Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/5621

Title: Conceptual approaches of company development strategy considering the phase of industry consolidation and integration processes
Other Titles: Концептуальні підходи до формування стратегії розвитку компаній з урахуванням стадії консолідації галузі та інтеграційних процесів
Концептуальные подходы к формированию стратегии развития компаний с учетом стадии консолидации отрасли и интеграционных процессов
Authors: Mostenska, Tetiana
Мостенська, Тетяна
Мостенская, Татьяна
Skopenko, Natalia
Скопенко, Наталія
Скопенко, Наталья
Udvorgeli, Kristina
Удворгелі, Крістіна
Удворгели, Кристина
Bibliographic description (Ukraine): Mostenska T. Conceptual approaches of company development strategy considering the phase of industry consolidation and integration processes [Електронний ресурс] / Tetiana Mostenska, Natalia Skopenko, Kristina Udvorgeli // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2015. — Вип. 1 (12). — С. 82-95. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2015/15mtlaip.pdf.
Issue Date: 30-May-2015
Date of entry: 27-May-2015
Publisher: ТНТУ, АСУ
Place of the edition/event: Тернопіль, Україна
UDC: 334.012.338
Series/Report no.: Випуск 1 (12);
Abstract: Increasing competition in the domestic and foreign markets require domestic companies to form and develop competitive advantages through the use of strategic management and planning, development and introduction of effective strategic behaviour. Effective development of enterprises in the unstable economic environment due to the concentration of resources can be provided by introducing a strategy of integration and creating integrated structures, which are a form of cooperation between enterprises, establishments, research organizations and financial institutions. The aim of this study is to determine the conceptual approaches of companies’ development strategy considering the stages of industry consolidation and integration processes. Resources and methods. The research is based on application of methods of abstract and logical, and systematic analysis, analytical and logical generalizations. Monographs and reference books, scholarly works of local and foreign scientists, materials of periodicals were used in work. Results. In order to provide the efficient functioning of enterprises in the competitive environment the main directions of strategic development are based on a systematic study of functioning of the environment, industry features, market characteristics, consumer behaviour, product awards and analysis of the internal environment etc.This study reviews the main stages of industry consolidation and theoretical approaches to strategy development for businesses, depending on the stage of development of the industry and determines the features of integration development of industry. Conclusion. The obtained results made it possible to reach the following conclusions: all industries are consolidated and developed in a similar manner, activity in the field of mergers and acquisitions can be predicted, every strategic event in the economy should be evaluated considering its impact on the level of consolidation. Thus, the formation and development of companies is impossible without the development of appropriate integration strategy based on the current situation in the industry as a whole
Посилення конкуренції на внутрішніх та зовнішніх ринках вимагають від вітчизняних підприємств формування та розвитку конкурентних переваг на основі використання методів стратегічного управління і планування, розробки та впровадження ефективної стратегічної поведінки. В умовах нестабільного економічного середовища забезпечити ефективний розвиток підприємств за рахунок концентрації ресурсів можливо шляхом впровадження стратегії інтеграції та створення інтегрованих структур, які є формою взаємодії між підприємствами, установами, науково-дослідними організаціями, фінансовими структурами. Метою даної роботи є визначення концептуальних підходів до формування стратегії розвитку компаній з урахуванням особливостей стадій консолідації галузі та інтеграційних процесів. Матеріали і методи. Виконані дослідження базуються на застосуванні методів абстрактно-логічного і системного аналізу, аналітичних та логічних узагальнень. У роботі використовувалась монографічна і довідкова література, наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених, матеріали періодичних видань.Результати. З метою забезпечення ефективної діяльності підприємств в умовах конкурентного середовища основні напрями стратегічного розвитку визначають на основі системного вивчення зовнішнього середовища функціонування, галузевих особливостей, властивостей ринку, поведінки споживачів, відзнак продукції, аналізу внутрішнього середовища тощо. В роботі розглянуто основні стадії консолідації галузі та теоретичні підходи до формування стратегій розвитку суб’єктів господарювання в залежності від стадії розвитку галузі, визначено особливості розвитку інтеграційних відносин у галузі. Висновки. Отримані результати досліджень дали змогу дійти таких висновків: усі галузі консолідуються та розвиваються схожим чином; активність у сфері злиттів та поглинань може бути прогнозована; кожну стратегічну подію в економіці слід оцінювати з урахуванням її впливу на ступінь консолідації. Таким чином, формування та розвиток компаній неможливі без розробки відповідної інтеграційної стратегії з урахуванням ситуації, що склалася в галузі у цілому.
Усиление конкуренции на внутренних и внешних рынках требуют от отечественных предприятий формирования и развития конкурентных преимуществ на основе использования методов стратегического управления и планирования, разработки и внедрения эффективного стратегического поведения. В условиях нестабильной экономической среды обеспечить эффективное развитие предприятий за счет концентрации ресурсов возможно путем внедрения стратегии интеграции и создания интегрированных структур, которые являются формой взаимодействия между предприятиями, учреждениями, научно-исследовательскими организациями, финансовыми структурами. Целью данной работы является определение концептуальных подходов к формированию стратегии развития компаний с учетом особенностей стадий консолидации отрасли и интеграционных процессов. Материалы и методы. Выполненные исследования базируются на применении методов абстрактно-логического и системного анализа, аналитических и логических обобщений. В работе использовалась монографическая и справочная литература, научные труды отечественных и зарубежных ученых, материалы периодических изданий. Результаты. С целью обеспечения эффективной деятельности предприятий в условиях конкурентной среды основные направления стратегического развития определяют на основе системного изучения внешней среды функционирования, отраслевых особенностей, свойств рынка, поведения потребителей, отличия продукции, анализа внутренней среды и т.п. В работе рассмотрены основные стадии консолидации отрасли и теоретические подходы к формированию стратегий развития субъектов хозяйствования в зависимости от стадии развития отрасли, определены особенности развития интеграционных отношений в отрасли. Выводы. Полученные результаты исследований позволили сделать следующие выводы: все отрасли консолидируются и развиваются сходным образом; активность в сфере слияний и поглощений может быть прогнозируемая; каждую стратегическуюсобытие в экономике следует оценивать с учетом ее влияния на степень консолидации. Таким образом, формирование и развитие компаний невозможно без разработки соответствующей интеграционной стратегии с учетом сложившейся ситуации в области в целом.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/5621
ISSN: 2223-3822
References (Ukraine): 1. Aniskin Yu.P. (2007), Korporativnoe upravlenie innovatsionnym razvitiem, Omega-L, Moscow.
2. ButyrkinA.Ya. (2003), Vertikal'naya integratsiya i vertikal'nye ogranicheniya v promyshlennosti: nauchnaya monografiya, Editorial URSS, Moscow.
3. Deans G. (2002), Winning the Merger Endgame: A Playbook for Profiting from Industry Consolidation, McGraw Hill, New York.
4. Lenskiy E. V. (2001), Korporativnyy biznes, Armita – Marketing, Menedzhment, Minsk.
5. Pylypenko A.A. (2008), Stratehichna intehratsiia pidpryiemstv: mekhanizm upravlinnia ta modeliuvannia rozvytku: Monohrafiia, VD «INZhEK», Kharkiv.
6. Porter M.E. (2008), On Competition, Harvard Business School Pub., Boston.
7. Porter M.E. (2008), Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, Simon and Schuster, New York.
8. Pozhinaev R.G. (2009), Sovremennye setevye organizatsii: teoreticheskie osnovaniya ekonomicheskoy effektivnosti i unikal'nykh konkurentnykh preimushchestv, Vesnik VGU. Seriya: ekonomika i upravlenie, No2, pp. 2-14
9. RaginF.V. Konsolidatsiya otrasli i portfel'naya strategiya kompanii, availabl eat: http://www.biznesam.lv/upload/11411998404_3.pdf
10. Thompson A. A., Strickland A. J. (2000), Strategic Management: Concepts and Cases, 12th ed, McGraw-Hill Education, New York.
Content type: Article
Appears in Collections:Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2015, Випуск 1(12)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15mtlaip.pdf4 MBAdobe PDFView/Open
15mtlaip.djvu1,75 MBDjVuView/Open
15mtlaip__COVER.png383,73 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.