Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/20903
Title: М'ясопродуктовий кластер як інноваційний інструмент економічного розвитку регіону
Other Titles: Мясопродуктовый кластер как инновационный инструмент экономического развития региона
Meat-products cluster as an innovative tool of economic development of the region
Meat-products cluster as an innovative tool of economic development of the region
Authors: Мазуренко, Олена
Affiliation: Національний науковий центр „Інститут аграрної економіки”, вул. Героїв Оборони, б. 10, к. 220, м. Київ, 03127, Україна e-mail: mov@iae.kiev.ua к.е.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу науково-організаційного забезпечення та координації досліджень
Bibliographic description (Ukraine): Мазуренко О. М'ясопродуктовий кластер як інноваційний інструмент економічного розвитку регіону [Електронний ресурс] / Олена Мазуренко // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2017. — Вип. 1 (16). — С. 72- 80. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17moverr.pdf.
Bibliographic description (International): Mazurenko, O. (2017). Miasoproduktovyi klaster yak innovatsiinyi instrument ekonomichnoho rozvytku rehionu [Meat-products cluster as an innovative tool of economic development of the region]. Socio-Economic Problems and the State. 16 (1), 72-80. http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17moverr.pdf
Journal/Collection: Електронне наукове фахове видання "Соціально-економічні проблеми і держава"
Issue: 1(16)
Issue Date: 31-May-2017
Submitted date: Mar-2017
Date of entry: 6-Jun-2017
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна)
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
UDC: 631.115
JEL: Q10
R1
O31
Keywords: м'ясопродуктовий підкомплекс
м’ясо та продукти його переробки
сталий розвиток
інновації
м'ясопродуктовий кластер
мясо и продукты его переработки
мясопродуктовый подкомплекс
мясопродуктовый кластер
инновации
устойчивое развитие
meat products subcomplex
meat and processed products
sustainable development
innovations
meat products cluster
Number of pages: 9
Page range: 72-80
Start page: 72
End page: 80
Series/Report no.: ;7
Abstract: В статті визначено, що у період уповільнення темпів зростання української економіки необхідним є використання інноваційних механізмів стимулювання ділової активності та підвищення конкурентоспроможності підприємств на мезорівні. Одним з таких механізмів є кластери, ефективність яких підтверджена світовим досвідом. Кластери дозволяють підвищувати конкурентоспроможність підприємств які до них входять, розширювати впровадження інновацій, скорочувати трансакційні витрати, розвивати і зміцнювати взаємини між бізнесом, наукою і державою. Наразі дезінтеграція підприємств м'ясопродуктового підкомплексу призводить до низького рівня впровадження інновацій в тваринництві, недостатнього використання виробничих потужностей переробних підприємств, подорожчання готової продукції та зниження її конкурентоспроможності. В рамках даної проблемної ситуації інтеграція є складним і багатогранним завданням, рішення якого до сих пір не має достатньої практичної реалізації в агропромисловому комплексі в цілому, і в м'ясопродуктового підкомплексі зокрема. М'ясопродуктовий кластер – різновид економічного кластера, що спеціалізується на виробництві м'яса і м'ясних продуктів. Будь-який кластер являє собою відтворювальний ланцюжок географічно сконцентрованих підприємств і організацій, які формально і неформально взаємодіють один з одним. На відміну від підкомплексу (категорії, що відображає технологічні зв'язки між підприємствами) кластер є вищою стадією інтеграції, яка передбачає технологічну, територіальну та соціальну близькість.
В статье определено, что в период замедления темпов роста украинской экономики необходимо использование инновационных механизмов стимулирования деловой активности и повышения конкурентоспособности предприятий на мезоуровне. Одним из таких механизмов является кластеры, эффективность которых подтверждена мировым опытом. Кластеры позволяют повышать конкурентоспособность предприятий входящих в них, расширять внедрение инноваций, сокращать транзакционные издержки, развивать и укреплять отношения между бизнесом, наукой и государством. Сейчас дезинтеграция предприятий мясопродуктового подкомплекса приводит к низкому уровню внедрения инноваций в животноводстве, недостаточному использованию производственных мощностей перерабатывающих предприятий, подорожанию готовой продукции и снижению ее конкурентоспособности. В рамках данной проблемной ситуации интеграция является сложной и многогранной задачей, решение которой до сих пор не имеет достаточной практической реализации в агропромышленном комплексе в целом, и в мясопродуктовом подкомплексе в частности. Мясопродуктовый кластер – разновидность экономического кластера, специализирующегося на производстве мяса и мясных продуктов. Любой кластер представляет собой воспроизводственную цепочку географически сконцентрированных предприятий и организаций, формально и неформально взаимодействующих друг с другом. В отличие от подкомплекса (категории, которая отражает технологические связи между предприятиями) кластер является высшей стадией интеграции, которая предусматривает технологическую, территориальную и социальную близость. Ключевые слова: мясопродуктовый подкомплекс, мясопродуктовый кластер, инновации, устойчивое развитие, мясо и продукты его переработки.
In the period of slowing the growth of the Ukrainian economy, it is necessary to use innovative mechanisms to stimulate business activity and increase the competitiveness of enterprises at the meso level. One of such mechanisms is clusters, the effectiveness of which is confirmed by world experience. Clusters allow to increase the competitiveness of enterprises entering into them, to expand the introduction of innovations, to reduce transaction costs, to develop and strengthen the relations between business, science and the state. Now the disintegration of the meat subcomplex enterprises leads to a low level of innovation in livestock production, inadequate use of production facilities of processing enterprises, higher prices for finished products and a decrease in its competitiveness. Within the framework of this problem situation, integration is a complex and multifaceted task, the solution of which has not yet been adequately implemented in the agro-industrial complex as a whole, and in the meat-producing subcomplex in particular. Meat product cluster - a kind of economic cluster, specializing in the production of meat and meat products. Any cluster is a reproductive chain of geographically concentrated enterprises and organizations that formally and informally interact with each other. Unlike the subcomplex (a category that reflects the technological links between enterprises), the cluster is the highest stage of integration, which involves technological, territorial and social affinity.
Description: Supplementary data associated with this article can be found, in the online version, at http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17moverr.pdf
Sponsorship: The authors received no direct funding for this research.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/20903
ISSN: 2223-3822
Copyright owner: Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава»
URL for reference material: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17moverr.pdf
References (Ukraine): 1. Бакум В.В. Методологія розробки агропромислових кластерних утворень регіону / В.В. Бакум // Економіка АПК. – 2009. – № 4. – С. 38–45.
2. Вишневська О.М. Інвестиційно-інноваційний розвиток аграрного сектора в умовах глобалізацій них змін і тенденцій / О.М. Вишневська // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький, 2012. – № 4. Т. 2. – С. 136–139.
3. Гришова І.Ю. Кластери в агропромисловому комплексі: проблеми та перспективи розвитку / І. Ю. Гришова, А. Ю. Присяжнюк // Економіка АПК. – 2011. – № 4. – С. 142–146.
4. Доржиева Е.В. Формирование и развитие конкурентоспособных агропромышленных кластеров на мезоуровне экономики: [монография] / Доржиева Е.В. – СПб: Изд-во Санкт-Петербургского университета управления и экономики, 2012. – 168 с.
5. Мазуренко О.В. Економічні відносини господарюючих суб’єктів у м’ясопродуктовому підкомплексі / О.В. Мазуренко // Агроінком. – 2006. – № 11 – 12. – С. 38–40.
6. Мазуренко О.В. Приватизація переробних підприємств м’ясопродуктового підкомплексу та її наслідки / О.В. Мазуренко // Економіка АПК. – 2005 – № 4. – С. 52–55.
