. – 132 с. 26. Мних Є.В. Економічний аналіз: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2001. – 412 с. 27. Несторенко Ж.К., Череп А.В. Економічний аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 122 с. 28. Подольська В.О., Яріш О.В. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 488 с. 29. Попович П.Я. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання: Підручник. – Тернопіль: Економічна думка, 2004. – 416 с. 30. Савицкая Г.В. Аналіз хозяйственной деятельности предприятия. – 4-е изд., пере раб. И доп. – Минск: Новое знание, 1999. – 688 с. 31. Савицкая Г.В. Методика комплексного анализа хозяйственной деятельности. – М.: ИНФРА, 2001. – 288 с. 32. Салила С.Я., Дацій Н.В., Корецька С.О., Несторенко Н.В., Салила К.С.. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник. – К.: - Центр навчальної літератури, 2006. – 210 с. 33. Серединська В.М., Загородна О.М., Федорович Р.В. Теорія економічного аналізу: Підручник. – Тернопіль Астон, 2006. – 368 с. 34. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства. – Львів: ЛБІ НБУ, 2000. – 485 с. 35. Теорія економічного аналізу / За ред.. Р.Ф. Федоровича. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. – 322 с. 36. Теорія економічного аналізу: Навчальний посібник / За ред. Проф.. В.Є. Труша. – К.: Ценрт навчальної літератури, 2003. – 149 с. 37. Федорович Р.В., Серединська В.М., Загар одна О.М.. Фінансовий аналіз: Підручник. – Тернопіль: ТАНГ, 2001. – 328 с. 38. Фінансово-економічний аналіз: Підручник / Під заг. Ред. Л.Ю. Буряка, М.В. Римара. – К.: Професіонал, 2004. – 328 с. 39. Цигилик І.І., Кропельницька С.О., Мозіль О.І.. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навчальний посібник. – К.: Центр начальної літератури, 2004. – 123 с. 40. Шило В.Л., Верхоглядова Н.І. Ільїна С.Б., Темченко А.Г., Бра дул О.М. Аналіз фінансового стану виробничої та комерційної діяльності підприємства: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2005. – 240 с. 41. Шиян Д.В., Строченко Н.І. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник. – К.: А.С.К., 2003. – 240 с.
Content type: Course of lectures
Appears in Collections:Навчальні матеріали кафедри бухгалтерського обліку та аудиту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ekonomichnyj_analiz_konspekt.pdfКурс лекцій923,12 kBAdobe PDFView/Open
Ekonomichnyj_analiz_konspekt.djvu977,17 kBDjVuView/Open
Ekonomichnyj_analiz_konspekt__COVER.png48,87 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools