Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22433

Title: Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: практикум (навчально-методичні рекомендації з курсу)
Authors: Хрупович, Світлана Євгенівна
Bibliographic description (Ukraine): Хрупович С.Є. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: практикум (навчально-методичні рекомендації з курсу) для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», спеціальності: 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»/ Світлана Хрупович. – Тернопіль, 2017.- 52 с.
Issue Date: 2017
Submitted date: 2017
Date of entry: 27-Nov-2017
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ ім І. Пулюя
UDC: 338
Keywords: зовнішньоекономічна діяльність
мито
експорт
імпорт
контракт
базові умови постачання
Number of pages: 52
Abstract: Обраний підхід до викладання матеріалу практикуму підпорядкований меті - формування у студентів логіки прийняття управлінських рішень. Цьому сприяє структура розгляду ситуаційних вправ з відокремленням блоку “Запитання для обговорення”; формулювання практичних завдань у вигляді конкретних господарських ситуацій, які мали місце на підприємствах України. З огляду на конфіденційність інформації, у багатьох ситуаціях змінено назви фірм та фактичні показники, що характеризують їх діяльність. Практикум має дискусійний характер, що полягає у формуванні альтернативних підходів до прийняття рішень при вирішенні господарських ситуацій та укладанні контрактів. Викладений матеріал практикуму також носить діалоговий характер, що реалізовано у формі запитань.
Description: Розглянуто і рекомендовано до друку на: - засіданні кафедри економіки та фінансів Протокол No 7 від 22 листопада 2017 року; - засіданні науково-методичної комісії факультету економіки та менеджменту Протокол No 4 від22 листопада 2017 року
Content: Вступ...5 Частина І. План практичних занять з курсу “ Зовнішньоекономічна діяльність підприємства”...6 Частина ІІ. ПРАКТИКУМ... 22 Розділ 1. Ситуаційні вправи...22 Розділ 2. Практичні завдання...27 Розділ 3. Тести...34 Розділ 4. Командна гра...39 Література...51
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22433
Copyright owner: © Хрупович С.Є., 2017
References (Ukraine): 1. http://pidruchniki.ws/14170120/ekonomika/zovnishnoekonomichna_diy alnist_sutnist_vidi_faktori_rozvitku / електронний підручник «Зовнішньоекономічна діяльність підприємств» 2. http://uk.wikipedia.org/ вільна енциклопедія 3. http://www.ukrstat.gov.ua (Державна служба статистики України) 4.Глазкова Г. Як подолати ризики та небезпеки для української економіки при вступі України до СОТ // Молода економіка.- 2003.-грудень.-С. 33- 40. 5Дідківський М.І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства:Навчальний посібник .-К.:Знання,2006 .-463 с.-966-346-197-7 Рум'янцев А.П., Рум'янцева Н.С. Зовнішньоекономічна діяльність:Навчальний посібник .-К.:ЦУЛ,2014 .-377 с.-966-8253-65-5 6.Єременко О., Тимченко А. Що треба знати про концесію // Бухгалтерія.- 2011 .- 2 серпня.- No 31 (446). 7. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. Зовнішньоекономічна діяльність: Термінологічний словник. - К. : Кондор, 2017. - 168с. 8.Закон України “Про Зовнішньоекономічну діяльність” від 16. 04. 91 р. No 959- XII, із змінами і доповненнями. // Все про бухгалтерський облік. - 1999.- 15 березня. - No 24 (327). 9.Закон України “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті”// Все про бухгалтерський облік.-2001.- 7 травня. - No 42 (588). 10. Зеркалов ДВ. Внешнеэкономическая деятельность: энциклопедический словарь. - К. : Дакор ; КНТ, 2013. - 544с. - (Серия "Внешнеэкономическая деятельность"). 11.Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Навчальний посібник/За ред. .Козака Ю.Г., ЛогвіновоЇ Н.С., Сіваченка І.Ю.-2-ге вид., перераб.і доп.- К.:ЦУЛ,2016 .-792 с.-966-364-221-1 12.Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Підручник для вузів/ І.В. Багрова, Н.І. Редіна, В.Є. Власик, О.О. Гетьман; За ред. І.В. Багрової.-К.: Центр навчальної літератури, 2004.- 580 с. 13.Зовнішньоекономічна діяльність та митна справа: Збірник нормативних актів / Упорядник М.І. Камлик. - К: Атака, 2014. - 680 с. 14.Каніщенко О.Л. Міжнародний маркетинг: Теорія і господарські ситуації: Навч. посібн.- 2-ге вид., переробл.- К.: ІВЦ «Видавництво Політехніка», 2004.- 152 с. 15.Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посібн. - 3.тє вид., перероб і доп.- К.: Знання-Прес, 2002.- 384 с. 16.Козик В.В., Панкова Л.А., Карп’як Я.С., Григор’єв О.Ю., Босак А.О. Зовнішньоекономічні операції і контракти: Навч. посібн.-2-ге вид., перероб. І доп.-К.: Центр навчальної літератури, 2004.- 608 с. 17.Кузьмін О.Є. , Мельник О.Г. Теоретичні та прикладні засади менеджменту: Навч. посібн.- 2-вид. доп. І перероб.- Львів: НУ «Львівська політехніка», «Інтелект-Захід», 2013.-352 с. 18.Наказ від 5 жовтня 1995 року No 75 “Про затвердження положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів)” ”// Все про бухгалтерський облік.-2011.- 7 травня.- No 42 (588). 19.Постанова від 21 червня 1995 р. No 444 “Про типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів) і типові форми захисних застережень, які передбачають розрахунки в іноземній валюті ”// Все про бухгалтерський облік.-2001.- 7 травня.- No 42 (588). 20. Саллі В.І., Трифонова О.В., Швець В.Я. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник.- К.: ВД “Професіонал”, 2003,- 176 с. 21.Сухарський В.С., Сухарський В.В., Охота В.І. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: теорія, методологія, практика.: Навч.. Посіб. (курс лекцій).- Тернопіль: Астон, 2005.- 464 с. 22.Уманців Г. Створення зарубіжних дочірніх фірм // Бухгалтерія.- 2011.- 19 березня. - No 12 (427).
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри економіки та фінансів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
practicum_ZED_PP_2017.doc469 kBMicrosoft WordView/Open
practicum_ZED_PP_2017.djvu551,04 kBDjVuView/Open
practicum_ZED_PP_2017.pdf813,71 kBAdobe PDFView/Open
practicum_ZED_PP_2017__COVER.png178,02 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools