Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/783

Title: Захоплювальні пристрої промислових роботів
Other Titles: Gripping devices of industrial robots
Захватывающие устройства промышленных роботов
Authors: Проць, Ярослав Іванович
Prots, Yaroslav
Проць, Ярослав Иванович
Bibliographic description (Ukraine): Проць Я.І. Захоплювальні пристрої промислових роботів : навч.посібн. / Я.І. Проць. — Тернопіль : Тернопільський державний технічний університет ім. І. Пулюя, 2008. — 232 с.
Issue Date: 2008
Date of entry: 28-Feb-2011
Publisher: Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя
UDC: 621.865.8
Keywords: автоматизація виробництва
робототехніка
process automation system
промислові роботи
industrial robots
робототехника
пневмоавтоматика
промышленные роботы
Abstract: Розглянуто основні аспекти та принципи створення швидкодіючих транспортно-завантажувальних механізмів з високою експлуатаційною надійністю та продуктивністю, широкою універсальністю, точністю позиціювання. Завдання промисловості освоєння нових машин, обладнання, засобів автоматизації. Для кожного напрямку різних галузей характерна своя специфіка, яка залежить від типу та рівня виробництва, призначення й технічної оснащеності. Це досягається сполученням необхідних для виготовлення виробів технологічних операцій, застосуванням високопродуктивного устаткування, а також використанням промислових роботів. Наведено основні відомості про призначення, галузь застосування промислових роботів, їх основні технологічні показники. Проаналізовано та визначено напрямки автоматичного завантаження штучних об'єктів, основні показники пристроїв захоплювання. Проаналізовано особливості проектування захоплювальних пристроїв, їх конструкції. Автор уперше навів загальну методику інженерного розрахунку та обґрунтовану можливість створення принципово нових завантажувальних пристроїв на базі струменевої техніки. Результати дослідження динаміки струменя стисненого повітря, його взаємодії з твердим тілом дали можливість розробити ряд конструкцій струменевих захоплювачів для транспортування штучних заготовок різної конфігурації, ваги, матеріалів. Обґрунтовано раціональну галузь застосування розроблених пристроїв завантаження, технологічні вимоги надійності, продуктивності та економічної ефективності застосування. Призначений для науковців, інженерно-технічних працівників, які займаються питаннями створення автоматизованого виробництва в різних галузях народного господарства. Може бути корисним для аспірантів та студентів відповідної спеціальності.
Рассмотрены основные аспекты и принципы создания быстродействующих транспортно-загрузочных механизмов с высокой эксплуатационной надежностью и производительностью, широкой универсальностью, точностью позиционирования. Задача промышленности освоения новых машин, оборудования, средств автоматизации. Для каждого направления различных отраслей характерна своя специфика, которая зависит от типа и уровня производства, назначения и технической оснащенности. Это достигается сочетанием необходимых для изготовления изделий технологических операций, применением высокопроизводительного оборудования, а также использованием промышленных роботов. Приведены основные сведения о назначении, области применения промышленных роботов, их основные технологические показатели. Проанализированы и определены направления автоматической загрузки искусственных объектов, основные показатели устройств захвата. Проанализированы особенности проектирования захватами, их конструкции. Автор впервые привел общую методику инженерного расчета и обоснованную возможность создания принципиально новых загрузочных устройств на базе струйной техники. Результаты исследования динамики струи сжатого воздуха, его взаимодействия с твердым телом позволили разработать ряд конструкций струйных захватов для транспортировки штучных заготовок различной конфигурации, веса, материалов. Обоснована рациональная область применения разработанных устройств загрузки, технологические требования надежности, производительности и экономической эффективности применения. Предназначен для научных, инженерно-технических работников, занимающихся вопросами создания автоматизированного производства в различных отраслях народного хозяйства. Может быть полезным для аспирантов и студентов соответствующей специальности.
The main aspects and principles of high speed transport and loading mechanisms with high operational reliability and productivity, broad universality and positioning accuracy are observed. There are its own specifics, for each direction of various branches, which depends on the type and level of production, purpose and technical equipment. It is achieved by necessary combination for products technological processes production, by using high productive equipment as well as using industrial robots. The main information about the purpose, field of use of industrial robots, their main technological indicators are given. Directions of automatic loading of artificial objects, the basic parameters of gripping devices are analyzed and identified. The features of gripping devices design, their construction are analyzed. The author gave for the first time a general technique of engineering calculations and motivated possibility of the creation of new loading devices, based on stream technology. It is designed for scientists, engineers and technical workers, which are involved in the creation of automated production in different branches of the national economy. It may be useful for graduate students and for the students of corresponding speciality.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/783
ISBN: 966-305-021-7
Content type: Book
Appears in Collections:Навчальна література кафедри автоматизації технологічних процесів та виробництвItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools