Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21520
Title: Дослідження операцій в транспортних системах: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів ОКР «Бакалавр» з галузі знань 27 “Транспорт” спеціальності 275 "Транспортні технології (автомобільний транспорт)"
Authors: Цьонь, Олег Петрович
Вовк, Юрій Ярославович
Вовк, Ірина Петрівна
Дзюра, Володимир Олексійович
Tson, Oleg
Vovk, Yuriy
Vovk, Iryna Petrivna
Dzyura, Volodymyr
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Дослідження операцій в транспортних системах" для студентів ОКР «Бакалавр» з галузі знань 27 “Транспорт” спеціальності 275 "Транспортні технології (автомобільний транспорт)" / укл. : О.П. Цьонь, П.В. Попович, Ю.Я. Вовк, І.П. Вовк. – Тернопіль : ФОП Паляниця В.А., 2017. – 64 с.
Issue Date: 2017
Date of entry: 7-Jul-2017
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
Keywords: транспортні технології
дослідження операцій в транспортних системах
Number of pages: 64
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21520
References (Ukraine): 1. Dzyura V. Ways of improvement of the city road network functioning / V. Dzyura // Journal of Sustainable Development of Transport and Logistics, 2016. – Vol. 1, No. 1. – p. 11-15. 2. Tson O. Analytical evaluation of technical and operational indicators impact on the transportation technology by automobile trailers / O. Tson // Journal of Sustainable Development of Transport and Logistics, 2016. – Vol. 1, No. 1. – pp. 23-26. doi:10.14254/jsdtl.2016.1-1.4. 3. Vovk Y. Crisis of relationship in general theory of crisis / Andrushkiv, B., Vovk, Y., Pohaydak, O., Fedyshyn, I. // Journal of International Studies, 2011. – Vol. 4, No 1. – pp. 18-25. DOI: 10.14254/2071-8330.2011/4-1/2 4. Vovk Y. Resource-efficient intelligent transportation systems as a basis for sustainable development. Overview of initiatives and strategies / Y. Vovk // // Journal of Sustainable Development of Transport and Logistics, 2016. – Vol. 1, No. 1. – p. 6-10. (Польща). 5. Вангер Г. Основы исследованния операций. Том 1. – М.: Мир, 1972. – 335 с. 6. Вангер Г. Основы исследованния операций. Том 2. – М.: Мир, 1973. – 486 с. 7. Вовк Ю. Аналіз стану транспортної системи України та перспективи її розвитку / Юрій Вовк // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2015. – Вип. 2 (13). – С. 5-15. 8. Вовк Ю. Вплив трансферу технологій на інноваційні процеси: український та зарубіжний досвід [Електронний ресурс] / Ю. Вовк, І. Нагорняк, Г. Нагорняк // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2013. – Вип. 2 (9). – С. 117-127. 9. Вовк Ю.Я. Пути формирования ресурсоэффективной транспортной системы / Ю.Я. Вовк // Экономические тенденции, 2017. – Вып. 1, № 1. – С. 22-29. (Білорусь). 10. Вовк Ю.Я. Ресурсономіка: теоретичні та прикладні аспекти: Монографія / Андрушків Б.М., Вовк Ю.Я., Вовк І.П., Паляниця В.А. та ін. – Тернопіль: ТОВ "Терно-Граф", 2012. – 456 с. (0,2 внесок автора). 11. Дегтярь В.Г., Цуканов І. М. Елементи теорії випадкових процесів та їх застосування для прийняття рішень. – К.:УТУ, 1999. – 79 с. 12. Деордица Ю.С., Савченко В.Т. Компьютерные технологии в экономике и менеджменте: Учеб .пособие. – Луганськ:ВУГУ,1999. 13. Дзюра В.О. Обґрунтування швидкості руху на міських вулицях і дорогах / В.О. Дзюра // Міжвузівський збірник «Наукові нотатки». – Луцьк, 2016. – Вип. №55. – С. 112-116. 14. Дзюра В.О. Порушення при облаштуванні прибудинкових територій, зокрема місць для зберігання індивідуальних транспортних засобів в межах населених пунктів / В.О. Дзюра // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка присвячений 25 річчю ННІ ТС. – 2016. – Вип. 169 «Деревооброблювальні технології та системотехніка лісового комплексу» «транспортні технології». – Харків : ХНТУС, 2016. – С. 228-232. 