7. Мазуренко О.В. Розвиток інтегрованих формувань в АПК / О.В. Мазуренко // Економіка АПК. – 2006 – № 3. – С. 89–93.
8. Маршалл А. Принципы экономической науки: В 3-х т. – М.: 1993. – Т. 1. – С. 176–189.
9. Портер М. Конкуренция. Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2006. – 608 с.
10. Ткаченко В.Г. Кластеры в системе аграрного производства: сущность и значение в реализации инновационной политики государства / В.Г. Ткаченко, В.І. Богачов // Вісник економічної науки України. – 2011. – № 2. – С. 182–189.
11. Шумпетер Й. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия / Йозеф Шумпетер; предисл. В.С. Автономова. – М.: ЭКСМО, 2007. – 864 с.
References (International): 1. Bakum, V.V. Metodolohiia rozrobky ahropromyslovykh klasternykh utvoren' rehionu / V.V. Bakum // Ekonomika APK. – 2009. – № 4. – P. 38–45.
2. Vyshnevs'ka, O.M. Investytsijno-innovatsijnyj rozvytok ahrarnoho sektora v umovakh hlobalizatsij nykh zmin i tendentsij / O.M.Vyshnevs'ka // Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu. – Khmel'nyts'kyj, 2012. – № 4. T. 2. – P. 136–139.
3. Hryshova, I.Yu. Klastery v ahropromyslovomu kompleksi: problemy ta perspektyvy rozvytku / I.Yu. Hryshova, A.Yu. Prysiazhniuk // Ekonomika APK. – 2011. – № 4. – P. 142–146.
4. Dorzhyeva, E.V. Formyrovanye y razvytye konkurentosposobnykh ahropromyshlen-nykh klasterov na mezourovne ekonomyky: [monohrafyia] / Dorzhyeva E.V. – SPb: Yzd-vo Sankt-Peterburhskoho unyversyteta upravlenyia y ekonomyky, 2012. – 168 p.
5. Mazurenko, O.V. Ekonomichni vidnosyny hospodariuiuchykh sub'iektiv u m'iasoproduktovomu pidkompleksi / O.V. Mazurenko // Ahroinkom. – 2006. – № 11 – 12. – P. 38–40.
6. Mazurenko, O.V. Pryvatyzatsiia pererobnykh pidpryiemstv m'iasoproduktovoho pidkompleksu ta ii naslidky / O.V. Mazurenko // Ekonomika APK. – 2005 – № 4. – P. 52–55.
7. Mazurenko, O.V. Rozvytok intehrovanykh formuvan' v APK / O.V. Mazurenko // Ekonomika APK. – 2006 – № 3. – P. 89–93.
8. Marshall, A. Pryntsypy ekonomycheskoj nauky: V 3-kh t. – M.: 1993. – T. 1. – S. 176–189.
9. Porter M. Konkurentsyia. Per. s anhl. – M.: Yzdatel'skyj dom «Vyl'iams», 2006. – 608 p.
10. Tkachenko V.H. Klastery v systeme ahrarnoho proyzvodstva: suschnost' y znachenye v realyzatsyy innovatsyonnoj polytyky hosudarstva / V.H. Tkachenko, V.I. Bohachov // Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy. – 2011. – № 2. – P 182–189.
11. Shumpeter,J. Teoryia ekonomycheskoho razvytyia. Kapytalyzm, sotsyalyzm y demok-ratyia / Jozef Shumpeter; predysl. V. S. Avtonomova. – M.: EKSMO, 2007. – 864 p.
Content type: Article
Appears in Collections:Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2017, Випуск 1(16)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17moverr.pdfMiasoproduktovyi klaster yak innovatsiinyi instrument ekonomichnoho rozvytku rehionu934,17 kBAdobe PDFView/Open
002_contents_2017_1_16.pdfContent767,08 kBAdobe PDFView/Open
Tytul_2017_1_16.pdfTytul834,42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.