15. Доля В. К. Пасажирські перевезення / В. К. Доля. – Х. : Вид-во „Форт”, 2011. – 507 с. 16. Зайцев М. Г. Количественные методы в менеджменте. Часть 1. Принятие решений в условиях определенности. – М.: Академия Народного Хозяйства при правительстве РФ. – 235 с. 17. Зайченко Ю.П. Дослідження операцій: Підручник. – К: ВІПОЛ,2000. 18. Карпенко О. Проблеми функціонування механізму трансферу наукових технологій освітньої діяльності в логістиці / Олена Карпенко, Світлана Ковальчук, Юрій Вовк, Ігор Гирила, Оксана Шевчук, Мар’яна Януш // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2016. – Вип. 2 (15). – С. 114-119. 19. Кремер Н. Ш. Исследование операций в экономике. – М.: ЮНИТИ, 1997. – 407 с. 20. Лопатников Л.И. Экономико-математический словарь. / Словарь современной экономической науки. Издание 4-е, переработанное и дополненное. – Г.: Издательство «ABF»,1996. – 704с. 21. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни “Основи теорії транспортних процесів та систем“ для студентів 4 курсу денної форми навчання 6.070101 «Транспортні технології» (автомобільний транспорт) / Укл.: Ю.Я. Вовк, В.О. Дзюра, П.В. Попович та ін. – Тернопіль: СтереоАрт, 2016. – 38 с. 22. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Автоматизована система управління на транспорті» (для студентів 4 курсу денної форми навчання 6.070101 Транспортні технології). Укл.: Ю.Я. Вовк, В.О. Дзюра, П.В. Попович та ін. – Тернопіль: СтереоАрт, 2016. – 24 с. 23. Мур Дж., Уэдерфорд Л. Экономическое моделирование в Microsoft Excel. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2004. 24. Поліщук В. П. Теорія транспортного потоку : методи та моделі організації дорожнього руху / В. П. Поліщук, О. П. Дзюба. – К. : Знання України, 2008. – 175 с. 25. Попович П. В. Дослідження тенденцій розвитку ринку вантажних автомобільних перевезень в сучасних умовах / П.В. Попович, О.С. Шевчук, А.Й. Матвіїшин, В.Н. Лотоцька // Науковий журнал. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки. – Житомир, 2016. – №2(77). – С. 224-228. 26. Попович П.В. Аналітичні технології в забезпеченні економічної ефективності логістичних систем / Попович П. // Вісник ХНТУСГ. – Харків, 2016. – Вип. № 169. – С. 223 - 225. 27. Попович П.В. Економічні аспекти використання послуг 3PL операторів вітчизняними підприємствами / П.В. Попович. // Науковий журнал. – Луцьк: Луцький НТУ, 2016. – № 2. - С. 125-129. 28. Попович П.В. Проблематика імітаційного моделювання в оцінці економічної ефективності у логістиці / П. Попович // Вісник ХНТУСГ. – Харків, 2016. – Вип. № 169. – С. 226-229. 29. Ржевський С.В. Елементи теорії дослідження операцій. – К.: ЄУФІМБ,1999. – 120 с. 30. Хемди А. Таха. Введение в исследование операцій, 7-е издание.: Пер.с англ.-М: Издательский дом «Вильямс», 2005. – 913 с. 31. Цьонь О.П. Правові аспекти організації перевезень вантажів у міжнародному сполученні / О.П. Цьонь // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Випуск 169. «Деревооброблювальні технології та системотехніка лісового комплексу», «Транспортні технології» Х.: ХНТУСГ імені Петра Василенка, 2016. – С. 209-211. 32. Цьонь О.П. Шляхи визначення оптимальних відстаней між пунктами транспортної мережі / Цьонь О.П. // Міжвузівський збірник “Наукові нотатки”. Випуск №55. – Луцьк.: ЛНТУ, 2016. – С. 418-421. 33. Четверухін Б. М. Дослідження операцій в транспортних системах. Частина 1. Методи лінійного програмування та їх застосування. Навчальний посібник. – К.: УТУ, 2000. – 100 с. 34. Четверухін Б.М., Бакуліч О.О., Радкевич С.Д. Дослідження операцій в транспортних системах. Частина 2. Системи масового обслуговування. Навчальний посібник. – К.: НТУ, 2001. – 141 с.
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчальні матеріали кафедри транспортних технологій та механіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2chas_doslidzhennya (1)_2.pdf480,56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools